جلد 33، شماره 123 - ( اردیبهشت 1399 )                   جلد 33 شماره 123 صفحات 6-22 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Lalehkani M, Davati A, Isanejad A, Jadid-Milani M. The Correlation between Happiness and Self-transcendence in the Elderly of Khoshkrud, Zarandieh City. IJN. 2020; 33 (123) :6-22
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3157-fa.html
لاله‌‌کانی محبوبه، دواتی علی، عیسی نژاد امین، جدید میلانی مریم. ارتباط شادکامی با خود- تعالی در سالمندان شهر خشکرود شهرستان زرندیه. نشریه پرستاری ایران. 1399; 33 (123) :6-22

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3157-fa.html


دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 021- 51212143 Email: milani@shahed.ac.ir
چکیده:   (379 مشاهده)
زمینه و هدف: سرعت رشد جمعیت سالمندان نسبت به گذشته افزایش یافته و این افزایش نشان دهنده توجه بیشتر به تأمین سلامت و رفاه سالمندان است. ازسویی، رشد جمعیت سالمندان و تأثیر آن بر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه موجب توجه بیشتر به مسأله سالمندی در جامعه می‌شود. از سویی، در سالمندی توانایی‌های جسمی و روانی کاهش پیدا می‌کند که در کیفیت زندگی آن‌ها مؤثر است. رفاه و کیفیت زندگی با شاخص‌هایی چون سلامتی، احساس شادکامی، و تنهایی سنجش می‌شوند. شادکامی یکی از نیازهای مهم انسان است که در سلامت روان و سلامت جسمی تأثیر به‌سزایی دارد که در مقابله با موقعیت‌های استرس زا، به سالمندان کمک می‌کند. یکی دیگر از عواملی که روی رفاه تأثیر دارد خود- تعالی می‌باشد که به عنوان یک مکانیزم مقابله قدرتمند بوده و می‌تواند منجر به تحول شخصی شود و بهبود کیفیت زندگی را فراهم کند که باعث تسهیل درک تغییرات زندگی چون سالمندی می‌شود. بنابراین، خود- تعالی به عنوان یک ویژگی مثبت در رابطه با گسترش دیدگاه نسبت به زندگی تعریف می‌شود که شامل پذیرش معنویت، یافتن هدف زندگی، خوش بینی به آینده، مقابله با مشکلات، استفاده از رویکردهای مبتنی بر قدرت و ارتباط با دیگران می‌باشد که در سالمندان با بازیابی مفهوم سالمندی و پذیرش ناتوانی سبب کاهش استرس شده و بیشتر بر توانایی تمرکز دارد تا ناتوانی. بنابراین، شادکامی و خود- تعالی از عوامل مهم در ابعاد سلامت سالمندان است که باید به آن‌ها توجه شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط شادکامی با خود- تعالی در سالمندان شهرخشکرود شهرستان زرندیه استان مرکزی در سال 1398 انجام شد.
8
 
روش بررسی: این پژوهش مقطعی از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی اسـت. نمونه‌های پژوهش از بین سالمندان شهر خشکرود انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری به‌ صورت مستمر از سالمندان مراجعه کننده به مرکز‌ جامع ‌سلامت (تنها مرکز ‌جامع‌ سلامت) جهت دریافت مراقبت‌های سلامت سالمندان بود. مدت زمان جمع آوری داده‌ها سه ماه (مهر تا آذر 1398) بود. تعداد 84 سالمند از بین سالمندان مراجعه کننده به مرکز‌ جامع‌ سلامت که علاقمند به شرکت در پژوهش بودند، انتخاب شدند. معیار ورود به پژوهش داشتن سن بیشتر از شـصت سـال، توانایی پاسخ‌دهی به سئوالات از لحاظ جسمی و روانی، دارا بودن سلامت روان‌شناختی که با استفاده از ابزار آزمون کوتاه ‌شناختی سنجیده شده (دارا بودن نمره آزمون بالاتر از 7) و سوگوار نبودن بابت مرگ عزیزان یا هر حادثه ناراحت‌کننده در دو ماه گذشته، بود. ابزار آزمون کوتاه‌ شناختی جهت تشخیص اختلال شناختی که شامل دمانس و دلیریوم در سالمندان می‌باشد جهت بررسی تمرکز و توجه، حافظه کوتاه‌ مدت و بلند‌مدت به کار رفت. ضریب آلفای کرونباخ در جامعه ایران 76/0 می‌باشد. فهرست شادکامی آکسفورد، دارای 29 سئوال است که دارای امتیاز بین صفر تا 87 و پنج مؤلفه رضایت از زندگی، حرمت خود، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت است. برای تعیین پایایی ابزار از همسانی درونی استفاده شد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ آن برای مؤلفه‌های رضایت زندگی 85/0، حرمت خود 71/0، بهزیستی فاعلی 74/0، رضایت خاطر 79/0 و خلق مثبت 77/0 برآورد شد. پرسش نامه خود- تعالی 15 عبارت دارد که دارای 15 تا 60 امتیاز است. امتیاز بالاتر نشانه خود- تعالی بیشتر است. برای تعیین پایایی ابزار از همسانی درونی استفاده و مقدار ضریب آلفای کرونباخ آن 69/0 برآورد شد. تمامی ابزارها با پرسش از سالمند تکمیل گردید و جهت تکمیل ابزارها برای هر سالمند میانگین 45 دقیقه زمان صرف شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. از آمار توصیفی جهت توصیف متغیرهای زمینه‌ای و متغیرهای شادکامی و خود- تعالی و از آزمون‌های آمار استباطی پارامتریک (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس) استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین سن سالمندان (79، 60) 8/4 ± 7/65 بود. 55 سالمند زن (5/65 درصد)، 81 درصد متأهل، 5/59 درصد بیسواد و 3/64 درصد خانه‌دار بودند و میانگین تعداد فرزندان (14، 0) 6/1 ± 2/6 بود. همچنین، 7/66 درصد دارای بیماری زمینه‌ای، 56 درصد دارای وضعیت اقتصادی متوسط، سیستم حمایتی 9/61 درصد خانواده بود و 8/79 درصد با همسر خود زندگی می‌کردند. میانگین شادکامی در سالمندان 3/14 ± 42/54 و میانگین سطح خود- تعالی 9/5 ± 4/39 بود. بین خود- تعالی با شادکامی (016/0=p، 263/0=r) و مؤلفه‌های رضایت از زندگی (001/0=p، 348/0=r) و رضایت خاطر (003/0=p، 325/0=r)، ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت. بین سطح تحصیلات (به ترتیب 009/0=p، 038/0=p) با شادکامی و خود- تعالی، و بین شغل با شادکامی، اختلاف معنی‌دار وجود داشت (039/0=p). همچنین بین تعداد فرزندان (037/0=p) و نحوه سکونت (028/0=p) با خود- تعالی نیز تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد، شادکامی و مؤلفه‌های آن در سالمندان خشکرود در حد بالاتر از متوسط بود. همچنین، نتایج نشان داد گروه‌‌های مختلف سطح تحصیلات، شغل و وضعیت اقتصادی با شادکامی تفاوت معنی داری داشتند. سطح تحصیلات، شغل و وضعیت خوب اقتصادی سبب ایجاد امنیت در فرد می‌شود که خود در ارتقاء شادکامی نقش دارد. سطح خود- تعالی در پژوهش حاضر در سطح متوسط بود و گروه‌های سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی، نحوه سکونت و تعداد فرزند با سطح خود- تعالی سالمندان تفاوت معنی داری داشت.  وضعیت خوب اقتصادی سبب ایجاد امنیت در فرد شده و فرد می‌تواند بدون دغدغه خاطر سعی در کمک به خود نماید و در ارتقاء خود- تعالی نقش دارد. از سویی، سطح تحصیلات سبب ارتقاء آگاهی و توانایی کسب اطلاعات از منابع مختلف می‌شود که می‌تواند سالمند را در مراقبت از خود توانمند کرده و سازش وی را با سالمندی افزایش داده و در نهایت ارتقاء خود- تعالی را بدنبال داشته باشد. از سویی، حضور فرزندان، حمایت و مراقبت آن‌ها از والدین سبب امنیت خاطر سالمندان شده و آن‌ها نیز سعی می‌کنند جهت ایجاد آرامش در فرزندان با شرایط حال سازگاری مثبتی داشته و وضعیت خود را بپذیرند و در نهایت خود- تعالی آن‌ها ارتقاء یابد. خودتعالی با داشتن دوست ‌خوب و فردی برای صحبت کردن ارتقاء می‌‌یابد و در جامعه سنتی خشکرود ارتباط با فرزندان، اقوام و همسایگان خود می‌تواند سبب ارتقاء خود- تعالی شود. گرچه در پژوهش حاضر، وضعیت اقتصادی در سطح متوسط بود و بیشتر سالمندان بی‌سواد بودند ولی سطح شادکامی و خود- تعالی سالمندان متوسط به بالا بود که این امر را می‌توان در وجود ارتباطات اجتماعی در سطح خانواده و جامعه سنتی و احترام به سالمندان دانست که در ایجاد رضایت ‌فردی و حمایت سالمند تأثیر بسزایی دارد و سطح اقتصادی و تحصیلات را پوشش می‌دهد. همچنین، ارتباط مستقیم و معنی‌داری بین خود- تعالی با شادکامی نشان داده شد. افراد شادکام احساس کنترل شخصی بیشتری دارند، بیشتر به توانایی‌های خود می‌اندیشند تا به ناتوانی‌ها، با استرس‌های زندگی مقابله بهتری می‌کنند، عزت نفس بالایی دارند، برای خودشان ارزش قائل هستند و خودشان را دوست دارند. به طور کلی شادکامی می‌تواند گستره زندگی و نحوه ارتباط و تعامل افراد با محیط پیرامون را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، می‌توان گفت شادکامی جنبه‌های دیگر زندگی از جمله خود- تعالی را ارتقاء می‌دهد. در خشکرود که سالمندان و خانواده‌ها به اعتقادات مذهبی و سنتی خود پایبند هستند و خانواده جایگاه ویژه‌ای دارد، سالمندان از سلامت در تمامی ابعاد برخوردار هستند و افراد سالمند با پذیرش شرایط سالمندی و با استفاده از مکانیسم‌های سازگاری مؤثر می‌توانند در ارتقاء سطح رفاه خود، موفق باشند. با توجه به نتایج، توصیه می‌شود خانواده‌ها و مسئولین از طریق برآورده کردن نیازهای مادی، اجتماعی و معنوی سالمندان، زمینه افزایش توانایی درک و پذیرش خویشتن، احساس رضایت خاطر و شادی را در آن‌ها ایجاد کنند که سلامت آن‌ها را به دنبال دارد و با ایجاد محیط شاد و با نشاط عملکرد آن‌ها ارتقاء می‌یابد که تبعات مثبتی برای سالمند، خانواده و جامعه به دنبال دارد. همچنین شرایطی فراهم شود تا آن‌ها از تجارب یکدیگر بهره‌مند شده و حضور در جمع سبب ارتقاء سلامت آن‌ها شود.
متن کامل [PDF 870 kb]   (77 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/10/16 | پذیرش: 1399/1/18 | انتشار: 1399/1/18

فهرست منابع
1. Statistical Center of Iran. Available from: www.sarshomari 95.ir. Accessed December 25,2019.
2. Masoumi N, Masoumi B, Shoujaei F, Sharafi SF. A review of postural balance and its related factors in the elderly. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences. 2015; 2(1): 28-31.
3. Marsillas S, De Donder L, Kardol T, van Regenmortel S, Dury S, Brosens D, Smetcoren AS, Brana T, Varela J. Does active ageing contribute to life satisfaction for older people? Testing a new model of active ageing. Euro J Ageing. 2017;14(3):295-310. [DOI:10.1007/s10433-017-0413-8] [PMID] [PMCID]
4. Arman M. The comparison of depression, anxiety and stress between active and inactive old women in Isfahan. Rehabilitation Medicine. 2014;3(3): 82-8.
5. Moreno Minguez A, Vicente Vírseda JA. Well-being and living arrangement of elderly people from European comparative perspective. Soc Sci J. 2019;56(2):228-42. [DOI:10.1016/j.soscij.2018.11.007]
6. Vitale SA, Shaffer CM, Acosta Fenton HR. Self-transcendence in alzheimer's disease: The application of theory to practice. Journal of Holistic Nursing. 2014;32(4):347-55. [DOI:10.1177/0898010114531857] [PMID]
7. Limpuangthip N, Somkotra T, Arksornnukit M. Impacts of Denture Retention and Stability on Oral Health-Related Quality of Life, General Health, and Happiness in Elderly Thais. Current gerontology and geriatrics research. 2019 Jul 16; 3830267. [DOI:10.1155/2019/3830267] [PMID] [PMCID]
8. Duba T. Socioeconomic determinants of happiness of the elderly in Bhutan. Unpuplished master Thesis. Chulalongkorn University, Bhutan. 2017. Available from: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61244. Accessed june 9, 2020.
9. Nanthamongkolchai S, Nanthamongkolchai S, Tuntichaivanit C, Munsawaengsub C, Munsawaengsub C, Charupoonphol P, Charupoonphol P. Factors influencing life happiness among elderly female in Rayong Province, Thailand. J Med Assoc Thai. 2009; 92 (7): S8-S12.
10. Jeon SW, Han C, Lee J, Lim J, Jeong HG, Park MH, Ko YH, Pae CU, Kim SH, Joe SH, Steffens DC. Perspectives on the happiness of community-dwelling elderly in Korea. Psychiatry investigation. 2016;13(1):50-7. [DOI:10.4306/pi.2016.13.1.50] [PMID] [PMCID]
11. Aliakbari Dehkordi M, Peymanfar E, Mohtashami T, Borjali A. The comparison of different levels of religious attitude on sense of meaning, loneliness and happiness in life of elderly persons under cover of social wlfare organisation of Urmia city. Iranian Journal of Ageing. 2015;9(4):297-305.
12. Ahmadi A, Soleimani MA, Pahlevan Sharif S, Motalebi SA. Association between Perceived Social Support and Happiness among Community-dwelling Elderly Adult. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2019;23(4):320-31. [DOI:10.32598/JQUMS.23.4.320]
13. Moeini B, Barati M, Farhadian M, Ara MH. The association between social support and happiness among elderly in Iran. Korean journal of family medicine. 2018;39(4):260. [DOI:10.4082/kjfm.17.0121] [PMID] [PMCID]
14. Yousefi Z, Sharifi K, Tagharrobi Z, Akbari H. The effect of narrative reminiscence on happiness of elderly women. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2015;17(11):e19612. [DOI:10.5812/ircmj.19612]
15. Kahrazei F, Akbarizadeh A. Comparison of the general health and happiness of the elderly living in nursing homes, private homes with and without family-based rehabilitation Services. Journal of Gerontology. 2020;4(3):56-67. [DOI:10.29252/joge.4.3.56]
16. Ghadampour E, Karami A, Khodarahimi S. The Comparison of Spiritual Well-Being, Tolerance of Ambiguity and Happiness in the Elderly Living in the Home and the Nursing Home. Medical Ethics Journal. 2019;13(44):1-3.
17. Abdkhodaei MS. Effects of cognitive-behavioral Fordyce happiness training on sense of coherence in patients with type 2 diabetes. J Neyshabur Univ Med Sci. 2017;4(4):1-10.
18. Liu YH, Liu JC, Lin MT, Chen WC. Participation of senior citizens in somatosensory games: a correlation between the willingness to exercise and happiness. J Ambient Intell Human Comp. 2020 Apr 13. [DOI:10.1007/s12652-020-01918-y]
19. Tenney ER, Poole JM, Diener E. Does positivity enhance work performance?: Why, when, and what we don't know. Research in Organizational Behavior. 2016;36:27-46. [DOI:10.1016/j.riob.2016.11.002]
20. Kubzansky LD, Huffman JC, Boehm JK, Hernandez R, Kim ES, Koga HK, Feig EH, Lloyd-Jones DM, Seligman ME, Labarthe DR. Reprint of: Positive Psychological Well-Being and Cardiovascular Disease: JACC Health Promotion Series. J Am College Cardiol. 2018;72:3012-26. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.07.042 [DOI:10.1016/j.jacc.2018.10.023] [PMID] [PMCID]
21. Massey CN, Feig EH, Duque-Serrano L, Wexler D, Moskowitz JT, Huffman JC. Well-being interventions for individuals with diabetes: A systematic review. Diabetes Res Clin Pract. 2019;147:118-33. [DOI:10.1016/j.diabres.2018.11.014] [PMID] [PMCID]
22. Avasthi A, Grover S. Clinical practice guidelines for management of depression in elderly. Indian journal of psychiatry. 2018;60(Suppl 3):S341-S62.
23. Fakhar F, Navayinezhad S, Foroughan M. The role of group counseling with logo-therapeutic approach on the mental health of older women. Iranian journal of ageing. 2008;3(1):58-67.
24. Heintzelman SJ, Diener E. Subjective well-being, social interpretation, and relationship thriving. J Res Person. 2019;78:93-105. [DOI:10.1016/j.jrp.2018.11.007]
25. Dumitrescu AL, Kawamura M, Dogaru BC, Dogaru CD. Relation of achievement motives, satisfaction with life, happiness and oral health in Romanian university students. Oral health & preventive dentistry. 2010;8(1): 15-22.
26. Bahrami F, Ramazani A. The role of internal and external religious believes on psychological health and rate of depression of elderly. Quarterly J Rehabilitation. 2005; 6 (20): 86-92.
27. Fiske E. Self-Transcendence Theory and Contemplative Practices. Holistic nursing practice. 2019;33(5):266-72. [DOI:10.1097/HNP.0000000000000340] [PMID]
28. Haugan G, Rannestad T, Garåsen H, Hammervold R, Espnes GA. The self-transcendence scale: an investigation of the factor structure among nursing home patients. Journal of Holistic Nursing. 2012;30(3):147-59. [DOI:10.1177/0898010111429849] [PMID]
29. Jadid Milani M , Malek Khahi A , Jafarzadeh M , Rakhshani M.. The effect of peer support groups on physical health status in patients treated with hemodialysis. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2015; 21(6): 993-1000.
30. Hoshi M. Self-transcendence, vulnerability, and well-being in hospitalized Japanese elders. Unpuplished PhD Thesis. The Univrsity of Arizona, USA. 2008.
31. Jadid Milani M, Ashktorab T, Abed Saeedi ZH, Alavi Majd H. The relationship between self-transcendence and perceived physical health in patients with multiple sclerosis (MS) attending peer support groups. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2012;9(5):105-14.
32. Norberg C. Understanding spirituality and religiosity among very old people: measurements and experiences (Doctoral dissertation, Department of Nursing, Umeå University). 2020
33. Thomas NF, Dunn KS. Self-Transcendence and Medication Adherence in Older Adults With Hypertension. J Holist Nurs. 2014;32(4):316-26. [DOI:10.1177/0898010114528379] [PMID]
34. Upchurch S. Self-transcendence and activities of daily living: The woman with the pink slippers. J Holist Nurs. 1999;17(3):251-66. [DOI:10.1177/089801019901700303] [PMID]
35. Sabaghi Qomi T. Comparison of general health and self-transcendence in active and inactive elderly women in Qom, Iran. Unpuplished master Thesis. Shahid Beheshti Medical Science University, Tehran. Iran. 2017.
36. Nygren B, Aléx L, Jonsén E, Gustafson Y, Norberg A, Lundman B. Resilience, sense of coherence, purpose in life and self-transcendence in relation to perceived physical and mental health among the oldest old. Aging Ment Health. 2005;9(4):354-62. [DOI:10.1080/1360500114415] [PMID]
37. Kim SS, Hayward RD, Reed PG. Self-transcendence, spiritual perspective, and sense of purpose in family caregiving relationships: a mediated model of depression symptoms in Korean older adults. Aging Ment Health. 2014;18(7):905-13. [DOI:10.1080/13607863.2014.899968] [PMID]
38. Haugan G, Innstrand ST. The effect of self-transcendence on depression in cognitively intact nursing home patients. ISRN psychiatry. 2012;2012. [DOI:10.5402/2012/301325] [PMID] [PMCID]
39. Kim SY, Lee JI. Self-transcendence, spiritual well-being, and death anxiety of the elderly. Journal of Korean Public Health Nursing. 2013;27(3):480-9. [DOI:10.5932/JKPHN.2013.27.3.480]
40. Reed PG. Theory of self-transcendence. Middle range theory for nursing. 2008 , 3th ed. New York, NY: Springer.2020.
41. Kwok JY, Kwan JC, Auyeung M, Mok VC, Chan HY. The effects of yoga versus stretching and resistance training exercises on psychological distress for people with mild-to-moderate Parkinson's disease: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2017;18(1):509-22. [DOI:10.1186/s13063-017-2223-x] [PMID] [PMCID]
42. Khoshkrood city Municipality. Available from: http://khoshkroodcity.ir/. Accessed June 25, 2020.
43. Foroughan M, Hossieni M, Rashedi V, Rezaie M. Comparison of cognitive function in the monolingual and bilingual. J Kermanshah Univ Med Sci. 2015; 18(10): 607-9.
44. Hajaty S, Bastani F. Mental Health and its Correlates in the Elderly with Fall Related Orthopedic Surgery. Iranian Journal of Nursing Research. 2019;14(5):5-13.
45. Farokhnezhad Afshar P, Bastani F, Haghani H, Valipour O. Hospital Anxiety and Depression in the Elderly with Chronic Heart Failure. Iran Journal of Nursing. 2019;32(120):80-9.
46. Francis LJ, Brown LB, Lester D, Philipchalk R. Happiness as stable extraversion: A cross-cultural examination of the reliability and validity of the Oxford Happiness Inventory among students in the UK, USA, Australia, and Canada. Personality and Individual Differences. 1998;24(2):167-71. [DOI:10.1016/S0191-8869(97)00170-0]
47. Lu L, Argyle M. Happiness and cooperation. Personality and individual differences. 1991;12(10):1019-30. [DOI:10.1016/0191-8869(91)90032-7]
48. Alipour A, Agah Heris M. Reliability and validity of the Oxford Happiness Inventory among Iranians. Journal of Iranian psychologists. 2007;3(12):287-98.
49. Alipoor A, Noorbala AA. A preliminary evaluation of the validity and reliability of the Oxford happiness questionnaire in students in the universities of Tehran. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 1999;5(1):55-66.
50. Poordad S, Momeni K, Karami J. The Mediation Role of Social Support and Happiness on The Relationship between Gratitude and Death Anxiety in The Elderly. Journal of Psychological Studies. 2019; 15(1): 57-79.
51. Jadid-Milani M. Reed's Self-transcendence Theory Test: Effect of Peer Groups on Improving the Physical Health Status of Patients with Multiple Sclerosis. Unpuplished Ph.D. Thesis. Shahid Beheshti Medical Science University, Tehran. Iran. 2010.
52. Haugan G, Rannestad T, Garåsen H, Hammervold R, Espnes GA. The self-transcendence scale: an investigation of the factor structure among nursing home patients. J Holist Nurs. 2012;30(3):147-59. [DOI:10.1177/0898010111429849] [PMID]
53. Shirbeigi M, Esmaili Z, Sarmadi MR, Moradi A. Study and comparing 3 groups of active, passive, and ecotourist old age people on their mental health and happiness living in Illam City, Iran. Iranian Journal of Ageing. 2016;10(4):40-9.
54. Almasi M, Mahmoudiani S, Jafari M. Factors associated with feelings of happiness among the elderly. Iran Journal of Nursing. 2015;27(92):23-32. [DOI:10.29252/ijn.27.92.23]
55. Tamimipour H. A Study on the Relationship Between Happiness and Perfectionism in Male and Female Students of the Institute of Higher Education, Jahad University of Khuzestan. Journal of Advanced Progress in Behavioral Sciences. 2017;2(11):78-84.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb