جلد 34، شماره 132 - ( آبان 1400 )                   جلد 34 شماره 132 صفحات 101-89 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nasiri Ziba F, Shafie Bafti F, Seyedfatemi N, Doroudi T, Haghani H. Evaluation of The effect of Self-Care Education on Quality of Life in People with Spinal Cord Injury. IJN 2021; 34 (132) :89-101
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3499-fa.html
نصیری زیبا فریبا، شفیعی بافتی فائزه، سیدفاطمی نعیمه، درودی طاهر، حقانی حمید. تأثیر آموزش برنامه‌ی خود‌مراقبتی بر کیفیت زندگی افراد با ضایعات نخاعی. نشریه پرستاری ایران. 1400; 34 (132) :89-101

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3499-fa.html


1- گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
2- گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول). شماره تماس: 09136782876 Email: shafiebafti.f@iums.ac.ir
3- گروه روانپرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
4- گروه روانشناسی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء، تهران، ایران
5- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (1733 مشاهده)
زمینه و هدف: از آنجایی که ضایعه نخاعی معمولاً ناتوان کننده بوده و به علت وجود عوارض ثانویه، تأثیرات منفی زیادی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا دارد لذا مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین اثر آموزش خود‌مراقبتی بر کیفیت‌زندگی افراد با ضایعه نخاعی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شهر تهران انجام شد.
روش بررسی:.پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل بوده و به همین منظور 84 نفر از افراد با ضایعه نخاعی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شهر تهران در شش ماه اول سال 1399 با شیوه نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه به کار رفته در این پژوهش، فرم کوتاه شده پرسشنامه کیفیت ‌زندگی سازمان بهداشت جهانی WHO Quality of Life Group. WHOQOL-BREF Introduction) ) است. پس از جمع آوری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 16 و از طریق آزمون‌های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج این بررسی نشان داد که بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر توزیع متغیرهای زمینه‌ای تفاوتی وجود نداشت. میانگین سطح کیفیت زندگی افراد قبل از انجام مداخله درگروه مداخله، 57/14 ± 10/13 و در گروه کنترل، 97/13 ± 43/13 بود. یک هفته بعد از انجام مداخله، میانگین سطح کیفیت زندگی در گروه مداخله به 98/13 ± 38/22 و در گروه کنترل به 48/14 ± 00/15 رسید. این اختلاف در گروه مداخله معنی‌دار بود (001/0p<).
نتیجه‌گیری کلی: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آموزش برنامه‌ی خود‌مراقبتی در افزایش کیفیت زندگی افراد مبتلا به ضایعه نخاعی مؤثر است. بنابراین می‌توان روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر را به عنوان یک روش ساده، غیر تهاجمی، کم هزینه و مؤثر در افزایش کیفیت زندگی افراد با ضایعه نخاعی را به پرستاران پیشنهاد نمود.
متن کامل [PDF 992 kb]   (685 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/4/28 | پذیرش: 1400/7/26 | انتشار: 1400/7/26

فهرست منابع
1. Bloom O, Herman PE, Spungen AM. Systemic inflammation in traumatic spinal cord injury. Experimental neurology. 2020;325:113143. [DOI:10.1016/j.expneurol.2019.113143] [PMID]
2. Abdolahi M. Evaluation of quality of life in patients with spinal cord injury following the Bam earthquake in 2003. Evaluation. 2016;3(2):1-7.
3. Yang B, Zhang F, Cheng F, Ying L, Wang C, Shi K, Wang J, Xia K, Gong Z, Huang X, Yu C. Strategies and prospects of effective neural circuits reconstruction after spinal cord injury. Cell Death & Disease. 2020;11(6):1-4. [DOI:10.1038/s41419-020-2620-z] [PMID] [PMCID]
4. Amirian Z, Hemmati MM, Jalali R, Khalkhali H, Salehi S. The Effects of Regular Physical Activity at Home on Patients'quality of Life after Coronary Artery Bypass Surgery. Knowledge & Health Journal. 2013;8(2):51-6.
5. Fatehi F, Kamali M. Perceived experiences of unemployed people with spinal cord injury in the process of returning to work. Journal of research in rehabilitation sciences. 2012;8(2):254-62.
6. Moghaddam M, Davatgaran K, Nazmdeh K. Comprehensive Rihabilitation in spinal cord injury. Department of Rehabilitation. Office for Disability Rehabilitation physical, motor, and sensory. 2007.
7. Sedghi Goyaghaj N, Pishgooie AH, Aliyari S, Zareiyan A. The effect of a self-care training program on adherence to a therapeutic regimen in veterans with spinal cord injury: randomized controlled clinical trial. Journal Mil Med. 2018;20(4):421-30.
8. Hasanzadeh Pashang S, Zare H, Alipor A. The efficacy of stress inculation training (SIT) on resilience, anxiety, depression and stress among spinal cord injury (SCI) patients. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 2012;10(3):15-26. [DOI:10.29252/jmj.10.3.15]
9. Craig A, Tran Y, Middleton J. Psychological morbidity and spinal cord injury: a systematic review. Spinal cord. 2009;47(2):108-14. [DOI:10.1038/sc.2008.115] [PMID]
10. Shokohifar M, Falahzadeh H. Determination quality of lifein patients with type II diabetes andpresentation a structural model. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2014;24(116):84-92.
11. Seyam S, Heidarnia AR. Quality of life and factors related to it in cardiovascular patients after heart surgery. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2013;19(6):33-41.
12. Sahrakhil Lea. The relationship between health literacy, self efficacy and quality of life in cardiovascular patients in selected hospital in qazvin. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. 2017.
13. Eghbali T, Salehi S. The effect of nursing intervention education on self-care behaviors in patients with high blood pressure referred to healthcare centers in Kermanshah province. Iranian Journal of Rehabilitation Research. 2017;4(1):32-7.
14. Royani Z, Rayyani M, Behnampour N, Arab M, Goleij J. The effect of empowerment program on empowerment level and self-care self-efficacy of patients on hemodialysis treatment. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2013;18(1):84.
15. Gangi S, Peyman N, Meysami BS, Esmaily H. Effect of self-Care training program on Quality of Life and Health literacy in the Patients with Essential Hypertension. Medical Journal Of Mashhad University Of Medical Sciences. 2018;60(6):792-803.
16. Sedghigoyaghaj N, Pishgooei A, Alyari S, Zarean A. The effect of self-care program education on Adherence to treatment regimen and self-efficacy in veteran with spinal cord injury in khatamolanbia hospital Tehran: Aja University of medical sciences; 2019.
17. Valizadeh S, Soheili A, Moghbeli G, Aliafsari E. Applicablity of orem's self-care model in Iran: an integrated review. Journal Of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2017;15(4):313-28.
18. Noohi E, Abbaszadeh A. Process of Patient Education and Orem, s Self Care Theory, An Integrative Model Curriculum: A Qualitative Study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2020;5(4):419-31.
19. Richards DA, Hilli A, Pentecost C, Goodwin VA, Frost J. Fundamental nursing care: A systematic review of the evidence on the effect of nursing care interventions for nutrition, elimination, mobility and hygiene. J Clin Nurs. 2018;27(11-12):2179-88. [DOI:10.1111/jocn.14150] [PMID] [PMCID]
20. Omidi A, Kazemi N, Khatiban M. Effect of self-care education on self-efficacy in patients with chronic obstructive pulmonary disease in the Educational and Medical Centers of Hamadan University of Medical Sciences. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2015;23(2):74-84.
21. World Health Organization. WHOQOL-BREF: introduction, administration, scoring and generic version of the assessment: field trial version, December 1996. World Health Organization; 1996.
22. Nedjat S, Montazeri A, Holakouie K, Mohammad KA, Majdzadeh R. Quality of life of Tehran's population by WHOQOL-BREF questionnaire in 2005. Hakim Res J. 2007;10(3):1-8. [DOI:10.1186/1472-6963-8-61] [PMID] [PMCID]
23. Mousavi VA. Quality of life in patients with spinal cord injury: the role of depressed mood. Iranian Journal of Neurosurgery. 2017;2(4):9-14. [DOI:10.29252/irjns.2.4.9]
24. Ebrahimzadeh MH, Soltani MS, Birjandinejad A, Omidi KF, Bozorgnia S. Quality of Life of Veterans With Chronic Spinal Cord Injury and Related Variables. Archives of trauma research. 2014;3(2):1-6. [DOI:10.5812/atr.17917] [PMID] [PMCID]
25. Geyh S, Ballert C, Sinnott A, Charlifue S, Catz A, Greve JD, Post MW. Quality of life after spinal cord injury: a comparison across six countries. Spinal Cord. 2013;51(4):322-6. [DOI:10.1038/sc.2012.128] [PMID]
26. Hosseini H. The survey of quality of life of spinal cord injured people in Yazd in 2014. Military Caring Sciences Journal. 2015;1(2):88-98. [DOI:10.18869/acadpub.mcs.1.2.88]
27. Shahandeh H, Wameghi R, Hatamizadeh N, Kazemnejad AN. Quality of life among people with spinal cord injuries. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2005;3(3):1-8.
28. May LA, Warren S. Measuring quality of life of persons with spinal cord injury: external and structural validity. Spinal cord. 2002;40(7):341-50. [DOI:10.1038/sj.sc.3101311] [PMID]
29. Sedghi Goyaghaj N, Pishgooie AH, Aliyari S, Zareiyan A. The effect of a self-care training program on adherence to a therapeutic regimen in veterans with spinal cord injury: randomized controlled clinical trial. Journal Mil Med. 2018;20(4):421-30.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb