جلد 27، شماره 92 - ( اسفند 1393 )                   جلد 27 شماره 92 صفحات 56-44 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rafii F, Sajadi Hezaveh M, Seyedfatemi N, Rezaei M. Factors Affecting the Process of Role Transition from Nursing Student to Clinical Nurse: a Grounded Theory Study. IJN 2015; 27 (92) :44-56
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1996-fa.html
رفیعی فروغ، سجادی هزاوه محبوبه، سید فاطمی نعیمه، رضایی محبوبه. عوامل تأثیرگذار بر گذر نقش از دانشجویی به پرستاری بالینی: یک مطالعه تئوری پایه. نشریه پرستاری ایران. 1393; 27 (92) :44-56

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1996-fa.html


1- استاد، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- استادیار، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران (٭نویسنده مسئول). شماره تماس: 09183488403 dr.sajadi@arakmu.ac.irEmail:
3- استادیار، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
چکیده:   (7934 مشاهده)

  چکیده

  زمینه و هدف: گذر نقش از دانشجویی به پرستاری، مرحله ای حساس در طول دوره زندگی حرفه ای پرستاران می باشد. عوامل متعددی بر فرایند گذر نقش تأثیرگذارند و می توانند پیامدهای این فرایند را دستخوش تغییراتی نمایند. مطالعه حاضر در راستای کاوش عوامل موثر بر فرایند گذر نقش از دانشجویی به پرستاری بالینی با استفاده از تجارب هر دو گروه پرستار تازه کار و با سابقه طراحی شده است.

  روش بررسی: این مطالعه به روش تئوری پایه در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند جمع آوری گردید. در این مطالعه 21 شرکت کننده با استفاده از نمونه گیری هدفمند و تئوریکال انتخاب شدند. شرکت کنندگان شامل 17 پرستار تازه کار، 2 پرستار با تجربه و 2 سرپرستار بودند. براساس روش تئوری پایه، جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده ها به طور همزمان انجام شد. تحلیل با استفاده از روش مقایسه مداوم انجام گرفت.

  یافته ها: مطالعه نشان دادکه عوامل بسیاری بر فرایند گذر نقش از دانشجویی به پرستار بالینی موثرند. در این مطالعه این عوامل در دو دسته خرد و کلان قرار گرفتند. عوامل خرد شامل: پشتوانه آموزشی- تحصیلی، خصوصیات سرپرستار و همکاران، خصوصیات پرستار تازه فارغ التحصیل و محیط کار و عوامل کلان شامل: دید جامعه به پرستاری، پزشک سالاری حاکم بر مراکز درمانی و قوانین استخدامی پرستاران بود.

نتیجه گیری کلی: یافته های این مطالعه می توانند بینش جدیدی برای تفکر درباره عوامل موثر بر گذر نقش تازه فارغ التحصیلان پرستاری در شروع کار ایجاد کنند و مبنایی برای تصمیم گیری های حرفه ای باشند. شناخت این عوامل می تواند در راستای برنامه ریزی به منظور هدایت این فرایند به سوی پیامدهای مثبت کمک کننده باشد. همچنین یافته های این مطالعه می تواند به عنوان راهنمایی برای مدیران، مربیان آموزشی، مسئولین و ذینفعان پرستاری در جهت تسهیل فرایند گذر نقش پرستاران تازه فارغ التحصیل مورد استفاده قرار گیرد.
متن کامل [PDF 632 kb]   (2540 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/9/1 | پذیرش: 1393/12/2 | انتشار: 1393/12/2

فهرست منابع
1. Rafiee F, SajadiHezaveh M. [Concept Analysis Of Transition From Nursing Student To Clinical Nurse: Rodgers'evolutionary Concept Analysis]. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2012;10(3): 376-88.
2. Wilkins KL, Woodgate RL. Transition: A conceptual analysis in the context of siblings of children with cancer. J Pediatr Nurs. 2006; 21(4): 256-65. [DOI:10.1016/j.pedn.2006.01.090] [PMID]
3. Lea J, Cruickshank M. Supporting new graduate nurses making the transition to rural nursing practice: views from experienced rural nurses. J Clin Nurs. 2015. https://doi.org/10.1111/jocn.12720 [DOI:10.1111/jocn.12890]
4. Kelly J, Ahern K. Preparing nurses for practice: a phenomenological study of the new graduate in Australia. J Clin Nurs. 2009; 18(6): 910-8. [PMID]
5. Rafii F, Hezaveh MS, Seyedfatemi N, Ali S, Vardanjani E. [Suffering Sources among the Newly-Graduated Nurses at the Beginning of Their Clinical Work: A Qualitative Study]. Life Sci J. 2012; 9(4): 5517-24.
6. Romyn DM, Linton N, Giblin C, Hendrickson B, Houger Limache Lr, Murray C, et al. Successful Transition of the New Graduate Nurse. Int J Nurs Educ Scholarsh. 2009; 6(1): 1-15. [DOI:10.2202/1548-923X.1802] [PMID]
7. Barton T. Student nurse practitioners–A rite of passage? The universality of Van Gennep's model of social transition. Nurs Educ Pract. 2007;7(5): 338-47. [DOI:10.1016/j.nepr.2006.11.005] [PMID]
8. Newton JM, McKenna L. The transitional journey through the graduate year: A focus group study. Int J Nurs Stud. 2007; 44(7): 1231-7. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2006.05.017] [PMID]
9. Scott ES, Engelke MK, Swanson M. New graduate nurse transitioning: necessary or nice? Appl Nurs Res. 2008; 21(2): 75-83. [DOI:10.1016/j.apnr.2006.12.002] [PMID]
10. Zamanzadeh V, Namadie Vm, Seyed Fn. [The New Graduate Nurses'stressful Experiencese During Transition Period In Teaching Centers And Affiliated Hospitals Of Tabriz Medical Sciences University, 2003]. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health Services. 2006; 27(4): 45-9.
11. Hezaveh MS, Rafii F, Seyedfatemi N. [Novice nurses' experiences of unpreparedness at the beginning of the work]. Global journal of health science. 2013;6(1): 215-22. [DOI:10.5539/gjhs.v6n1p215] [PMID] [PMCID]
12. Mooney M. Facing registration: the expectations and the unexpected. Nurse Educ Today. 2007; 27(8): 840-7. [DOI:10.1016/j.nedt.2006.11.003] [PMID]
13. Hezaveh MS, Rafii F, Khosravi S, Seyedfatemi N. [The Experience of Stress among New Clinical Nurses]. Nursing Practice Today. 2014;1(4):199-206.
14. Hasson D, Lindfors P, Gustavsson P. Trends in self-rated health among nurses: a 4-year longitudinal study on the transition from nursing education to working life. J Prof Nurs. 2010; 26(1): 54-60. [DOI:10.1016/j.profnurs.2009.09.002] [PMID]
15. Rafii F, Sajadi Hezaveh M, Naiemeh Seyedfatemi N. [Concept Analysis of Transition from Nursing Studentship to Working Life: a Hybrid Model]. Hayat. 2014;20(1):59-73.
16. Beauregard M, Davis J, Kutash M. The graduate nurse rotational internship: a successful recruitment and retention strategy in medical-surgical services. J nurs adm. 2007; 37(3): 115-8. [DOI:10.1097/01.NNA.0000262730.76004.dd] [PMID]
17. Strauss MB. Easing the transition: a successful new graduate program. J Contin Educ Nurs. 2009 May; 40(5): 216-20. [DOI:10.3928/00220124-20090422-06] [PMID]
18. Strauss A, Corbin J. Basics of Qualitative Research, Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage publications; 1998.
19. Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research in nursing: advancing humanistic imperative. 4th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Willkins; 2007. Holloway I, Wheeler S. Qualitative research in nursing and health care. 3rd ed. UK: Wiley-Blackwell science; 2009. Polit DF, Beck CT. Essentionals of Nursing Research: Methods, Appraisal and Utilization. 6th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2006. LoBiondo-Wood G, Haber J. Nursing research: Methods, critical appraisal, and utilization. 6th ed. New York: Mosby; 2006. Boswell C, Cannon SH. Introduction to Nursing Research: Incorporating Evidence Based Practice. Boston, MA: Jones & Bartlett Publishers; 2007. Meleis AI. Transitions theory: Middle range and situation specific theories in nursing research and practice. 1th ed. New York: Springer Publishing Company; 2010.
20. Heitz LJ. RN to FNP: A qualitative study of role transition. J Nurs Educ. 2004; 43(9): 416. [PMID]
21. Walker A, Yong M, Pang L, Fullarton C, Costa B, Dunning AT. Work readiness of graduate health professionals. Nurse Educ Today. 2013; 33(2): 116-22. [DOI:10.1016/j.nedt.2012.01.007] [PMID]
22. Hickey MT. Baccalaureate nursing graduates' perceptions of their clinical instructional experiences and preparation for practice. J Prof Nurs. 2010; 26(1): 35-41. [DOI:10.1016/j.profnurs.2009.03.001] [PMID]
23. Duchscher JB. A process of becoming: The stages of new nursing graduate professional role transition. J Contin Educ Nurs. 2008; 39(10): 441-50. [DOI:10.3928/00220124-20081001-03] [PMID]
24. Johnstone M-J, Kanitsaki O, Currie T. The nature and implications of support in graduate nurse transition programs: an Australian study. J Prof Nurs. 2008; 24(1): 46-53. [DOI:10.1016/j.profnurs.2007.06.003] [PMID]
25. Smith RA, Pilling S. Allied health graduate program–supporting the transition from student to professional in an interdisciplinary program. J Interprof Care. 2007; 21(3): 265-76. [DOI:10.1080/13561820701259116] [PMID]
26. Goodwin-Esola M, Maureen Deely R, RN-C NP. Progress meetings: facilitating role transition of the new graduate. J Contin Educ Nurs. 2009; 40(9): 411-5. [DOI:10.3928/00220124-20090824-04] [PMID]
27. Abe K, Henly SJ. Bullying (ijime) among Japanese hospital nurses: modeling responses to the revised Negative Acts Questionnaire. Nurs Res. 2010; 59(2): 110-8. [DOI:10.1097/NNR.0b013e3181d1a709] [PMID]
28. McKenna LG, Green C. Experiences and learning during a graduate nurse program: an examination using a focus group approach. Nurse Educ Pract. 2004; 4(4): 258-63. [DOI:10.1016/j.nepr.2004.01.004] [PMID]
29. Duchscher JB, Myrick F, editors. The prevailing winds of oppression: understanding the new graduate experience in acute care. Nursing Forum. 2008; 43(4): 191-206. [DOI:10.1111/j.1744-6198.2008.00113.x] [PMID]
30. Zamanzadeh V, Jasemi M, Valizadeh L, Keogh B, Taleghani F. [Lack of Preparation: Iranian Nurses' Experiences During Transition From College to Clinical Practice]. Journal of professional nursing. 2015; 3: 365–73. [DOI:10.1016/j.profnurs.2015.01.005] [PMID]
31. Ditommaso E, Rheaume A, Woodside R, Gautreau G. Why students choose nursing: a decade ago, most nursing students said that they chose nursing because they wanted to care for people and help others? Are those desires still true today. The Canadian Nurse. 2003; 99: 25-8. [PMID]
32. Sajadi Hezaveh M. Exploring of transition process from nursing student to clinical nurse. PhD. Thesis in nursing, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences. Tehran. 2013

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb