جلد 31، شماره 111 - ( اردیبهشت 1397 )                   جلد 31 شماره 111 صفحات 19-10 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ataie Z, Allahverdi A, Dehnoalian A, Orooji A. The Relationship between Lifestyle and General Health among Elderly People in Neyshabur. IJN 2018; 31 (111) :10-19
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2601-fa.html
عطائی زهرا، اله وردی اکرم، دهنوعلیان عاطفه، اروجی آرزو. ارتباط سبک زندگی و سلامت عمومی در سالمندان شهرستان نیشابور. نشریه پرستاری ایران. 1397; 31 (111) :10-19

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2601-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران
2- کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، گروه پرستاری، بیمارستان ۲۲بهمن، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 05143304 Email: adehnoalian@gmail.com
3- دانشجوی دکترای آمار زیستی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (6521 مشاهده)

زمینه و هدف: امروزه متخصصان سلامت، سبک زندگی را یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر سلامتی می‌دانند که می‌توان با شناخت و مدیریت آن با بسیاری از عوامل خطـرساز مرگ و مـیر مقـابله کرد. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین سبک زندگی و سلامت عمومی سالمندان در شهرستان نیشابور انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه مشاهده‌ای از نوع تحلیلی بود که در آن 150 سالمند شهرستان نیشابور در سال 1395 شرکت کردند. روش نمونه‌گیری تصادفی- خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای مشتمل بر سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، سبک زندگی و سلامت عمومی 28 سوالی (28-GHQ) بود. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که 7/84 درصد ازسالمندان دارای سبک زندگی متوسط و 58 درصداز نظر سلامت عمومی در سطح سالم بودند. براساس یافته‌ها نمره کل سبک زندگی با نمره کل سلامت عمومی رابطه مستقیم معنی‌داری داشت (05/0 (P<. همچنین نتایج حاکی از آن است که سن وتحصیلات با نمره کل سبک زندگی سالمندان رابطه معنی‌داری داشتند (05/0P<).
نتیجه‌گیری کلی: یافته‌ها نشان می‌دهد که بین سبک زندگی و سلامت عمومی ارتباط معنی‌داری وجود دارد بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار در سلامت عمومی افراد سالمند می‌تواند به سالمندان در درک پیامدهای بالقوه ناشی از عملکرد خود و نیز تشویق آنها به تغییر در سبک زندگی مؤثر باشد.زمینه و هدف: امروزه متخصصان سلامت، سبک زندگی را یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر سلامتی می‌دانند که می‌توان با شناخت و مدیریت آن با بسیاری از عوامل خطـرساز مرگ و مـیر مقـابله کرد. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین سبک زندگی و سلامت عمومی سالمندان در شهرستان نیشابور انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه مشاهده‌ای از نوع تحلیلی بود که در آن 150 سالمند شهرستان نیشابور در سال 1395 شرکت کردند. روش نمونه‌گیری تصادفی- خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای مشتمل بر سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، سبک زندگی و سلامت عمومی 28 سوالی (28-GHQ) بود. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که 7/84 درصد ازسالمندان دارای سبک زندگی متوسط و 58 درصداز نظر سلامت عمومی در سطح سالم بودند. براساس یافته‌ها نمره کل سبک زندگی با نمره کل سلامت عمومی رابطه مستقیم معنی‌داری داشت (05/0 (P<. همچنین نتایج حاکی از آن است که سن وتحصیلات با نمره کل سبک زندگی سالمندان رابطه معنی‌داری داشتند (05/0P<).
نتیجه‌گیری کلی: یافته‌ها نشان می‌دهد که بین سبک زندگی و سلامت عمومی ارتباط معنی‌داری وجود دارد بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار در سلامت عمومی افراد سالمند می‌تواند به سالمندان در درک پیامدهای بالقوه ناشی از عملکرد خود و نیز تشویق آنها به تغییر در سبک زندگی مؤثر باشد.

واژه‌های کلیدی: سبک زندگی، سلامت عمومی، سالمندان
متن کامل [PDF 745 kb]   (2121 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/10/16 | پذیرش: 1397/1/18 | انتشار: 1397/1/18

فهرست منابع
1. Ghazi Mohseni M, Soleimanian AA, Heidarnia A. Examining the effectiveness of hope-based group training on the life quality of the elderly People. Iranian Journal of Ageing. 2016;11(2):300-9. [DOI:10.21859/sija-1102300]
2. Masoudi R, Soleimani M, Hashemi Nia A, Qorbani M, Hasanpour-Dehkordi A, Bahrami N. [The effect of family centered empowerment model on the quality of life in elderly people]. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2010;14.
3. Limongi F, Noale M, Siviero P, Crepaldi G, Maggi S. Epidemiology of aging, dementia and age-related hearing loss. Hearing, Balance and Communication. 2015;13(3):95-9. [DOI:10.3109/21695717.2015.1013260]
4. Organization WH. World report on ageing and health: World Health Organization; 2015.
5. Motaghi M, Dolatabadi ED. Lifestyle of elderly people of Isfahan's villages in Iran in 2014. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926. 2016:790-803.
6. Momeni K, Karimi H. [The comparison of general health of the residents/non residents in the elder house]. Iranian Journal of Ageing. 2010;5(3):0.
7. Johari S,Mosalla Nezhad Z, Falsafian R. [Evaluation of the Relationship between Lifestyle and Health among the Elderly Visiting Tehran's Parks in 2010]. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2014;4(3):10-4.
8. Peiman H, Yaghoubi M, Seyed Mohammadi A, Delpishe A. [Prevalence of chronic diseases in the elderly in Ilam]. Iranian Journal of Ageing. 2012;6(4):7-13.
9. Woo E-k, Han C, Jo SA, Park MK, Kim S, Kim E, et al. Morbidity and related factors among elderly people in South Korea: results from the Ansan Geriatric (AGE) cohort study. BMC Public Health. 2007;7(1):10. [DOI:10.1186/1471-2458-7-10] [PMID] [PMCID]
10. Forjaz MJ, Rodriguez-Blazquez C, Ayala A, Rodriguez-Rodriguez V, de Pedro-Cuesta J, Garcia-Gutierrez S, et al. Chronic conditions, disability, and quality of life in older adults with multimorbidity in Spain. Eur J Intern Med. 2015;26(3):176-81. [DOI:10.1016/j.ejim.2015.02.016] [PMID]
11. Maghsoudi A, Omidvari joo F, Safaee F, Mohammadi Z, Riahi S. [The study of prevalence of chronic diseases and its association with quality of life in the elderly of Ewaz (South of Fars province), 2014]. The Navid No Journal. 2016;18(61):35-42.
12. Ghanbari Moghadam A, Mohammadi Shahbolaghi F, Dalvandi A, Hoseinzade S. [Relationship Between Lifestyle and General Health Among Elderly People in Tehran]. Iranian Journal of Ageing. 2015;10(3):90-9. Persian
13. Foroughan M, Mohammadi Shahbolaghi F. [Perception of Healthy Lifestyle Among Iranian Elders: A Qualitative Research]. Iranian Journal of Ageing. 2016;10(4):132-9.
14. Xu Q, Anderson D, Courtney M. A longitudinal study of the relationship between lifestyle and mental health among midlife and older women in Australia: findings from the Healthy Aging of Women Study. Health Care Women Int. 2010;31(12):1082-96. [DOI:10.1080/07399332.2010.486096] [PMID]
15. Movahed M, Enayat H, Zanjari N. [Healthy Ageing: A Comparative Analysis of Health Promoting Lifestyle among Elderly Males and Females in Shiraz].
16. Eshaghi S, Farajzadegan Z, Babak A. [Healthy lifestyle assessment questionnaire in elderly: translation, reliability and validity]. Payesh. 2010;9(1):91-9.
17. Solati S, Rabie M, Shariati M. [The relationship between religious orientation and mental health]. Journal of Qom University of Medical Sciences. 2011;5(3):13-24.
18. Farhud DD. [Impact of lifestyle on health]. Iranian journal of public health. 2015;44(11):1442. [PMID] [PMCID]
19. Karimi M, Eshrati B. [The effect of health promotion model-based training on promoting students' physical activity]. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences (J Kermanshah Univ Med Sci). 2012;16(3):192-200.
20. Spencer CA, Jamrozik K, Norman PE, Lawrence-Brown M. A simple lifestyle score predicts survival in healthy elderly men. Prev Med. 2005;40(6):712-7. [DOI:10.1016/j.ypmed.2004.09.012] [PMID]
21. Samimi R, Rodsary DM, Hosseini F, Tamadonfar M. [Correlation between lifestyle and general health in university students]. Iran Journal of Nursing. 2007;19(48):83-93.
22. Mahmudi G, Niazazari K, Sanati T. [Evaluation of life style in the elderly]. 2013.
23. Samadi S, Bayat A, Taheri H, Joneid B, Rouzbahani N. [Knowledge, Attitude and Practice of Elderly Towards Lifestyle During Aging] (Letter to Editor). 2007.
24. Nourdini A, Jouybari L, Sanagoo A, Kavosi A. [Public Health, Life Satisfaction And Quality Of Life Of Elderly Patients With Coronary Artery Disease Admitted To Hospitals In Gonbad-e Qabus 2015]. 2016;7(1):31-40.
25. Moodi M, Sharifzadeh G, Saadatjoo SS. [General Health Status and its Relationship With Health-Promoting Lifestyle Among Patients With Hypertension]. Modern Care Journal. 2015;12(4).
26. Momeninejad M, Shirazi HRG, Sharifi B, Shirazi YG, Malkzadh M, Hashemi N, et al. General Health Variations, in patients with MI, Longitudinal Case-Control Nested Design Study. Life Science Journal. 2012;9(3).
27. Babak A, Davari S, Aghdak P, Pirhaji O. [Assessment of Healthy Lifestyle among Elderly in Isfahan, Iran]. Journal of Isfahan Medical School. 2011;29(149).
28. Rashidi S, Bahrami M. [Factors related to the health promoting life style among geriatric patients]. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2015;13(2):90-8.
29. Heshmati H, Asnashari R, Khajavi S, Charkazi A, Babak A, Hosseini S. [Life style of elderly in Kashmar, Iran 2012]. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery. 2014;11(1):39-50.
30. De Cocker K, Artero EG, De Henauw S, Dietrich S, Gottrand F, Béghin L, et al. Can differences in physical activity by socio-economic status in European adolescents be explained by differences in psychosocial correlates? A mediation analysis within the HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) Study. Public Health Nutr. 2012;15(11):2100-9 [DOI:10.1017/S1368980012001036] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb