جلد 34، شماره 129 - ( اردیبهشت 1400 )                   جلد 34 شماره 129 صفحات 81-67 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zahed Nakhjiri L, Darvishpour A, Pourghane P, Gholami Chaboki B. Assessing the Self-care Status in Older Adults Diagnosed with Heart Failure and Hospitalized in the Cardiovascular Intensive Care Units of the Public Hospitals in the East of Guilan, Iran (2020). IJN 2021; 34 (129) :67-81
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3389-fa.html
زاهد نخجیری لیلا، درویش پور آذر، پور قانع پرند، غلامی چابکی بهاره. وضعیت خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های دولتی شرق گیلان در سال 1399. نشریه پرستاری ایران. 1400; 34 (129) :67-81

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3389-fa.html


1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی زینب (س)، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی زینب (س)، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 981342536262+ E-mail: Darvishpour@gums.ac.ir
3- گروه آمارزیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (2319 مشاهده)
زمینه و هدف: نارسایی قلبی دلیل اصلی مرگ، بیماری، بستری شدن در بیمارستان و کیفیت پایین زندگی است. گزینه‌های زیادی برای کنترل نارسایی قلبی وجود دارد که خود‌مراقبتی یکی از آنها است. با وجود اهمیت خودمراقبتی در نتایج مثبت سلامتی، بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی رفتارهای خودمراقبتی ناکافی دارند. هدف از پژوهش حاضر تعیین وضعیت خود‌مراقبتی در سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی بوده است.
روش بررسی: این مقاله بخشی از نتایج یک مطالعه مقطعی بزرگتر را گزارش می‌نماید. جامعه پژوهش شامل سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های دولتی شرق گیلان در سال 1399 بود. از این جامعه، 125نفر نمونه به صورت در دسترس انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (SCHFI) بود. داده‌ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج در خصوص میانگین نمرات خودمراقبتی بیماران شرکت کننده در مطالعه، نشان داد که میانگین نمره کل خودمراقبتی 96/10 ± 16/67، استمرار خودمراقبتی 39/4 ± 94/28، مدیریت خودمراقبتی 96/3 ± 98/17و اطمینان به انجام خودمراقبتی 05/4 ± 49/20 بوده است. بیشتر نمونه‌های پژوهش از نظر خودمراقبتی کل (2/75%) و زیرمقیاس‌های آن شامل استمرار خودمراقبتی (2/59%)، مدیریت خودمراقبتی (6/69%) و اطمینان به انجام خودمراقبتی (4/82%) دارای وضعیت مطلوب بودند. بهترین وضعیت خودمراقبتی مطلوب به ترتیب در ابعاد اطمینان به انجام خودمراقبتی، مدیریت خودمراقبتی و استمرار خودمراقبتی بودند.
نتیجه‌گیری کلی: یافته‌ها نشان داد وضعیت خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بطور کلی در وضعیت مطلوبی است. با وجود این نتایج، توجه بیشتر در مراقبت‌های پرستاری و درمانی جهت ارتقاء و بهبود وضعیت خودمراقبتی در سالمندان خصوصاّ در رفتارهای خود‌مراقبتی مربوط به انجام ورزش و توزین روزانه ضروری به نظر می‌رسد.
واژه‌های کلیدی: سالمند، نارسایی قلبی، خودمراقبت
متن کامل [PDF 1136 kb]   (1009 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/10/24 | پذیرش: 1400/1/25 | انتشار: 1400/1/25

فهرست منابع
1. Ramtin S, Nikpeyma N. Investigating the happiness promotion Strategies in Iranian older adults: a review article. Journal of Gerontology(joge). 2020;4(3):40-55. [DOI:10.29252/joge.4.3.40]
2. Ramezankhani A, Mohammadi G, Akrami F, Zeinali M. Knowledge, attitude and practice of the elder residents of Tehran city about healthy lifestyle. Journal of Health in the Field. 2013; 1(1):1-5.
3. World Health Organisation. Ageing and health. 2018. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health#:~:text=By%202050%2C%20the%20world's%20population,in%20this%20age%20group%20.
4. Baladi Mousavi S. Country's Elderly Status. Available from: URL: https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1396.
5. Sargazi M, Salehi S, Sargazi V. Status sdcreening examinations of elderly people admitted to hospital in zahedan. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2014;24(3):20-6.
6. Centers for disease control and merck company foundation. The state of aging and health in America. 2007. Available from https://www.cdc.gov/aging/pdf/saha_2007.
7. Correll CU, Solmi M, Veronese N, Bortolato B, Rosson S, Santonastaso P, Thapa‐Chhetri N, Fornaro M, Gallicchio D, Collantoni E, Pigato G. Prevalence, incidence and mortality from cardiovascular disease in patients with pooled and specific severe mental illness: a large‐scale meta‐analysis of 3,211,768 patients and 113,383,368 controls. World Psychiatry. 2017;16(2):163-80. [DOI:10.1002/wps.20420] [PMID] [PMCID]
8. Tomasoni D, Adamo M, Lombardi CM, Metra M. Highlights in heart failure. ESC heart failure. 2019;6(6):1105-27. [DOI:10.1002/ehf2.12555] [PMID] [PMCID]
9. Jain S, Kaware AC, Doibale MK, Shaikh S, Radhey BK, Madhuri PM. Morbidity pattern among geriatric population in urban field practice area of district of Maharashtra: a cross sectional study. Int J Comm Medic Public Health. 2016;3(2):523-9. [DOI:10.18203/2394-6040.ijcmph20160444]
10. Navidian A, Moradgholi M, Kykhaee A, Saeedinegad F. Relationship between attachment styles and self-care behaviors in patients with heart failure. Hayat. 2015;21(2):6-17.
11. Moradi Y, Rahmani A, Aghakarimi K, Sheikhy N. Effect of applying follow-up care model on self-care management in heart failure patients: a randomized clinical trial. Nursing And Midwifery Journal. 2017;15(3):208-17.
12. Shahbaz A, Hemmati-Maslakpak M. Relationship of self-care behaviors with hospital readmission in people with heart failure. Iranian Journal of Cardiovascular Nursing. 2017;6(2):24-33.
13. Ghods R, Gorji N, Moeini R, Ghorbani F. Semiology and management of heart failure according to Traditional Persian Medicine views. Complementary Medicine Journal of Faculty of Nursing & Midwifery. 2017;(22)1:1791-804.
14. Navidian A, Mobaraki H, Shakiba M. The effect of education through motivational interviewing compared with conventional education on self-care behaviors in heart failure patients with depression. Patient education and counseling. 2017;100(8):1499-504. [DOI:10.1016/j.pec.2017.02.023] [PMID]
15. Mansouriyeh N, POURSHARIFI H, TABAN SM, SEIRAFI M. The relationship between socioeconomic status and self-care in patients with heart failure: The role of illness related worries mediator. Journal of Nurse and Physician within War. 2018;5(17):5-12.
16. Riegel B, Jaarsma T, Strömberg A. A middle-range theory of self-care of chronic illness. Adv Nurs Sci. 2012;35(3):194-204. [DOI:10.1097/ANS.0b013e318261b1ba] [PMID]
17. Sedlar N, Lainscak M, Mårtensson J, Strömberg A, Jaarsma T, Farkas J. Factors related to self-care behaviours in heart failure: A systematic review of European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale studies. Eur J Cardiov Nurs. 2017;16(4):272-82. [DOI:10.1177/1474515117691644] [PMID]
18. Jaarsma T, Cameron J, Riegel B, Stromberg A. Factors related to self-care in heart failure patients according to the middle-range theory of self-care of chronic illness: a literature update. Curr Heart Fail Reports. 2017;14(2):71-7. [DOI:10.1007/s11897-017-0324-1] [PMID] [PMCID]
19. Mansouri KH, Hasavari F, Kazemnejad LE, Gholipour M. Self-care status and its related factors in patients with heart failure. Journal of Health and Care. 2018;19(4):232-41.
20. Farghadani Z, Taheri KZ, Amiri MA, Montazeri A. Self-care behaviors and its related factors in patients with heart failure. Payesh. 2018;17(4):371-9.
21. Bagheri-Saweh MI, Lotfi A, Salawati Ghasemi S. Self-care behaviors and related factors in chronic heart failure patients. Int J Biomedic Public Health. 2018;1(1):42-7. [DOI:10.22631/ijbmph.2018.56100]
22. Salehzadeh A, Rahmatpour P. Self-care behaviors and related factors in patients with heart failure reffering to‎ medical & educational center of heart in Rasht. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2013;23(1):22-9.
23. Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing. 14th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2018.
24. Uchmanowicz I, Wleklik M, Gobbens RJ. Frailty syndrome and self-care ability in elderly patients with heart failure. Clin Interv Aging. 2015;10:871. [DOI:10.2147/CIA.S83414] [PMID] [PMCID]
25. Rahmani M, Darvishpour A, Pourghane P. Application of MoCA, MMSE and AMTs tests in diagnosing the cognitive status of the elderly under hemodialysis in Medical centers of Guilan University of Medical Sciences in 2019. Journal of Gerontology (JOGE). 2020;5(3):64-76.
26. Narimani M, Sharbati A. Comparison of anxiety sensitivity and cognitive function in students with and without dysgraphia. Journal of Learning Disabilities. 2015;4(4):85-100.
27. Riegel B, Carlson B, Moser DK, Sebern M, Hicks FD, Roland V. Psychometric testing of the self-care of heart failure index. Journal of cardiac failure. 2004;10(4):350-60. https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2003.12.001 [DOI:10.1016/j.cardfail.2004.06.409] [PMID]
28. Fatemeh M, Atefeh G, Arsalan S, Ehsan K, Mitra SS, Ezzat P. Study Status Of Self-Care Behaviors And Gender Differences In Patients With Heart Failure. Payavard Salamat. 2014;8(3):220-34.
29. Peters-Klimm F, Freund T, Kunz CU, Laux G, Frankenstein L, Müller-Tasch T, Szecsenyi J. Determinants of heart failure self-care behaviour in community-based patients: a cross-sectional study. Eur J Cardiov Nurs. 2013;12(2):167-76. [DOI:10.1177/1474515112439964] [PMID]
30. Bagheri Nesami M, Ardeshiri M, Holari B. Self-care behavior and its related factors in the community-dwelling elderlies in Sari, 2014. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2016;4(4):48-56.
31. Eimer S, Mahmoodi-Shan GR. Self-care Behaviour of the Elderly with Heart Failure and its Associated Factors in Hospitals of Gonbad Kavus in 2018. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery. 2020;17(1):12-21. [DOI:10.29252/jgbfnm.17.1.12]
32. Shojaei F, Asemi S, NAJAF YA, Hosseini F. Self-care behaviors in patients with heart failure. Payesh. 2009;8(4):361-9.
33. Vidán MT, Sánchez E, Fernández‐Avilés F, Serra‐Rexach JA, Ortiz J, Bueno H. FRAIL‐HF, a study to evaluate the clinical complexity of heart failure in nondependent older patients: rationale, methods and baseline characteristics. Clinical cardiology. 2014;37(12):725-32. [DOI:10.1002/clc.22345] [PMID] [PMCID]
34. Zeighami Mohamadi S, Alhani F, Shakoor M, Farmani P, Mohseni B, Fallah Taherpazir E. Self-care behaviors in patients with systolic heart failure. Journal of Nursing and Midwifery Sciences. 2015;2(1):46-54.
35. Tung HH, Chen SC, Yin WH, Cheng CH, Wang TJ, Wu SF. Self care behavior in patients with heart failure in Taiwan. Eur J Cardiov Nurs. 2012;11(2):175-82. [DOI:10.1016/j.ejcnurse.2011.02.002] [PMID]
36. Daryasari GA, Karkezloo NV, Mohammadnejad E, Vosooghi MN, Kagi MA. Study of the self-care agency in patients with heart failure. Iran J Crit Care Nurs. 2012;4:203-8.
37. Frediani JK, Reilly CM, Higgins M, Clark PC, Gary RA, Dunbar SB. Quality and adequacy of dietary intake in a southern urban heart failure population. J Cardiov Nurs. 2013;28(2):119-28. [DOI:10.1097/JCN.0b013e318242279e] [PMID] [PMCID]
38. Fletcher B, Magyari P, Prussak K, Churilla J. Physical training in patients with heart failure. Revista Médica Clínica Las Condes. 2012;23(6):748-55. [DOI:10.1016/S0716-8640(12)70377-2]
39. Lattimore D, Wilcox S, Saunders R, Griffin S, Fallon E, Hooker S, Durstine JL. Self-reported barriers of middle-aged and older adults entering a home-based physical activity program. Califor J Health Prom. 2011;9(2):15-28. [DOI:10.32398/cjhp.v9i2.1433]
40. Gothe NP, Kendall BJ. Barriers, motivations, and preferences for physical activity among female African American older adults. Gerontol Geriat Medic. 2016;(2)2:1-8. [DOI:10.1177/2333721416677399] [PMID] [PMCID]
41. Moschny A, Platen P, Klaaßen-Mielke R, Trampisch U, Hinrichs T. Barriers to physical activity in older adults in Germany: a cross-sectional study. Int J Behav Nutr Physical Activ. 2011;8(1):1-10. [DOI:10.1186/1479-5868-8-121] [PMID] [PMCID]
42. Sabourian Jouybari S, Jafari H, Mirani SH, Motlagh F, Goudarzian AH. Investigating Self-care behavior in patients with heart failure. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2015;25(130):200-1.
43. Fallah Tafti B, Vaezi AA, Moshtagh Z, Shamsi F. The assessment of barriers to the self-care behaviors in type 2 diabetic patients of Yazd province in 2014. Tolooebehdasht. 2016;15(3):115-29.
44. Zamanzadeh V, Valizadeh L, Jamshidi F, Namdar H, Maleki A. Self-care behaviors among patients with heart failure in Iran. Journal of caring sciences. 2012;1(4):209-14.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb