جلد 33، شماره 127 - ( دی 1399 )                   جلد 33 شماره 127 صفحات 57-45 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Inanlou M, Baha R, Seyedfatemi N, Fadaee Aghdam N, Basirinezhad M. Self-efficacy and the Related Demographic Characteristics in Nursing Students. IJN 2020; 33 (127) :45-57
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3372-fa.html
اینانلو مهرنوش، بهاء ربابه، سیدفاطمی نعیمه، فدائی اقدم نسرین، بصیری نژاد محمد حسن. خودکارآمدی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری. نشریه پرستاری ایران. 1399; 33 (127) :45-57

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3372-fa.html


1- گروه روانپرستاری و پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09124621502 Email: robabebaha@yahoo.com
3- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، گروه روانپرستاری و پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
4- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌ پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
5- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (2029 مشاهده)
زمینه و هدف: خودکارآمدی عقاید شخص در مورد توانایی خویش برای سازگاری با موقعیت‌های خاص می‌باشد. افراد با باور کافی به کارآمدی خود، بهتر قادر به سازگاری با نیازهای موقعیتی خاص می‌باشند، در حالی‌که افرادی که از خودکارآمدی بالایی برخوردار نیستند، در انجام فعالیت‌ها در شرایط خاص با مشکل روبرو می‌شوند. سطح خودکارآمدی دانشجویان پرستاری می‌تواند پیش بینی کننده نقش آنها در سلامت جامعه باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین سطح خودکارآمدی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری بود.

روش بررسی: در مطالعه‌ی مقطعی از نوع همبستگی توصیفی حاضر، 358 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای وارد مطالعه شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی Sherer بود. نتایج با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: در مطالعه حاضر 2/66 درصد شرکت کنندگان خانم بودند. محدوده سنی آنها20 تا 22 سال بود. میانگین و انحراف معیار سطح خودکارآمدی در دانشجویان پرستاری 09/9 ± 69/63  گزارش شد. ارتباط معنی‌داری بین سطح خودکارآمدی و عوامل جمعیت شناختی وجود نداشت (05/0P>). در حالی که برخی گویه‌های خودکارآمدی با عوامل جمعیت شناختی نظیر سن، جنس، سال تحصیلی، محل سـکونت، وضعیت اقتـصادی و سابقه کار دانشجویی ارتباط معنی‌دار آماری داشت (05/0P<).

نتیجه‌گیری کلی: میانگین نمره خودکارآمدی دانشجویان پرستاری 69/63 گزارش شد. دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده، نیازمند برخورداری از سطح بالای خودکارآمدی می‌باشند.. با توجه به نقش مهم دانشجویان در سیستم بهداشتی درمانی آینده و با توجه به اینکه سطح خودکارآمدی پیشگویی کننده سطح عملکرد و سلامت روان آنها است، بنابراین ارائه راهکارهایی جهت ارتقا سطح خودکارآمدی باید به عنوان یک هدف، در برنامه سیستم‌های آموزشی دانشکده‌های پرستاری قرار گیرد.
متن کامل [PDF 939 kb]   (732 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/6/22 | پذیرش: 1399/9/22 | انتشار: 1399/9/22

فهرست منابع
1. Seago JA, Keane D, Chen E, Spetz J, Grumbach K. Predictors of students' success in community college nursing programs. J Nurs Educ. 2012;51(9):489-95. [DOI:10.3928/01484834-20120730-03]
2. Aghakhni N, Hazrati Marangaloo A, Jamalimoghadam N, Ghodsbin F. A Study on the Psychological State and Academic Performance of Nursing Students at Shiraz School of Nursing and Midwifery Shiraz, Iran. Sadra Medical Journal. 2019;7(3):251-60.
3. Bulfone G, Vellone E, Maurici M, Macale L, Alvaro R. Academic self‐efficacy in Bachelor‐level nursing students: Development and validation of a new instrument. J Adv Nurs. 2020;76(1):398-408. [DOI:10.1111/jan.14226]
4. Chen MC, Lin HJ. Self-efficacy, foreign language anxiety as predictors of academic performance among professional program students in a general English proficiency writing test. Perceptual and Motor Skills. 2009;109(2):420-30. [DOI:10.2466/pms.109.2.420-430]
5. Masoudi Alavi N. Self-efficacy in nursing students. Nurs Midwifery Stud. 2014;3(4):e25881. [DOI:10.17795/nmsjournal25881]
6. Croy G, Garvey L, Willetts G, Wheelahan J, Hood K. Anxiety, flipped approach and self-efficacy: Exploring nursing student outcomes. Nurse Educ Today. 2020 Oct 1;93:104534. [DOI:10.1016/j.nedt.2020.104534]
7. Abood MH, Alharbi BH, Mhaidat F, Gazo AM. The Relationship between Personality Traits, Academic Self-Efficacy and Academic Adaptation among University Students in Jordan. Int J Higher Educ. 2020;9(3):120-8. [DOI:10.5430/ijhe.v9n3p120]
8. Carroll A, Houghton S, Wood R, Unsworth K, Hattie J, Gordon L, Bower J. Self-efficacy and academic achievement in Australian high school students: The mediating effects of academic aspirations and delinquency. Journal of adolescence. 2009;32(4):797-817. [DOI:10.1016/j.adolescence.2008.10.009]
9. Ister ED. Investigation of relationship between levels of self-care agency and self-efficacy in nursing students. Asian Pacific Journal of Health Sciences. 2020;7(1):1-6. [DOI:10.21276/apjhs.2020.7.1.1]
10. Motahari M, Rahimibashar M, Ghasemnegad SM. The Relationship between Clinical Self-Efficacy and Academic Achievement Motivation in Nursing Students. Research in Medical Education. 2020;12(2):10-20. [DOI:10.29252/rme.12.2.10]
11. Du J, Dong L, Wang T, Yuan C, Fu R, Zhang L, Liu B, Zhang M, Yin Y, Qin J, Bouey J. Psychological symptoms among frontline healthcare workers during COVID-19 outbreak in Wuhan. General hospital psychiatry. 2020;67:144-5. [DOI:10.1016/j.genhosppsych.2020.03.011]
12. Bandura A. Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. Handbook of principles of organization behavior. 2000; 120-36.
13. Zhang ZJ, Zhang CL, Zhang XG, Liu XM, Zhang H, Wang J, Liu S. Relationship between self-efficacy beliefs and achievement motivation in student nurses. Chin Nurs Res. 2015;2(2-3):67-70. [DOI:10.1016/j.cnre.2015.06.001]
14. Sherer M, Maddux JE, Mercandante B, Prentice-Dunn S, Jacobs B, Rogers RW. The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological reports. 1982;51(2):663-71. [DOI:10.2466/pr0.1982.51.2.663]
15. Hayati D, Ogbahi A, Hoseini Ahangari SA, Azizi Abarghuei M. Investigating the relationships between quality of learning experience's components and self-efficacy on academic burnout among students of Allamme Tabatabaei University of Tehran. Educational Development of Judishapur. 2012 Oct 22;3(3):18-29.
16. Rezapour-Mirsaleh Y, A'bdi K, Rahgozar M, Reyhani-Kivi S. Relationship of coping style and self-efficacy with satisfaction of rehabilitation practitioner students with their clinical experiences. Archives of Rehabilitation. 2011;11(4):47-54.
17. Masoudnia E. Perceived self-efficacy and coping strategies in stressful situations. Iranian Journal of Psychiatry and Psychology. 2008;13(4):405-15.
18. Athira V, Kaviyabala D, Sayujya C, Varsh T, Buvaneswari R. Self-efficacy among nursing students. Int J Current Res. 2017;9(8):55748-51.
19. Rezayat F, Dehgannayeri N. Relationship between depression and self-efficacy in nursing students. Iran Journal of Nursing. 2013 r;26(81):54-63.
20. Haghani F, Asgari F, Zare S, Mahjoob-Moadab H. Correlation between self-efficacy and clinical performance of the internship nursing students. Research in medical education. 2013;5(1):22-30. [DOI:10.18869/acadpub.rme.5.1.22]
21. Hassankhani H, Mohajjel AA, Rahmani A, Mohammadpoorfard Z. Assessing Self-efficacy in Clinical Competence Among Nursing Students at Tabriz University of Medical Sciences. Educational Development Of Jundishapur. 2015;6(2):107-15
22. Ravanipour M, Ahmadiani A, Yazdanpanah A, Soltanian A. Assessing the relationship between self-efficacy and clinical decision-making in hospital nurse. Scientific Journal Of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2016;23(4):77-86.
23. McKay MT, Dempster M, Byrne DG. An examination of the relationship between self-efficacy and stress in adolescents: the role of gender and self-esteem. Journal of youth studies. 2014 21;17(9):1131-51. [DOI:10.1080/13676261.2014.901494]
24. Rahimi F, Alamdar E, Kamali K, Khoushemehr G. Relationship Between Self-efficacy and Academic Achievements in the Students of Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Nursing Research. 2018;13(2):59-66.
25. Salimi HR, Pourebrahimi M, Hoseinabadi-Farahani MJ. Clinical self-efficacy, dimensions and related factors among nursing students. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2017;5(2):1-7. [DOI:10.21859/ijpn-05021]
26. Vahabi B, Vahabi A, Sayyad S, Sayyadi M, Roshani D, Hajisahne S. The status of academic self-efficacy in the students of Kurdistan University of Medical Sciences and Islamic Azad University, Sanandaj Branch, 2015-16. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2017;3(1):43-52. [DOI:10.29252/sjnmp.3.1.43]
27. Seyedi-Andi SJ, Bakouei F, Rad HA, Khafri S, Salavati A. The relationship between self-efficacy and some demographic and socioeconomic variables among Iranian Medical Sciences students. Adv Med Educ Pract. 2019;10:645. [DOI:10.2147/AMEP.S185780]
28. Kushan M, Vaghei S. Psychiatric Nursing: Mental Health 2. Tehran: Andisheh Rafi. 2015.
29. Mohamadi E, Bana Derakshan H, Borhani F, Hoseinabadi Farahani MJ, Hoseingholi P, Naderi Ravesh N. Relationship between nursing students' achievement motivation and self-efficacy of clinical performance. Iran Journal of Nursing. 2014;27(90):33-43. [DOI:10.29252/ijn.27.90.91.33]
30. Betz NE. Contributions of self‐efficacy theory to career counseling: A personal perspective. Career Develop Quart. 2004;52(4):340-53. [DOI:10.1002/j.2161-0045.2004.tb00950.x]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb