جلد 34، شماره 129 - ( اردیبهشت 1400 )                   جلد 34 شماره 129 صفحات 38-27 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jafar Jalal E, Seyedfatemi N, Haghani S, Feyzbabaie M. Psychological Capital of Nurses Working in Academic Medical Centers of Iran University of Medical Sciences. IJN 2021; 34 (129) :27-38
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3386-fa.html
جعفر جلال عزت، سید فاطمی نعیمه، حقانی شیما، فیض بابایی مسعود. سرمایه روان‌شناختی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران. نشریه پرستاری ایران. 1400; 34 (129) :27-38

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3386-fa.html


1- سلامت جامعه، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
3- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
4- گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09392687559 Email: fbmasoud7292@gmail.com
چکیده:   (1863 مشاهده)
زمینه و هدف: توجه به عوامل دخیل در ایجاد فضای کاری مثبت و افزایش سلامت روان پرستاران حائز اهمیت است. یکی از این موضوعات جدیدی که در این‌باره مطرح‌شده سرمایه روان‌شناختی است. با توجه به اینکه پرستاران همواره در معرض شرایط چالش‌ برانگیز جسمی، ذهنی و هیجانی هستند، مدیران بیمارستانی در فراهم کردن ساز و کارهایی در جهت کاهش خطرات بالقوه در زمینه کاری، مسئولیت دارند و شناخت فاکتورهای پیشگیری‌کننده مانند سرمایه روان‌شناختی، اولین قدم در طول رشد و توسعه سیاست‌های مؤثر در این زمینه محسوب می‌گردد، بنابراین این مطالعه با هدف تعیین سرمایه روان‌شناختی در پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی جامعه مورد پژوهش تمامی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1398 بودند و نمونه مطالعه را 305 نفر از پرستاران واجد شرایط بودند. نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری تخصیص متناسب و انتخاب نمونه‌ها به روش مستمر در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. به‌ منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی Luthans استفاده شد. تجزیه تحلیل داده تا با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین سرمایه روان‌شناختی کل نیز 25/15 ± 63/104 به دست آمد که با توجه به دامنه نمره 24 تا 144 در پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی و میانگین نمره به‌دست‌آمده می‌توان گفت که پرستاران از سطح سرمایه روان‌شناختی تقریباً بالایی برخوردارند. در بین مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی نیز، بالاترین میانگین نمره مربوط به خودکارآمدی 70/4 ± 29/28 و کمترین میانگین نمره مرتبط با تاب‌آوری 37/4 ± 62/24 بود.
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به میانگین نمرات به ‌دست ‌آمده از این مطالعه می‌توان گفت که پرستاران از سطح سرمایه روان‌شناختی تقریباً بالایی برخوردارند و بیشترین میانگین نمره در بین مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی مربوط به خودکارآمدی بود. با توجه به اینکه مؤلفه تاب‌آوری از متغیر سرمایه روان‌شناختی کمترین میانگین را کسب نمود، به نظر می‌رسد که توجه به آن در پرستاران دارای اهمیت بالایی باشد. همچنین می‌توان به اهمیت این متغیرها و تأثیرات آن‌ها در حیطه‌های فردی، کاری و سازمانی ازجمله تأثیرات فردی و روان‌شناختی و نتایج مراقبتی مانند ارتقا و بهبود کیفیت مراقبت‌ها و پیامدهای سازمانی اشاره کرد که اهمیت توجه به آن را دوچندان می‌کند.
واژه‌های کلیدی: سرمایه روانشناختی، پرستاران
متن کامل [PDF 947 kb]   (643 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/10/17 | پذیرش: 1400/1/18 | انتشار: 1400/1/18

فهرست منابع
1. Kalantari M, Sajadi SA, Pishgooie SAH. Evaluation of nurses 'performance from nurses' viewpoints on providing safe care to patients in AjA hospitals in 2018. Military Caring Sciences Journal. 2019;5(3):173-81. [DOI:10.29252/mcs.5.3.173]
2. Asheghi H, Asheghi M, Hesari M. Mediation Role of Psychological Capital Between Job Stress, Burnout, and Mental Health Among Nurses. Practice in Clinical Psychology. 2020;8(2):99-108. [DOI:10.32598/jpcp.8.2.716.1]
3. Hamed RA, Abd Elaziz SY, Ahmed AS. Prevalence and predictors of burnout syndrome, post-traumatic stress disorder, depression, and anxiety in nursing staff in various departments. Middle East Current Psychiatry. 2020;27(1):1-8. [DOI:10.1186/s43045-020-00044-x]
4. Boamah S, Laschinger H. Engaging new nurses: The role of psychological capital and workplace empowerment. Journal of Research in Nursing. 2015;20(4):265-77. [DOI:10.1177/1744987114527302]
5. Estiri M, Nargesian A, Dastpish F, Sharifi SM. The impact of psychological capital on mental health among Iranian nurses: considering the mediating role of job burnout. SpringerPlus. 2016;5(1):1-5. [DOI:10.1186/s40064-016-3099-z] [PMID] [PMCID]
6. Najjari R, Danayefard H, Hozoori MJ, Salehi A. Study and Explanation the Role of Psychological Capital on Organizational Outcomes. Scientific journal management system. 2013;1(2):23-36.
7. Luthans F, Youssef CM, Avolio BJ. Psychological capital: Developing the human competitive edge. 2007. [DOI:10.1037/t06483-000]
8. Yadav G, Kumar S. Psychological capital: Moving towards building organizational strength. Ind J Posit Psychol. 2017;8(2):200-2.
9. Ghanenia M, Forouhar M, Jalili S. The Effect of Managers Psychological Capital Components Training on Increasing the Employees Engagement. Positive Psychology Research. 2015;1(3):59-72.
10. Makhlooq M, Simi Z, FathiMard F, Mohammadi M, Ghaderi S. The Relationship between Psychological Capital of Managers with Work Quality of Life of Nurses and Client Satisfaction in Semnan, Iran. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2019;5(1):69-81.
11. Matoori HH. Investigating the relationship between psychological capital and perceived organizational support with work engagement among nurses. Iran J Psychiatr Nurs. 2017;5(2):45-51. [DOI:10.21859/ijpn-05027]
12. Rahimi H, Baghsheykhi F, Azizi E, Haji Jafari S. Association of Psychological Capital and Job Adaptability in the Nurses of Kashan University of Medical Sciences Hospital, Iran. Iran Journal of Nursing. 2019;32(118):29-39. [DOI:10.29252/ijn.32.118.29]
13. Idris AM, Manganaro M. Relationships between psychological capital, job satisfaction, and organizational commitment in the Saudi oil and petrochemical industries. J Human Behav Soc Environ. 2017;27(4):251-69. [DOI:10.1080/10911359.2017.1279098]
14. Bao S, Taliaferro D. Compassion fatigue and psychological capital in nurses working in acute care settings. Int J Human Caring. 2015;19(2):35-40. https://doi.org/10.20467/1091-5710-19.2.35 [DOI:10.20467/1091-5710.19.2.35]
15. Estiri M, Nargesian A, Dastpish F, Sharifi SM. The impact of psychological capital on mental health among Iranian nurses: considering the mediating role of job burnout. SpringerPlus. 2016;5(1):1-5. [DOI:10.1186/s40064-016-3099-z] [PMID] [PMCID]
16. Jafarizadeh R, Sadeghi N, Azarbarzin M. Dimensions of Psychological Capital in the Nurses Employed in Psychiatric Hospitals and the Correlations with Demographical Variables. Iran Journal of Nursing. 2019;31(116):40-8. [DOI:10.29252/ijn.31.116.40]
17. Luthans F, Youssef CM, Avolio BJ. Psychological capital: Developing the human competitive edge. New York: Oxford University Press; 2007. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780195187526.001.0001] [PMID]
18. Matoori HH. Investigating the relationship between psychological capital and perceived organizational support with work engagement among nurses. Iran J Psychiatr Nurs. 2017;5(2):45-51. [DOI:10.21859/ijpn-05027]
19. Nezami A, Givarian H. An investigation of the effect of psychological capital on the burnout of nurses in a military hospital in Tehran. EBNESINA. 2016;18(1):45-51.
20. Rahimi H, Baghsheykhi F, Azizi E, Haji Jafari S. Association of Psychological Capital and Job Adaptability in the Nurses of Kashan University of Medical Sciences Hospital, Iran. Iran Journal of Nursing. 2019;32(118):29-39. [DOI:10.29252/ijn.32.118.29]
21. Nikbin Dafchahi Z, Hemmati Noedoust Gilani M. The Effect of psychological Capital on Nurses' performance with Regard to the Mediating Role of Burnout and Job Satisfaction. Research in Medical Education. 2021;13(1): 35-45.
22. Metwaly SM, Ahmed H. The impact of psychiatric nurses' Psychological capital on their burnout and coping style. Egyptian Nursing Journal. 2018;15(3):302. [DOI:10.4103/ENJ.ENJ_21_18]
23. Yan D, Wen F, Li X, Zhang Y. The relationship between psychological capital and innovation behaviour in Chinese nurses. J Nurs Manag. 2020;28(3):471-9. [DOI:10.1111/jonm.12926] [PMID]
24. Jafarizadeh R, Sadeghi N, Azarbarzin M. Dimensions of Psychological Capital in the Nurses Employed in Psychiatric Hospitals and the Correlations with Demographical Variables. Iran Journal of Nursing. 2019;31(116):40-8. [DOI:10.29252/ijn.31.116.40]
25. Golparvar M, Jafari M. Prediction of psychological capital through components of spirituality among nurses. Iranian journal of psychiatric nursing. 2013;1(3):35-44

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb