جلد 32، شماره 117 - ( اردیبهشت 1398 )                   جلد 32 شماره 117 صفحات 68-58 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghorbanzadeh M, Gholami S, Sarani A, Badeli F, Nasimi F. The Prevalence, Barriers to Medication Error Reports, and Perceptions of Nurses toward the Causes of Medication Errors in the Hospitals Affiliated to North Khorasan University of Medical Sciences, Iran. IJN 2019; 32 (117) :58-68
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2886-fa.html
قربان‌زاده مریم، غلامی سپیده، سارانی آزاده، بادلی فائزه، نسیمی فاطمه. شیوع، موانع گزارش‌دهی و عوامل مؤثر بر بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. نشریه پرستاری ایران. 1398; 32 (117) :58-68

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2886-fa.html


1- مربی، گروه هوشبری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
2- مربی، گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
3- مربی، گروه مامایی، دانشکده پزشکی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
4- کارشناس پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
5- مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد واحد کازرون، کازرون، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09171259335 Email: nasimif@yahoo.com
چکیده:   (5753 مشاهده)
زمینه و اهداف: خطاهای دارویی یکی از مشکلات عمده در امر بهداشت و درمان در جهان است که سالانه سبب مرگ‌ و ‌میر و عوارض جسمی و روحی فراوانی در بیماران، خانواده‌ها و جامعه می‌شود. از آنجا که پرستاران یکی از اعضای کلیدی در امر مراقبت مستقیم از بیماران می‌باشند، این مطالعه با هدف تعیین شیوع، موانع گزارش‌دهی و عوامل مؤثر بر بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران انجام شد.
روش‌ بررسی: این مطالعه‌ مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بر روی 140 پرستار شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر بجنورد در سال 1396انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای چهار قسمتی شامل اطلاعات جمعیت شناختی، ارزیابی نوع خطاهای دارویی، علل گزارش نکردن آن‌ها و عوامل مؤثر بر بروز آن‌ها بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم‌افزار SPSS نسخه 16 استفاده گردید.
مهم‌ترین دلایل اشتباهات دارویی به ترتیب شامل عوامل مربوط به بخش (69/0 ± 40/3)، عوامل مدیریت پرستاری (91/0 ± 31/3) و عوامل مربوط به پرستار (78/0 ± 16/3) بود و عوامل فرایند گزارش‌دهی مهم‌ترین علت عدم گزارش‌دهی بیان شد. همچنین بین متغیرهای جمعیت‌شناختی پرستاران با خطاهای دارویی، پروتکل‌های دارویی، عوامل مربوط به پرستار، عوامل مربوط به بخش، ترس از عواقب گزارش‌دهی، عوامل فرایند گزارش‌دهی و ترس از عوامل مدیریتی رابطه معنی‌داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به این که بسیاری از خطاهای دارویی مرتبط با عوامل درون بخش و مدیریتی می‌باشد، مدیران پرستاری باید بر اصلاح فرایندهای مؤثر بر خطاهای دارویی و گزارش‌دهی آن‌ها، تأکید بیشتری داشته و به دنبال راهکارهای کنترل وکاهش این خطاها باشند.
متن کامل [PDF 955 kb]   (1769 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/10/24 | پذیرش: 1398/1/28 | انتشار: 1398/1/28

فهرست منابع
1. Mayo AM, Duncan D. Nurse perceptions of medication errors: what we need to know for patient safety. J Nurs Care Qual. 2004;19(3):209-17. [DOI:10.1097/00001786-200407000-00007]
2. Benner P, Sheets V, Uris P, Malloch K, Schwed K, Jamison D. Individual, practice and system causes of errors in nursing: a taxonomy. JONA: The Journal of Nursing Administration. 2002;32(10):509-23. [DOI:10.1097/00005110-200210000-00006]
3. Guchelaar HJ, Colen HB, Kalmeijer MD, Hudson PT, Teepe-Twiss IM. Medication errors. Drugs. 2005;65(13):1735-46. [DOI:10.2165/00003495-200565130-00001] [PMID]
4. Fontan JE, Maneglier V, Nguyen VX, Brion F, Loirat C. Medication errors in hospital: computerized unit dose drug dispensing system versus ward stock distribution system. Pharm World Sci. 2003;25(3):112-7. [DOI:10.1023/A:1024053514359] [PMID]
5. Cassiani SH. Patient safety and the paradox in medication use. Rev bras enferm. 2005;58(1):95-9. [DOI:10.1590/S0034-71672005000100019] [PMID]
6. Hosseinzadeh M, Ezate Aghajari P, Mahdavi N. Reasons of nurses' medication errors and persepectives of nurses on barriers of error reporting. Journal of hayat. 2012;18(2):66-75.
7. Souzani A, Bagheri H, Pourheydari M. Survey nurse's view about factors affects medication errors in different care units of Imam Hossein hospital in Shahroud. Knowledge And Health. 2007;2(3):8-13.
8. Jolaee S, Shali M, Haghani H. The relationship between incidence of medication errors and nurse's professional commitment. Medical Ethics Journal. 2014;8(28):101-19.
9. Nikpeyma N, Gholamnejad H. Reasons for medication errors in nurses' veiws. Advances in Nursing & Midwifery. 2009;19(64):16-24.
10. Mohammad Nejad I, Hojjati H, Sharifniya SH, Ehsani SR. Evaluation of medication error in nursing students in four educational hospitals in Tehran. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2010;3(1):60-9.
11. MohammadNejad E, Ehsani S, Salari A, Sajjadi A, HajiesmaeelPour A. Refusal in Reporting Medication Errors from the Perspective of Nurses in Emergency Ward. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery. 2013;10(1):61-8.
12. Mardani Hamooleh M, Shahraki Vahed A. The obstacles in reporting nursing error: a nurses' perspective. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2009;2(4):55-62.
13. Bagherieh F, Hashemlo L, Baghaei R, Feizi A, Shams SH. Frequency of medication errors and its reporting according to self-report by nurses in hospitals of Khoy city. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2012;10(5):721-6.
14. Anderson P, Townsend T. Medication errors: Don't let them happen to you. American Nurse Today. 2010;5(3):23-8.
15. Bailey CG, Engel BS, Luescher JN, Taylor ML. Medication errors in relation to education & medication errors in relation to years of nursing experience. J Nurs Res. 2008;3:1-4.
16. Valizadeh F, Ghasemi SF, Nagafi SS, Delfan B, Mohsenzadeh A. Errors in medication orders and the nursing staff's reports in medical notes of children. Iranian Journal of Pediatrics. 2008;18(1):33-40.
17. Zare ZG, Purfarzad Z, Adib-Hajbaghery M. Medication management skills of nursing students: Comparing the students and their instructors' evaluation in two universities. Nurs Midwifery Stud. 2013;1(3):139-45. [DOI:10.5812/nms.8555]
18. Harding L, Petrick T. Nursing student medication errors: a retrospective review. J Nurs Educ. 2008;47(1):43-7. [DOI:10.3928/01484834-20080101-05] [PMID]
19. Stratton KM, Blegen MA, Pepper G, Vaughn T. Reporting of medication errors by pediatric nurses. J Pediat Nurs. 2004;19(6):385-92. [DOI:10.1016/j.pedn.2004.11.007] [PMID]
20. Beydokhti TB, Mohamadpour A, Shabab S, Nakhaee H. Cause of occurence and Barriers of Report of Medication Errors among Nursing Personnel of Gonabad Hospitals. Horizon. 2014 Mar;19(5):41-7.
21. Kawamura H. The approaches to factors which cause medication error from the analyses of many near-miss cases related to intravenous medication which nurses experienced. Gan to kagaku ryoho. Cancer & chemotherapy. 2001;28(3):304-9.
22. Hashemi F, Nikbakht NA, Asghari F. Nurses perceived worries from error disclosure: A qualitative study. Iranian Journal of Nursing Research. 2011;6(20):30-43.
23. JolaieS HF, Peyravi H, Haqqani H. Investigated the occurrence and reporting of medication errors in nursing and its relationship with working conditions in the hospitals of Iran University of Medical Sciences. Journal of Medical Ethics and History. 2009;3(1):65-76.
24. Mrayyan MT, Shishani K, AL‐Faouri IB. Rate, causes and reporting of medication errors in Jordan: nurses' perspectives. Journal of nursing management. 2007;15(6):659-70. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2007.00724.x] [PMID]
25. Mirzaei M, Khatony A, Faramani RS, Sepahvand E. Prevalence, Types of Medication errors and Barriers to Reporting Errors by Nurses in an Educational Hospital in Kermanshah. Hayat. 2013 J;19(3):1-10.
26. Dean BS, Allan EL, Barber ND, Barker KN. Comparison of medication errors in an American and a British hospital. Am J Health Syst Pharm. 1995;52(22):2543-9. [DOI:10.1093/ajhp/52.22.2543] [PMID]
27. Wolf ZR, Hicks R, Serembus JF. Characteristics of medication errors made by students during the administration phase: a descriptive study. J Prof Nurs. 2006;22(1):39-51. [DOI:10.1016/j.profnurs.2005.12.008] [PMID]
28. Haw CM, Dickens G, Stubbs J. A review of medication administration errors reported in a large psychiatric hospital in the United Kingdom. Psychiatric Services. 2005;56(12):1610-3. [DOI:10.1176/appi.ps.56.12.1610] [PMID]
29. Hicks RW, Becker SC, Krenzischeck D, Beyea SC. Medication errors in the PACU: a secondary analysis of MEDMARX findings. Journal of perianesthesia nursing. 2004;19(1):18-28. [DOI:10.1016/j.jopan.2003.11.007] [PMID]
30. Oladi Ghadikalaee R, Ravaghi H, Hesam S. Study Of Nurses' Perceptions On Medication Errors In Pediatric Hospitals In Tehran, Iran. Journal of Payavard Salamat. 2015;9(3):315-28.
31. Enguidanos SM, Brumley RD. Risk of medication errors at hospital discharge and barriers to problem resolution. Home Health Care Serv Q. 2005;24(1-2):123-35. [DOI:10.1300/J027v24n01_09] [PMID]
32. Kohestani H. Investigation medication errors of nursing students in Cardiac. Iranian Journal of Forensic Medicine. 2008;13(4):249-55.
33. Heydari H, Kamran A, Pirzadeh A. Assessment of Nurses'perceived Barriers and Behaviors to Reporting Medication Errors in Hospitals of Lorestan University of Medical Sciences, Iran. Health System Research. 2012;8(5):806-13.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb