جلد 30، شماره 107 - ( شهریور 1396 )                   جلد 30 شماره 107 صفحات 73-62 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mosadeghrad A, Mojbafan A. Conflict Management Styles of Nurse Managers in Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences: 2015. IJN 2017; 30 (107) :62-73
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2491-fa.html
مصدق راد علی محمد، موج بافان آرزو. سبک مدیریت تعارض مدیران پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1394. نشریه پرستاری ایران. 1396; 30 (107) :62-73

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2491-fa.html


1- دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران،(نویسنده مسئول). شماره تماس: 02142933006 arezoomojbafan@yahoo.comEmail:
چکیده:   (9419 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: تعارض در بخش‌های پرستاری اجتناب ناپذیر بوده و می‌تواند منجر به بروز نارضایتی پرستاران و در نتیجه ارائه خدمات با کیفیت پایین به بیماران شود. مدیریت صحیح تعارض در بخش‌های پرستاری منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین سبک مدیریت تعارض مدیران پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی بود که در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری شامل 269 نفر از مدیران پرستاری بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. ابزار مطالعه یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل مدیریت تعارض Thomas-Kilmann بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی و با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.
یافته‌ها: مدیران پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران به هنگام مواجهه با تعارض بیشتر از سبک‌های همکاری، مصالحه و اجتناب استفاده کردند. بین سبک همکاری مدیریت تعارض و سن، سابقه کاری و گذراندن دوره‌های آموزشی مدیریت تعارض مدیران پرستاری و نوع بیمارستان‌ها رابطه آماری معنی‌داری وجود داشت. مدیران با سابقه کاری بیشتر که دوره آموزشی مدیریت تعارض را گذرانده بودند، بیشتر از سبک همکاری استفاده کردند .(05/0(P<.
نتیجه‌گیری کلی: ماهیت خدمات پرستاری ایجاب می‌کند که مدیران پرستاری بیشتر از سبک‌های همکاری و مصالحه استفاده کنند. انتخاب افراد دارای تجربه و سابقه کاری کافی برای مدیریت پرستاری و برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب در زمینه مدیریت تعارض نقش بسزایی در کاهش اثرات مخرب تعارض در بخش‌های پرستاری بیمارستان‌ها دارد.
متن کامل [PDF 808 kb]   (4568 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/2/30 | پذیرش: 1396/6/5 | انتشار: 1396/6/5

فهرست منابع
1. Mosadeghrad A. [Essentials of healthcare organization and management]. Tehran: Dibagran Tehran. 2015.
2. Pavlakis A, Kaitelidou D, Theodorou M, Galanis P, Sourtzi P, Siskou O. Conflict management in public hospitals: the Cyprus case. Int Nurs Rev. 2011;58(2):242-8. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2011.00880.x] [PMID]
3. McVicar A. Workplace stress in nursing: a literature review. J Adv Nurs. 2003;44(6):633-42. [DOI:10.1046/j.0309-2402.2003.02853.x] [PMID]
4. Tabak N, Orit K. Relationship between how nurses resolve their conflicts with doctors, their stress and job satisfaction. J Nurs Manag. 2007;15(3):321-31. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2007.00665.x] [PMID]
5. Kaitelidou D, Kontogianni A, Galanis P, Siskou O, Mallidou A, Pavlakis A, et al. Conflict management and job satisfaction in paediatric hospitals in Greece. J Nurs Manag. 2012;20(4):571-8. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2011.01196.x] [PMID]
6. Zakari N, Al Khamis N, Hamadi H. Conflict and professionalism: perceptions among nurses in Saudi Arabia. Int Nurs Rev. 2010;57(3):297-304. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2009.00764.x] [PMID]
7. Mosadeghrad A. [Principles of health care administration]. Dibagran Tehran, Tehran. 2003.
8. Kunaviktikul W, Nuntasupawat R, Srisuphan W, Booth RZ. Relationships among conflict, conflict management, job satisfaction, intent to stay, and turnover of professional nurses in Thailand. Nurs Health Sci. 2000;2(1):9-16. [DOI:10.1046/j.1442-2018.2000.00033.x]
9. Pisarski A, Lawrence SA, Bohle P, Brook C. Organizational influences on the work life conflict and health of shiftworkers. Appl Ergon. 2008;39(5):580-8. [DOI:10.1016/j.apergo.2008.01.005] [PMID]
10. Gerardi D. Using mediation techniques to manage conflict and create healthy work environments. AACN Adv Crit Care. 2004;15(2):182-95. [DOI:10.1097/00044067-200404000-00003]
11. Watson C, Hoffman L.R. Managers as negotiators. Leadership Quarterly.1996; 7 (1): 63-85. [DOI:10.1016/S1048-9843(96)90035-1]
12. Mcelhaney R. Conflict management in nursing administration. Nurs Manage. 1996;27(3):49. [PMID]
13. Rahim MA. Empirical studies on managing conflict. International Journal of Conflict Management. 2000;11(1):5-8. [DOI:10.1108/eb022832]
14. Siu H, Laschinger HKS, Finegan J. Nursing professional practice environments: Setting the stage for constructive conflict resolution and work effectiveness. J Nurs Adm. 2008;38(5):250-7. [DOI:10.1097/01.NNA.0000312772.04234.1f] [PMID]
15. Blake RR. The managerial grid: Key orientation for achieving production through people: Gulf Pub.; 1964.
16. Thomas KW. Thomas-Kilmann conflict mode instrument: Xicom Tuxedo, NY; 1974.
17. Rahim MA. A Measure of styles of handling interpersonal conflict. Acad Manage J. 1983;26(2):368-76. https://doi.org/10.2307/255985 [DOI:10.5465/255985] [PMID]
18. Tourani S, Amadi B, Karami A. [The correlation between nurses' conflict and head nurses' emotional intelligence in the emergency ward of teaching hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences]. Journal Of Health Promotion Management (jhpm). 2014;3(3): 37-46.
19. Jahandar F, Mohtashami J, Atashzadeh-Shorideh F, Pishgooie SAH. [Effectiveness of the negotiating style on ICU nurses' moral conflict in selected hospitals of Guilan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2016;9(1):37-49.
20. Tourani S, Hoseini F, Azmal M, Kalhor R. [Correlation between nurses' conflict level and application of negotiation styles by head nurses in general hospitals of Boushehr Province (2007)]. JQUMS.2011;15 (2): 63-9.
21. Mazlom SR, Motahari M, Asgharipour N. [Effect of Assertiveness Training on Nurses' Interpersonal Conflicts]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2015; 25(124):107-18.
22. Farzadnia F. [The Impact of Emotional Intelligence on conflict-handling styles among the head nurses of Milad hospital, Tehran]. Science journal of Ilam University of medical sciences. 2012; 20(2): 53-61.
23. Tourabipour A, Ebrahimi B, Haghighi ZM. [Survey on relation between negotiating styles and conflict management strategies among the nursing managers in Ahvaz hospitals]. Jentashapir journal of health sciences.2010; 2(3):46-56.
24. Hasanpour M1, Izadian Z, Izdian M & Gholami -Motlagh F. [Relationship between nurses' conflict management styles and critical thinking skills in the clinical setting]. Iranian Journal of Nursing Research. 2015; 10 (4): 58-66.
25. Hendel T, Fish M, Galon V. Leadership style and choice of strategy in conflict management among Israeli nurse managers in general hospitals. J Nurs Manag. 2005;13(2):137-46. [DOI:10.1111/j.1365-2934.2004.00525.x] [PMID]
26. Barton A. Conflict resolution by nurse managers. Nursing Management.1991; 22 (5), 83–6. [DOI:10.1097/00006247-199105000-00019] [PMID]
27. Cavanagh SJ. The conflict management style of staff nurses and nurse managers. J Adv Nurs. 1991;16(10):1254-60. [DOI:10.1111/j.1365-2648.1991.tb01536.x] [PMID]
28. Morris-Rothschild BK, Brassard MR. Teachers' conflict management styles: The role of attachment styles and classroom management efficacy. J Sch Psychol. 2006;44(2):105-21. [DOI:10.1016/j.jsp.2006.01.004]
29. Berryman‐Fink C, Brunner CC. The effects of sex of source and target on interpersonal conflict management styles. Southern Speech Communication Journal. 1987;53(1):38-48. [DOI:10.1080/10417948709372711]
30. Valentine PE. A gender perspective on conflict management strategies of nurses. J Nurs Scholarsh. 2001;33(1):69-74. [DOI:10.1111/j.1547-5069.2001.00069.x] [PMID]
31. Mardanihamoleh M, ShahrakiVahed A, Hamedishahr S. [Supervision of instructions and conflict management: an assessment in nursing staff]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2010;3(3):64-73.
32. Hosseini M, Azimzadeh E. [Correlation between self-efficacy and nurses' conflict management strategies]. Journal of Health Promotion Management. 2013;2(4):16-23.
33. Al‐Hamdan Z, Shukri R, Anthony D. Conflict management styles used by nurse managers in the Sultanate of Oman. J Clin Nurs. 2011;20(3‐4):571-80. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2010.03557.x] [PMID]
34. Baddar F, Salem OA, Villagracia HN. Conflict resolution strategies of nurses in a selected government tertiary hospital in the Kingdom of Saudi Arabia. J Nurs Educ Pract. 2016;6(5):91-9. [DOI:10.5430/jnep.v6n5p91]
35. Mohammad MosadeghRad A. [The impact of organizational culture on the successful implementation of total quality management]. the TQM Magazine. 2006;18(6):606-25. [DOI:10.1108/09544780610707101]
36. Seren S, Ustun B. Conflict resolution skills of nursing students in problem-based compared to conventional curricula. Nurse Educ Today. 2008;28(4):393-400. [DOI:10.1016/j.nedt.2007.07.005] [PMID]
37. Šimunić A, Gregov L. Conflict between work and family roles and satisfaction among nurses in different shift systems in Croatia: a questionnaire survey. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 2012;63(2):189-97. [DOI:10.2478/10004-1254-63-2012-2159] [PMID]
38. Bianchi SM, Milkie MA. Work and family research in the first decade of the 21st century. J Marriage Fam. 2010;72(3):705-25. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2010.00726.x]
39. Farhadi A, Movahedi Y, Nalchi M, Daraei M, Mohammadzadegan R. [The relationship between Work-family conflict, burnout dimensions and intention to leave among female nurses]. Iran Journal of Nursing. 2013;26(84):34-43.
40. Rasooli P, Khankeh H, Falahi Khoshknab M, Rahgozar M. [Effect of Time Management Training on work-family conflict among Hospital Nurses]. Journal of hayat. 2009;15(3):5-11
41. Golparvar M, Zeraatie M, Salehhi R. [The Relationship of work-family conflict and spillover to affective well being of female nurses]. Journal of Payavard Salamat. 2015;8(5):437-50.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb