جلد 33، شماره 125 - ( شهریور 1399 )                   جلد 33 شماره 125 صفحات 1-12 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Alipoor F, Inanloo M. The General Health of the Intensive Care Unit Nurses of the Selected Teaching Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences (2019). IJN. 2020; 33 (125) :1-12
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3223-fa.html
علیپور فاطمه، اینانلو مهرنوش. سلامت عمومی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1398. نشریه پرستاری ایران. 1399; 33 (125) :1-12

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3223-fa.html


مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 88882885-021 Email: Inanlou.m@iums.ac.ir
چکیده:   (687 مشاهده)
زمینه و هدف: شغل یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر سلامتی افراد است. موضوع سلامت در بیمارستان‌ها اهمیت بیشتری دارد زیرا سلامت عمومی پرستاران به دلیل ارتباط زیاد با بیماران، در معرض خطر بیشتری قرار دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی سلامت عمومی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی همبستگی 193 پرستار شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران از دی ماه 1397 تا اردیبهشت ماه 1398 به شیوه طبقه بندی با تخصیص متناسب و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و با استفاده از پرسشنامه فرم جمعیت شناختی و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28))General Health Questioner  مورد ارزیابی قرارگرفتند. این پرسشنامه شامل 28 سئوال که از چهار خرده آزمون آزمون جسمانی، اضطراب و بیخوابی، کارکردهای اجتماعی و افسردگی تشکیل شده است. نمره گذاری به روش لیکرت و بر اساس گزینه‌های به هیچ وجه، در حد معمول، بیش از معمول و بسیار بیش از حد معمول است که از 3-0 نمره گذاری شد. در نهایت نمرات خرده آزمون‌ها با هم جمع شده و نمره کل فرد از 84-0 است. نمره برش در سلامت عمومی عدد 23 و در همه ابعاد عدد شش است، بدین صورت که نمره 23 و کمتر در سلامت عمومی و نمره شش و کمتر در ابعاد، به عنوان افراد سالم یا فاقد نشانگان اختلال در سلامتی و نمره 24 و بالاتر در سلامت عمومی و نمره هفت و بالاتر در ابعاد، به عنوان افراد دارای نشانگان اختلال سلامتی بود. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد) و آزمون‌های آمار استنباطی (آنالیز واریانس، تی مستقل جهت متغیرهای نرمال و آزمون کروسکال والیس جهت متغیرهای غیرنرمال، رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار وضعیت سلامت عمومی 53/6 ± 86/28 بدست آمد که نشان داد میانگین وضعیت سلامت عمومی پرستاران دارای اختلال در سلامت عمومی بود. ابعاد علائم جسمانی (29/2 ± 60/7) و وضعیت کارکرد اجتماعی (81/1 ± 57/11) دارای اختلال در سلامتی و اضطراب و بیخوابی (31/3 ± 74/6) و افسردگی (00/3 ± 95/2) فاقد اختلال در سلامتی بودند. همچنین سلامت عمومی با متغیرهای سن (023/0P =)، وضعیت تأهل (001/0>P)، وضعیت اقتصادی (023/0P =) و نوبت کاری (01/0P =) ارتباط معنی‌داری داشت. نتایج رگرسیون چندگانه خطی نشان داد وضعیت اقتصادی (004/0=P) و وضعیت تأهل (010/0=P) در مدل معنی‌دار شدند. ضریب رگرسیونی آنها به ترتیب برابر با 38/0 و 10/0- بود که نشانه میزان تأثیر این متغیر بر سلامت عمومی افراد است. بدین معنی که نمرات سلامت عمومی افراد دارای وضعیت اقتصادی زیر 5/1 میلیون به اندازه 38/0 از افراد دارای بیشتر از 4 میلیون بیشتر (سلامت عمومی پایینتر) بود. همچنین سلامت عمومی افراد مجرد به اندازه 10/0 واحد از افراد متأهل کمتر (سلامت عمومی بهتر) بود.
نتیجه‌گیری کلی: نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که توجه به سلامت پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه ضروری می‌باشد. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند پایه ای برای پژوهش‌های بعدی برای انتخاب راهکارهای مناسب جهت بهبود شرایط کار و آموزش مهارت‌هایی جهت بهبود سطح سلامت عمومی کارکنان باشد.
متن کامل [PDF 941 kb]   (383 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/2/13 | پذیرش: 1399/5/11 | انتشار: 1399/5/11

فهرست منابع
1. Kamali Dehkordi F, Maghsoudi S, Emami Sigaroudi A, Kazemnejad Leili E. Study of Predictive factors of public health based on job satisfaction in employees of Rasht city Health Service Centers. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2015;25(4):110-7.
2. Maghsoodi S, Hesabi M, Monfared A. General health and related factors in employed nurses in Medical-Educational Centers in Rasht. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2015;25(1):63-72.
3. Simmons BL, Nelson DL. Eustress at work: The relationship between hope and health in hospital nurses. Health Care Manag Rev. 2001;26(4):7-18. [DOI:10.1097/00004010-200110000-00002] [PMID]
4. Hirokawa K, Taniguchi T, Tsuchiya M, Kawakami N. Effects of a stress management program for hospital staffs on their coping strategies and interpersonal behaviors. Industrial health. 2012:MS1358. [DOI:10.2486/indhealth.MS1358] [PMID]
5. Nouroozi Kushali A, Hajiamini Z, Ebadi A, Khamseh F, Rafieyan Z, Sadeghi A. Comparison of intensive care unit and general wards nurses' emotional reactions and health status. Advances in Nursing & Midwifery. 2013;23(80):15-23.
6. Chiou ST, Chiang JH, Huang N, Wu CH, Chien LY. Health issues among nurses in Taiwanese hospitals: National survey. Int J Nurs Stud. 2013;50(10):1377-84. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2013.01.012] [PMID]
7. Qalawa SA, Hassan HE. Implications of nurse's moral distress experience in clinical practice and their health status in obstetrics and critical care settings. Clin Pract. 2017;6(2):15-25.
8. Heydariyeh I. Depression, stress and anxiety of nurses in COVID-19 pandemic in Nohe-Dey Hospital in Torbat-e-Heydariyeh city, Iran. Journal of Military Medicine. 2020;22(6):526-33.
9. Darvishpoor Kakhki A, Ebrahim H, Alavi Majd H. Health status of nurses of hospitals dependent to Shahroud Medical University. Iran journal of Nursing. 2009 t;22(60):19-27.
10. Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological medicine. 1979;9(1):139-45. [DOI:10.1017/S0033291700021644] [PMID]
11. Ebrahimi H, Kazemi A, Asghari Jafarabadi M, Azarm A. Moral distress in nurses working in educational hospitals of Northwest Medical Universities of Iran. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013;6(4):80-8.
12. Taghavi S. Validity and reliability of the general health questionnaire (GHQ-28) in college students of Shiraz University. J Psychol. 2002;5(4):381-98.
13. Mashak B, Farhand B, Moghadam S, Pazhoom Z, Hajalikhani T, Taghipoor N, Soltannezhad N, Shahnavaz N, Farid M. Relationship Between Job Stress Among Nurses with Their General Health Status in Kamali Hospital in 1392. Alborz University Medical Journal. 2015;4(4):231-6. [DOI:10.18869/acadpub.aums.4.4.231]
14. Keshavarz AM, Minakhani AM, Amini K, Imani A, Hamidi L, Mohammadi P, Daviran L, Pourrahimi A. The Level of Mental Health and Relationship Factors in Nurses Working in zanjan University of Medical Science Hospitals in 1395. Zanko Journal Of Medical Sciences. 2018; 19(60): 22-30.
15. Sauer PA, McCoy TP. Nurse bullying: Impact on nurses' health. West J Nurs Res. 2017;39(12):1533-46. [DOI:10.1177/0193945916681278] [PMID]
16. Hsiao SJ, Tseng HT. The impact of the moderating effect of psychological health status on nurse healthcare management information system usage intention. InHealthcare 2020;8,(1):28. [DOI:10.3390/healthcare8010028] [PMID] [PMCID]
17. Yasobant S, Rajkumar P. Work-related musculoskeletal disorders among health care professionals: A cross-sectional assessment of risk factors in a tertiary hospital, India. Ind J Occup Environ Med. 2014;18(2):75. [DOI:10.4103/0019-5278.146896] [PMID] [PMCID]
18. Stathopoulou H, Karanikola MN, Panagiotopoulou F, Papathanassoglou ED. Anxiety levels and related symptoms in emergency nursing personnel in Greece. J Emerg Nurs. 2011;37(4):314-20. [DOI:10.1016/j.jen.2010.03.006] [PMID]
19. Taleghani E, Noroozi M, Hadavi M. Prevalence of Stress, Anxiety and Depression among Nursing Staff in Intensive Care Units of Ali Ebn-e Abitaleb Hospital in Rafsanjan in 2017. Community Health Journal. 2018;12(2):11-21.
20. Mehrabi T, Ghazavi Z. Health assessment of female nurses of Isfahan University of Medical Sciences. J Hygiene Health. 2005;1:1-5.
21. Kilfedder CJ, Power KG, Wells TJ. Burnout in psychiatric nursing. J Adv Nur. 2001;34(3):383-96. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2001.01769.x] [PMID]
22. Bazazian S, Rajaei YE. The Relationship between Socioeconomic Status with Mental and Physical Health. Developmental Psychology (Journal of Iranian Psychologists). 2007;3(11):237-48.
23. Yang C. The influence of income and working time of rural migrant workers on health: The mediating effect of life stress and the moderating effect of marital status. Human Syst Manag. 2020;39(1):69-80. [DOI:10.3233/HSM-190714]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb