جلد 31، شماره 114 - ( آبان 1397 )                   جلد 31 شماره 114 صفحات 28-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/ijn.31.114.28


XML English Abstract Print


استاد، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.
چکیده:   (2586 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت مدیریت درد در بیماران مبتلا به سوختگی، این مطالعه با هدف تعیین تأثیر رایحه درمانی ماساژی با روغن معطر ترکیبی اسطوخودوس و بابونه بر شدت درد زمینه‌ای بیماران مبتلا به سوختگی انجام شد.
روش بررسی: در یک مطالعه نیمه تجربی، در بازه زمانی دیماه 1396 تا اردیبهشت 1397، 105 بیمار مبتلا به سوختگی، بستری در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند به روش نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شده و به روش قرعه کشی و بلوک چهارتایی با کارت در سه گروه کنترل، ماساژ با دارونما و ماساژ با روغن معطر ترکیبی قرار گرفتند. مداخلات در طول یک هفته در سه جلسه، قبل از خواب و هر بار به مدت 20 دقیقه انجام شد و گروه کنترل فقط تحت مراقبت‌های روزانه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از مقیاس دیداری درد (VAS) جمع آوری شد و در نرم افزار آماریSPSS  نسخه20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و برای تعیین معنی‌داری از آمار استنباطی (کای دو، دقیق فیشر، آنالیز واریانس و تی زوجی) استفاده شد.
یافته‌ها: قبل از مداخله بین سه گروه از لحاظ شدت درد تفاوت معنی‌دار آماری وجود نداشت (746/0P =). در حالی که بعد از مداخله بین سه گروه از لحاظ شدت درد تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده شد (001/0P<). به طوری که میانگین شدت درد در گروه روغن ترکیبی نسبت به دو گروه دیگر و دارونما نسبت به کنترل کمتر بود.
نتیجه‌گیری کلی: از آنجایی که رایحه درمانی ماساژی به عنوان روشی غیردارویی، ساده و بدون عارضه توانسته است منجر به کاهش درد زمینه‌ای در بیماران مبتلا به سوختگی شود، پیشنهاد می‌گردد که پرستاران و تیم مراقبت بهداشتی سوختگی از این روش در برنامه مراقبتی روزانه این بیماران استفاده کنند.
متن کامل [PDF 1151 kb]   (864 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/4/21 | پذیرش: 1397/7/18 | انتشار: 1397/7/18

فهرست منابع
1. Sadeghi-Bazargani H, Maghsoudi H, Soudmand-Niri M, Ranjbar F, Mashadi-Abdollahi H. Stress disorder and PTSD after burn injuries: a prospective study of predictors of PTSD at Sina Burn Center, Iran. Neuropsychiatr Dis Treat. 2011;7:425-9. [PMID] [PMCID]
2. World Health Organization. Who Launches New Document On Burn Prevention And Care 2008 [cited 2017 4 march]. Available from: http://www.who.int/violence_injury_prevention/media/news/13_03_2008.
3. De Jong AE, Gamel C. Use of a simple relaxation technique in burn care: literature review. J Adv Nurs. 2006;54(6):710-21. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2006.03858.x] [PMID]
4. Brown NJ, Rodger S, Ware RS, Kimble RM, Cuttle L. Efficacy of a children's procedural preparation and distraction device on healing in acute burn wound care procedures: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2012;13(1):238. [DOI:10.1186/1745-6215-13-238] [PMID] [PMCID]
5. Summer GJ, Puntillo KA, Miaskowski C, Green PG, Levine JD. Burn injury pain: the continuing challenge. The journal of pain. 2007;8(7):533-48. [DOI:10.1016/j.jpain.2007.02.426] [PMID]
6. Waldman SD, Winnie AP. Interventional pain management: WB Saunders Co; 2011.
7. Bassampoor S. The effect of relaxation techniques on anxiety of patients with myocardial infarction. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2005;9(2):53-8.
8. Dunning T. Aromatherapy: overview, safety and quality issues. OA Altern Med. 2013;1(1):6. [DOI:10.13172/2052-7845-1-1-518]
9. Bharkatiya M, Nema RK, Rathore KS, Panchawat S. Aromatherapy: short overview. International Journal of Green Pharmacy (IJGP). 2008;2(1):12-6. [DOI:10.4103/0973-8258.39156]
10. Perry R, Terry R, Watson L, Ernst E. Is lavender an anxiolytic drug? A systematic review of randomised clinical trials. Phytomedicine. 2012;19(8-9):825-35. [DOI:10.1016/j.phymed.2012.02.013] [PMID]
11. Karadag E, Samancioglu S, Ozden D, Bakir E. Effects of aromatherapy on sleep quality and anxiety of patients. Nurs Crit Care. 2017;22(2):105-12. [DOI:10.1111/nicc.12198] [PMID]
12. O'Flaherty L-A, van Dijk M, Albertyn R, Millar A, Rode H. Aromatherapy massage seems to enhance relaxation in children with burns: an observational pilot study. Burns. 2012;38(6):840-5. [DOI:10.1016/j.burns.2012.01.007] [PMID]
13. Yeganehkhah M, Mohammady-Shahbalagy F, Khankeh H, Rahgozar M. The effect of slow stroke back massages on anxiety, primigravid women. Iran Journal of Nursing. 2008;21(54):73-83.
14. Steflitsch W, Steflitsch M. Clinical aromatherapy. Journal of Men's Health. 2008;5(1):74-85. [DOI:10.1016/j.jomh.2007.11.001]
15. Seyyed-Rasooli A, Salehi F, Mohammadpoorasl A, Goljaryan S, Seyyedi Z, Thomson B. Comparing the effects of aromatherapy massage and inhalation aromatherapy on anxiety and pain in burn patients: A single-blind randomized clinical trial. Burns. 2016;42(8):1774-80. [DOI:10.1016/j.burns.2016.06.014] [PMID]
16. Kim Y-J, Lee MS, Yang YS, Hur M-H. Self-aromatherapy massage of the abdomen for the reduction of menstrual pain and anxiety during menstruation in nurses: a placebo-controlled clinical trial. Eur J Integr Med. 2011;3(3):e165-e8. [DOI:10.1016/j.eujim.2011.08.007]
17. Field T, Hernandez-Reif M, Diego M, Fraser M. Lower back pain and sleep disturbance are reduced following massage therapy. J Bodyw Mov Ther. 2007;11(2):141-5. [DOI:10.1016/j.jbmt.2006.03.001]
18. Ardabili FM, Purhajari S, Ghezeljeh TN, Haghani H. The effect of shiatsu massage on pain reduction in burn patients. World J Plast Surg. 2014;3(2):115. [PMID] [PMCID]
19. Mueller XM, Tinguely F, Tevaearai HT, Revelly J-P, Chioléro R, von Segesser LK. Pain location, distribution, and intensity after cardiac surgery. Chest. 2000;118(2):391-6. [DOI:10.1378/chest.118.2.391] [PMID]
20. Rahzani K, Taleghani F, Nasrabadi AN. Disfiguring burns and the experienced reactions in Iran: consequences and strategies—a qualitative study. Burns. 2009;35(6):875-81. [DOI:10.1016/j.burns.2008.11.003] [PMID]
21. da Cunha Batalha LM, Mota AA. Massage in children with cancer: effectiveness of a protocol. J Pediatr (Rio J). 2013;89(6):595-600. [DOI:10.1016/j.jped.2013.03.022] [PMID]
22. Price L, Price S. Aromatherapy for Health Professionals E-Book: Elsevier Health Sciences; 2011.
23. Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical-surgical nursing: Clinical management for positive outcomes: Saunders Elsevier; 2009.
24. Jane S-W, Chen S-L, Wilkie DJ, Lin Y-C, Foreman SW, Beaton RD, et al. Effects of massage on pain, mood status, relaxation, and sleep in Taiwanese patients with metastatic bone pain: a randomized clinical trial. PAIN®. 2011;152(10):2432-42. [DOI:10.1016/j.pain.2011.06.021] [PMID]
25. Parlak Gürol A, Polat S, Nuran Akçay M. Itching, pain, and anxiety levels are reduced with massage therapy in burned adolescents. J Burn Care Res. 2010;31(3):429-32. [DOI:10.1097/BCR.0b013e3181db522c] [PMID]
26. Maryami Z, Modarres M, Taavoni S, Rahimi FA. The Effect of Foot Massage on Pain of Patients after Hysterectomy. Knowledge and Health. 2018;12(4):61-8.
27. Cutshall SM, Wentworth LJ, Engen D, Sundt TM, Kelly RF, Bauer BA. Effect of massage therapy on pain, anxiety, and tension in cardiac surgical patients: a pilot study. Complement Ther Clin Pract. 2010;16(2):92-5. [DOI:10.1016/j.ctcp.2009.10.006] [PMID]
28. Atrak H, Khosh del M. Placebo And Patient Cheating. Ethics in science and technology. 2014;9(4):21-30.
29. Mok E, Woo CP. The effects of slow-stroke back massage on anxiety and shoulder pain in elderly stroke patients. Complement Ther Nurs Midwifery. 2004;10(4):209-16. [DOI:10.1016/j.ctnm.2004.05.006] [PMID]
30. Ghasemi B, Arefinia M, Arefi NS. The Effect of Sport Massage on Consistency of Lymphocyte and Monocyte after One Session of Intense Exercise in Female Futsal Players. Scentific Information Database. 2012;2(6):17-25.
31. Meshgin Abadi N, Ramezani Badr F, Mahmoodi K. The Use of Aromatherapy Massage to Reduce Backpain after Percutaneous Coronary Intervention (PCI): A Semi-Experimental Study. ZUMS Journal. 2013;21(86):24-34.
32. Hall JE. Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book. St. Louis: Elsevier Health Sciences; 2015