جلد 32، شماره 122 - ( اسفند 1398 )                   جلد 32 شماره 122 صفحات 86-102 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Inanlou M, Basiri S, Zamani N, Haghani H. Help-seeking for Suicidal Thoughts in the Poisoned Patients at Loghman Hakim Teaching Hospital in Tehran, Iran. IJN. 2020; 32 (122) :86-102
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3142-fa.html
اینانلو مهرنوش، بصیری شقایق، زمانی نسیم، حقانی حمید. یاری جویی برای افکار خودکشی در مسمومین مرکز آموزشی درمانی لقمان حکیم تهران. نشریه پرستاری ایران. 1398; 32 (122) :86-102

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3142-fa.html


کارشناس ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09368743343 basiri.sh@tak.iums.ac.ir Email:
چکیده:   (163 مشاهده)
زمینه و هدف: داشتن سابقه اقدام به خودکشی، مهمترین عامل خطر خودکشی مجدد و موفق می‌باشد. برای دسترسی به خدمات بهداشت روان مناسب، یاری جویی ضروری می‌باشد. یاری جویی مناسب، دارای توانایی محافظت از فرد در برابر خطرات ناشی از پیشرفت افکار و رفتار خودکشی می‌باشد. یاری جویی از یک منبع حرفه‌ای یا شخصی که می‌تواند، دسترسی به کمک‌های روان شناختی حرفه‌ای را تسهیل کند، خطر فوری برای خودکشی موفق را در افرادی که افکار خودکشی را تحمل می‌کنند یا رفتار خودکشی را نشان می‌دهند، کاهش داده یا از بین می‌برد. در مناطقی که میزان خودکشی پایین‌تر می‌باشد، میزان یاری جویی بیشتر است. با توجه به نقش زمینه فرهنگی در یاری جویی، به نظر می‌رسد که انجام این بررسی در کشور ما نیز به منظور اطلاع از قصد یاری جویی برای افکار خودکشی ضرورت دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین قصد یاری جویی از منابع رسمی برای افکار خودکشی و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی در مسمومین با سابقه قبلی اقدام به خودکشی پیش از مورد فعلی در مرکز آموزشی درمانی لقمان حکیم انجام گرفته است.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی می‌باشد. جامعه پژوهش شامل تمامی مسمومین با سابقه قبلی اقدام به خودکشی پیش از مورد فعلی که در حال ترخیص از بخش‌های مسمومین زنان و مسمومین مردان مرکز آموزشی درمانی لقمان حکیم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودند، می‌باشد. ۱۳۰ نفر با نمونه‌گیری مستمر از اواخر فروردین تا اواخر خرداد سال ۹۸ وارد پژوهش شدند. در پژوهش حاضر علاوه بر فرم اطلاعات جمعیت شناختی که جنس، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، وضعیت اقتصادی، تعداد دفعات خودکشی، سابقه اقدام به خودکشی در اعضای درجه اول خانواده، سابقه استفاده از خدمات مشاوره و روان شناسی، سابقه استفاده از دارو‌های روان پزشکی تحت نظر پزشک و سابقه بستری در بخش روان پزشکی را شامل می‌شد از پرسش نامه یاری جویی عمومی (GHSQ)Questionnaire  General Help-Seeking که در سال ۲۰۰۵ توسط Wilson و همکاران در استرالیا به منظور سنجش مقاصد یاری جویی طراحی شده است استفاده گردید. جهت تعیین روایی پرسش نامه GHSQ از فرآیند ترجمه- باز ترجمه استفاده گردید و جهت تعیین پایایی پرسش نامه توسط ۱۵ نفر از مسمومین واجد شرایط (غیر از نمونه‌های اصلی پژوهش) تکمیل شدند و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر ۷۰/۰ بود که مورد تأیید قرار گرفت. پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه و توضیح دادن نحوه پاسخ‌دهی به پرسش نامه، فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه یاری جویی عمومی (GHSQ) برای هر نمونه توسط پژوهش‌گر و بر اساس پاسخ مددجو در همان لحظه بر بالین مددجو در مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه تکمیل گردید. اطلاعات به دست آمده از ۱۳۰ عدد پرسشنامه که به طور کامل تکمیل شده بودند وارد نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ شد و ابتدا با استفاده از آمار توصیفی در قالب جدول و شاخص‌های عددی به توصیف واحدهای پژوهش پرداخته شد و سپس داده‌ها جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی با قصد یاری جویی توسط آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس در سطح معنی‌داری ۰۵/۰P < مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۸۸
یافته‌ها: ۹/۷۶ درصد شرکت کنندگان زن بودند. سن واحدهای مورد مطالعه بین ۱۸ تا ۵۷ سال (۱/۹ ± ۷۶/۲۶) بود. ۰/۴۰ درصد دیپلم داشتند. ۹/۵۶ درصد مجرد بودند. ۵/۶۱ درصد غیر شاغل بودند. ۵/۴۱ درصد وضعیت اقتصادی متوسط داشتند. دفعات اقدام به خودکشی در واحدهای مورد مطالعه بین ۲ تا ۱۴ مرتبه (۳/۲ ± ۹۱/۲) بود. ۵/۱۱ درصد واحدهای پژوهش سابقه خانوادگی اقدام به خودکشی داشتند. ۵/۴۱ درصد سابقه استفاده از خدمات مشاوره و روان شناسی نداشتند. ۳/۵۲ درصد سابقه استفاده از دارو‌های روان پزشکی تحت نظر پزشک را نداشتند. ۸/۲۰ درصد افراد سابقه بستری در بخش روان پزشکی را داشتند. قصد یاری جویی برای افکار خودکشی از منابع رسمی با میانگین ۱۸/۱ ± ۵۱/۲ (از دامنه قابل کسب ۷-۱) در سطح پایین بود بیشترین قصد یاری جویی از میان منابع رسمی به ترتیب مربوط به روان شناسان )۶۵/۲ ±۷۸/۳(، روان پزشکان )۵۸/۲ ± ۶۴/۳( و خطوط تلفن‌های امداد اجتماعی )۰۸/۲ ± ۳۴/۲( بود. از میان متغیر‌های جمعیت شناختی، قصد یاری جویی از منابع رسمی با جنس، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، وضعیت اقتصادی، تعداد دفعات خودکشی، سابقه استفاده از خدمات مشاوره و روان شناسی، سابقه استفاده از دارو‌های روان پزشکی تحت نظر پزشک و سابقه بستری در بخش روان پزشکی ارتباط آماری معنی‌دار نداشت. تنها متغیر جمعیت شناختی که با قصد یاری جویی از منابع رسمی ارتباط معنی‌دار آماری داشت، سابقه اقدام به خودکشی در اعضای درجه اول خانواده بود (۰۲۱/۰ P=) و میانگین نمره قصد یاری جویی از منابع رسمی در افرادی که سابقه خانوادگی خودکشی داشته‌اند، بیشتر بود.
نتیجه‌گیری کلی: قصد یاری جویی از منابع رسمی در افراد با سابقه اقدام به خودکشی مجدد، پایین بود. از آن جا که یاری جویی یک راهکار مقابله‌ای مؤثر در زمان تجربه نمودن افکار خودکشی می‌باشد و دسترسی به کمک‌های روان شناختی حرفه‌ای را تسهیل نموده و در کاهش میزان خودکشی نقش دارد، لذا تلاش برای ارتقای یاری جویی ضروری می‌باشد. افراد در معرض خطر خودکشی به مداخلات توسعه یافته در جهت بهبود مراقبت‌های بهداشت روان به ویژه در مراقبت‌های اولیه برای تشویق یاری جویی سریع‌تر و از منابع مناسب نیاز دارند. بنابراین می‌توان با اقداماتی نظیر عادی سازی یاری جویی از منابع رسمی، تحت پوشش بیمه قرار دادن خدمات سلامت روان، تقویت مهارت‌های ارتباطی در خانواده افرادی که سابقه خودکشی دارند به عنوان تسهیل کننده یاری جویی از منابع رسمی و آموزش، شناسایی و ارجاع به افراد در دسترس مانند مدرسین، روحانیون و همچنین آشنایی افراد با منابع مختلف یاری جویی مانند خطوط تماس امداد اجتماعی و کمپین‌های رسانه‌ای برای افزایش یاری جویی، دسترسی افراد به منابع یاری جویی را تسهیل نمود. علاوه بر این باید موانع یاری جویی در افراد اقدام کننده به خودکشی شناسایی و رفع شوند. همچنین در مطالعه حاضر فقط حدود نیمی از افرادی که سابقه اقدام به خودکشی داشتند، سابقه مراجعه به روان شناس یا مصرف داروهای روان تحت نظر پزشک را داشتند که در آنان نیز قصد یاری جویی از منابع رسمی پایین بود. بنابراین برای پیشگیری از خودکشی، سرمایه گذاری برای ایجاد یک تصویر مثبت از مراقبت های بهداشت روان مهم است و باید آن را در حد امکان در دسترس کسانی که نیاز به یاری جویی از منابع رسمی دارند قرار داد.
واژه‌های کلیدی: یاری جویی، خودکشی، مسمومین
متن کامل [PDF 1134 kb]   (35 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/8/30 | پذیرش: 1398/11/28 | انتشار: 1398/11/28

فهرست منابع
1. Boyd MA. psychiatric nursing(contemporary practice). 6th ed. Illinois: Wolters kluwer; 2018.
2. WHO. Suicide prevention. Geneva: The Organization;2019. Available from: https://www.who.int/health-topics/suicide#tab=overview. Accessed sep 25، 2019.
3. Naghavi M. Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. bmj. 2019;364(l94):1-11. [DOI:10.1136/bmj.l94] [PMID] [PMCID]
4. Compare GB. Viz Hub. Institute for Health Metrics and Evaluation [website]. Seattle, WA: Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington. 2019. Available from: https://gbd2016.healthdata.org/gbd-compare/. 2019.
5. IRNA. Access to mental health services reduces suicide. Tehran: News Agency; 2019. Available from: https://www.irna.ir/news/83466055/. Accessed sep 5، 2019.
6. Cleary A. Help-seeking patterns and attitudes to treatment amongst men who attempted suicide. J Ment Health. 2017;26(3):220-4. [DOI:10.3109/09638237.2016.1149800] [PMID]
7. Shaker SH, Kasnaviyyeh SM, Ghafouri HB, Tavakkoli N, Yasinzadeh M, Masoumi G, Chahardovali M, Amiri H, Attaran H, Koohestani L, Noughan ZE. XML Epidemiological survey of the attempted suicide patients admitted at Hazrat Rasoul Hospital in Tehran 2007-2011. Iranian Journal of Forensic Medicine. 2017;23(1):7-15.
8. Frey LM, Hans JD, Cerel J. Suicide disclosure in suicide attempt survivors: Does family reaction moderate or mediate disclosure's effect on depression?. Suicide and Life‐Threatening Behavior. 2016;46(1):96-105. [DOI:10.1111/sltb.12175] [PMID]
9. Oexle N, Herrmann K, Staiger T, Sheehan L, Rüsch N, Krumm S. Stigma and suicidality among suicide attempt survivors: a qualitative study. Death studies. 2018;43(6):381-8. [DOI:10.1080/07481187.2018.1474286] [PMID]
10. Scocco P, Castriotta C, Toffol E, Preti A. Stigma of Suicide Attempt (STOSA) scale and Stigma of Suicide and Suicide Survivor (STOSASS) scale: two new assessment tools. Psychiatry Research. 2012;200(2-3):872-8. [DOI:10.1016/j.psychres.2012.06.033] [PMID]
11. Kearns M, Muldoon OT, Msetfi RM, Surgenor PW. Understanding help-seeking amongst university students: the role of group identity, stigma, and exposure to suicide and help-seeking. Frontiers in psychology. 2015;6(1462):1-8. [DOI:10.3389/fpsyg.2015.01462] [PMID] [PMCID]
12. Rickwood D, Deane FP, Wilson CJ, Ciarrochi J. Young people's help-seeking for mental health problems. Australian e-journal for the Advancement of Mental health. 2005;4(3):218-51. [DOI:10.5172/jamh.4.3.218]
13. Reynders A, Kerkhof AJ, Molenberghs G, Van Audenhove C. Attitudes and stigma in relation to help-seeking intentions for psychological problems in low and high suicide rate regions. Soc Psych Psychiat Epidemiol. 2014;49(2):231-9. [DOI:10.1007/s00127-013-0745-4] [PMID]
14. Chan WI, Batterham P, Christensen H, Galletly C. Suicide literacy, suicide stigma and help-seeking intentions in Australian medical students. Australasian Psychiatry. 2014;22(2):132-9. [DOI:10.1177/1039856214522528] [PMID]
15. Yap MB, Reavley NJ, Jorm AF. Associations between stigma and help-seeking intentions and beliefs: Findings from an Australian national survey of young people. Psychiatry Research. 2013;210(3):1154-60. [DOI:10.1016/j.psychres.2013.08.029] [PMID]
16. Cryer RE, Calear AL, Batterham PJ, Patel SR. Suicide, mental, and physical health condition stigma in medical students. Death studies. 2020 2;44(4):230-6. [DOI:10.1080/07481187.2018.1539049] [PMID]
17. Dervic K, Akkaya-Kalayci T, Friedrich MH, Csorba J, Tringer L, Rozsa S, Lenz G. Attitudes toward suicide and help-seeking in Hungarian adolescents [5]. J Am Acad Child Adolescent Psychiatry. 2005;44(7):628-9. [DOI:10.1097/01.chi.0000162573.32826.db] [PMID]
18. Rimkeviciene J, Hawgood J, O'Gorman J, De Leo D. Personal stigma in suicide attempters. Death studies. 2015;39(10):592-9 [DOI:10.1080/07481187.2015.1037972] [PMID]
19. Bidel Z, Nazarzadeh M, Ayubi E, Sayehmiri K. Prevalence of important poisoning methods used in Iranian suicides: a systematic review and meta-analysis. Koomesh. 2013;14(3):257-64.
20. Daliri S, Bazyar J, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of the Incidence rate of suicide in Iran During Years 2001-2014 A Systematic Review and Meta-analysis study. JOURNAL OF SHAHID SADOUGHI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH SERVICES . 2016;24(9):748-56.
21. Kashfi SM, Yazdankhah M, Khani Jeihooni A, Motamedi MJ, Babaei Heydarabadi A, Vejdani M. Study of Important Risk Factors of Suicide Attempts in Patients Admitted to Hospitals Covered by Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2016;23(4):634-43.
22. Monsef Kasmaie V, Asadi P, Maleki Ziabari SM. A Demographic study of suicide methods in the patients aided by emergency Paramedics Guilan. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2013;22(87):31-7.
23. Shokrzadeh M, Hoseinpoor R, Hajimohammadi A, Delaram A, Shayeste Y. Epidemiological survey of suicide attempt by drug poisoning in Gorgan, Iran, 2008 to 2015. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2016;26(143):201-10.
24. Pattyn E, Verhaeghe M, Sercu C, Bracke P. Medicalizing versus psychologizing mental illness: what are the implications for help seeking and stigma? A general population study. Soc Psych Psychiat Epidemiol. 2013;48(10):1637-45. [DOI:10.1007/s00127-013-0671-5] [PMID]
25. Pattyn E, Verhaeghe M, Sercu C, Bracke P. Public stigma and self-stigma: Differential association with attitudes toward formal and informal help seeking. Psychiatric Services. 2014;65(2):232-8. [DOI:10.1176/appi.ps.201200561] [PMID]
26. Rüsch N, Heekeren K, Theodoridou A, Dvorsky D, Müller M, Paust T, Corrigan PW, Walitza S, Rössler W. Attitudes towards help-seeking and stigma among young people at risk for psychosis. Psychiatry Research. 2013;210(3):1313-5. [DOI:10.1016/j.psychres.2013.08.028] [PMID]
27. Calear AL, Batterham PJ, Christensen H. Predictors of help-seeking for suicidal ideation in the community: risks and opportunities for public suicide prevention campaigns. Psychiatry Research. 2014;219(3):525-30. [DOI:10.1016/j.psychres.2014.06.027] [PMID]
28. Hollinger JM. Adolescent Attitudes Toward and Perceptions of Suicide, Stigma, and Help-Seeking Behavior. Unpublished PhD.Thesis, Philadelphia College of Osteopathic Medicine. 2016.
29. Ko J. Help-seeking pathway among working-age adults with suicidal ideation: testing the integrated model of suicide help-seeking. Social work in public health. 2018;33(7-8):467-82. [DOI:10.1080/19371918.2018.1546251] [PMID]
30. Michelmore L, Hindley P. Help‐seeking for suicidal thoughts and self‐harm in young people: A systematic review. Suicide and Life‐Threatening Behavior. 2012;42(5):507-24. [DOI:10.1111/j.1943-278X.2012.00108.x] [PMID]
31. Han J, Batterham PJ, Calear AL, Ma J. Seeking professional help for suicidal ideation: A comparison between Chinese and Australian university students. Psychiatry research. 2018;270:807-14. [DOI:10.1016/j.psychres.2018.10.080] [PMID]
32. Wilson CJ, Deane FP, Ciarrochi JV, Rickwood D. Measuring help seeking intentions: properties of the general help seeking questionnaire. Revue canadienne de counseling. 2005;39(1):15-28. [DOI:10.1037/t42876-000]
33. Olivari C, Guzman-Gonzalez M. Validation of the general help-seeking questionnaire for mental health problems in adolescents. Revista Chilena de Pediatria. 2017;88(3):324-31. [DOI:10.4067/S0370-41062017000300003] [PMID]
34. Zeinali E. Assessment of relationship between medication adherence with coping strategies and help-seeking among clients with chronic Heart failure. Unpublished master of psychiatric nursing. dissertation, Iran University of Medical Sciences. 2017.
35. Wilks CR, Coyle TN, Krek M, Lungu A, Andriani K. Suicide ideation and acceptability toward online help‐seeking. Suicide and Life‐Threatening Behavior. 2018;48(4):379-85. [DOI:10.1111/sltb.12356] [PMID]
36. Frey LM, Hans JD, Cerel J. Perceptions of suicide stigma: How do social networks and treatment providers compare?. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention. 2016;37(2):95. [DOI:10.1027/0227-5910/a000358] [PMID]
37. Han J, Batterham PJ, Calear AL, Wu Y, Xue J, van Spijker BA. Development and pilot evaluation of an online psychoeducational program for suicide prevention among university students: A randomised controlled trial. Internet interventions. 2018;12:111-20. [DOI:10.1016/j.invent.2017.11.002] [PMID] [PMCID]
38. Lueck JA. What's the risk in seeking help for depression? Assessing the nature and pleasantness of outcome perceptions among individuals with depressive symptomatology. Health Educ Behav. 2019;46(3):463-70. [DOI:10.1177/1090198118811898] [PMID]
39. Azizpour M, Taghizadeh Z, Mohammadi N, Vedadhir A. Fear of stigma: The lived experiences of Iranian women after suicide attempt. Perspectives in psychiatric care. 2018;54(2):293-9. [DOI:10.1111/ppc.12237] [PMID]
40. Barney LJ, Griffiths KM, Jorm AF, Christensen H. Stigma about depression and its impact on help-seeking intentions. Aust New Zealand J Psychiatry. 2006;40(1):51-4. [DOI:10.1080/j.1440-1614.2006.01741.x] [PMID]
41. Taylor-Rodgers E, Batterham PJ. Evaluation of an online psychoeducation intervention to promote mental health help seeking attitudes and intentions among young adults: randomised controlled trial. J Affect Disord. 2014;168:65-71. [DOI:10.1016/j.jad.2014.06.047] [PMID]
42. Blais RK, Renshaw KD. Stigma and demographic correlates of help‐seeking intentions in returning service members. J Traumatic Stress. 2013;26(1):77-85. [DOI:10.1002/jts.21772] [PMID]
43. Mahdizadeh M, khosravi Z, editors. A Review of the Stigmatization in the Iranian Community and Muslim World: 2017: Proceedings of The First International Conference on Culture, Psychopathology and Education; 2017 May 3-4 ,Iran; Tehran: Alzahra University; 2017.
44. Rickwood D, Thomas K. Conceptual measurement framework for help-seeking for mental health problems. Psychol Res Behavr Manag. 2012;5:173. [DOI:10.2147/PRBM.S38707] [PMID] [PMCID]
45. Czyz EK, Horwitz AG, Eisenberg D, Kramer A, King CA. Self-reported barriers to professional help seeking among college students at elevated risk for suicide. J Am College Health. 2013;61(7):398-406. [DOI:10.1080/07448481.2013.820731] [PMID] [PMCID]
46. Tucker JR, Hammer JH, Vogel DL, Bitman RL, Wade NG, Maier EJ. Disentangling self-stigma: Are mental illness and help-seeking self-stigmas different?. J Couns Psychol. 2013;60(4):520. [DOI:10.1037/a0033555] [PMID]
47. Reynders A, Kerkhof AJ, Molenberghs G, Van Audenhove C. Stigma, attitudes, and help‐seeking intentions for psychological problems in relation to regional suicide rates. Suic Life‐Threat Behav. 2016;46(1):67-78. [DOI:10.1111/sltb.12179] [PMID]
48. Weiss MG, Parkar SR. Facets of clinical stigma after attempted suicide in Mumbai, India. Anthropol Med. 2020;27(2):212-33. [DOI:10.1080/13648470.2019.1640025] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb