جلد 29، شماره 101 - ( شهریور 1395 )                   جلد 29 شماره 101 صفحات 32-23 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rambod M, Sharif F, Khademian Z, Javanmardi Fard S, Raiesi H. Nursing Students' Satisfaction with Supervision from Preceptors during Clinical Practice. IJN 2016; 29 (101) :23-32
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2300-fa.html
رامبد معصومه، شریف فرخنده، خادمیان زهرا، جوانمردی فرد سرور، رئیسی حمیده. رضایت دانشجویان پرستاری از نظارت پرسپتور در آموزش بالینی. نشریه پرستاری ایران. 1395; 29 (101) :23-32

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2300-fa.html


1- استادیار دکترای پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های روان جامعه نگر، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 07136474258 Email: rambodma@yahoo.com
2- ﺳﺘﺎد، دﮐﺘﺮی ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی روان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺎﻣﺎیﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز، ﺷﯿﺮاز، ایﺮان.
3- ﺳﺘﺎدیﺎر، دﮐﺘﺮی ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی روان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺎﻣﺎیﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز، ﺷﯿﺮاز، ایﺮان
4- ﺮﺑﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺎﻣﺎیﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز، ﺷﯿﺮاز، ایﺮان.
5- ﻣﺮﺑﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺎﻣﺎیﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز، ﺷﯿﺮاز، ایﺮان
چکیده:   (8891 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: دانشجوی پرستاری زمانی از آموزش احساس رضایت می‌کند که در طی دوره بالینی درگیر مراقبت از بیمار ‌شود، خود را جزئی از تیم درمان بداند و همچنین تجربه مسئولیت‌پذیری و استقلال را کسب و در واقع به پیامدهای یادگیری دست پیدا کند. مطالعه‌ حاضر با هدف بررسی رضایت دانشجویان پرستاری از نظارت پرسپتور در آموزش بالینی انجام شد.

روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت مقطعی انجام شد. صد و دوازده دانشجوی کارشناسی پرستاری که برنامه آموزش بالینی پرسپتورشیپ را تجربه کرده بودند، در مطالعه شرکت کردند. جهت ارزیابی رضایت دانشجویان پرستاری از نظارت پرسپتور، از پرسشنامه تسهیل‌گری‌های بالینی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون T-test،  ANOVAو ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد.

یافته‌ها: میانگین رضایت دانشجویان پرستاری از پرسپتور ۸۵.۱۸ ± ۲۵/۱۰۰ بود. بین رضایت دانشجویان از نظارت پرسپتور با سن، محل سکونت، ترم تحصیلی، طول دوره کارآموزی/ کارورزی و محل گذراندن کارآموزی و کارورزی ارتباط وجود داشت (05/0P<).

نتیجه‌گیری کلی: یافته‌ها گویای رضایت بالای دانشجویان از نظارت پرسپتور در برنامه آموزش بالین بود. بنابراین انجام مطالعات بیشتر و تاثیر این برنامه در ارتقای توانمندی دانشجویان در مطالعات آتی پیشنهاد می‌شود.

متن کامل [PDF 579 kb]   (2673 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1395/2/11 | پذیرش: 1395/5/23 | انتشار: 1395/5/23

فهرست منابع
1. Liu M, Lei Y, Mingxia Z, Haobin Y. Lived experiences of clinical preceptors: A phenomenological study. Nurse Educ Today. 2010;30(8):804-8. [DOI:10.1016/j.nedt.2010.03.004] [PMID]
2. Löfmark A, Thorkildsen K, Råholm M-B, Natvig GK. Nursing students' satisfaction with supervision from preceptors and teachers during clinical practice. Nurse Educ Pract. 2012;12(3):164-9. [DOI:10.1016/j.nepr.2011.12.005] [PMID]
3. Bott G, Mohide EA, Lawlor Y. A clinical teaching technique for nurse preceptors: the five minute preceptor. J Prof Nurs. 2011;27(1):35-42. [DOI:10.1016/j.profnurs.2010.09.009] [PMID]
4. Elisabeth C, Christine W-H, Ewa P. Teaching during clinical practice: Strategies and techniques used by preceptors in nursing education. Nurse Educ Today. 2009;29(5):522-6. [DOI:10.1016/j.nedt.2008.11.012] [PMID]
5. O'Connor A B. Clinical Instruction & Evaluation: A Teaching Resource. 3rd ed. Jones & Bartlett Learning Publisher; 2015.
6. Sakaguchi RL. Facilitating preceptor and student communication in a dental school teaching clinic. J Dent Educ. 2010;74(1):36-42. [PMID] [PMCID]
7. Hallin K, Danielson E. Being a personal preceptor for nursing students: registered nurses' experiences before and after introduction of a preceptor model. J Adv Nurs. 2009;65(1):161-74. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2008.04855.x] [PMID]
8. Weitzel KW, Walters EA, Taylor J. Teaching clinical problem solving: A preceptors guide. Am J Health Syst Pharm. 2012;69(18):1588-99. [DOI:10.2146/ajhp110521] [PMID]
9. Cooper Brathwaite A, Lemonde M. Team preceptorship model: a solution for students' clinical experience. ISRN Nurs. 2011;2011.
10. Altmann TK. Preceptor selection, orientation, and evaluation in baccalaureate nursing education. Int J Nurs Educ Scholarsh. 2006;3(1): 1-12. [DOI:10.2202/1548-923X.1014] [PMID]
11. Aston L, Molassiotis A. Supervising and supporting student nurses in clinical placements: the peer support initiative. Nurse Educ Today. 2003;23(3):202-10. [DOI:10.1016/S0260-6917(02)00215-0]
12. Kristofferzon M-L, Mårtensson G, Mamhidir A-G, Löfmark A. Nursing students' perceptions of clinical supervision: The contributions of preceptors, head preceptors and clinical lecturers. Nurse Educ Today. 2013;33(10):1252-7. [DOI:10.1016/j.nedt.2012.08.017] [PMID]
13. Desselle SP, Peirce GL. The intersection of job satisfaction and preceptor development: opportunities for academic pharmacy programs. Am J Pharm Educ. 2011;75(9): 171. [DOI:10.5688/ajpe759171] [PMID] [PMCID]
14. DeCicco J. Developing a preceptorship/mentorship model for home health care nurses. J Community Health Nurs. 2008;25(1):15-25. [DOI:10.1080/07370010701836310] [PMID]
15. Fagerberg I, Kihlgren M. Experiencing a nurse identity: the meaning of identity to Swedish registered nurses 2 years after graduation. J Adv Nurs. 2001;34(1):137-45. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2001.3411725.x] [PMID]
16. Warren AL, Denham SA. Relationships between formalized preceptor orientation and student outcomes. Teaching and Learning in Nursing. 2010;5(1):4-11. [DOI:10.1016/j.teln.2009.02.003]
17. Mundy A. Motivating staff nurses to serve as clinical preceptors. Nurs Manage. 1997;28(6):66. [PMID]
18. Kim KH, Lee AY, Eudey L, Wong Dea M. Improving clinical competence and confidence of senior nursing students through clinical preceptorship. Int J Nurs. 2014;1(2):183-209. [DOI:10.15640/ijn.v1n2a14]
19. Råholm M-B, Thorkildsen K, Löfmark A. Translation of the Nursing Clinical Facilitators Questionnaire (NCFQ) to Norwegian language. Nurse Educ Pract. 2010;10(4):196-200. [DOI:10.1016/j.nepr.2009.08.005] [PMID]
20. Espeland V, Indrehus O. Evaluation of students' satisfaction with nursing education in Norway. J Adv Nurs. 2003;42(3):226-36. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2003.02611.x] [PMID]
21. El Ansari W, Oskrochi R. What 'really'affects health professions students' satisfaction with their educational experience? Implications for practice and research. Nurse Educ Today. 2004;24(8):644-55. [DOI:10.1016/j.nedt.2004.09.002] [PMID]
22. Edraki M, Abdoli R. [The Relationship between Nursing Students' educational Satisfaction and their academic success]. Iranian Journal of Medical Education. 2011;11(1):32-9.
23. Hakim A. [Factors affecting satisfaction of nursing students of nursing major]. J Nurs Educ. 2013;2(2):10-20.
24. Hendricks SM, Wallace LS, Narwold L, Guy G, Wallace D. Comparing the effectiveness, practice opportunities, and satisfaction of the preceptored clinical and the traditional clinical for nursing students. Nurs Educ Perspect. 2013;34(5):310-4. https://doi.org/10.5480/1536-5026-34.5.310 [DOI:10.1097/00024776-201309000-00006] [PMID]
25. Sedgwick M, Harris S. A critique of the undergraduate nursing preceptorship model. Nurs Res Pract. 2012; 6. [DOI:10.1155/2012/248356]
26. Hyrkas EK, Linscott DA, Rhudy JP. Evaluating preceptors' and preceptees' satisfaction concerning preceptorship and the preceptor-preceptee relationship. J Nurs Educ Pract. 2014;4(4):120-33. [DOI:10.5430/jnep.v4n4p120]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb