جلد 31، شماره 116 - ( اسفند 1397 )                   جلد 31 شماره 116 صفحات 17-5 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khojastehfar S, Najafi Ghezeljeh T, Haghani S. Knowledge and Attitude of Intensive Care Nurses regarding the Prevention of Pressure Ulcer. IJN 2019; 31 (116) :5-17
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2835-fa.html
خجسته فر شاهرخ، نجفی قزلجه طاهره، حقانی شیما. دانش و نگرش پرستاران مراقبت‌های ویژه در مورد پیشگیری از زخم فشاری. نشریه پرستاری ایران. 1397; 31 (116) :5-17

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2835-fa.html


1- کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
2- دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 02143651714Email:najafi.t@iums.ac.ir
3- کارشناسی ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (7791 مشاهده)
زمینه و هدف: زخم فشاری یکی از شاخص‌های کیفیت مراقبت‌های سلامت محسوب می‌شود. پرستاران به عنوان یکی از اعضای اصلی تیم سلامت نقش مهمی در پیشگیری از زخم فشاری در مراکز مراقبت سلامت دارند؛ بنابراین این مطالعه با هدف تعیین دانش و نگرش پرستاران در مورد پیشگیری از زخم فشاری انجام شده است.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی توصیفی است که در سال 1397 انجام گردید. پرستاران مراقبت ویژه شاغل در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموعه 328 پرسشنامه، 308 پرسشنامه توسط مشارکت کنندگان تکمیل و بازگردانده شد. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه  سنجش دانش زخم فشاریPieper Pressure Ulcer Knowledge Test (PPUKT) و نگرش در مورد زخم فشاری Beeckman و همکاران استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون‌های آماری t مستقل، کای دو، دقیق فیشر، و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، میانگین نمره دانش و نگرش پرستاران در مورد پیشگیری از زخم فشاری به ترتیب 31/47 ± 10/63 و 22/10 ± 40/39 بود و دانش و نگرش بیشتر پرستاران در زمینه پیشگیری از زخم فشاری در سطح نامطلوب قرار داشت. بین نمره دانش پرستاران در گروه‌های مختلف از نظر جنسیت، سابقه آموزش مداوم، سابقه کاری و سابقه خدمت در بخش مراقبت ویژه تفاوت معنی‌دار آماری وجود داشت. همچنین تفاوت نمره نگرش پرستاران در گروه‌های مختلف از نظر جنسیت، ساعت کاری در هفته، سابقه کاری و سابقه کاری در بخش مراقبت ویژه معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به سطح نامطلوب دانش و نگرش پرستاران در زمینه استانداردهای پیشگیری از زخم فشاری و اهمیت ارتقای ایمنی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه، پیشنهاد می‌شود برنامه ریزی آموزشی مناسب برای ارتقای سطح دانش و نگرش مراقبین سلامت به ویژه پرستاران در زمینه پیشگیری از زخم فشاری صورت گیرد.
متن کامل [PDF 1338 kb]   (2643 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/8/15 | پذیرش: 1397/11/15 | انتشار: 1397/11/15

فهرست منابع
1. Demarre L, Van Lancker A, Van Hecke A, Verhaeghe S, Grypdonck M, Lemey J, et al. The cost of prevention and treatment of pressure ulcers: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2015;52(11):1754-74. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2015.06.006] [PMID]
2. Farzi S, Farzi S, Yousefii H, Moladoost A, Moieni M. Knowledge, Attitue and Practice of Nurses Concerning Pressure Ulcer Prevention and Its Relationship with Some Demographic Characteristics. Iranian Journal of Nursing Research (IJNR). 2016;11(4):66-70. [DOI:10.21859/ijnr-110408]
3. Garrigues LJ, Cartwright JC, Bliss DZ. Attitudes of nursing students about pressure injury prevention. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2017;44(2):123-8. [DOI:10.1097/WON.0000000000000302] [PMID]
4. Beeckman D, Defloor T, Demarré L, Van Hecke A, Vanderwee K. Pressure ulcers: Development and psychometric evaluation of the Attitude towards Pressure ulcer Prevention instrument (APuP). Int J Nurs Stud. 2010;47(11):1432-41. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.04.004] [PMID]
5. Galvão NS, Serique MAB, Santos VLCdG, Nogueira PC. Knowledge of the nursing team on pressure ulcer prevention. Rev Bras Enferm. 2017;70(2):294-300. [DOI:10.1590/0034-7167-2016-0063] [PMID]
6. Clay AS, Chudgar SM, Turner KM, Vaughn J, Knudsen NW, Farnan JM, et al. How Prepared Are Medical and Nursing Students to Identify Common Hazards in the Intensive Care Unit? Ann Am Thorac Soc. 2017;14(4):543-9. [DOI:10.1513/AnnalsATS.201610-773OC] [PMID]
7. Estilo MEL, Angeles A, Perez T, Hernandez M, Valdez M. Pressure ulcers in the intensive care unit: new perspectives on an old problem. Crit Care Nurse. 2012;32(3):65-70. [DOI:10.4037/ccn2012637] [PMID]
8. Saifollahi Z, Bolourchifard F, Borhani F, Ilkhani M, Jumbarsang S. Correlation between Nurses' Knowledge and Quality of Nursing Care for Prevention of Pressure Ulcers in Intensive Care Units. Journal of hayat. 2016;22(1):90-101.
9. Worsley PR, Clarkson P, Bader DL, Schoonhoven L. Identifying barriers and facilitators to participation in pressure ulcer prevention in allied healthcare professionals: a mixed methods evaluation. Physiotherapy. 2017;103(3):304-10. [DOI:10.1016/j.physio.2016.02.005] [PMID]
10. Samuriwo R, Dowding D. Nurses' pressure ulcer related judgements and decisions in clinical practice: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2014;51(12):1667-85. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2014.04.009] [PMID]
11. Florin J, Bååth C, Gunningberg L, Mårtensson G. Attitudes towards pressure ulcer prevention: a psychometric evaluation of the Swedish version of the APuP instrument. Int Wound J. 2016;13(5):655-62. [DOI:10.1111/iwj.12338] [PMID]
12. Simonetti V, Comparcini D, Flacco ME, Di Giovanni P, Cicolini G. Nursing students' knowledge and attitude on pressure ulcer prevention evidence-based guidelines: a multicenter cross-sectional study. Nurse Educ Today. 2015;35(4):573-9. [DOI:10.1016/j.nedt.2014.12.020] [PMID]
13. Qaddumi J, Khawaldeh A. Pressure ulcer prevention knowledge among Jordanian nurses: a cross-sectional study. BMC Nurs. 2014;13(1):6. [DOI:10.1186/1472-6955-13-6] [PMID] [PMCID]
14. Dilie A, Mengistu D. Assessment of nurses' knowledge, attitude, and perceived barriers to expressed pressure ulcer prevention practice in Addis Ababa government hospitals, Addis Ababa, Ethiopia, 2015. Advances in Nursing. 2015;2015. [DOI:10.1155/2015/796927]
15. Tallier PC, Reineke PR, Asadoorian K, Choonoo JG, Campo M, Malmgreen-Wallen C. Perioperative registered nurses knowledge, attitudes, behaviors, and barriers regarding pressure ulcer prevention in perioperative patients. Appl Nurs Res. 2017;36:106-10. [DOI:10.1016/j.apnr.2017.06.009] [PMID]
16. El Enein NYA, Zaghloul AA. Nurses' knowledge of prevention and management of pressure ulcer at a Health Insurance Hospital in Alexandria. Int J Nurs Pract. 2011;17(3):262-8. [DOI:10.1111/j.1440-172X.2011.01933.x] [PMID]
17. Beeckman D, Defloor T, Schoonhoven L, Vanderwee K. Knowledge and attitudes of nurses on pressure ulcer prevention: a cross‐sectional multicenter study in Belgian hospitals. Worldviews Evid Based Nurs. 2011;8(3):166-76. [DOI:10.1111/j.1741-6787.2011.00217.x] [PMID]
18. Källman U, Suserud BO. Knowledge, attitudes and practice among nursing staff concerning pressure ulcer prevention and treatment-a survey in a Swedish healthcare setting. Scand J Caring Sci. 2009;23(2):334-41. [DOI:10.1111/j.1471-6712.2008.00627.x] [PMID]
19. Strand T, Lindgren M. Knowledge, attitudes and barriers towards prevention of pressure ulcers in intensive care units: a descriptive cross-sectional study. Intensive Crit Care Nurs. 2010;26(6):335-42. [DOI:10.1016/j.iccn.2010.08.006] [PMID]
20. Gunningberg L, Mårtensson G, Mamhidir AG, Florin J, Muntlin Athlin Å, Bååth C. Pressure ulcer knowledge of registered nurses, assistant nurses and student nurses: a descriptive, comparative multicentre study in Sweden. Int Wound J. 2015;12(4):462-8. [DOI:10.1111/iwj.12138] [PMID]
21. Demarré L, Vanderwee K, Defloor T, Verhaeghe S, Schoonhoven L, Beeckman D. Pressure ulcers: knowledge and attitude of nurses and nursing assistants in Belgian nursing homes. J Clin Nurs. 2012;21(9‐10):1425-34. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2011.03878.x] [PMID]
22. Pieper B, Mott M. Nurses' knowledge of pressure ulcer prevention, staging, and description. Adv Wound Care. 1995;8(3):34-8.
23. Iranmanesh S, Tafti AA, Rafiei H, Dehghan M, Razban F. Orthopaedic nurses' knowledge about pressure ulcers in Iran: a cross-sectional study. J Wound Care. 2013;22(3):138-43. [DOI:10.12968/jowc.2013.22.3.138] [PMID]
24. Nuru N, Zewdu F, Amsalu S, Mehretie Y. Knowledge and practice of nurses towards prevention of pressure ulcer and associated factors in Gondar University Hospital, Northwest Ethiopia. BMC Nurs. 2015;14(1):34. [DOI:10.1186/s12912-015-0076-8] [PMID] [PMCID]
25. Etafa W, Argaw Z, Gemechu E, Melese B. Nurses' attitude and perceived barriers to pressure ulcer prevention. BMC Nurs. 2018;17(1):14. [DOI:10.1186/s12912-018-0282-2] [PMID] [PMCID]
26. Uba M, Alih F, Kever R, Lola N. Knowledge, attitude and practice of nurses toward pressure ulcer prevention in University of Maiduguri Teaching Hospital, Borno State, North-Eastern, Nigeria. International Journal of Nursing and Midwifery. 2015;7(4):54-60. [DOI:10.5897/IJNM2014.0155]
27. He M, Tang A, Ge X, Zheng J. Pressure ulcers in the intensive care unit: an analysis of skin barrier risk factors. Adv Skin Wound Care. 2016;29(11):493-8. [DOI:10.1097/01.ASW.0000494779.66288.c9] [PMID]
28. Tubaishat A, Aljezawi M, Al Qadire M. Nurses' attitudes and perceived barriers to pressure ulcer prevention in Jordan. J Wound Care. 2013;22(9):490-7. [DOI:10.12968/jowc.2013.22.9.490] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb