جلد 28، شماره 93 و 94 - ( اردیبهشت و تیر 1394 )                   جلد 28 شماره 93 و 94 صفحات 150-140 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mirlashari J, Sadeghi T, Sagheb S, Khanmohammadzadeh T. Nurses’ and physicians’ Perspective about Barriers to Implement Family Centered Care in Neonatal Intensive Care Units. IJN 2015; 28 (93 and 94) :140-150
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2161-fa.html
میرلاشاری ژیلا، صادقی طاهره، ثاقب ستاره، خان محمدزاده طاهره. دیدگاه پرستاران و پزشکان نسبت به موانع اجرایی مراقبت خانواده محور در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان. نشریه پرستاری ایران. 1394; 28 (93 و 94) :140-150

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2161-fa.html


1- استادیار، گروه اطفال و NICU پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
2- ﺳﺘﺎدﯾﺎر، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، اﯾﺮان.
3- ﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻮزادان، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.
4- کارشناس ارشد مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (نویسنده‌ی مسئول). شماره تماس :09124156674 Email:b_mz1349@yahoo.com
چکیده:   (7697 مشاهده)

چکیده 

زمینه و هدف: علی رغم تاکید بر اجرای مراقبت خانواده محور در بیمارستان‌های کودکان، اطلاعات اندکی از میزان اجرا و موانع اجرایی آن وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین موانع اجرایی مراقبت خانواده محور از دیدگاه پرستاران و پزشکان شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی بود. نمونه پژوهش کلیه پرستاران و پزشکان شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق ساخته جمع آوری و پس از ورود به نرم افزار spss ویراست 16 با استفاده از آمار های توصیفی و تحلیلی به سوالات پژوهش پاسخ داده شد.

یافته ها: "مجهز و آماده نبودن بخش مراقبت ویژه نوزادان برای اجرای مراقبت خانواده محور (6/76%)". "مشکلات خانوادگی والدین (74%)"، و "عدم تمایل والدین به حضور طولانی مدت در بخش (3/73%)" به ترتیب سه عاملی بودند که از دیدگاه پرستاران بیشترین نقش را در ممانعت از اجرای مراقبت خانواده محور داشتند. از دیدگاه پزشکان "مجهز و آماده نبودن بخش مراقبت ویژه نوزادان برای اجرای مراقبت خانواده محور (69%)"، "عدم تمایل والدین به حضور طولانی مدت در بخش (65%)، و "نبودن حد و حدود قانونی برای میزان و سطح دخالت دادن والدین در امر مراقبت از نوزاد (64%)"، به ترتیب سه عاملی بودند که بیشترین نقش را در ممانعت از اجرای مراقبت خانواده محور در بخش های مراقبت ویژه ی نوزادان داشتند.

نتیجه گیری کلی: هر چند پرستاران و پزشکان در دو عامل اتفاق نظر داشتند اما در رابطه با سایر عوامل توافق نظر چندانی مشاهده نشد. به نظر می‌رسد برای تسهیل مراقبت خانواده محور توجه به دیدگاه هر دو گروه در فراهم کردن محیط مناسب و تغییرات لازم در بخش های مراقبت ویژه نوزادان ضرورت دارد.

متن کامل [PDF 798 kb]   (3078 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/12/24 | پذیرش: 1394/3/23 | انتشار: 1394/3/23

فهرست منابع
1. Cooley WC, AccAllister JW. Putting family centered care into practice – a model respomce to the adaptive practice model. J Dev Behav Pediatr.1999;22(2):120-2. [DOI:10.1097/00004703-199904000-00009]
2. Cooper L, Gooding J, Gallagher J, Sternesky L, Ledsky R, Berns S. Impact of a family-centered care initiative on NICU care, staff and families. J Perinatol. 2007;27:S32-S7. [DOI:10.1038/sj.jp.7211840] [PMID]
3. Hack M. Care of preterm infants in the neonatal intensive care unit. Pediatrics. 2009;123(4):1246-7. [DOI:10.1542/peds.2009-0122] [PMID]
4. Commodari E. Research Children staying in hospital: a research on psychological stress of caregivers. Ital J pediatr. 2010; 25:36-40. [DOI:10.1186/1824-7288-36-40]
5. Gooding JS, Cooper LG, Blaine AI, Franck LS, Howse JL, Berns SD, editors. Family support and family-centered care in the neonatal intensive care unit: origins, advances, impact. Semin perinatol. 2011; 35(1):20-8. [DOI:10.1053/j.semperi.2010.10.004] [PMID]
6. Arango P. Family-centered care. Acad Pediatr. 2011;11(2):97-9. [DOI:10.1016/j.acap.2010.12.004] [PMID]
7. Mikkelsen G, Frederiksen K. Family‐centred care of children in hospital–a concept analysis. J Adv Nurs. 2011;67(5):1152-62. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2010.05574.x] [PMID]
8. Dunst CJ, Trivette CM. Empowerment, effective helpgiving practices and family-centered care. Pediatr Nurs. 1996;22(4):334-8. [PMID]
9. Coughlin M, Gibbins S, Hoath S. Core measures for developmentally supportive care in neonatal intensive care units: theory, precedence and practice. J Adv Nurs. 2009;65(10):2239-48. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2009.05052.x] [PMID] [PMCID]
10. Dunst CJ, Trivette CM, Hamby DW. Meta‐analysis of family‐centered helpgiving practices research. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2007;13(4):370-8. [DOI:10.1002/mrdd.20176] [PMID]
11. Bamm EL, Rosenbaum P. Family-centered theory: origins, development, barriers, and supports to implementation in rehabilitation medicine. Arch Phys Med Rehabil. 2008;89(8):1618-24. [DOI:10.1016/j.apmr.2007.12.034] [PMID]
12. Valizadeh F, Ghasemi S. [Medical Staff Attitude toward Parents' Participation in the Care of their Hospitalized Children]. Hayat. 2008;14(1):69-76.
13. Laudert S, Liu W, Blackington S, Perkins B, Martin S, MacMillan-York E, et al. Implementing potentially better practices to support the neurodevelopment of infants in the NICU. J Perinatol. 2007;27:S75-S93. [DOI:10.1038/sj.jp.7211843] [PMID]
14. Akbarbegloo M, Valizadeh L, Asadollahi M. [Mothers and nurses viewpoint about importance and perceived nursing supports for parents with hospitalized premature newborn in natal intensive care unit]. Journal of Critical Care Nursing. 2009;2(2):71-4.
15. Aliabadi T, Bastani F, Haghani H. [Effect of Mothers' Participation in Preterm Infants' Care in NICU on Readmission Rates]. Hayat. 2011;17(2): 72-85.
16. Wong OL. Contextual Barriers to the Successful Implementation of Family-Centered Practice in Mental Health Care: A Hong Kong Study. Arch Psychiatr Nurs. 2014; 28(3): 212-9. [DOI:10.1016/j.apnu.2014.02.001] [PMID]
17. Bruce B, Ritchie J. Nurses' practices and perceptions of family-centered care. J Pediatr Nurs. 1997;12(4):214-22. [DOI:10.1016/S0882-5963(97)80004-8]
18. Coyne I, Murphy M, Costello T, O'Neill C, Donnellan C. A Survey of Nurses' Practices and Perceptions of Family-Centered Care in Ireland. J Fam Nurs. 2013;19(4):469-88. [DOI:10.1177/1074840713508224] [PMID]
19. KHalilzadeh H, KHorsandi F, Feizi A, KHalkhali H. The Effect Of Family-Centered Care On Anxiety Of Hospitalized Child's Parents With Urinery Tract Infection In Pediatric Ward Of Shahid Motahary Medical Training Center In Urmia In 2012. Journal of Urmia Nursing & Midwifery Faculty. 2013;11(1): 34-41.
20. Bruce B, Letourneau N, Ritchie J, Larocque S, Dennis C, Elliott MR. A multisite study of health professionals' perceptions and practices of family-centered care. J Fam Nurs. 2002;8(4):408-29. [DOI:10.1177/107484002237515]
21. Shannon P. Barriers to family-centered services for infants and toddlers with developmental delays. Soc Work. 2004;49(2):301-8. [DOI:10.1093/sw/49.2.301] [PMID]
22. Foster M, Whitehead L, Maybee P. Parents' and health professionals' perceptions of family centred care for children in hospital, in developed and developing countries: a review of the literature. Int J Nurs Stud. 2010;47(9):1184-93. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.05.005] [PMID]
23. Vasli P, Salsali M, Tatarpoor P. [Perspectives of nurses on barriers of parental participation in pediatric care: A qualitative study]. Hayat. 2012;18(3):22-32.
24. Shields L, Pratt J, Hunter J. Family centred care: a review of qualitative studies. J Clin Nurs. 2006;15(10):1317-23 [DOI:10.1111/j.1365-2702.2006.01433.x] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb