جلد 31، شماره 111 - ( اردیبهشت 1397 )                   جلد 31 شماره 111 صفحات 64-52 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Adib Hajbaghery M, Eshraghi Arani N. Assessing Nurses’ Clinical Competence from Their Own Viewpoint and the Viewpoint of Head Nurses: A Descriptive Study. IJN 2018; 31 (111) :52-64
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2628-fa.html
ادیب حاج باقری محسن، اشراقی آرانی نعیمه. صلاحیت بالینی پرستاران: یک مطالعه توصیفی . نشریه پرستاری ایران. 1397; 31 (111) :52-64

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2628-fa.html


1- استاد، مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 03155540021 Email:adib1344@yahoo.com
2- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
چکیده:   (10062 مشاهده)
زمینه و هدف: مطالعات انجام شده در زمینه بررسی صلاحیت بالینی پرستاران و عوامل زمینه‌ای مرتبط با آن، نتایج متناقض و گاه دور از انتظاری داشته‌اند. با توجه به نقش صلاحیت‌های بالینی پرستاران در کیفیت مراقبت پرستاری، این مطالعه با هدف تعیین صلاحیت بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از دیدگاه خود آنها و سرپرستاران انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1396، صلاحیت بالینی 145 پرستار بخش‌های مختلف بیمارستان شهید بهشتی کاشان به روش خودارزیابی و نیز از دیدگاه 19 نفر از سرپرستاران آن بخش‌ها، بررسی شد. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه سنجش صلاحیت بالینی پرستاران بود که 73 مهارت مختلف پرستاری را در هفت حیطه شامل نقش‌ها و وظایف یاری‌رسانی، آموزش و راهنمایی، فعالیت‌های تشخیصی، موقعیت‌های مدیریتی، مداخلات درمانی، تضمین کیفیت و حیطه وظایف شغلی و سازمانی اندازه‌گیری می‌کند. سطح صلاحیت بر اساس مقیاس نمره‌دهی 100- 0 و میزان بکارکیری عملی مهارت‌های پرستاری در محیط بالینی بوسیله مقیاس چهار رتبه‌ای لیکرت تعیین و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 13 استفاده شد.
یافته‌ها: پرستاران صلاحیت بالینی خود را با میانگین 08/67 و انحراف معیار 21/15 در سطح خوب و درصد بکارگیری مهارت‌های بالینی را 00/77 درصد با انحراف معیار 14/13، و سرپرستاران نیز صلاحیت بالینی پرستاران را با میانگین 24/78 و انحراف معیار 80/11 در سطح عالی بیان نمودند. یک رابطه مثبت بین صلاحیت بالینی پرستاران و میزان بکارگیری مهارت‌ها توسط آنها مشاهده شد (845/0=r ، 001/0=P).
نتیجه‌گیری کلی: سطح صلاحیت بالینی و میزان بکارگیری مهارت‌های پرستاران از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران آنها در سطح بالایی بود. همچنین رابطه مثبتی بین صلاحیت بالینی پرستاران و میزان بکارگیری این صلاحیت‌ها وجود داشت.
متن کامل [PDF 1082 kb]   (4980 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/10/27 | پذیرش: 1397/1/29 | انتشار: 1397/1/29

فهرست منابع
1. Azemian A. [The standards of professionalism in nursing: the nursing instructors' experiences]. Evidence Based Care. 2014;4(1):27-40.
2. Bahreini M, Moattari M, Ahmadi F, Kaveh MH, Hayatdavoudy P, Mirzaei M. [Comparison of head nurses and practicing nurses in nurse competence assessment]. Iran J Nurs Midwifery Res. 2011;16(3):227-34. [PMID] [PMCID]
3. Komeili-Sani M, Etemadi A, Boustani H, Bahreini M, Hakimi A. [The relationship between nurses' clinical competency and job stress in Ahvaz university hospital, 2013]. Journal of clinical nursing and midwifery. 2015;4(1): 39-49.
4. Cowin LS, Hengstberger‐Sims C, Eagar SC, Gregory L, Andrew S, Rolley J. Competency measurements: testing convergent validity for two measures. J Adv Nurs. 2008;64(3):272-7. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2008.04774.x] [PMID]
5. Nursing and Midwifery Board of Ireland. Competence assessment tool for nurses. 2015. https://www.nmbi.ie/NMBI/media/NMBI/competence-assessment-tool-for-Nurses.pdf?
6. Nursing Council of New Zealand. Competencies for registered nurses. 2012. https://www.tdhb.org.nz/services/nursing/documents/nursing-council-documents/Competencies%20for%20registered%20
7. Ghanbari A, Hasandoost F, Lyili EK, Khomeiran RT, Momeni M. [Assessing emergency nurses' clinical competency: An exploratory factor analysis study]. Iran J Nurs Midwifery Res. 2017;22(4):280-6. [DOI:10.4103/1735-9066.212990] [PMID] [PMCID]
8. Bahreini M, Moattari M, Kaveh MH, Ahmadi F. [A Comparison of Nurses' Clinical Competences in Two Hospitals Affiliated to Shiraz and Boushehr Universities of Medical Sciences: A Self-Assessment]. Iranian Journal of Medical Education. 2010;10(2): 101-10.
9. Department of Health. Responsibility and Accountability, moving on for new ways of working to a creative, capable workforce best practice guidance. 2010; https://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Responsibility%20and%20Accountability%20Moving%20on%20for%20New%20Ways%20of%20Working%20to%20a%20Creative,%20Capable%20
10. Bloomfield J, Fordham-Clarke C, Pegram A, Cunningham B. The development and evaluation of a computer-based resource to assist pre-registration nursing students with their preparation for objective structured clinical examinations (OSCEs). Nurse Educ Today. 2010;30(2):113-7. [DOI:10.1016/j.nedt.2009.06.004] [PMID]
11. Elhami S, Ban M, Mousaviasl S, Zahedi A. Self-Evaluation of Nurses Clinical Competency based on Benner Theory. Middle East Journal of Family Medicine. 2018;7(10):191-7.
12. Wong P, Myers M. Clinical competence and EBP: An educator's perspective. Nurs Manage. 2015;46(8):16-8. [DOI:10.1097/01.NUMA.0000469358.02437.67] [PMID]
13. Mehrdad N, Bigdeli S, Ebrahimi H. A comparative study on self, peer and teacher evaluation to evaluate clinical skills of nursing students. Procedia Soc Behav Sci. 2012;47:1847-52. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.06.911]
14. Meretoja R, Isoaho H, Leino‐Kilpi H. Nurse competence scale: development and psychometric testing. J Adv Nurs. 2004;47(2):124-33. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2004.03071.x] [PMID]
15. Chang L-C, Liu C-H. Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2008;45(10):1442-8. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2007.12.006] [PMID]
16. Adib HM, Safa A, Fazel DA. [Nurses'self-Assessment of Skills in the cardiovascular physical Examination]. Medical- Surgical Nursing Journal. 2013; 2(1, 2): 19-25.
17. Moatary M, Akaberian S, Mirzaie K. [Determining nurses' clinical competence in hospitals of Bushehr University of Medical Sciences by self assessment method]. Ṭibb-i junūb. 2008;11(1):69-75.
18. Bahreini M, Moattari M, Kaveh M, Ahmadi F. [Self assessment of the clinical competence of nurses in a major educational hospital of Shiraz University of Medical Sciences]. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 2010; 8(1): 28-36. [DOI:10.29252/jmj.8.1.28]
19. Adib-Hajbaghery M, Karbasi-Valashani K, Heidari-Haratmeh A. [Correlation of clinical skills self-assessment of nursing internship trainees with their teachers' evaluation]. Nurs Midwifery Stud. 2012;1(2):94-9. [DOI:10.5812/nms.8188]
20. Namadi-Vosoughi M, Tazakkori Z, Habibi A, Abotalebi-Daryasari G, Kazemzadeh R. [Assessing Nursing Graduates′ Clinical Competency from the Viewpoints of Graduates and Head Nurses]. Journal of Health and care. 2014;16(1):66-73.
21. Numminen O, Leino-Kilpi H, Isoaho H, Meretoja R. Congruence between nurse managers' and nurses' competence assessments: A correlation study. Journal of Nursing Education and Practice. 2014;5(1):142-50. [DOI:10.5430/jnep.v5n1p142]
22. Istomina N, Suominen T, Razbadauskas A, Martinkenas A, Meretoja R, Leino-Kilpi H. Competence of nurses and factors associated with it. Medicina (Kaunas). 2011;47(4):230-7. [DOI:10.3390/medicina47040033]
23. Mirlashari J, Qommi R, Nariman S, Bahrani N, Begjani J. [Clinical Competence and Its Related Factors of Nurses in Neonatal Intensive Care Units]. Journal of caring sciences. 2016;5(4):317. [DOI:10.15171/jcs.2016.033] [PMID] [PMCID]
24. Donilon DM. Nurses Perceptions of their Competence in Managing Patient Situations in Acute Care [A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of philosophy in nursing]. Island: University of Rhode Island; 2013. Available from: http://digitalcommons.uri.edu/oa_diss/13.
25. Hwang J-i, Park H-a. Factors associated with nurses' informatics competency. CIN: Computers, Informatics, Nursing. 2011;29(4):256-62.
26. Garde S, Harrison D, Hovenga E. Skill needs for nurses in their role as health informatics professionals: a survey in the context of global health informatics education. Int J Med Inform. 2005;74(11-12):899-907. [DOI:10.1016/j.ijmedinf.2005.07.008] [PMID]
27. Yang L, Cui D, Zhu X, Zhao Q, Xiao N, Shen X. Perspectives from nurse managers on informatics competencies. The Scientific World Journal. 2014;2014.
28. Kim MJ, Kim YJ. Variables Affecting Nursing Competency of Clinical Nurses. Indian J Sci Technol 2015;8(26). DOI: 10.17485/ijst/2015/v8i26/80758. [DOI:10.17485/ijst/2015/v8i26/80758]
29. Saeki K, Izumi H, Uza M, Murashima S. Factors associated with the professional competencies of public health nurses employed by local government agencies in Japan. Public Health Nurs. 2007;24(5):449-57. [DOI:10.1111/j.1525-1446.2007.00655.x] [PMID]
30. Nayeri ND, Jafarpour H. Relationship between clinical competence and motivation needs of nurses based on the McClelland theory. Nursing Practice Today. 2015;1(2):86-92.
31. Khdayaryan M. Vanaki Navi M. Hassan, preacher AA. [The effect of nursing management development program on nurses clinical competencies of cardiac intensive care]. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2011;15(1):40-50.
32. Fowler J. Experiential learning and its facilitation. Nurse Educ Today. 2008;28(4):427-33 [DOI:10.1016/j.nedt.2007.07.007] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb