جلد 31، شماره 116 - ( اسفند 1397 )                   جلد 31 شماره 116 صفحات 39-28 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rakhshany Zabol F, Akbari O, Kiani F, Sarhadi F. Correlations of Organizational Justice and Professional Commitment with the Demographic Variables of Nurses. IJN 2019; 31 (116) :28-39
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2845-fa.html
رخشانی زابل فاطمه، اکبری ام البنین، کیانی فاطمه، سرحدی فائزه. همبستگی عدالت سازمانی و تعهد حرفه‌ای و ارتباط آن‌ها با متغیرهای جمعیت‌شناختی در پرستاران. نشریه پرستاری ایران. 1397; 31 (116) :28-39

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2845-fa.html


1- کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
2- مربی، گروه پرستاری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران. (نویسنده مسئول)، شماره تماس: 09153780821 o.akbari@iauzah.ac.ir Email:
3- مربی، مرکز تحقیقات پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
4- دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
چکیده:   (4623 مشاهده)
زمینه و هدف: پرستاران از اصلی‌ترین عوامل مراقبت از بیمار می‌‌باشند که در تماس مستقیم با بیماران قرار دارند. تعهد حرفه‌ای علاوه بر ماندگاری افراد در حرفه پرستاری و رضایت شغلی آنان، سبب افزایش ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت از بیمار می‌گردد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی عدالت سازمانی و تعهد حرفه‌ای و ارتباط آن‌‌ها با متغیرهای جمعیت‌شناختی در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان در سال 1397 انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- همبستگی 298 پرستار به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از بیمارستان‌های شهر زاهدان انتخاب شدند. داده‌ها توسط پرسشنامه تعهد حرفه‌ای پرستاران  Linو پرسشنامه عدالت سازمانی Niehoff و Moorman جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 21 و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 05/0 P<تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین نمره تعهد حرفه‌ای و عدالت سازمانی به ترتیب 55/0 ± 68/3 و 52/1 ± 97/3 به دست آمد. نتیجه ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر عدالت سازمانی و تعهد حرفه‌ای نشان‌دهنده وجود ارتباط آماری مثبت و معنی‌‌داری بین این دو متغیر بود (23/0, r=001/0P<). میانگین حیطه‌های درک پرستاری (01/0=P) و ابقاء در حرفه پرستاری (03/0=P) در پرستاران مرد به صورت معنی‌‌داری بیشتر از پرستاران زن بود. همچنین ابقاء در حرفه پرستاری در پرستاران متأهل بیشتر از پرستاران مجرد بود (02/0=P). میانگین نمره عدالت سازمانی کل و ابعاد عدالت توزیعی و تعاملی به صورت معنی‌‌داری در پرستاران مرد بیشتر از پرستاران زن بود (05/0P<). بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با وضعیت تأهل ارتباط معنی‌‌داری مشاهده نشد (05/0<P).
نتیجه‌گیری کلی: مدیران در سیستم خدمات سلامت می‌توانند با طراحی مداخلاتی جهت افزایش عدالت سازمانی درک شده پرستاران به خصوص بعد عدالت توزیعی باعث بهبود تعهد حرفه‌ای پرستاران و در نهایت ارتقاء خدمات پرستاری گردند.
متن کامل [PDF 1030 kb]   (1541 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/8/22 | پذیرش: 1397/11/21 | انتشار: 1397/11/21

فهرست منابع
1. Jafaragaee F, Parvizy S, Mehrdad N, Rafii F. Concept analysis of professional commitment in Iranian nurses. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2012;17(7):472-9.
2. Lu K-Y, Chang L-C, Wu H-L. Relationships between professional commitment, job satisfaction, and work stress in public health nurses in Taiwan. J Prof Nurs. 2007;23(2):110-6. [DOI:10.1016/j.profnurs.2006.06.005] [PMID]
3. Teng CI, Dai YT, Shyu YIL, Wong MK, Chu TL, Tsai YH. Professional commitment, patient safety, and patient‐perceived care quality. J Nurs Scholarsh. 2009;41(3):301-9. [DOI:10.1111/j.1547-5069.2009.01289.x] [PMID]
4. Honyenuga B, Adzoyi P. Professional commitment of nurses in Ghana: The case of the Volta region. APJRBM. 2012;3(1):12-27.
5. Teng C-I, Shyu Y-IL, Chang H-Y. Moderating effects of professional commitment on hospital nurses in Taiwan. J Prof Nurs. 2007;23(1):47-54. [DOI:10.1016/j.profnurs.2006.10.002] [PMID]
6. Jafaraghaee F, Ebadi A, Negarandeh R, Mehrdad N. A professional commitment scale for clinical nurses: A study protoco. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2017;31:123. [DOI:10.14196/mjiri.31.123] [PMID] [PMCID]
7. Shali M, Joolaee S, Hooshmand A, Haghani H, Masoumi H. The relationship between incidence of patient falls and nurses' professional commitment. Journal of hayat. 2016;22(1):27-37.
8. Al-Hamdan Z, Dalky H, Al-Ramadneh J. Nurses' professional commitment and its effect on patient safety. Global journal of health science. 2018;10(1):111-9. [DOI:10.5539/gjhs.v10n1p111]
9. Akram M, Malik MI, Sarwar M, Anwer M, Ahmad F. Relationship of teacher competence with professional commitment and job satisfaction at secondary level. The AYER. 2015;4:58-70.
10. Barać I, Prlić N, Plužarić J, Farčić N, Kovačević S. The Mediating Role of Nurses'professional Commitment in the Relationship between Core Self-Evaluation and Job Satisfaction. Int J Occup Med environ Health. 2018;31(5):649. [DOI:10.13075/ijomeh.1896.01256] [PMID]
11. Duarte MB. Organisational and professional commitments: The influence in nurses' organisational citizenship behaviours. Tékhne. 2015;13(1):2-11. [DOI:10.1016/j.tekhne.2015.03.001]
12. Donkor N, Andrews L. Ethics, culture and nursing practice in Ghana. Int Nurs Rev. 2011;58(1):109-14. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2010.00852.x] [PMID]
13. Mrayyan MT, Al‐Faouri I, editors. Career commitment and job performance of Jordanian nurses. Nursing forum; 2008;43(1):24-37. [DOI:10.1111/j.1744-6198.2008.00092.x] [PMID]
14. Gould D, Fontenla M. Commitment to nursing: results of a qualitative interview study. Journal of Nursing Management. 2006;14(3):213-21. [DOI:10.1111/j.1365-2934.2006.00577.x] [PMID]
15. Nogueras DJ. Occupational commitment, education, and experience as a predictor of intent to leave the nursing profession. Nursing economics. 2006;24(2):86-93.
16. Jafaraghaee F, Mehrdad N, Parvizy S. Influencing factors on professional commitment in Iranian nurses: A qualitative study. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2014;19(3):301-8.
17. Moradi M, Khatooni M, Zeighami R, Sheikhi M. Relationship between Professional Commitment and Job Satisfaction in Qazvin's Pubic Educational Hospital Nurses. Medical Ethics Journal. 2013;7(24):55-78.
18. Imran R, Allil K. The impact of organizational justice on employee retention: evidence from Oman. International Review of Management and Marketing. 2016;6(2):246-9.
19. Leow KL, Khong KW. Organizational commitment: The study of organizational justice and leader-member exchange (LMX) among auditors in Malaysia. Int J Bus Inf. 2009;4(2):162-98.
20. Sjahruddin H, Sudiro A. Organizational justice, organizational commitment and trust in manager as predictor of organizational citizenship behavior. Interdiciplinary J of contemporary Res Bus(IJCRB). 2013;4(12):133-41.
21. Zarifi F, Yoosefi B, Sadeghi Borojerdi S. The Relationship Between Organizational Justice And Job Involvement In Employees Of Physical Education Organization Of Islamic Republic Of Iran. Journal Of Sport Management. 2013;4(15):157-74.
22. Hatam N, Fardid M, Kavosi Z. Perceptions of organizational justice among nurses working in university hospitals of shiraz: a comparison between general and specialty settings. Nursing and midwifery studies. 2013;2(4):77-82. [DOI:10.5812/nms.10637] [PMID] [PMCID]
23. Javadi M, Karimi S, Raiesi A, Yaghoubi M, Shams A, Kadkhodaie M. Organizational justice and responsiveness in selected private and public hospitals of Isfahan, Iran. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2012;9(4):11-20.
24. Mortazavi S, Kargozar N. Study of the relationship between organizational justice, job satisfaction, and affective commitment on customer oriented behavior of nurses of Imam Reza hospital, Mashhad, Iran. Journal of Zanjan University of Medical Sciences. 2012;20(80):84-97.
25. Akbari O, Vagharseyyedin SA. The Relationship of Organizational Justice with Nurses'professional Commitment. Modern Care Journal (Scientific Quarterly Of Birjand Nursing & Midwifery Faculty). 2015;12(1):31-8.
26. Lin C-J, Wang H-C, Li T-C, Huang L-C. Reliability and Validity of Nurses. Mid-Taiwan Journal of Medicine. 2007;12(2):65-75.
27. Niehoff BP, Moorman RH. Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management journal. 1993;36(3):527-56. https://doi.org/10.5465/256591 [DOI:10.2307/256591]
28. Fardid M, Hatam N, Kavosi Z. A path analysis of the effects of nurses' perceived organizational justice, organizational commitment, and job satisfaction on their turnover intention. Nurs Midwifery Stud. 2018;7(4):157-62. [DOI:10.4103/nms.nms_13_18]
29. Jolaee S, Shali M, Haghani H. The relationship between incidence of medication errors and nurse's professional commitment. Medical Ethics Journal. 2014;8(28):101-19.
30. Mohamed LK, EL-Shaer AM. Professional commitment and perceived organizational support among nursing academic staff: a comparative study. Med J Cairo Univ. 2013;81(2).
31. Ito Y, Nakamura S, Kimura R, Mori M, Okanoya J, Somemura H, et al. Relationship between organizational justice and psychological distress among hospital nurses. Kitasato Medical Journal. 2015;45(1):38-44.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb