جلد 28، شماره 93 و 94 - ( اردیبهشت و تیر 1394 )                   جلد 28 شماره 93 و 94 صفحات 86-78 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zahednezhad H, Manoochehri H, Zaghari Tafreshi M, Farokhnezhad Afshar P, Ghanei Gheshlagh R. Relationship between Organizational Justice and Nurses’ Psychological Empowerment . IJN 2015; 28 (93 and 94) :78-86
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2112-fa.html
زاهدنژاد حسین، منوچهری هومان، زاغری تفرشی منصوره، فرخ نژاد افشار پویا، قانعی قشلاق رضا. ارتباط بین عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در پرستاران. نشریه پرستاری ایران. 1394; 28 (93 و 94) :78-86

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2112-fa.html


1- دانشجوی دکترای، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه پرستاری، تهران. ایران. دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شهید بهشتی
2- . استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (٭نویسنده مسئول). شماره تماس: 88655366-021 Email: dr.houmanmanochehri@gmail.com
3- . اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮا
4- داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
5- داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
چکیده:   (6633 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: درک افراد از عدالت سازمانی بسیار حائز اهمیت می باشد. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.

روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی است. نمونه پژوهش 155 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1391 بود که با روش نمونه گیری چند مرحله ای وارد پژوهش شدند و از آنان خواسته شد که دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی ( Niehooff& Moorman) و توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (Spreitzer) را تکمیل کنند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.

یافته ها: همبستگی معنی دار و مثبتی بین عدالت سازمانی و ابعاد آن (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی) با توانمندسازی روانشناختی پرستاران وجود داشت (005/0=P) بر اساس نتایج رگرسیون چند گانه عدالت تعاملی قادر به تبیین 53 درصد واریانس توانمندسازی روانشناختی در پرستاران می باشد.

نتیجه گیری کلی: با توجه به وجود ارتباط معنی دار بین عدالت سازمانی و توانمندی روانشناختی پرستاران، پیشنهاد می شودکه مدیران به منظور افزایش سطح توانمندسازی پرستاران به وضعیت عدالت در سیستم های بهداشتی درمانی توجه بیشتری نمایند.

متن کامل [PDF 1413 kb]   (3252 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/11/1 | پذیرش: 1394/1/26 | انتشار: 1394/1/26

فهرست منابع
1. Rausch E, Eberlin R, Tatum BC. Organizational justice and decision making: When good intentions are not enough. Management Decision. 2005;43(7/8):1040-8. [DOI:10.1108/00251740510610035]
2. Kuokkanen L, Leino‐Kilpi H, Katajisto J, Heponiemi T, Sinervo T, Elovainio M. Does organizational justice predict empowerment? Nurses assess their work environment. J Nurs Scholarsh. 2014;46(5):349-56. [DOI:10.1111/jnu.12091] [PMID]
3. Folger R. Rethinking equity theory: A referent cognitions model. In. HW Bierhoff, RL Cohen, & J. Greenberg (Eds.), Justice in social relations: 145-162. New York: Plenum; 1986. [DOI:10.1007/978-1-4684-5059-0_8]
4. Cohen-Charash Y, Spector PE. The role of justice in organizations: A meta-analysis. Organ Behav Hum Decis Process. 2001;86(2):278-321. [DOI:10.1006/obhd.2001.2958]
5. Greenberg J. Stress Fairness to Fare No Stress:: Managing Workplace Stress by Promoting Organizational Justice. Organizational Dynamics. 2004;33(4):352-65. [DOI:10.1016/j.orgdyn.2004.09.003]
6. Folger RG, Cropanzano R. Organizational justice and human resource management: sage publications; 1998.
7. Rego A, Cunha M. A five-dimensional model of organizational justice. Documentos de Trabalho em Gestão. Universidade de Aveiro, DEGEI. 2006
8. Heponiemi T, Elovainio M, Kouvonen A, Kuusio H, Noro A, Finne-Soveri H, et al. The effects of ownership, staffing level and organisational justice on nurse commitment, involvement, and satisfaction: A questionnaire study. Int J Nurs Stud. 2011;48(12):1551-61 [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2011.05.015] [PMID]
9. Sulu S, Ceylan A, Kaynak R. Work alienation as a mediator of the relationship between organizational injustice and organizational commitment: implications for healthcare professionals. Int J Business Manag. 2010;5(8): 27-38 [DOI:10.5539/ijbm.v5n8p27]
10. VanYperen NW, Hagedoorn M, Zweers M, Postma S. Injustice and employees' destructive responses: The mediating role of state negative affect. Social Justice Research. 2000;13(3):291-312. [DOI:10.1023/A:1026411523466]
11. Abdollahi B. [Psychological Empowerment: Dimensions and Validation on the Structural Equation Model]. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 2005;11(1):37-63.
12. Conger JA, Kanungo RN. The empowerment process: Integrating theory and practice. Acad Manage Rev. 1988;13(3):471-82. https://doi.org/10.5465/amr.1988.4306983 [DOI:10.2307/258093]
13. Thomas KW, Velthouse BA. Cognitive elements of empowerment: An "interpretive" model of intrinsic task motivation. Acad Manage Rev. 1990;15(4):666-81. https://doi.org/10.5465/amr.1990.4310926 [DOI:10.2307/258687]
14. Ebrahimi H, Hosseinzadeh R, Zaghari Tefreshi M, Hosseinzadeh S, Asghari Jafarabadi M. [Clinical competency and psychological empowerment of nurses and their correlation with demographic characteristics]. Journal of Health Promotion Management. 2013;2(4):30-8.
15. Laschinger HKS, Finegan J. Using empowerment to build trust and respect in the workplace: A strategy for addressing the nursing shortage. Nursing Economics. 2005;23(1):6. 13.
16. Laschinger HKS, Finegan J, Shamian J, Casier S. Organizational trust and empowerment in restructured healthcare settings: effects on staff nurse commitment. J Nurs Adm. 2000;30(9):413-25. [DOI:10.1097/00005110-200009000-00008] [PMID]
17. Niehoff BP, Moorman RH. Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Acad Manage J. 1993;36(3):527-56. https://doi.org/10.5465/256591 [DOI:10.2307/256591]
18. Spreitzer GM. Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Acad Manage J. 1995;38(5):1442-65. https://doi.org/10.2307/256865 [DOI:10.5465/256865]
19. Yaghmaei F. [Content validity and its estimation]. J Med Educ. 2003; 3(1) :25-7.
20. Hatam N, Fardid M, Kavosi Z. [Perceptions of Organizational Justice Among Nurses Working in University Hospitals of Shiraz: A Comparison Between General and Specialty Settings]. Nurs Midwifery Stud. 2013;2(4):77-82. [DOI:10.5812/nms.10637] [PMID] [PMCID]
21. Kamalian AR, Yaghoubi NR, Moloudi J. Survey of Relationship between Organizational Justice and Empowerment (A Case Study). Eur J Econ Finance Adm Sci. 2010; 26(3): 1450-75
22. Li I, Chen YC, Kuo HT. The relationship between work empowerment and work stress perceived by nurses at long‐term care facilities in Taipei city. J Clin Nurs. 2008;17(22):3050-8. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2008.02435.x] [PMID]
23. Eskandari F, Pazargadi M, Zagheri Tafreshi M, Rabie Siahkali S, Shoghli AR. [Relationship between Psychological Empowerment with Affective Commitment among Nurses in Zanjan, 2010]. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal. 2014;3(2):47-60.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb