جلد 30، شماره 109 - ( دی 1396 )                   جلد 30 شماره 109 صفحات 31-23 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salehi K, Salehi Z, Sohrabi Z. A Comparison between the Effect of Education of Fetal Movement Counting during the Second and Third Trimesters on Maternal Fetal Attachment in First Time Pregnant Women . IJN 2017; 30 (109) :23-31
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2536-fa.html
صالحی کبری، صالحی زهرا، سهرابی زهرا. مقایسه تأثیر آموزش شمارش حرکات جنین در سه ماهه‌ی دوم و سوم بارداری بر دلبستگی مادر- جنین در مادران نخست باردار. نشریه پرستاری ایران. 1396; 30 (109) :23-31

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2536-fa.html


1- دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09132348704 Email: k_salehi@nm.mui.ac.ir
2- کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان شهدای لنجان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
3- دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده:   (5397 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: دلبستگی مادر- جنین از اجزای اصلی دستیابی به هویت مادری است. یکی از راهکارهای توصیه شده در این مورد، توجه به حرکت جنین است. در این پژوهش تأثیر آموزش شمارش حرکات جنین در سه ماهه دوم و سوم بارداری بر دلبستگی مادر- جنین در مادران نخست باردار بررسی و مقایسه شده است.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 47 مادر باردار از مراکز بهداشتی درمانی منتخب، در سال 1394 به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. نحوه کنترل و ثبت روزانه حرکت‌های جنین به صورت فردی آموزش داده شد. سپس شرکت کنندگان گروه اول از هفته 24 تا 28 و گروه دوم از هفته 28 تا 32 بارداری، به شمارش و ثبت روزانه حرکت‌های جنین در فرم‌های مخصوص پرداختند. پرسشنامه دلبستگی مادر- جنین Cranley در ابتدا و انتهای مداخله در هر گروه تکمیل شد. تجزیه تحلیل داده‌ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و سطح معنی‌داری 05/0>P انجام شد. آزمون آماری تی زوج برای مقایسه میانگین نمره دلبستگی مادر و جنین ابتدا و انتهای مطالعه در هر گروه و آزمون آماری تی مستقل برای مقایسه بین گروهی استفاده شد.
یافته‌ها: در ابتدای مداخله میانگین نمره دلبستگی مادر- جنین در گروه اول 62/11 ± 63/86 و در گروه دوم 93/8 ± 50/90 بود و تفاوت آماری معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت. پس از پایان مداخله میانگین نمره دلبستگی در گروه اول و دوم به ترتیب 81/10 ± 30/96 و 40/11 ± 92/95 شد. تغییر ایجاد شده در هر گروه معنی‌دار بود (گروه اول: 001/0>P، گروه دوم: 01/0>P)، اما تغییرات میانگین نمره دلبستگی بین دو گروه معنی‌دار نبود. 
نتیجه‌گیری کلی: آموزش شمارش روزانه حرکت‌های جنین در سه ماهه دوم و سوم بارداری تأثیر مشابهی با یکدیگر بر دلبستگی مادر- جنین داشت. برای بررسی دقیق‌تر تأثیر هر مداخله، انجام این مطالعه با گروه کنترل توصیه می‌شود.   
متن کامل [PDF 724 kb]   (1325 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/6/19 | پذیرش: 1396/9/16 | انتشار: 1396/9/16

فهرست منابع
1. Davachi A, Khoramroodi R, Shahpoorian F, Haghani H. [Fetal Touching! Does It Improve Maternal Fetal, or Meternal Newborn Attachment?] Iran Journal of Nursing. 2000;13(24):16-24.
2. Toosi M, Akbarzadeh M, Zare N, Sharif F. [Effect of attachment training on anxiety and attachment behaviors of first-time mothers]. Journal of hayat. 2011;17(3):69-79.
3. Hoseini VM. [Impact of maternal attachment style on mother to infant attachment]. Qom University of Medical Sciences Journal. 2012;5(3):87-91.
4. Ossa X, Bustos L, Fernandez L. Prenatal attachment and associated factors during the third trimester of pregnancy in Temuco, Chile. Midwifery. 2012;28(5):e689-e96. [DOI:10.1016/j.midw.2011.08.015] [PMID]
5. Sadeghi M & Mazaheri A. [Attachment styles in mothers with and without abortions (intentional and spantaneus)]. Fertility and Infertility Journal. 2007; 8(1):60-9.
6. Perry DF, Ettinger AK, Mendelson T, Le H-N. Prenatal depression predicts postpartum maternal attachment in low-income Latina mothers with infants. Infant Behavior and Development. 2011;34(2):339-50. [DOI:10.1016/j.infbeh.2011.02.005] [PMID]
7. Tahmasebi H, Abasi E, Tafazzoli M. [Effect of attachment behaviors education on level of maternal-fetal attachment]. Hamedan Nursing & Midwifery shool Journal 2009; 17 (1,2): 35-40.
8. Eswi A, Khalil A. Prenatal attachment and fetal health locus of control among low risk and high risk pregnant women. World Applied Sciences Journal. 2012;18(4):462-71.
9. Mehran P, Simbar M, Shams J, Ramezani-Tehrani F, Nasiri N. [History of perinatal loss and maternal–fetal attachment behaviors]. Women and Birth. 2013;26(3):185-9. [DOI:10.1016/j.wombi.2013.04.005] [PMID]
10. Rubin R. Maternal identity and maternal experience. New York:Springer;1984.
11. Alhusen JL, Gross D, Hayat MJ, Sharps PW. The influence of maternal–fetal attachment and health practices on neonatal outcomes in low‐income, urban women. Res Nurs Health. 2012;35(2):112-20. [DOI:10.1002/nur.21464] [PMID] [PMCID]
12. McFarland J, Salisbury AL, Battle CL, Hawes K, Halloran K, Lester BM. Major depressive disorder during pregnancy and emotional attachment to the fetus. Arch Womens Ment Health. 2011;14(5):425-34. [DOI:10.1007/s00737-011-0237-z] [PMID] [PMCID]
13. Nishikawa M, Sakakibara H. Effect of nursing intervention program using abdominal palpation of Leopold's maneuvers on maternal-fetal attachment. Reproductive health. 2013;10(1):12. [DOI:10.1186/1742-4755-10-12] [PMID] [PMCID]
14. Saastad E, Israel P, Ahlborg T, Gunnes N, Frøen JF. Fetal Movement Counting—Effects on Maternal‐Fetal Attachment: A Multicenter Randomized Controlled Trial. Birth. 2011;38(4):282-93. [DOI:10.1111/j.1523-536X.2011.00489.x] [PMID]
15. Kim JS, Cho KJ. The effect of mother-fetus interaction promotion program of talking and tactile stimulation on maternal-fetal attachment. Korean Journal of Child Health Nursing. 2004;10(2):153-64.
16. Abasi E, Tafazzoli M, Esmaily H, Hasanabadi H. The effect of maternal–fetal attachment education on maternal mental health. Turkish Journal of Medical Sciences. 2013;43(5):815-20. [DOI:10.3906/sag-1204-97]
17. Chang SB, Kim KY, Kim ES. Changes of maternal-fetal attachment and self efficacy for delivery after the taekyo-perspective prenatal class. Journal of Korean Academy of Women's Health Nursing. 2001;7(1):7-17.
18. Bellieni C, Ceccarelli D, Rossi F, Buonocore G, Maffei M, Perrone S, et al. Is prenatal bonding enhanced by prenatal education courses? Minerva Ginecol. 2007;59(2):125-9. [PMID]
19. Brandon AR, Pitts S, Denton WH, Stringer CA, Evans H. A history of the theory of prenatal attachment. Journal of prenatal & perinatal psychology & health: APPPAH. 2009;23(4):201-22.
20. Âbasi A, Tafazoli M, Esmaeili H. [The effect of foetal movement counting on primipara maternal foetal attachment]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2010;20(77):53-60.
21. Akbarzadeh M, Toosi M, Zare N, Sharif F. [Effect of learning attachment behaviors on anxiety and maternal fetal attachment in first pregnant women]. Evidence Based Care. 2011;1(1):21-34.
22. Serçekuş P, Başkale H. Effects of antenatal education on fear of childbirth, maternal self-efficacy and parental attachment. Midwifery. 2016;34:166-72. [DOI:10.1016/j.midw.2015.11.016] [PMID]
23. Sajjadi AS, Zahrakar K, Mohsenzadeh F, Karamnia M, Shokoohi YM, Alavinezhad S. [Efficacy of Maternal Fetal Attachment Techniques on Enhancing Mother's Attachment to the Fetus]. Developmental Psyc Hology: Iranian Psychologists. 2016; 12(47): 281-8.
24. Akbarzade M, Setodeh S, Sharif F, Zare N. [The effect of fathers' training regarding attachment skills on maternal-fetal attachments among primigravida women: A randomized controlled trial]. International journal of community based nursing and midwifery. 2014;2(4):259-67. [PMID] [PMCID]
25. Parsa P, Saiedzadeh N, Roshanai G, Masoumi SZ. [The effect of training on maternal-fetal attachment (MFA) in nulliparous women: A randomized clinical trial]. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery 2016; 24(1):24-31 [DOI:10.20286/nmj-24011]
26. Burke Ch. The effects of an 18-hours prenatal attachment program on maternal emotional attachment. A dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Psychology.Capella University, USA; 2007.
27. Rincy K, Nalini S. Effect of fetal movement counting on prenatal attachment and maternal worries among primigravidae. Asian Journal of Nursing Education and Research. 2014;4(2):224-7.
28. Torshizi M. [Different dimensions of maternal-fetal attachment behaviors and associated factors in pregnant women referred to health centers of Birjand, Iran, 2012]. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013;16(72):13-21.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb