جلد 31، شماره 111 - ( اردیبهشت 1397 )                   جلد 31 شماره 111 صفحات 39-31 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amini L, Ghorbani B, Sadeghi AvvalShahr H, Raoofi Z, Mortezapour Alisaraie M. The Relationship Between Percieved Social Support and Infertility Stress in Wives of Infertile Men. IJN 2018; 31 (111) :31-39
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2607-fa.html
امینی لیلا، قربانی بهزاد، صادقی اول شهر هما، رئوفی زهرا، مرتضی پور علیسرایی منا. ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و استرس ناباروری در همسران مردان نابارور. نشریه پرستاری ایران. 1397; 31 (111) :31-39

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2607-fa.html


1- دکترای تخصصی بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، استادیارگروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- روانپزشک، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی تولیدمثل، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی ابن سینا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 00982123519 Ghorbani@avicenna.ac.ir Email:
3- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، مربی گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
4- فوق تخصص نازایی، استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
5- لیسانس مامایی، کلینیک IVF بیمارستان شهید اکبرآبادی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (5642 مشاهده)
زمینه و هدف: ناباروری یک تجربه دردناک عاطفی- احساسی است که با استرس همراه می‌شود. هدف کلی این طرح تعیین ارتباط استرس ناباروری و مولفه‌های آن با حمایت اجتماعی درک شده در همسران مردان نابارور بود.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی که بر روی 83 نفر از همسران مردان نابارور و با استفاده از پرسشنامه استرس ناباروری Newton در سال‌های 95- 1394 انجام شد، استرس ناباروری و زیر مقیاس‌های آن شامل استرس اجتماعی، استرس جنسی، استرس ارتباطی، استرس سبک زندگی بدون فرزند و استرس نیاز به والد شدن تعیین شد. اطلاعات مربوط به حمایت اجتماعی درک شده نیز با استفاده از پرسشنامه FSSQ جمع آوری شد. سپس داده‌ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که در همسران مردان نابارور شرکت کننده در پژوهش، استرس ناباروری در حد متوسط بوده و حمایت اجتماعی با تمامی زیرمقیاس‌های نگرانی اجتماعی (01/0P< جنسی (001/0P<)، ارتباطی (001/0P<)، نگرانی از سبک زندگی بدون فرزند (01/0P<)، نیاز به والد شدن (05/0P<) و نمره کل استرس ناباروری (001/0P<) ارتباط معنی‌دار معکوسی داشت. 
نتیجه‌گیری کلی: به نظر می‌رسد صرف نظر از عامل مردانه یا زنانه ناباروری، زنان در موارد مواجهه با ناباروری دچار استرس می‌شوند و لیکن با افزایش حمایت اجتماعی درک شده در همسران مردان نابارور، میزان استرس کاهش می‌یابد. شاید بتوان با افزایش حمایت‌های اجتماعی در این زنان در بهبود وضعیت نگرانی و استرس آنان مؤثر بود.
متن کامل [PDF 653 kb]   (1455 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/10/23 | پذیرش: 1397/1/22 | انتشار: 1397/1/22

فهرست منابع
1. Guzick DS, Swan S. The decline of infertility: apparent or real? Fertil Steril. 2006;86(3):524-6. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2006.05.027] [PMID]
2. Direkvand Moghadam A, Delpisheh A, Sayehmiri K. [The prevalence of infertility in Iran, a systematic review]. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013;16(81):1-7.
3. Jaoul M, Bailly M, Albert M, Wainer R, Selva J, Boitrelle F. Identity suffering in infertile men. Basic and clinical andrology. 2014;24(1):1. [DOI:10.1186/2051-4190-24-1] [PMID] [PMCID]
4. Gana K, Jakubowska S. Relationship between infertility-related stress and emotional distress and marital satisfaction. J Health Psychol. 2016;21(6):1043-54. [DOI:10.1177/1359105314544990] [PMID]
5. Lin Y. Counseling a Taiwanese women with infertility problem. Counseling Psychology Quartery.2002;15(2):209. [DOI:10.1080/09515070110104024]
6. Pahlavani H, Malakouti K. [Stressors, their coping strategies, and relation to mental health in infertile individuals]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2002;7(4):79-87.
7. Alami M, Amanati L, Shokrabi S, Haghani H, Ramezanzadeh F. [Factors influencing quality of life among infertile women]. Iran Journal of Nursing. 2009;21(56):27-35.
8. Sehhati SF, Mirghafourvand M, Rahimi M. [Perceived stress and its social-individual predicors among infertile couples referring to infertility center of Alzahra hospital in Tabriz in 2013]. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences. 2014;2(5):291-6. [DOI:10.15296/ijwhr.2014.47]
9. Martins MV, Peterson BD, Almeida VM, Costa ME. Direct and indirect effects of perceived social support on women's infertility-related stress. Hum Reprod. 2011;26(8):2113-21. [DOI:10.1093/humrep/der157] [PMID]
10. Steuber KR, High A. Disclosure strategies, social support, and quality of life in infertile women. Hum Reprod. 2015;30(7):1635-42. [DOI:10.1093/humrep/dev093] [PMID]
11. Ehsanpour S, Mohsenzadeh N, Kazemi A, Yazdani M. [The relation between social support and stress in treatment of infertility in infertile couples referred to infertility centers of Isfahan in 2007]. Iran J Nurs Midwifery Res. 2009;14(2):51-5.
12. Park J, Kitayama S, Karasawa M, Curhan K, Markus HR, Kawakami N, et al. Clarifying the links between social support and health: Culture, stress, and neuroticism matter. J Health Psychol. 2013;18(2):226-35. [DOI:10.1177/1359105312439731] [PMID] [PMCID]
13. Farahani MN. [Psychological aspects of coping and adjustment of infertility and role of psychologist]. Journal of Reproduction & Infertility. 2001;2(4):52-9.
14. Obeidat HM, Hamlan AM, Callister LC. Missing motherhood: Jordanian women's experiences with infertility. Advances in Psychiatry. 2014;2014. Aliyeh G, Laya F. Quality of life and its correlatives among a group of infertile Iranian women. Med Sci Monit. 2007;13(7):CR313-7.
15. Tawfeeq Ali M, AL-Yazori. Relationship between infertility related Stress and Type of Coping among Infertile Males and females-Gaza Strip. 2012.
16. Broadhead W, Gehlbach SH, De Gruy FV, Kaplan BH. The Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire: Measurement of social support in family medicine patients. Med Care. 1988:709-23. [DOI:10.1097/00005650-198807000-00006] [PMID]
17. Faria DEPd, Grieco SC, Barros SMOd. The effects of infertility on the spouses' relationship. Rev Esc Enferm USP. 2012;46(4):794-801. [PMID]
18. Hasanpoor Azghdy SB, Simbar M, Vedadhir A, Hossein Rashid B. [Psychological impact of infertility among infertile women]. Advances in Nursing & Midwifery. 2014;23(83):1-8.
19. Hsu Y-L, Kuo B-J. Evaluations of emotional reactions and coping behaviors as well as correlated factors for infertile couples receiving assisted reproductive technologies. The journal of nursing research: JNR. 2002;10(4):291-302. [DOI:10.1097/01.JNR.0000347610.14166.52]
20. Besharat MA, Lashkari M, Rezazadeh MR. [Explaining adjustment to infertility according to relationship quality, couples' beliefs and social support]. J Fam Psychol. 2014;1:41-54.
21. Martins MV, Peterson BD, Costa P, Costa ME, Lund R, Schmidt L. Interactive effects of social support and disclosure on fertility-related stress. Journal of Social and Personal Relationships. 2013;30(4):371-88. [DOI:10.1177/0265407512456672]
22. Peterson BD, Newton CR, Rosen KH. Examining congruence between partners' perceived infertility‐related stress and its relationship to marital adjustment and depression in infertile couples. Fam Process. 2003;42(1):59-70. [DOI:10.1111/j.1545-5300.2003.00059.x] [PMID]
23. Valiani M, Abedian S, Pahlavanzade S. [The effects of relaxation on outcome treatment in infertile women]. Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery. 2014;4(2):845-53.
24. Faria DEPd, Grieco SC, Barros SMOd. The effects of infertility on the spouses' relationship. Rev Esc Enferm USP. 2012;46(4):794-801. [PMID]
25. Rashidi B, Hosseini S, Beigi P, Ghazizadeh M, Farahani MN. [Infertility stress: The role of coping strategies, personality trait, and social support]. Journal of Family & Reproductive Health. 2011;5(4):101-8.
26. Qadir F, Khalid A, Medhin G. Social support, marital adjustment, and psychological distress among women with primary infertility in Pakistan. Women Health. 2015;55(4):432-46. [DOI:10.1080/03630242.2015.1022687] [PMID]
27. Neisani Samani L, Chehreh H, Seyed Fatemi N, Hosseini F, Karamelahi Z. [Relationship between Perceived Social Support and Anxiety in Pregnant Women Conceived through Assisted Reproductive Technologies (ARTs)]. Iran Journal of Nursing. 2016;29(103):51-9.
28. Mousavi SS, Karimi S, Kokabi R, Piryaei S. [Mediating role of resilience and problem-oriented coping strategy in the relationship between of social support and psychological distress in infertile women]. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. 2013;3(20):2660-7.
29. Jamilian H, Jamilian M, Soltany S. [The Comparison of Quality Of Life and Social Support among Fertile and Infertile Women]. Journal of Patient Safety & Quality Improvement. 2017;5(2):521-5

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb