جلد 33، شماره 127 - ( دی 1399 )                   جلد 33 شماره 127 صفحات 71-58 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mosadeghrad A, Abbasi M. Managerial Intelligence of Nurse Managers in Sari Hospitals in Iran. IJN 2020; 33 (127) :58-71
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3373-fa.html
مصدق راد علی محمد، عباسی مهدی. هوش مدیریتی مدیران پرستاری در بیمارستان‌های شهر ساری. نشریه پرستاری ایران. 1399; 33 (127) :58-71

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3373-fa.html


1- گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09308487541 Email: Abbasim@razi.tums.ac.ir
چکیده:   (1787 مشاهده)
زمینه و هدف: مدیران پرستاری نقش کلیدی در ارائه مراقبت‌های پرستاری مؤثر، با کیفیت و ایمن دارند. عملکرد مدیر به هوش، دانش، مهارت و شخصیت او و ساختار، فرهنگ و منابع سازمانی بستگی دارد. هوش مدیریتی مدیران پرستاری تأثیر زیادی بر عملکرد آنها دارد. هوش مدیریتی "ظرفیت، توانایی، دانش، مهارت و تجربه مدیران برای تحلیل و تعریف مسایل سازمانی، توسعه ارتباطات مؤثر، شبکه‌سازی و تقویت قدرت سازمانی برای سازگاری بهتر با محیط پیرامون یا خلق محیطی مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی" است. این پژوهش با هدف تعیین هوش مدیریتی مدیران پرستاری بیمارستان‌های شهر ساری انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی به‌صورت مقطعی در سال 1396 انجام شد. مدیران پرستاری شامل مترون‌ها، سوپروایزرها و سرپرستاران بخش‌های بالینی بیمارستان‌های شهر ساری در این پژوهش به‌صورت سرشماری شرکت داشتند. از یک پرسشنامه محقق ساخته‌ شامل سه بُعد هوش عقلی، هوش هیجانی و هوش سیاسی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. آماره‌های توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد و همچنین، آزمون‌های آماری تحلیلی، نظیر اسپیرمن و آنالیز واریانس در این پژوهش استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین ایندکس هوش مدیریتی مدیران پرستاری بیمارستان‌های مورد مطالعه برابر با 10/0 ± 73/0 از یک امتیاز بود. میانگین هوش عقلی، هوش هیجانی و هوش سیاسی مدیران پرستاری برابر با 21/0 ± 66/0، 11/0 ± 77/0 و 11/0 ± 74/0 از یک نمره بود. رابطه مثبت و معنی‌داری بین هوش هیجانی و هوش سیاسی یافت شد.
نتیجه‌گیری کلی: هوش مدیریتی مدیران پرستاری بیمارستان‌های شهر ساری در سطح خوب ارزشیابی شد. آزمون هوش مدیریتی و شناسایی نقاط قوت و ضعف هوش مدیریتی مدیران پرستاری و بکارگیری اقدامات اصلاحی منجر به ارتقای عملکرد آنها خواهد شد.
متن کامل [PDF 1046 kb]   (526 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/6/24 | پذیرش: 1399/9/24 | انتشار: 1399/9/24

فهرست منابع
1. World Health Organization. World health statistics 2019: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. 2018.
2. McNeese-Smith DK, Nazarey M. A nursing shortage: Building organizational commitment among nurses/practitioner application. J Healthcare Manag. 2001;46(3):173. [DOI:10.1097/00115514-200105000-00008]
3. Mosadeghrad AM. Patient choice of a hospital: implications for health policy and management. Int J Health Care Qual Assur. 2014;27(2):152-64. [DOI:10.1108/IJHCQA-11-2012-0119]
4. Yousefinezhadi T, Mosadeghrad AM, Mohammad AR, Ramezani M, Sari AA. An analysis of hospital accreditation policy in Iran. Iranian Journal of public health. 2017;46(10):1347-58.
5. Mosadeghrad AM, Ferlie E. Total quality management in healthcare. Management innovations for healthcare organizations: adopt, abandon or adapt. York: Routledge. 2016:378-96.
6. Mosadeghrad AM, Ferdosi M, Afshar H, Hosseini-Nejhad SM. The impact of top management turnover on quality management implementation. Medical Archives. 2013;67(2):134-40. [DOI:10.5455/medarh.2013.67.134-140]
7. Etemadian M, Mosadeghrad AM, Soleimani MJ, Hedayati SP. Leader characteristics in hospital change management: a case study. Hakim Research Journal. 2019;22(3):212-29.
8. Mosadeghrad AM, Abbasi M. Managerial intelligence of hospital managers in Sari, Iran. Quarterly Journal of Management Strategies in Health System. 2019;4(4):281-94. [DOI:10.18502/mshsj.v4i4.2483]
9. Gardner H. Frames of mind: The theory of multiple intelligences. 3rd ed. UK: Basic Books: 2011: 12-21.
10. Prezerakos PE. Nurse managers' emotional intelligence and effective leadership: A review of the current evidence. Open Nurs J. 2018;12:86. [DOI:10.2174/1874434601812010086]
11. Gunawan J, Aungsuroch Y. Managerial competence of first‐line nurse managers: A concept analysis. Int J Nurs Pract. 2017 Feb;23(1):e12502. [DOI:10.1111/ijn.12502]
12. Owen J. How to manage. Pearson Education; 2006.
13. Schmidt FL, Hunter JE. Select on intelligence. Handbook of principles of organizational behavior. 2000:3-14.
14. Sternberg RJ. Managerial intelligence: Why IQ isn't enough. Journal of management. 1997;23(3):475-93. https://doi.org/10.1016/S0149-2063(97)90038-6 [DOI:10.1177/014920639702300307]
15. Mosadeghrad AM. Occupational stress and turnover intention: implications for nursing management. Int J Health Policy Manag. 2013;1(2):179-86. [DOI:10.15171/ijhpm.2013.30]
16. Salovey P, Mayer JD. Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality. 1990;9(3):185-211. [DOI:10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG]
17. Goleman D. Emotional intelligence. Bantam; 2005.
18. George JM. Emotions and leadership: The role of emotional intelligence. Human relations. 2000;53(8):1027-55. [DOI:10.1177/0018726700538001]
19. Gondal UH, Husain T. A comparative study of intelligence quotient and emotional intelligence: effect on employees' performance. Asian J Busin Manag. 2013;5(1):153-62. [DOI:10.19026/ajbm.5.5824]
20. Mayer JD, Salovey P, Caruso DR. Emotional intelligence: New ability or eclectic traits?. Am Psychol. 2008;63(6):503-517. [DOI:10.1037/0003-066X.63.6.503]
21. Spano-Szekely L, Griffin MT, Clavelle J, Fitzpatrick JJ. Emotional intelligence and transformational leadership in nurse managers. JONA: J Nurs Administ. 2016;46(2):101-8. [DOI:10.1097/NNA.0000000000000303]
22. Barling J, Slater F, Kelloway EK. Transformational leadership and emotional intelligence: An exploratory study. Leader Organiz Develop J. 2000; 21(3):157-61. [DOI:10.1108/01437730010325040]
23. Lowe KB, Kroeck KG, Sivasubramaniam N. Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic review of the MLQ literature. Leadership Quarterly. 1996;7(3):385-425. [DOI:10.1016/S1048-9843(96)90027-2]
24. Görgens‐Ekermans G, Brand T. Emotional intelligence as a moderator in the stress-burnout relationship: a questionnaire study on nurses. J Clin Nurs. 2012;21(15‐16):2275-85. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2012.04171.x]
25. Morrison J. The relationship between emotional intelligence competencies and preferred conflict‐handling styles. J Nurs Manag. 2008;16(8):974-83. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2008.00876.x]
26. Coladonato AR, Manning ML. Nurse leader emotional intelligence: How does it affect clinical nurse job satisfaction?. Nursing management. 2017;48(9):26-32. [DOI:10.1097/01.NUMA.0000522174.00393.f2]
27. Codier E, Kamikawa C, Kooker BM. The impact of emotional intelligence development on nurse managers. Nurs Administr Quart. 2011;35(3):270-6. [DOI:10.1097/NAQ.0b013e3182243ae3]
28. Quoidbach J, Hansenne M. The impact of trait emotional intelligence on nursing team performance and cohesiveness. J Profess Nurs. 2009;25(1):23-9. [DOI:10.1016/j.profnurs.2007.12.002]
29. Adams KL, Iseler JI. The relationship of bedside nurses' emotional intelligence with quality of care. J Nurs Care Qual. 2014;29(2):174-81. [DOI:10.1097/NCQ.0000000000000039]
30. Akerjordet K, Severinsson E. Emotionally intelligent nurse leadership: a literature review study. J Nurs Manag. 2008;16(5):565-77. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2008.00893.x]
31. Ferris GR, Treadway DC, Perrewé PL, Brouer RL, Douglas C, Lux S. Political skill in organizations. Journal of management. 2007;33(3):290-320. [DOI:10.1177/0149206307300813]
32. Whiten A, Byrne RW, editors. Machiavellian intelligence II: Extensions and evaluations. Cambridge University Press; 1997 Sep 25: 342. [DOI:10.1017/CBO9780511525636]
33. Semadar A, Robins G, Ferris GR. Comparing the validity of multiple social effectiveness constructs in the prediction of managerial job performance. Journal of Organizational Behavior: Int J Indust Occupat Organiz Psychol Behav. 2006;27(4):443-61. [DOI:10.1002/job.385]
34. Ghamari-Zare Z, Pourfarzad Z, Vanaki Z. Managerial competencies of charge nurses. Iran Journal of Nursing. 2011;23(68):54-62.
35. Mansoorian MR, Hosseiny M, Khosravan SH. Nurse managers' performance from nurses' perspective. Iran Journal of Nursing. 2015;27(92):73-81. [DOI:10.29252/ijn.27.92.73]
36. Babaeipour-Divshali M, Amrollahi-Mishavan F, Firouzkouhi MR. Evaluation of scales and barriers of managerial performance of head nurses based on BARS performance evaluation model in Rasht, 2011. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2015;4:1-7.
37. Mosadeghrad AM, Abbasi MA. Performance of the Nursing Managers in the Hospitals in Sari, Iran. Iran Journal of Nursing. 2018;31(115):62-74. [DOI:10.29252/ijn.31.115.62]
38. Ahuja A. Emotional intelligence as a predictor of performance in insurance sector. Asia Pacific Busin Rev. 2011;7(2):121-35. [DOI:10.1177/097324701100700212]
39. Mosadegh Rad AM. The Relationship of Emotional Intelligence and its Dimensions on Communication Skills among Emergency Unit Nurses. Journal of Hospital. 2015;14(3):67-74.
40. Harris KJ, Kacmar KM, Zivnuska S, Shaw JD. The impact of political skill on impression management effectiveness. J Appl psychol. 2007;92(1):278-95. [DOI:10.1037/0021-9010.92.1.278]
41. Mishra PS, Mohapatra AD. Relevance of emotional intelligence for effective job performance: An empirical study. Vikalpa. 2010;35(1):53-62. [DOI:10.1177/0256090920100104]
42. Montalvo W, Byrne MW. Mentoring nurses in political skill to navigate organizational politics. Nurs Res Pract. 2016;2016:1-8. [DOI:10.1155/2016/3975634]
43. Tolley H, Wood R. How to succeed at an assessment centre: Essential preparation for psychometric tests group and role-play exercises panel interviews and presentations. Kogan Page Publishers; 2011 Jun 3.
44. Carter P. Advanced IQ tests. Philadelphia, PA, USA. 2014.
45. Ferris GR, Perrewé PL, Anthony WP, Gilmore DC. Political skill at work. Organizational influence processes. 2003 ;7:395-407.
46. Esfahani P, Mosadeghrad AM, Akbarisari A. The success of strategic planning in health care organizations of Iran. Int J Health Care Qual Assur. 2018; 31(6):563-74. [DOI:10.1108/IJHCQA-08-2017-0145]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb