جلد 33، شماره 128 - ( اسفند 1399 )                   جلد 33 شماره 128 صفحات 99-84 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shakeri F, Inanloo M, Haghani H. The Effect of Life Skills Training on Parental Stress of Women Health Volunteers with Children Aged Less than Seven Years. IJN 2021; 33 (128) :84-99
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3379-fa.html
شاکری فاطمه، اینانلو مهرنوش، حقانی حمید. تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی بر استرس والدی زنان رابط سلامت دارای کودک زیر 7 سال. نشریه پرستاری ایران. 1399; 33 (128) :84-99

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3379-fa.html


1- گروه آموزش مجازی جامعه نگر، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- گروه پرستاری کودکان و روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 02143651180 Email: Inanlou.m@Iums.ac.ir
3- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (1776 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از رویدادهای مهم زندگی پذیرش نقش والدی است که استرس فراوانی در مقابل مسئولیت‌ها و انتظارات این نقش وجود دارد. استرس والدی در نتیجه ناهمخوانی درک‌شده بین مسئولیت‌های والدی و منابع فردی مانند ویژگی‌های کودک و ویژگی‌های والدین و نقص مهارت‌های زندگی در تعامل با ویژگی‌های کودک است که منجر به بروز مشکلات رفتاری و اختلالات رشد عاطفی فرزندان می‌شود. بر این‌ اساس هدف این مطالعه، تعیین تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر استرس والدی زنان رابط سلامت دارای کودک زیر 7 سال در شهرستان ابهر بود.
روش بررسی: این تحقیق از نوع مطالعات نیمه‌تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود که تأثیر مهارت‌های زندگی بر استرس والدی زنان رابط سلامت دارای کودک زیر 7 سال که با دو مرکز جامع سلامت شهرستان ابهر را در سال 1398 همکاری می‌کردند 60 نفر به‌ صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. ابزار این پژوهش پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش‌نامه فرم کوتاه استرس والدینی  Abidin (Parenting steress Index - short form/ SF- PSI)بود. گروه آزمون در دو گروه 15 نفره به مدت 5 جلسه 105 دقیقه‌ای تحت آموزش برنامه گروهی مهارت زندگی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و به کمک آزمون‌های آماری تی مستقل، تحلیل کوواریانس و آزمون من ویتنی تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش مهارت زندگی سبب کاهش استرس والدی در گروه آزمون شد. میانگین نمره استرس والدی و بعد پریشانی والدین بعد از آموزش در گروه آزمون به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود که نشان‌دهنده استرس کمتر در این گروه نسبت به گروه کنترل می‌باشد (001/0P<).
نتیجه‌گیری کلی: نتایج نشان می‌دهد که برنامه آموزش مهارت زندگی در رابطین سلامت میانگین استرس والدی و خرده مقیاس‌های استرس را کاهش می‌دهد. بنابراین آموزش مهارت‌های زندگی به والدین ضروری است و پیشنهاد می‌شود که برنامه‌ریزی غنی‌تر توسط مسئولین انجام شود تا کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی برای والدین توسط حوزه سلامت برگزار گردد.
متن کامل [PDF 1124 kb]   (643 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/8/26 | پذیرش: 1399/11/29 | انتشار: 1399/11/29

فهرست منابع
1. Shokoohi-Yekta M, Parand A, Akbari Zardkhaneh S. Effectiveness of teaching problem-solving skills l stress and parenting style. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2014;15(3):45-53.
2. 2 Kakavandi KH, Shojaee S. The Effectiveness of Life Skills Training on the MotherـChild Relationship in Mothers of Children with Hearing Problems. Journal of Family Research. 2016;12(3):483-500.
3. Harmeyer E, Ispa JM, Palermo F, Carlo G. Predicting self-regulation and vocabulary and academic skills at kindergarten entry: The roles of maternal parenting stress and mother-child closeness. Early Childhood Research Quarterly. 2016;37:153-64. [DOI:10.1016/j.ecresq.2016.05.001]
4. Li ST, Chiu NC, Kuo YT, Shen EY, Tsai PC, Ho CS, Wu WH, Chen JC, Wang CY, Wang HS, Lin KL. Parenting stress in parents of children with refractory epilepsy before and after vagus nerve stimulation implantation. Pediat Neonatol. 2017;58(6):516-22. [DOI:10.1016/j.pedneo.2017.03.001] [PMID]
5. Seydi M. The effect of the quality of family and family life satisfaction in reducing anxiety and depression in children and moderating role of parenting stress. Journal of Counseling Research. 2018;17(66):178-200.
6. Anthony LG, Anthony BJ, Glanville DN, Naiman DQ, Waanders C, Shaffer S. The relationships between parenting stress, parenting behaviour and preschoolers' social competence and behaviour problems in the classroom. Infant and Child Development: An International Journal of Research and Practice. 2005;14(2):133-54. [DOI:10.1002/icd.385]
7. Lin KY, Burgard SA. Working, parenting and work-home spillover: Gender differences in the work-home interface across the life course. Adv Life Course Res. 2018;35:24-36. [DOI:10.1016/j.alcr.2017.12.003] [PMID] [PMCID]
8. Reynolds SA, Fernald LC, Behrman JR. Mothers' labor market choices and child development outcomes in Chile. SSM-population health. 2017;3:756-66. [DOI:10.1016/j.ssmph.2017.08.010] [PMID] [PMCID]
9. Nemati I, Zadehmohammadi A, Fathabadi J. Parenting Stress and Interactive Effect of Family Life Cycle Stages of Employed and Unemployed Women in Tehran. WOMAN & STUDY OF FAMILY. 2015;8(29):7-22.
10. Torkaman SO, Fathi SO. Study the effect of women's employment concerns over the quality of their lives. Quarterly Journal of Women and Society. 2017;7(28):13-26.
11. Masti E, Fakhrayi S. The study of the relationship between women's employment and their social health in maragheh. Journal Of Sociology Studies. 2014 ;6(24):117-33.
12. Yousefi A, Baratali M, Erfan A. The relationship between mental health, employment and having higher education among female students of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2011;10(5):748-54.
13. Zanjani HA, Baghiat IZ. The effect of employ mentand family life on satisfaction of the female teachers (Case study: The employed teachers in zone one, Karaj). Journal Of Specialized Social Science. 2014;10(39):13-31.
14. Abidin RR. Parenting stress index-short form. Charlottesville, VA: Pediatric psychology press; 1990. [DOI:10.1037/t02445-000]
15. Gharibi H, Sheidai A, Rostami CH. The Effectiveness of Parenting Skills Training on Attachment, Perceived Stress and Quality of Life in Mothers of Preschool Children. Journal of Health and Care. 2017;18(4):292-305.
16. Moridi J, Askari M. The Effect of Training of Stress Management on life Quality and Mental Control of Mothers with Autism off Spring. International Journal of Current Research in Medical Sciences. 2016;2(7):40-9.
17. Maguire-Jack K, Negash T. Parenting stress and child maltreatment: The buffering effect of neighborhood social service availability and accessibility. Children and Youth Services Review. 2016;60:27-33. [DOI:10.1016/j.childyouth.2015.11.016]
18. Cooper CE, Jonathans MC, Meadows SO. Family structure tarnation and maternal parenting stress. J Marriage Fam. 2009; 71(3), 558-74. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2009.00619.x] [PMID] [PMCID]
19. Coleman PK, Karraker KH. Parenting self‐efficacy among mothers of school‐age children: Conceptualization, measurement, and correlates. Family relations. 2000;49(1):13-24. [DOI:10.1111/j.1741-3729.2000.00013.x]
20. Gharibi H, Sheidai A, Rostami CH. The Effectiveness of Parenting Skills Training on Attachment, Perceived Stress and Quality of Life in Mothers of Preschool Children. Journal of Health and Care. 2017;18(4):292-305.
21. Samari AA, LALIFAZ A. Effectiveness of life skills education on family stress and social acceptance. Journal Of Fundamentals Of Mental Health. 2005; 7 (25-26), 47-55.
22. Irelan J, Vayzner M. Family Life Education. A Program of Lutheran Child and Family Services of Ilinois. 2005.
23. Östberg M, Hagekull B, Hagelin E. Stability and prediction of parenting stress. Infant and Child Development: An Int J Res Pract. 2007;16(2):207-23. [DOI:10.1002/icd.516]
24. Hejazi M, Sobhi A, SadeghiJahan A. Efficacy of life skills training on reducing anxiety and depression in drug dependent subjects. J Adv Med Biomed Res. 2016;24(104):20-8.
25. World Health Organization. Life skills education school handbook: prevention of noncommunicable diseases: approaches for schools. 2020.
26. Farrace D, Tommasi M, Casadio C, Verrotti A. Parenting stress evaluation and behavioral syndromes in a group of pediatric patients with epilepsy. Epilep Behav. 2013;29(1):222-7. [DOI:10.1016/j.yebeh.2013.07.020] [PMID]
27. Fadaei Z, Dehghani M, Tahmasian K, Farhadei M. Investigating reliability, validity and factor structure of parenting stress-short form in mothers of 7-12 year-old children. Journal Of Research In Behavioural Sciences . 2010;8(2):81-91.
28. Dadsetan P, Ahmadi Azghandi A, Hassanabadi HR. Parenting stress and general health: A research on the relation between parenting stress and general health among housewife-mothers and nurse-mothers with young children .Developmental Psychology (Journal OF Iranian Psychologists). 2006;2(7):171-84.
29. Reitman D, Currier RO, Stickle TR. A critical evaluation of the Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF) in a head start population. J Clin Child Adoles Psychol. 2002;31(3):384-92. [DOI:10.1207/S15374424JCCP3103_10] [PMID]
30. Shokoohi-Yekta M, Parand A, Akbari Zardkhaneh S. Effectiveness of teaching problem-solving skills on parental stress and parenting style. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2014;15(3):45-53.
31. Aman Elahi, A., and Shadfar, A., and Aslani, Kh.. Effects of Child-Parent Relationship Therapy on Maternal Parenting Stress and Parental Acceptance of Primary School Children. Quarterly Journal of Family and Research. 2019;15(4):103-20.
32. Tork LF, Malekpour M, Golparvar M. The effect of mothers life skills training on behavioral problems of students in third to fifth grade of elementary school in Isfahan City in the academic year 1386-1387. Knowledge and Research in Applied Psychology, 2008;10(37):65-82.
33. Ajilchi B, Borjali A, Janbozorgi M. The impact of a parenting skills training program on stressed mothers and their children's self-esteem level. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011;30:316-26. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.10.063]
34. Poursharifi H, Bahrami EH, Tayefeh TR. Efficacy of short-term instruction of life skills. Contemporary Psychology. 2006;1(1):40-7.
35. Hassanvand Amouzadeh M, Heydari E. The role of goal orientation learning and goal orientation performance on Prediction of self-regulated learning amongst welfare organization client students. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal (RRJ). 2019;7(12):71-85.
36. Eslahi F, Abolmaali AK, Asgharnejad AA, Khalatbari J. An Investigation of Mindfulness-Based Metaphors in the Poems of Rumi. Consulting Research (News and Consulting Research). 2020;19(74):62-90. [DOI:10.29252/jcr.19.73.59]
37. Gharibi H, Sheidai A, Rostami CH. The Effectiveness of Parenting Skills Training on Attachment, Perceived Stress and Quality of Life in Mothers of Preschool Children. Journal of Health and Care. 2017;18(4):292-305.
38. Khooshab E, Jahanbin I, Ghadakpour S, Keshavarzi S. Managing parenting stress through life skills training: A supportive intervention for mothers with visually impaired children. Int J Commun Based Nurs Midwif. 2016;4(3):265.
39. Rezaei F, Ghazanfari F, Purrezaian M. The Effectiveness of Positive Parenting Program (Triple-P) in Parental stress and Self Efficacy of mothers and behavioral problems of students with educable mental retardation. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2017;5(1):7-16.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb