جلد 30، شماره 106 - ( تیر 1396 )                   جلد 30 شماره 106 صفحات 22-11 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khatib Zanjani N, Ajam A, Badnava S. Determining the Relationship Between Self-directed Learning Readiness and Acceptance of E-learning and Academic Achievement of Students. IJN 2017; 30 (106) :11-22
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2435-fa.html
خطیب زنجانی نازیلا، عجم علی اکبر، بادنوا صدیقه. رابطه آمادگی خودراهبری یادگیری با پذیرش یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان . نشریه پرستاری ایران. 1396; 30 (106) :11-22

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2435-fa.html


1- استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2- استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09159341880 aliakbarajam1387@gmail.comEmail:
3- کارشناسی ارشد برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (8628 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه آمادگی خودراهبری یادگیری با پذیرش یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1393 می‌باشد.

روش بررسی: جامعه پژوهش این مطالعه توصیفی همبستگی، شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بوده است. حجم کل نمونه بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی با استفاده از جدول Krejcie & Morgan، 200 نفر تعیین شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه آمادگی خودراهبری یادگیری fisher و همکاران، پرسش نامه پذیرش یادگیری الکترونیکی بر اساس مدل پذیرش فناوری و از معدل تحصیلی دانشجویان در نیمسال اول 1393 استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارSPSS  نسخه 16از آزمون‌های آماری MANOVA و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین ابعاد مختلف آمادگی خودراهبری یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (05/0P>). بین مؤلفه‌های آمادگی خودراهبری یادگیری با پذیرش یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد (01/0P<) و آمادگی خودراهبری یادگیری پیش بینی کننده مناسبی برای میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می‌باشد.   

نتیجه‌گیری کلی: با توجه به اهمیت نقش آمادگی خودراهبری، پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های بیشتری در زمینه عوامل موثر بر آمادگی خودراهبری یادگیری انجام گیرد و دوره‌های آموزشی برای افزایش آمادگی خودراهبری دانشجویان تشکیل شود.

متن کامل [PDF 803 kb]   (2871 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1395/12/16 | پذیرش: 1396/3/16 | انتشار: 1396/3/16

فهرست منابع
1. Jafari Sani H, Mohamadzadeh Ghasr A, Garavand H, Hosseini SA. [Learning Styles and Their Correlation with Self-Directed Learning Readiness in Nursing and Midwifery Students]. Iranian Journal of Medical Education. 2013;12(11):842-53.
2. Monroe KS. The relationship between assessment methods and self-directed learning readiness in medical education. Int J Med Educ 2016;11(7) :75- 80. [DOI:10.5116/ijme.56bd.b282] [PMID] [PMCID]
3. Saeid N, Alinejad M, Godarzi M. [The Effects of Cognitive and Meta-cognitive Strategies Training on Self-directed Learning Readiness]. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS). 2015;6(1):39-47.
4. Grandinetti M. Predictors of Self-Directed Learning Readiness of Nursing Students. US-China Education Review. 2015;5(7):443-56. [DOI:10.17265/2161-623X/2015.07A.001]
5. Fisher MJ, King J. The self-directed learning readiness scale for nursing education revisited: A confirmatory factor analysis. Nurse Educ Today. 2010;30(1):44-8. [DOI:10.1016/j.nedt.2009.05.020] [PMID]
6. Francom GM. Teach me how to learn: Principles for fostering students' self-directed learning skills. International journal of self-directed learning. 2010;7(1):29-44.
7. Rashid T, Asghar HM. Technology use, self-directed learning, student engagement and academic performance: Examining the interrelations. Comput Human Behav. 2016;63:604-12. [DOI:10.1016/j.chb.2016.05.084]
8. Ahanchian MR, Garavand H, Mohammadzadeghasr A, Hosseini SAA. [Standardization of self-directed learning readiness scale for nursing and midwifery students]. Strides in Development of Medical education. 2013;10(1):70-7. Persian
9. Barnard L, Lan WY, To YM, Paton VO, Lai S-L. Measuring self-regulation in online and blended learning environments. The Internet and Higher Education. 2009;12(1):1-6. [DOI:10.1016/j.iheduc.2008.10.005]
10. Smedley A. The self-directed learning readiness of first year bachelor of nursing students. J Res Nurs. 2007;12(4):373-85. [DOI:10.1177/1744987107077532]
11. Khiat H. Academic performance and the practice of self-directed learning: The adult student perspective. Journal of Further and Higher Education. 2017;41(1):44-59. [DOI:10.1080/0309877X.2015.1062849]
12. Zarif Sanaee N. [Assessing the criteria for the quality and effectiveness of e-Learning in higher education]. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS). 2011;1(3):24-32.
13. Eslaminejad T, Nakhaee N. [Self-Directed Learning Readiness Factors in Physicians for Implementing E-Learning in the Continuing Medical Education Programs]. E-Learning-Engineering, On-Job Training and Interactive Teaching: InTech; 2012.
14. Bracey P, editor Self-directed Learning vs Self-regulated Learning: Twins or Just Friends? E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education; 2010: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 2010: 1600-7.
15. Attaran M. [The Phenomenological Exploration of the Learners' Interaction in Virtual Universities]. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS). 2011;2(2):2-10.
16. Kwan R. Enhancing learning through technology: Research on emerging technologies and pedagogies: World Scientific; 2008. [DOI:10.1142/6801]
17. Chang V. Review and discussion: E-learning for academia and industry. Int J Inf Manage. 2016;36(3):476-85. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2015.12.007]
18. Ballantyne N. Object lessons: A "learning object" approach to e-learning for social work education. J Technol Hum Serv. 2007;25(1-2):1-16. [DOI:10.1300/J017v25n01_01]
19. Khorasani A, Abdolmaleki J, Zahedi H. [Factors affecting E-Learning acceptance among students of tehran university of medical sciences based on technology acceptance model (TAM)]. Iranian journal of medical education. 2012;11(6):664-73.
20. Tamannaifar M, Gandomi Z. [Correlation between achievement motivation and academic achievement in university students]. Education Strategies in Medical Sciences. 2011;4(1):15-9.
21. Abdullah F, Ward R. Developing a General Extended Technology Acceptance Model for E-Learning (GETAMEL) by analysing commonly used external factors. Comput Human Behav. 2016;56:238-56. [DOI:10.1016/j.chb.2015.11.036]
22. Teo T. Modelling Facebook usage among university students in Thailand: the role of emotional attachment in an extended technology acceptance model. Interactive Learning Environments. 2016;24(4):745-57. [DOI:10.1080/10494820.2014.917110]
23. Kim YG, Woo E. Consumer acceptance of a quick response (QR) code for the food traceability system: Application of an extended technology acceptance model (TAM). Food Research International. 2016;85:266-72. [DOI:10.1016/j.foodres.2016.05.002] [PMID]
24. Song L, Hill JR. A conceptual model for understanding self-directed learning in online environments. Journal of Interactive Online Learning. 2007;6(1):27-42.
25. Saeid N, Mehrabi M. [Effectiveness of Teaching Cognitive and Metacognitive Strategies on Strengthen their, Student Self-Directed Learning Readiness and Self Efficacy]. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS). 2013;4(3):29-39.
26. Brindley JE. Learner support in online distance education: essential and evolving. Online distance education Towards a research agenda. 2014:287-310.
27. Fisher M, King J, Tague G. Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse Educ Today. 2001;21(7):516-25. [DOI:10.1054/nedt.2001.0589] [PMID]
28. Nadi MA, Sadjadian I. [Validation of a Self-directed Learning Readiness Scale for Medical and Dentistry Students]. Iranian Journal of Medical Education. 2011;11(2):174-82.
29. Nadi MA. [Medical and Dentistry Students' Perceptions of Self directed Learning and its Relationship with Personal Traits]. Strides in Development of Medical Education. 2012;8(2):173-81.
30. Naeimi L, Bigdeli S, Soltani Arabshahi K. [Level of self-directed learning readiness in medical students]. Education Strategies in Medical Sciences. 2012;5(3):177-81.
31. Chu R, Tsai CC. Self‐directed learning readiness, Internet self‐efficacy and preferences towards constructivist Internet‐based learning environments among higher‐aged adults. J Comput Assist Learn. 2009;25(5):489-501. [DOI:10.1111/j.1365-2729.2009.00324.x]
32. Wilson K, Narayan A. Relationships among individual task self-efficacy, self-regulated learning strategy use and academic performance in a computer-supported collaborative learning environment. Educational Psychology. 2016;36(2):236-53. [DOI:10.1080/01443410.2014.926312]
33. Barnard-Brak L, Paton VO, Lan WY. Profiles in self-regulated learning in the online learning environment. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2010;11(1):61-80. [DOI:10.19173/irrodl.v11i1.769]
34. Alotaibi KN. The learning environment as a mediating variable between self-directed learning readiness and academic performance of a sample of saudi nursing and medical emergency students. Nurse Educ Today. 2016;36:249-54. [DOI:10.1016/j.nedt.2015.11.003] [PMID]
35. Rana S, Rana S, Ardichvili A, Ardichvili A, Polesello D, Polesello D. Promoting self-directed learning in a learning organization: tools and practices. European Journal of Training and Development. 2016;40(7):470-89. [DOI:10.1108/EJTD-10-2015-0076]
36. Stewart RA. Investigating the link between self directed learning readiness and project-based learning outcomes: the case of international Masters students in an engineering management course. European Journal of Engineering Education. 2007;32(4):453-65. [DOI:10.1080/03043790701337197]
37. Song D, Bonk CJ. Motivational factors in self-directed informal learning from online learning resources. Cogent Education. 2016;3(1):1-11. [DOI:10.1080/2331186X.2016.1205838]
38. Okuonghae O, Ogiamien LO. Information literacy skills as correlates of library user satisfaction among undergraduates in Nigeria. Information Impact: Journal of Information and Knowledge Management. 2016;7(2):46-55.
39. Aparicio M, Bacao F, Oliveira T. An e-learning theoretical framework. Journal of Educational Technology & Society. 2016;19(1):292.-307.
40. El-Gilany A-H, Abusaad FES. Self-directed learning readiness and learning styles among Saudi undergraduate nursing students. Nurse Educ Today. 2013;33(9):1040-4. [DOI:10.1016/j.nedt.2012.05.003] [PMID]
41. Kek M, Huijser H. Exploring the combined relationships of student and teacher factors on learning approaches and self‐directed learning readiness at a Malaysian university. Studies in higher education. 2011;36(2):185-208. [DOI:10.1080/03075070903519210]
42. Abraham RR, Fisher M, Kamath A, Izzati TA, Nabila S, Atikah NN. Exploring first-year undergraduate medical students9 self-directed learning readiness to physiology. Adv Physiol Educ. 2011;35(4):393-5. [DOI:10.1152/advan.00011.2011] [PMID]
43. Klunklin A, Viseskul N, Sripusanapan A, Turale S. Readiness for self‐directed learning among nursing students in Thailand. Nurs Health Sci. 2010;12(2):177-81. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2010.00515.x] [PMID]
44. Ajam Aa. [The Role of Self-Directed Learning Readiness and Critical Thinking Disposition in Students' Interaction in Blended Learning Environment]. Iranian Journal of Medical Education. 2015;15:215-26.
45. Ajam A. [The Role of Academic Self-Efficacy and Interpersonal Relations Skills of Students in the evaluation based on Blending Learning]. Research in Medical Education. 2015;7(1):3-12 [DOI:10.18869/acadpub.rme.7.1.3]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb