جلد 31، شماره 111 - ( اردیبهشت 1397 )                   جلد 31 شماره 111 صفحات 30-20 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Valizadeh L, Zamanzadeh V, Elmi S, Dadashzadeh A. Nursing Students’ Perceptions on the Role of Instructors and Institute in Their Professional Socialization. IJN 2018; 31 (111) :20-30
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2606-fa.html
ولیزاده لیلا، زمان زاده وحید، علمی صفا، داداش زاده عباس. درک دانشجویان پرستاری از نقش مدرسان و مؤسسه در اجتماعی شدن حرفه‌ای . نشریه پرستاری ایران. 1397; 31 (111) :20-30

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2606-fa.html


1- دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2- استاد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3- کارشناس ارشد مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4- دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09144090012 Email: Dadashzadeha@tbzmed.ac.ir
چکیده:   (5395 مشاهده)
زمینه و هدف: اجتماعی شدن حرفه‌ای فرآیندی است که در آن فرد ارزش‌ها، هنجارها، رفتارها و مهارت‌های اجتماعی مناسب را کسب نموده و حس هویت و تعهد نسبت به یک رشته را درونی می‌سازد. این فرایند به صورت رسمی و غیر‌ رسمی در دانشکده‌ها در طول تحصیل صورت می‌گیرد و با اتمام آموزش پرستاری و ورود به محیط کاری ادامه می‌یابد. مطالعه حاضر با هدف بررسی درک دانشجویان پرستاری در خصوص نقش مدرسان و موسسه در اجتماعی شدن حرفه‌ای آنها انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی تمامی دانشجویان پرستاری(175 نفر) در پایان ترم‌های دو، چهار، شش و هشت از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1396 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه مشتمل بر مشخصات فردی اجتماعی، ویژگی‌های مدرسان و مؤسسه استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 13 و آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
یافته‌ها: نتایج نشان داد در اجتماعی شدن حرفه‌ای دانشجویان پرستاری، نقش مدرسان در حد متوسط به بالا و نقش مؤسسه در حد متوسط به پایین بود. از بین ویژگی‌های مدرسان؛ ویژگی‌های شخصیتی و رفتارهای آموزشی نمره بالاتری به خود اختصاص داد. در این مطالعه دلسوزی، ارتباط حرفه‌ای، آماده کردن دانشجویان برای مسئولیت‌های حرفه‌ای و ارتباط دادن موضوعات به ارزش‌های پرستاری از ویژگی‌های بارز مدرسان در اجتماعی شدن گزارش شد. درک دانشجویان از ویژگی‌های شخصیتی مدرسان با 023/0P=، ماهیت ارتباط با 002/0 P =و رفتارهای آموزشی 014/0 P =در ترم‌های مختلف تفاوت معنی‌داری با هم داشت. مؤسسه در اجتماعی شدن حرفه‌ای دانشجویان نقش خوبی نداشته، طوری که، فقط 19 نفر (1/13%) رضایت خود را از اجتماعی شدن اعلام نمودند.
نتیجه‌گیری کلی: در این مطالعه درک دانشجویان از نقش مدرسان و مؤسسه در ترم‌های تحصیلی متفاوت بود و مشخص شد مدرسان نقش مؤثرتری نسبت به مؤسسه در اجتماعی شدن حرفه‌ای دانشجویان پرستاری ایفاء می‌نمایند. توصیه می‌شود نقش مؤسسه در اجتماعی شدن حرفه‌ای دانشجویان پرستاری بهبود یابد.
متن کامل [PDF 815 kb]   (1283 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/10/19 | پذیرش: 1397/1/20 | انتشار: 1397/1/20

فهرست منابع
1. Hovland OJ, Johannessen B. What characterizes Norwegian nursing students' reflective journals during clinical placement in an African country? International Journal of Africa Nursing Sciences. 2015;2:47-52. [DOI:10.1016/j.ijans.2015.03.003]
2. Bisholt BK. The professional socialization of recently graduated nurses—Experiences of an introduction program. Nurse Educ Today. 2012;32(3):278-82. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2011.04.008 [DOI:10.1016/j.nedt.2011.04.001]
3. Hagbaghery MA, Salsali M, Ahmadi F. [A qualitative study of Iranian nurses' understanding and experiences of professional power]. Human Resources for Health. 2004;2(1):9. [DOI:10.1186/1478-4491-2-9] [PMID] [PMCID]
4. Black B. Professional Nursing-E-Book: Concepts & Challenges: Elsevier Health Sciences; 2016.
5. Price SL. Becoming a nurse: a meta‐study of early professional socialization and career choice in nursing. J Adv Nurs. 2009;65(1):11-9. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2008.04839.x] [PMID]
6. Tahmasebi S, Ashk-Torab T, Ebadi A, Alavi-Majd H. [Professional socialization in clinical nurses-A phenomenological study]. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2013;2(3):39-52.
7. Dinmohammadi M, Peyrovi H, Mehrdad N, editors. [Concept analysis of professional socialization in nursing]. Nurs Forum; 2013. [PMCID]
8. Huston CJ. Professional issues in nursing: Challenges and opportunities: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
9. Seada A, Fathi Sleem W. Professional socialization process and acquisition of professional nursing values among undergraduate nursing students. Journal of American Science. 2012;8(4):678-83.
10. Wolf L. A Study of Socialization of Accelerated BSN Graduates Kent: Kent State University. 2007.
11. Shinyashiki GT, Mendes IAC, Trevizan MA, Day RA. Professional socialization: students becoming nurses. Rev Lat Am Enfermagem. 2006;14(4):601-7. [DOI:10.1590/S0104-11692006000400019] [PMID]
12. Young ME, Stuenkel DL, Bawel-Brinkley K. Strategies for easing the role transformation of graduate nurses. J Nurses Prof Dev. 2008;24(3):105-10. [DOI:10.1097/01.NND.0000300878.95436.98] [PMID]
13. Nasrabadi AN, Lipson JG, Emami A. [Professional nursing in Iran: an overview of its historical and sociocultural framework]. J Prof Nurs. 2004;20(6):396-402. [DOI:10.1016/j.profnurs.2004.08.004] [PMID]
14. Hoeve Yt, Jansen G, Roodbol P. The nursing profession: public image, self‐concept and professional identity. A discussion paper. J Adv Nurs. 2014;70(2):295-309. [DOI:10.1111/jan.12177] [PMID]
15. Khademian Z, Sharif F. [Nursing Students'initial Clinical Experiences]. 2012.
16. Shahim A, Lotfi M, Rahmani A. [Professional socialization of nursing graduates of Tabriz University of Medical Sciences]. 2011.
17. Hargie O, Saunders C, Dickson D. Social skills in interpersonal communication: Psychology Press; 1994. [PMID]
18. Kessel C. An investigation of the perceptions of nursing faculty on the socialization practices of the online baccalaureate nursing student. Unpublished masters thesis, university of capella. 2006.
19. Rahkar-Farshi M, Jabraeili M, Vahidi M. [Relationship between Emotional Intelligence and Professional Socialization of Nursing Students]. Strides in Development of Medical Education. 2015;12(3):496-503.
20. Rose T, Nies MA, Reid J. The internalization of professional nursing values in baccalaureate nursing students. J Prof Nurs. 2018;34(1):25-30. [DOI:10.1016/j.profnurs.2017.06.004] [PMID]
21. Otaghi M, Borji M, Navkhasi S. [The level of professional socialization of nursing students of Ilam University of Medical Sciences in 2016]. International Journal of Medical Research and Health Sciences. 2016;5(12):60-4.
22. Dinmohammadi M, Jalali A, Peyrovi H. [Professional And Extra-Professional Factors Affecting Professional Socialization Of Iranian Student Nurses: A Qualitative Study]. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2015;13(1):64-74.
23. Toit D. A sociological analysis of the extent and influence of professional socialization on the development of a nursing identity among nursing students at two universities in Brisbane, Australia. J Adv Nurs. 1995;21(1):164-71. [DOI:10.1046/j.1365-2648.1995.21010164.x] [PMID]
24. Tahmasbi S, Ashktorab T, Ebadi A. Nursing Socialization Concept And Related Factors: A Systematic Review. 2016.
25. Zamanzadeh V, Valizadeh L, Azimzadeh R, Aminaie N, Yousefzadeh S. [First and fourth-year student's perceptions about importance of nursing care behaviors: socialization toward caring]. Journal of caring sciences. 2014;3(2):93. [PMID] [PMCID]
26. Harz MK. Faculty's perceptions of the professional socialization of baccalaureate nursing students: University of California, Los Angeles; 1993.
27. Schriner JG, Harris I. Professionalism among nurse educators. J Nurs Educ. 1984;23(6):252-8. [PMID]
28. Aminaei N. [Understanding the Nursing educators from its role and institution in becoming professional socialization nursing student]. Unpublished masters thesis School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences 2009: 43-80.
29. Parandeh A, Khaghanizade M, Mohammadi E, Nouri JM. [Factors influencing development of professional values among nursing students and instructors: a systematic review]. Global journal of health science. 2015;7(2):284.
30. Messersmith AS. Becoming a nurse: The role of communication in professional socialization: University of Kansas; 2008.
31. de Swardt HCR, van Rensburg GH, Oosthuizen M. Supporting students in professional socialisation: guidelines for professional nurses and educators. International Journal of Africa Nursing Sciences. 2017;6:1-7. [DOI:10.1016/j.ijans.2016.11.002]
32. Wolf ZR, Hoerst B. Professional commitment in RN-BSN and basic BSN students: program evaluation. Nurse Educ. 2007;32(2):61-5. [DOI:10.1097/01.NNE.0000264329.63662.1b] [PMID]
33. Day RA, Field PA, Campbell IE, Reutter L. Students' evolving beliefs about nursing: From entry to graduation in a four-year baccalaureate programme. Nurse Educ Today. 2005;25(8):636-43. [DOI:10.1016/j.nedt.2005.09.003] [PMID]
34. Melrose S, Miller J, Gordon K, Janzen KJ. Becoming socialized into a new professional role: LPN to BN student nurses' experiences with legitimation. Nurs Res Pract. 2012;2012.
35. Bloom BS. The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring. Educational researcher. 1984;13(6):4-16. [DOI:10.3102/0013189X013006004]
36. Nesler MS, Hanner MB, Melburg V, McGowan S. Professional socialization of baccalaureate nursing students: can students in distance nursing programs become socialized? J Nurs Educ. 2001;40(7):293-302. [PMID]
37. Sabery M, Ashktorab T, Heydarikhayat N. [Evaluation of the level of professional socialization of postgraduate nursing students]. Advances in Nursing & Midwifery. 2017;26(93):1-10.
38. Zarshenas L, Sharif F, Molazem Z, Khayyer M, Zare N, Ebadi A. [Professional socialization in nursing: A qualitative content analysis]. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014;19(4):432. [PMID] [PMCID]
39. Billings DM, Halstead JA. Teaching in Nursing-E-Book: A Guide for Faculty: Elsevier Health Sciences; 2015.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb