جلد 30، شماره 105 - ( اردیبهشت 1396 )                   جلد 30 شماره 105 صفحات 57-47 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yazdan Parast E, Afrazandeh S, Ghorbani H, Asadi F, Rajabi R, Naseri L et al . Analysis of Spiritual Care Competence in Students of Ferdows Health and Paramedical School: 2014-15. IJN 2017; 30 (105) :47-57
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2424-fa.html
یزدان پرست الناز، افرازنده سیده سارا، قربانی سید حسن، اسدی فریبا، رجبی راحله، ناصری لیلی و همکاران.. واکاوی صلاحیت مراقبت معنوی در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس در سال 95 -1394. نشریه پرستاری ایران. 1396; 30 (105) :47-57

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2424-fa.html


1- کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مربی گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
2- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی گناباد، دانشگاه علوم پزشکی گناباد
3- کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
4- کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مربی گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. (نویسنده مسئول) شماره تماس : 09132972187 Email: rajabi_raheleh@yahoo.com
5- دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
چکیده:   (7410 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: مراقبت معنوی جنبه مهمی از مراقبت‌های بهداشتی است که در طول دهه‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که امروزه به عنوان جزء جدایی ناپذیری از مراقبت کل نگر پیشنهاد می‌شود. یکی از موارد لازم جهت ارائه مراقبت‌های معنوی صحیح به بیماران، داشتن صلاحیت لازم در این رابطه می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی صلاحیت مراقبت معنوی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت شهرستان فردوس در سال 95 -1394 انجام شده است. 

روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی بود. جامعه پژوهش شامل 240 نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس بودند؛ که 190 نفر بر اساس تمایل به همکاری، به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه "مقیاس صلاحیت مراقبت معنوی" بود. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین نمره صلاحیت مراقبت معنوی 69/12±  72/101 به دست آمد، که نشان می‌دهد دانشجویان از صلاحیت معنوی بالایی برخوردار بودند. آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین نمره صلاحیت مراقبت معنوی از نظر جنسیت (31/0P=)،وضعیت تأهل (1/0P= وضعیت سکونت (36/0P=) و سابقه کار بالینی (64/0P=) تفاوت معنی‌داری ندارد. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نیز نشان داد که میانگین نمره صلاحیت مراقبت معنوی بین ترم‌های مختلف تحصیلی (03/0P=) تفاوت معنی‌داری دارد.

نتیجه‌گیری کلی: تقویت پایه‌های اخلاقی و معنوی الگوهای اصلی منتخب دانشجویان (اساتید، مربیان)، تدوین برنامه و محتوی منسجم، کاربرد راهبردهای آموزشی مناسب، ایجاد فضای آموزشی عاطفی در معیت افراد محبوب و متعهد، زمینه یادگیری ارائه مراقبت معنوی را تسهیل خواهد کرد.

متن کامل [PDF 868 kb]   (1819 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1395/10/22 | پذیرش: 1396/1/28 | انتشار: 1396/1/28

فهرست منابع
1. McSherry W, Ross L. Spiritual assessment in healthcare practice. London and Philadelphia: M&K Update Ltd; 2010.
2. Rezaei M, Fatemi N, Adib-HajBaghery M. [Spirituality, cancer and nursing]. Kashan, Iran: Morsal. 2008.
3. McSherry W, Jamieson S. The qualitative findings from an online survey investigating nurses' perceptions of spirituality and spiritual care. J Clin Nurs. 2013;22(21-22):3170-82. [DOI:10.1111/jocn.12411] [PMID]
4. Tiew LH, Creedy DK, Chan MF. Student nurses' perspectives of spirituality and spiritual care. Nurse Educ Today. 2013;33(6):574-9. [DOI:10.1016/j.nedt.2012.06.007] [PMID]
5. Nasehi A, Rafiei H, Jafari M, Borhani F, Sabzevari S, Baneshi M, et al. [Survey of nurse's students competencies for delivering spiritual care to their patients]. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2013;2(2):1-9.
6. Daly L, Fahey-McCarthy E. Attending to the spiritual in dementia care nursing. Br J Nurs. 2014;23(14):787-91. [DOI:10.12968/bjon.2014.23.14.787] [PMID]
7. Ross L, Giske T, van Leeuwen R, Baldacchino D, McSherry W, Narayanasamy A, et al. Factors contributing to student nurses'/midwives' perceived competency in spiritual care. Nurse Educ Today. 2016;36:445-51. [DOI:10.1016/j.nedt.2015.10.005] [PMID]
8. Hummel L, Galek K, Murphy KM, Tannenbaum HP, Flannelly LT. Defining spiritual care: an exploratory study. J Health Care Chaplain. 2009;15(1):40-51. [DOI:10.1080/08854720802698509] [PMID]
9. McBrien B. Nurses' provision of spiritual care in the Emergency Setting–An Irish Perspective. Int Emerg Nurs. 2010;18(3):119-26. [DOI:10.1016/j.ienj.2009.09.004] [PMID]
10. Vlasblom JP, Van Der Steen JT, Walton MN, Jochemsen H. Effects of nurses' Screening of spiritual needs of hospitalized patients on consultation and perceived nurses' support and patients' spiritual well-being. Holist Nurs Pract. 2015;29(6):346-56. [DOI:10.1097/HNP.0000000000000111] [PMID]
11. Wong KF, Yau SY. Nurses' experiences in spirituality and spiritual care in Hong Kong. Appl Nurs Res. 2010;23(4):242-4. [DOI:10.1016/j.apnr.2008.10.002] [PMID]
12. Wu L-F, Lin L-Y. Exploration of clinical nurses' perceptions of spirituality and spiritual care. J Nurs Res. 2011;19(4):250-6. [DOI:10.1097/JNR.0b013e318236cf78] [PMID]
13. Ozbasaran F, Ergul S, Temel AB, Gurol Aslan G, Coban A. Turkish nurses' perceptions of spirituality and spiritual care. J Clin Nurs. 2011;20(21‐22):3102-10. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2011.03778.x] [PMID]
14. Tiew LH, Creedy DK, Chan MF. Student nurses' perspectives of spirituality and spiritual care. Nurse Educ Today. 2013;33(6):574-9. [DOI:10.1016/j.nedt.2012.06.007] [PMID]
15. Baldacchino DR. Teaching on the spiritual dimension in care: The perceived impact on undergraduate nursing students. Nurse Educ Today. 2008;28(4):501-12. [DOI:10.1016/j.nedt.2007.09.002] [PMID]
16. van de Geer J, Veeger N, Groot M, Zock H, Leget C, Prins J, et al. Multidisciplinary Training on Spiritual Care for Patients in Palliative Care Trajectories Improves the Attitudes and Competencies of Hospital Medical Staff: Results of a Quasi-Experimental Study. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2017.
17. Strand K, Carlsen LB, Tveit B. Nursing students' spiritual talks with patients–evaluation of a partnership learning programme in clinical practice. J Clin Nurs. 2017. 26(13-14):1878-86. [DOI:10.1111/jocn.13497] [PMID]
18. Van Leeuwen R, Tiesinga LJ, Middel B, Post D, Jochemsen H. The validity and reliability of an instrument to assess nursing competencies in spiritual care. J Clin Nurs. 2009;18(20):2857-69. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2008.02594.x] [PMID]
19. Association AN. Nursing: Scope and standards of practice. 2nd ed. Silver Spring, Md: Nursesbooks; 2010. 142.
20. Attard J, Baldacchino DR, Camilleri L. Nurses' and midwives' acquisition of competency in spiritual care: A focus on education. Nurse Educ Today. 2014;34(12):1460-6. [DOI:10.1016/j.nedt.2014.04.015] [PMID]
21. Jafari M, Sabzevari S, Borhani F. baneshi MR. [Perspective of nurses and nursing students of Kerman university of medical sciences to spiritual care]. J Med Ethics. 2012;6(20):155-70.
22. Abbasi M, Farahani-Nia M, Mehrdad N. [Nursing students' spiritual well-being, spirituality and spiritual care]. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014;19(3):242-7. [PMID] [PMCID]
23. Ross L, van Leeuwen R, Baldacchino D, Giske T, McSherry W, Narayanasamy A, et al. Student nurses perceptions of spirituality and competence in delivering spiritual care: a European pilot study. Nurse Educ Today. 2014;34(5):697-702. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.09.014] [PMID]
24. Cooper KL, Chang E, Sheehan A, Johnson A. The impact of spiritual care education upon preparing undergraduate nursing students to provide spiritual care. Nurse Educ Today. 2013;33(9):1057-61. [DOI:10.1016/j.nedt.2012.04.005] [PMID]
25. Adib-Hajbaghery M, Zehtabchi S. [Assessment of nurses' professional competence in spiritual care in Kashan's hospitals in 2014]. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2014;22(4):23-32.
26. Mazaheri M, Khoshknab MF, Maddah SSB, Rahgozar M. [Nursing attitude to spirituality and spiritual care]. Payesh, Journal of The Iranian Institute For Health Sciences Research. 2008;8(1):31-7.
27. Karimi Moonghi H, Gazrani A, Gholami H, Saleh Moghaddam A, Ashory A, Vaghei S. [Relationship between spiritual intelligence and nurses' clinical competency]. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2011;18(2):132-9

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb