جلد 37، شماره 145 - ( دی 1402 )                   جلد 37 شماره 145 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، a.karampourian@umsha.ac.ir
3- گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
چکیده:   (181 مشاهده)
مقدمه: ارائه مراقبت های پرستاری باکیفیت همواره دغدغه اصلی پرستاران بوده است. صلاحیت و شجاعت اخلاقی از عوامل موثر بر ارائه خدمات پرستاری محسوب می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط صلاحیت بالینی با شجاعت اخلاقی در پرستاران انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی است که در سال 1401 در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفت. 123 نفر از پرستاران شاغل به روش نمونه­گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل: پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه شجاعت اخلاقی سکرکا و پرسشنامه صلاحیت بالینی لیو و همکاران بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون t-test مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS 16 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج  نشان داد که بیشتر مشارکت کنندگان زن (54/71%)، متاهل (63/41 %) و دارای سطح تحصیلات کارشناسی (82/93%) بودند. میانگین و انحراف معیار نمرات صلاحیت بالینی و شجاعت اخلاقی پرستاران به ترتیب برابر با 22/32 ± 151/18 و 7/47 ± 59/56 بود که نشان دهنده متوسط بودن میزان صلاحیت بالینی و بالا بودن شجاعت اخلاقی می­باشد. همچنین مشخص شد که بین شجاعت اخلاقی و صلاحیت بالینی پرستاران ارتباط آماری معنی‌دار و مستقیم ولی ضعیفی وجود دارد (0/001 = P ، 0/272 = r).
نتیجه‌گیری: از آنجا که بر اساس نتایج، میزان صلاحیت بالینی پرستاران متوسط بود لذا میتوان جهت ارتقای صلاحیت بالینی، کارگاه های آموزشی پیشنهاد نمود و از طرفی چون بین صلاحیت بالینی و شجاعت اخلاقی پرستاران ارتباط ضعیفی وجود داشت می توان چنین نتیجه گرفت که عوامل دیگری بجزء صلاحیت بالینی با شجاعت اخلاقی مرتبط است که مستلزم مطالعات بیشتری است.

 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1402/7/28 | پذیرش: 1402/12/1 | انتشار: 1402/12/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.