جلد 35، شماره 138 - ( آبان (پیش از انتشار) 1401 )                   جلد 35 شماره 138 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، amirghobaditm961@gmail.com
2- دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده:   (59 مشاهده)
مقدمه: انسان ممکن الخطا است و خطا به‌عنوان جزئی از واقعیت و جدایی‌ناپذیر زندگی انسان به‌حساب می­آید. گزارش خطا به‌عنوان یک شاخص راهبردی جهت جلوگیری از خطا تعریف می­شود، مدیران پرستاری باید جوی در محیط‌های کاری فراهم سازند که پرستاران بدون ترس از عواقب گزارش خطا بر میزان گزارش‌دهی خطاهای رخ‌داده بیافزایند.
هدف: این مطالعه باهدف تعیین مؤلفه‌های گزارش خطاهای پرستاری در بیمارستان­های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1399 انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی بوده و جامعه پژوهش پرستاران شاغل در بخش‌های مختلف ویژه و بستری عمومی بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران و باتوجه‌به تعداد اعضای جامعه پژوهش، ۳۴۰ نفر تعیین شد. از میان پرستاران واجد شرایط در جامعه پژوهش، نمونه‌ها به روش تصادفی طبقه­ای نسبی از بخش­های بستری انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته مؤلفه‌های گزارش خطاهای پرستاری بوده که روایی آن به روش اعتبار محتوا بر اساس نظر ۱۰ نفر از اعضای هیئت‌علمی در حوزه پرستاری مراقبت‌های ویژه و مدیریت پرستاری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 78/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و از طریق تحلیل توصیفی و آزمون‌های استنباطی وی کرامر و من ویتنی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش میانگین تجربه خطاهای پرستاری برابر3/80درصد و خطا در ثبت و گزارش با41درصد بیشترین نوع خطا بود. عوامل مدیریتی با 1/52درصد علت اصلی رخ‌داد خطاها عنوان گردید و میزان گزارش­دهی خطاها نیز برابر با 4/32درصد بود. با وجود نگرش مثبت پرستاران نسبت به گزارش خطا، ترس و موانع مدیریتی مهم‌ترین علت عدم گزارش خطاهای پرستاری بوده است. بین گزارش خطا با نوع بخش بیمارستان، تجربه خطا، روش گزارش خطا و تجربه پرستاران ارتباط معنادار مستقیم وجود داشت (05/0˂P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از مطالعه ایجاد سیستم بی‌نام، مؤثر و کارآمد گزارش و ثبت خطاهای پرستاری، به‌منظور جلوگیری از وقوع خطا یک ضرورت در مدیریت پرستاری است. برخورداری مدیران از یک دید سیستماتیک به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر رخ‌داد خطاها به همراه واکنش مثبت و رفتارهای حمایتی آنان نسبت به خطاهای گزارش شده پرستاران می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرهنگ یادگیری بدون ترس، تنبیه و سرزنش در سطح بخش و سازمان شده و سبب غلبه بر موانع گزارش خطاهای پرستاری شود. علاوه بر این با آموزش پرستاران در ارتباط با انواع خطاها، تشویق آنها به گزارش خطاها و تسهیل فرایند گزارش خطا می‌توان خطاهای پرستاری را کاهش داد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/8/27 | پذیرش: 1401/8/1 | انتشار: 1401/8/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.