جلد 33، شماره 124 - ( تیر 1399 )                   جلد 33 شماره 124 صفحات 41-57 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mousavinia S, Naami A, Arshadi N, Beshlideh K. The Role of Employees' Wellbeing in Reducing the Effects of Work-Family Conflict on Family Satisfaction, Parenting Quality, and Couple Relationship Quality in Nurses. IJN. 2020; 33 (124) :41-57
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3191-fa.html
موسوی نیا سیدمحمدجواد، نعامی عبدالزهرا، ارشدی نسرین، بشلیده کیومرث. نقش بهزیستی کارکنان در کاهش اثر تعارض کار- خانواده بر خشنودی خانوادگی، کیفیت روابط زوجین و کیفیت فرزندپروری پرستاران. نشریه پرستاری ایران. 1399; 33 (124) :41-57

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3191-fa.html


گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09166180457 Email: naamiabdol@scu.ac.ir
چکیده:   (1222 مشاهده)
زمینه و هدف: تعارض میان کار و خانواده به عنوان موضوعی اصلی که هم کارکنان و کارفرمایان و هم خانواده آنان را متأثر می‌سازد، با مشکلات برجسته‌ای در حوزه خانوادگی مانند خشنودی خانوادگی، کیفیت روابط زوجین و کیفیت فرزندپروری همراه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش بهزیستی کارکنان، در کاهش اثر تعارض کار- خانواده بر خشنودی خانوادگی، کیفیت روابط زوجین و کیفیت فرزندپروری پرستاران انجام شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی در بیمارستان‌های دولتی شهر اهواز بر روی 223 پرستار که به روش نمونه گیری چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند، از شهریور تا آبان 1398انجام گردید. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های تعارض کار- خانواده Carlson  و همکاران، پرسشنامه خشنودی خانوادگی Aryee و همکاران، پرسشنامه کیفیت روابط زوجین Chonody و همکاران، مقیاس فرزندپروری Arnold و همکاران، مقیاس بهزیستی کارکنان Zheng و همکاران، استفاده شد. تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسه مراتبی) و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که افزودن تعامل تعارض کار- خانواده و بهزیستی کارکنان به معادله رگرسیون در گام دوم، به تبیین 631/0 درصد از واریانس خشنودی خانوادگی با 044/0 درصد واریانس انحصاری افزوده (227/0 = 𝜷 و 01/0< P)، و تبیین 685/0 درصد از واریانس کیفیت روابط زوجین با 022/0 درصد واریانس انحصاری افزوده (160/0 = 𝜷 و 01/0< P)، و تبیین 671/0 درصد از واریانس کیفیت فرزندپروری با 048/0 درصد واریانس انحصاری افزوده (237/0- = 𝜷 و 01/0< P) منجر شد. علاوه بر این نتایج نشان داد که افزودن تعامل تعارض خانواده- کار و بهزیستی کارکنان به معادله رگرسیون در گام دوم، به تبیین 626/0 درصد از واریانس خشنودی خانوادگی با 036/0 درصد واریانس انحصاری افزوده (213/0 = 𝜷 و 01/0< P)، و تبیین 685/0 درصد از واریانس کیفیت روابط زوجین با 016/0 درصد واریانس انحصاری افزوده (142/0 = 𝜷 و 01/0< P)، و تبیین 654/0 درصد از واریانس کیفیت فرزندپروری با 032/0 درصد واریانس انحصاری افزوده (200/0- = 𝜷 و 01/0< P) منجر شد. همچنین ضریب رگرسیون مربوط به تعامل این متغیرها نشان داد که اثر تعاملی تعارض کار- خانواده و بهزیستی کارکنان و همچنین اثر تعاملی تعارض خانواده- کار و بهزیستی کارکنان از لحاظ آماری معنی‌داراست.
نتیجه‌گیری کلی: نتایج حاکی از آن است که تعارض کار- خانواده و همچنین تعارض خانواده- کار نقش معنی‌داری در کاهش خشنودی خانوادگی، کیفیت روابط زوجین و کیفیت فرزندپروری پرستاران داشتند. بعلاوه در رابطه با نقش تعدیل کننده بهزیستی کارکنان، نتایج نشان داد که این متغیر می‌تواند تأثیرات منفی تعارضات تجربه شده میان حوزه‌های کار و خانواده را بر خشنودی خانوادگی، کیفیت روابط زوجین و کیفیت فرزندپروری تعدیل کند.
متن کامل [PDF 1208 kb]   (287 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/12/21 | پذیرش: 1399/3/21 | انتشار: 1399/3/21

فهرست منابع
1. Ong HL, Jeyaraj S. Work-life interventions: Differences between work-life balance and work-life harmony and its impact on creativity at work. Sage Open. 2014;4(3):2158244014544289. [DOI:10.1177/2158244014544289]
2. Brotheridge CM, Lee RT. Impact of Work-Family Interference on General Well-Being: A Replication and Extension. Int J Stress Manag. 2005;12(3):203. [DOI:10.1037/1072-5245.12.3.203]
3. Ford MT, Heinen BA, Langkamer KL. Work and family satisfaction and conflict: a meta-analysis of cross-domain relations. J Appl Psychol. 2007;92(1):57-80. [DOI:10.1037/0021-9010.92.1.57] [PMID]
4. McMillan HS, Morris ML, Atchley EK. Constructs of the work/life interface: A synthesis of the literature and introduction of the concept of work/life harmony. Human Reso Develop Rev. 2011;10(1):6-25. [DOI:10.1177/1534484310384958]
5. Burke RJ, El‐Kot G. Correlates of work‐family conflicts among managers in Egypt. Int J Islam Middle East Finance Manag. 2010;3(2):113-31. [DOI:10.1108/17538391011054363]
6. Boxall P, Ang SH, Bartram T. Analysing the 'black box'of HRM: Uncovering HR goals, mediators, and outcomes in a standardized service environment. J Manag Stud. 2011;48(7):1504-32. [DOI:10.1111/j.1467-6486.2010.00973.x]
7. Carlson DS, Frone MR. Relation of behavioral and psychological involvement to a new four-factor conceptualization of work-family interference. J Busin Psychol. 2003;17(4):515-35. [DOI:10.1023/A:1023404302295]
8. Netemeyer RG, Boles JS, McMurrian R. Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales. J Appl Psychol. 1996;81(4):400-10. [DOI:10.1037/0021-9010.81.4.400]
9. Trachtenberg JV. Work-home conflict and domestic violence: A connection. University of Connecticut; 2007.
10. Mauno S, Kinnunen U. The effects of job stressors on marital satisfaction in Finnish dual‐earner couples. J Organiz Behav. 1999;20(6):879-95. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(199911)20:6<879::AID-JOB982>3.0.CO;2-2 [DOI:10.1002/(SICI)1099-1379(199911)20:63.0.CO;2-2]
11. Westring AF, Ryan AM. Anticipated work-family conflict: A construct investigation. J Vocat Behav. 2011 1;79(2):596-610. [DOI:10.1016/j.jvb.2011.02.004]
12. Michel JS, Kotrba LM, Mitchelson JK, Clark MA, Baltes BB. Antecedents of work-family conflict: A meta‐analytic review. J Organiz Behav. 2011;32(5):689-725. [DOI:10.1002/job.695]
13. Day AL, Chamberlain TC. Committing to your work, spouse, and children: Implications for work-family conflict. J Vocat Behav. 2006;68(1):116-30. [DOI:10.1016/j.jvb.2005.01.001]
14. Ahmad A. Associations of work-family conflict, job satisfaction, family satisfaction and life satisfaction: A study of married female secretaries. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 1996;4(2):101-8.
15. Mazerolle SM, Bruening JE, Casa DJ. Work-family conflict, part I: antecedents of work-family conflict in National Collegiate Athletic Association Division IA certified athletic trainers. J Athlet Train. 2008;43(5):505-12. [DOI:10.4085/1062-6050-43.5.505] [PMID] [PMCID]
16. Mensah AO, Amissah EF, Nsaful AA. Gender as a moderator between work-family conflict, job and family satisfaction. AFRREV IJAH: An International Journal of Arts and Humanities. 2018;7(3):1-2-12.
17. Aazami S, Akmal S, Shamsuddin K. A model of work-family conflict and well-being among Malaysian working women. Work. 2015;52(3):687-95. [DOI:10.3233/WOR-152150] [PMID]
18. Ahadi H, Naghshbandi S. Relationship attachment practices with marriage satisfaction. Afarinesh Review. 2009;2(4):78-84.
19. Maghsoudi S, Bostan Z. Study of the problems caused by concurrency of domestic and social roles of employed women in Kerman city. Study of women magazine. 2004;5(2):129-50.
20. Fellows KJ, Chiu HY, Hill EJ, Hawkins AJ. Work-family conflict and couple relationship quality: A meta-analytic study. J Fam Econom Issu. 2016;37(4):509-18. [DOI:10.1007/s10834-015-9450-7]
21. Rafatjah M. Changing gender stereotypes in Iran. Int J Women's Res. 2012;1(1):61-75.
22. Oreizi SH, Dibaji SM, Sadeghi M. Investigating the Relationship of Work-Family Conflict with Perceived Organizational Support, Job Stress and Self-Mastery in Expatriate Workers. RESEARCH IN CLINICAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING (STUDIES IN EDUCATION & PSYCHOLOGY ). 2011;1(2):151-70.
23. Parke RD. Development in the family. Annu. Rev. Psychol. 2004;55:365-99. [DOI:10.1146/annurev.psych.55.090902.141528] [PMID]
24. Bronfenbrenner U, Morris PA. The bioecological model of human development. Handbook of child psychology. 2007: 793-828). Wiley. [DOI:10.1002/9780470147658.chpsy0114]
25. Cooklin AR, Westrupp E, Strazdins L, Giallo R, Martin A, Nicholson JM. Mothers' work-family conflict and enrichment: Associations with parenting quality and couple relationship. Child: care, health and development. 2015;41(2):266-77. [DOI:10.1111/cch.12137] [PMID] [PMCID]
26. Dinh H, Cooklin AR, Leach LS, Westrupp EM, Nicholson JM, Strazdins L. Parents' transitions into and out of work-family conflict and children's mental health: Longitudinal influence via family functioning. Soc Sci Med. 2017;194:42-50. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.01.024 [DOI:10.1016/j.socscimed.2017.10.017]
27. Vieira JM, Matias M, Ferreira T, Lopez FG, Matos PM. Parents' work-family experiences and children's problem behaviors: The mediating role of the parent-child relationship. J Fam Psychol. 2016;30(4):419-30. [DOI:10.1037/fam0000189] [PMID]
28. Zheng X, Zhu W, Zhao H, Zhang C. Employee well‐being in organizations: Theoretical model, scale development, and cross‐cultural validation. J Organiz Behav. 2015;36(5):621-44. https://doi.org/10.1002/job.2033 [DOI:10.1002/job.1990]
29. Duygulu E, Ciraklar NH, Guripek E, Bagiran D. The effect of role stress on the employee's well-being: a study in the pharmaceutical companies in the city of Izmir. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013;84:1361-8. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.06.757]
30. Abolmaali AH, Mohammaditabar KF. A Study of the Role of Mothers'personality Traits and Psychological Well-Being in Predicting the Anxiety and Depression of Elementary School Girls. The Women And Family Cultural Education. 2017;37(11):113-32.
31. Kavosi Z, Ghaderi AR, Moeen Zadeh M. The relationship between psychological well-being and job performance of nurses and comparison of intensive and regular units. J Couns Clin Psychol. 2014;4(1):175-94.
32. Nikolaou M, Latsou D, Geitona M. Factors influencing job satisfaction among nurses of Pafos General hospital in Cyprus. InIsport 17th Annual European congress 2014. [DOI:10.1016/j.jval.2014.08.1112] [PMID]
33. Braunstein-Bercovitz H, Frish-Burstein S, Benjamin BA. The role of personal resources in work-family conflict: Implications for young mothers' well-being. J Vocation Behav. 2012;80(2):317-25. [DOI:10.1016/j.jvb.2011.10.003]
34. Golparvar M, Zeraati M, Atashpour H. The relationship of work-family conflict and spillover with psychological and physical well-being among female nurses. Journal of Research and Health. 2014;4(3):778-87.
35. Carlson DS, Kacmar KM, Williams LJ. Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. J Vocation Behav. 2000;56(2):249-76. [DOI:10.1006/jvbe.1999.1713]
36. Motesharei MH. Test of theoretical model of Work-Family conflict in nurses of governmental Shiraz city hospitals [dissertation]. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz; 2011.
37. Aryee S, Fields D, Luk V. A cross-cultural test of a model of the work-family interface. Journal of management. 1999;25(4):491-511. [DOI:10.1177/014920639902500402]
38. Shenavar F. Designing and testing a model of antecedents and consequences of work family conflict in employees of an industrial company [dissertation]. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz; 2014.
39. Chonody JM, Killian M, Gabb J, Dunk-West P. Understanding everyday relationship work: The development of a relationship maintenance scale. Advances in Social Work. 2016;17(2):355-68. [DOI:10.18060/21155]
40. Firouzjaei IT, Sadat Z, Taghadosi M, Habibabadi BT. Psychometric Properties of the Relationship Quality Scale (RQ). Payesh (Health Monitor). 2018;17(1):85-94.
41. Arnold DS, O'leary SG, Wolff LS, Acker MM. The Parenting Scale: a measure of dysfunctional parenting in discipline situations. Psychological assessment. 1993;5(2):137. [DOI:10.1037/1040-3590.5.2.137]
42. Sanders MR, Turner KM, Markie-Dadds C. The development and dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program: A multilevel, evidence-based system of parenting and family support. Prevention Science. 2002;3(3):173-89. [DOI:10.1023/A:1019942516231] [PMID]
43. Kaabamir N, Shabandi F, Hashemi SS. Investigation of psychometric properties of Employee Well-Being Scale. Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling. 2016; 8(27); 9-29.
44. Ernst Kossek E, Ozeki C. Work-family conflict, policies, and the job-life satisfaction relationship: A review and directions for organizational behavior-human resources research. Journal of applied psychology. 1998;83(2):139-149. [DOI:10.1037/0021-9010.83.2.139]
45. Barnett RC. Toward a review and reconceptualization of the work/family literature. Genetic Social and General Psychology Monographs. 1998;124(2):125-84.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb