جلد 32، شماره 122 - ( اسفند 1398 )                   جلد 32 شماره 122 صفحات 106-91 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Inanlou M, Basiri S, Zamani N, Haghani H. Help-seeking for Suicidal Thoughts in the Poisoned Patients at Loghman Hakim Teaching Hospital in Tehran, Iran. IJN 2020; 32 (122) :91-106
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3142-fa.html
اینانلو مهرنوش، بصیری شقایق، زمانی نسیم، حقانی حمید. یاری جویی برای افکار خودکشی در مسمومین مرکز آموزشی درمانی لقمان حکیم تهران. نشریه پرستاری ایران. 1398; 32 (122) :91-106

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3142-fa.html


1- مربی، گروه روان پرستاری و پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- کارشناس ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09368743343 basiri.sh@tak.iums.ac.ir Email:
3- استادیار، گروه سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشکده پزشکی، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4- مربی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (2737 مشاهده)
زمینه و هدف: داشتن سابقه اقدام به خودکشی، مهمترین عامل خطر مرگ بر اثر خودکشی است. یاری جویی مناسب، دارای توانایی محافظت از فرد در برابر خطرات ناشی از پیشرفت افکار و رفتار خودکشی می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین قصد یاری جویی از منابع رسمی در مسمومین با سابقه قبلی اقدام به خودکشی پیش از مورد فعلی در مرکز آموزشی درمانی لقمان حکیم انجام گرفته است.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی می‌باشد. جامعه پژوهش شامل تمامی مسمومین با سابقه قبلی اقدام به خودکشی پیش از مورد فعلی که در حال ترخیص از بخش‌های مسمومین مرکز آموزشی درمانی لقمان حکیم بودند، می‌باشد. 130 نفر با نمونه‌گیری مستمر از اواخر فروردین تا اواخر خرداد 98 وارد پژوهش شدند. فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه یاری جویی عمومی (GHSQ) برای هر نمونه توسط پژوهش‌گر در مدت 15 تا 20 دقیقه تکمیل گردید. اطلاعات به دست آمده وارد نرم افزارSPSS  نسخه 16 شد و توسط آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس در سطح معنی‌داری 05/0P < مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: قصد یاری جویی برای افکار خودکشی از منابع رسمی با میانگین 18/1 ± 51/2 در سطح پایین بود. بیشترین قصد یاری جویی از میان منابع رسمی به ترتیب مربوط به روان شناسان )میانگین= 78/3(، روان پزشکان )میانگین= 64/3( و خطوط تلفن‌های امداد اجتماعی ) میانگین= 34/2( بود. تنها متغیر جمعیت شناختی که با قصد یاری جویی از منابع رسمی ارتباط معنی‌دار آماری داشت، سابقه اقدام به خودکشی در اعضای درجه اول خانواده بود (021/0 P =).
نتیجه‌گیری کلی: قصد یاری جویی از منابع رسمی در افراد با سابقه اقدام به خودکشی مجدد، پایین بود. از آن جا که یاری جویی یک راهکار مقابله‌ای مؤثر در زمان تجربه نمودن افکار خودکشی می‌باشد و در کاهش میزان خودکشی نقش دارد، تلاش برای ارتقای یاری جویی ضروری می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: یاری جویی، خودکشی، مسمومین
متن کامل [PDF 1110 kb]   (1006 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/8/30 | پذیرش: 1398/11/28 | انتشار: 1398/11/28

فهرست منابع
1. Boyd MA. psychiatric nursing(contemporary practice). 6th ed. Illinois: Wolters kluwer; 2018.
2. WHO. Suicide prevention. Geneva: The Organization;2019. Available from: https://www.who.int/health-topics/suicide#tab=overview. Accessed sep 25، 2019.
3. Naghavi M. Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. bmj. 2019;364(l94):1-11. [DOI:10.1136/bmj.l94] [PMID] [PMCID]
4. Compare GB. Viz Hub. Institute for Health Metrics and Evaluation [website]. Seattle, WA: Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington. 2019. Available from: https://gbd2016.healthdata.org/gbd-compare/. 2019.
5. IRNA. Access to mental health services reduces suicide. Tehran: News Agency; 2019. Available from: https://www.irna.ir/news/83466055/. Accessed sep 5، 2019.
6. Cleary A. Help-seeking patterns and attitudes to treatment amongst men who attempted suicide. J Ment Health. 2017;26(3):220-4. [DOI:10.3109/09638237.2016.1149800] [PMID]
7. Shaker SH, Kasnaviyyeh SM, Ghafouri HB, Tavakkoli N, Yasinzadeh M, Masoumi G, Chahardovali M, Amiri H, Attaran H, Koohestani L, Noughan ZE. XML Epidemiological survey of the attempted suicide patients admitted at Hazrat Rasoul Hospital in Tehran 2007-2011. Iranian Journal of Forensic Medicine. 2017;23(1):7-15.
8. Frey LM, Hans JD, Cerel J. Suicide disclosure in suicide attempt survivors: Does family reaction moderate or mediate disclosure's effect on depression?. Suicide and Life‐Threatening Behavior. 2016;46(1):96-105. [DOI:10.1111/sltb.12175] [PMID]
9. Oexle N, Herrmann K, Staiger T, Sheehan L, Rüsch N, Krumm S. Stigma and suicidality among suicide attempt survivors: a qualitative study. Death studies. 2018;43(6):381-8. [DOI:10.1080/07481187.2018.1474286] [PMID]
10. Scocco P, Castriotta C, Toffol E, Preti A. Stigma of Suicide Attempt (STOSA) scale and Stigma of Suicide and Suicide Survivor (STOSASS) scale: two new assessment tools. Psychiatry Research. 2012;200(2-3):872-8. [DOI:10.1016/j.psychres.2012.06.033] [PMID]
11. Kearns M, Muldoon OT, Msetfi RM, Surgenor PW. Understanding help-seeking amongst university students: the role of group identity, stigma, and exposure to suicide and help-seeking. Frontiers in psychology. 2015;6(1462):1-8. [DOI:10.3389/fpsyg.2015.01462] [PMID] [PMCID]
12. Rickwood D, Deane FP, Wilson CJ, Ciarrochi J. Young people's help-seeking for mental health problems. Australian e-journal for the Advancement of Mental health. 2005;4(3):218-51. [DOI:10.5172/jamh.4.3.218]
13. Reynders A, Kerkhof AJ, Molenberghs G, Van Audenhove C. Attitudes and stigma in relation to help-seeking intentions for psychological problems in low and high suicide rate regions. Soc Psych Psychiat Epidemiol. 2014;49(2):231-9. [DOI:10.1007/s00127-013-0745-4] [PMID]
14. Chan WI, Batterham P, Christensen H, Galletly C. Suicide literacy, suicide stigma and help-seeking intentions in Australian medical students. Australasian Psychiatry. 2014;22(2):132-9. [DOI:10.1177/1039856214522528] [PMID]
15. Yap MB, Reavley NJ, Jorm AF. Associations between stigma and help-seeking intentions and beliefs: Findings from an Australian national survey of young people. Psychiatry Research. 2013;210(3):1154-60. [DOI:10.1016/j.psychres.2013.08.029] [PMID]
16. Cryer RE, Calear AL, Batterham PJ, Patel SR. Suicide, mental, and physical health condition stigma in medical students. Death studies. 2020 2;44(4):230-6. [DOI:10.1080/07481187.2018.1539049] [PMID]
17. Dervic K, Akkaya-Kalayci T, Friedrich MH, Csorba J, Tringer L, Rozsa S, Lenz G. Attitudes toward suicide and help-seeking in Hungarian adolescents [5]. J Am Acad Child Adolescent Psychiatry. 2005;44(7):628-9. [DOI:10.1097/01.chi.0000162573.32826.db] [PMID]
18. Rimkeviciene J, Hawgood J, O'Gorman J, De Leo D. Personal stigma in suicide attempters. Death studies. 2015;39(10):592-9 [DOI:10.1080/07481187.2015.1037972] [PMID]
19. Bidel Z, Nazarzadeh M, Ayubi E, Sayehmiri K. Prevalence of important poisoning methods used in Iranian suicides: a systematic review and meta-analysis. Koomesh. 2013;14(3):257-64.
20. Daliri S, Bazyar J, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of the Incidence rate of suicide in Iran During Years 2001-2014 A Systematic Review and Meta-analysis study. JOURNAL OF SHAHID SADOUGHI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH SERVICES . 2016;24(9):748-56.
21. Kashfi SM, Yazdankhah M, Khani Jeihooni A, Motamedi MJ, Babaei Heydarabadi A, Vejdani M. Study of Important Risk Factors of Suicide Attempts in Patients Admitted to Hospitals Covered by Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2016;23(4):634-43.
22. Monsef Kasmaie V, Asadi P, Maleki Ziabari SM. A Demographic study of suicide methods in the patients aided by emergency Paramedics Guilan. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2013;22(87):31-7.
23. Shokrzadeh M, Hoseinpoor R, Hajimohammadi A, Delaram A, Shayeste Y. Epidemiological survey of suicide attempt by drug poisoning in Gorgan, Iran, 2008 to 2015. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2016;26(143):201-10.
24. Pattyn E, Verhaeghe M, Sercu C, Bracke P. Medicalizing versus psychologizing mental illness: what are the implications for help seeking and stigma? A general population study. Soc Psych Psychiat Epidemiol. 2013;48(10):1637-45. [DOI:10.1007/s00127-013-0671-5] [PMID]
25. Pattyn E, Verhaeghe M, Sercu C, Bracke P. Public stigma and self-stigma: Differential association with attitudes toward formal and informal help seeking. Psychiatric Services. 2014;65(2):232-8. [DOI:10.1176/appi.ps.201200561] [PMID]
26. Rüsch N, Heekeren K, Theodoridou A, Dvorsky D, Müller M, Paust T, Corrigan PW, Walitza S, Rössler W. Attitudes towards help-seeking and stigma among young people at risk for psychosis. Psychiatry Research. 2013;210(3):1313-5. [DOI:10.1016/j.psychres.2013.08.028] [PMID]
27. Calear AL, Batterham PJ, Christensen H. Predictors of help-seeking for suicidal ideation in the community: risks and opportunities for public suicide prevention campaigns. Psychiatry Research. 2014;219(3):525-30. [DOI:10.1016/j.psychres.2014.06.027] [PMID]
28. Hollinger JM. Adolescent Attitudes Toward and Perceptions of Suicide, Stigma, and Help-Seeking Behavior. Unpublished PhD.Thesis, Philadelphia College of Osteopathic Medicine. 2016.
29. Ko J. Help-seeking pathway among working-age adults with suicidal ideation: testing the integrated model of suicide help-seeking. Social work in public health. 2018;33(7-8):467-82. [DOI:10.1080/19371918.2018.1546251] [PMID]
30. Michelmore L, Hindley P. Help‐seeking for suicidal thoughts and self‐harm in young people: A systematic review. Suicide and Life‐Threatening Behavior. 2012;42(5):507-24. [DOI:10.1111/j.1943-278X.2012.00108.x] [PMID]
31. Han J, Batterham PJ, Calear AL, Ma J. Seeking professional help for suicidal ideation: A comparison between Chinese and Australian university students. Psychiatry research. 2018;270:807-14. [DOI:10.1016/j.psychres.2018.10.080] [PMID]
32. Wilson CJ, Deane FP, Ciarrochi JV, Rickwood D. Measuring help seeking intentions: properties of the general help seeking questionnaire. Revue canadienne de counseling. 2005;39(1):15-28. [DOI:10.1037/t42876-000]
33. Olivari C, Guzman-Gonzalez M. Validation of the general help-seeking questionnaire for mental health problems in adolescents. Revista Chilena de Pediatria. 2017;88(3):324-31. [DOI:10.4067/S0370-41062017000300003] [PMID]
34. Zeinali E. Assessment of relationship between medication adherence with coping strategies and help-seeking among clients with chronic Heart failure. Unpublished master of psychiatric nursing. dissertation, Iran University of Medical Sciences. 2017.
35. Wilks CR, Coyle TN, Krek M, Lungu A, Andriani K. Suicide ideation and acceptability toward online help‐seeking. Suicide and Life‐Threatening Behavior. 2018;48(4):379-85. [DOI:10.1111/sltb.12356] [PMID]
36. Frey LM, Hans JD, Cerel J. Perceptions of suicide stigma: How do social networks and treatment providers compare?. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention. 2016;37(2):95. [DOI:10.1027/0227-5910/a000358] [PMID]
37. Han J, Batterham PJ, Calear AL, Wu Y, Xue J, van Spijker BA. Development and pilot evaluation of an online psychoeducational program for suicide prevention among university students: A randomised controlled trial. Internet interventions. 2018;12:111-20. [DOI:10.1016/j.invent.2017.11.002] [PMID] [PMCID]
38. Lueck JA. What's the risk in seeking help for depression? Assessing the nature and pleasantness of outcome perceptions among individuals with depressive symptomatology. Health Educ Behav. 2019;46(3):463-70. [DOI:10.1177/1090198118811898] [PMID]
39. Azizpour M, Taghizadeh Z, Mohammadi N, Vedadhir A. Fear of stigma: The lived experiences of Iranian women after suicide attempt. Perspectives in psychiatric care. 2018;54(2):293-9. [DOI:10.1111/ppc.12237] [PMID]
40. Barney LJ, Griffiths KM, Jorm AF, Christensen H. Stigma about depression and its impact on help-seeking intentions. Aust New Zealand J Psychiatry. 2006;40(1):51-4. [DOI:10.1080/j.1440-1614.2006.01741.x] [PMID]
41. Taylor-Rodgers E, Batterham PJ. Evaluation of an online psychoeducation intervention to promote mental health help seeking attitudes and intentions among young adults: randomised controlled trial. J Affect Disord. 2014;168:65-71. [DOI:10.1016/j.jad.2014.06.047] [PMID]
42. Blais RK, Renshaw KD. Stigma and demographic correlates of help‐seeking intentions in returning service members. J Traumatic Stress. 2013;26(1):77-85. [DOI:10.1002/jts.21772] [PMID]
43. Mahdizadeh M, khosravi Z, editors. A Review of the Stigmatization in the Iranian Community and Muslim World: 2017: Proceedings of The First International Conference on Culture, Psychopathology and Education; 2017 May 3-4 ,Iran; Tehran: Alzahra University; 2017.
44. Rickwood D, Thomas K. Conceptual measurement framework for help-seeking for mental health problems. Psychol Res Behavr Manag. 2012;5:173. [DOI:10.2147/PRBM.S38707] [PMID] [PMCID]
45. Czyz EK, Horwitz AG, Eisenberg D, Kramer A, King CA. Self-reported barriers to professional help seeking among college students at elevated risk for suicide. J Am College Health. 2013;61(7):398-406. [DOI:10.1080/07448481.2013.820731] [PMID] [PMCID]
46. Tucker JR, Hammer JH, Vogel DL, Bitman RL, Wade NG, Maier EJ. Disentangling self-stigma: Are mental illness and help-seeking self-stigmas different?. J Couns Psychol. 2013;60(4):520. [DOI:10.1037/a0033555] [PMID]
47. Reynders A, Kerkhof AJ, Molenberghs G, Van Audenhove C. Stigma, attitudes, and help‐seeking intentions for psychological problems in relation to regional suicide rates. Suic Life‐Threat Behav. 2016;46(1):67-78. [DOI:10.1111/sltb.12179] [PMID]
48. Weiss MG, Parkar SR. Facets of clinical stigma after attempted suicide in Mumbai, India. Anthropol Med. 2020;27(2):212-33. [DOI:10.1080/13648470.2019.1640025] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb