جلد 33، شماره 123 - ( اردیبهشت 1399 )                   جلد 33 شماره 123 صفحات 50-65 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Najafi Ghezeljeh T, Rahnamaei F, Omrani S, Haghani S. The Effect of Interactive E-learning on the Knowledge of ICU Nurses Regarding Delirium. IJN. 2020; 33 (123) :50-65
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3169-fa.html
نجفی قزلجه طاهره، رهنمائی فاطمه، عمرانی صغری، حقانی شیما. تأثیر یادگیری الکترونیکی تعاملی بر دانش پرستاران مراقبت ویژه ICU در زمینه بیماری دلیریوم. نشریه پرستاری ایران. 1399; 33 (123) :50-65

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3169-fa.html


پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09369694744 Email: rahnamaeia@yahoo.com
چکیده:   (267 مشاهده)
زمینه و هدف: دلیریوم یکی از حادترین و رایج‌ترین اختلالات شناختی با علل پیچیده در میان بیماران بستری در بیمارستان می‌باشد که امروزه به عنوان یکی از معضلات شایع در بین بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه در سراسر جهان محسوب می‌شود. از آن جا که بیماران بستری در این بخش‌ها در معرض بسیاری از بیماری‌های فیزیولوژیک تهدیدکننده زندگی قرار داشته و با چالش‌های بسیاری دست به گریبانند، موجب گردیده تا روند مراقبت از این بیماران برای پرستاران بسیار دشوار باشد. این امر موجب شده است تا مدیریت دلیریوم را به عنوان یکی از اجزای مهم مراقبت معمول در این بیماران برای پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه بسیار سخت و طاقت فرسا نماید. بالا بودن میزان ابتلا و شیوع این اختلال در بخش‌های مراقبت ویژه، هر ساله هزینه‌های زیادی را بر سیستم بهداشتی و درمانی کشورها و فشار مراقبتی زیادی را بر پرستاران تحمیل می‌نماید و در نهایت منجر به بروز پیامدهای متعدد زیان‌باری در افراد مبتلا می‌گردد. علیرغم اهمیت این سندرم و در دسترس بودن ابزارهای گوناگون غربالگری آن، مراقبت از این بیماران توسط پرستاران در سطح پایینی قرار دارد. از آن جایی‌که تیم پرستاری به عنوان یکی از اعضای کلیدی و مهم در بخش‌های مراقبت ویژه بوده و به طور دایم با بیماران در ارتباط هستند، می‌توانند نقش مهمی در پیشگیری و پیامدهای بالینی و مدیریت این اختلال ایفاء نمایند زیرا راهبردهای جلوگیری از بروز و ابتلا به دلیریوم یا کوتاه شدن مدت آن با توجه به نوع مراقبت‌های ارایه شده توسط این گروه حرفه‌ای که به صورت تمام وقت بر بالین بیماران بدحال مراقبت‌های لازم را انجام می‌دهند، بسیار مؤثر می‌باشد. یکی از عوامل مرتبط با مراقبت ضعیف در بین پرستاران، کمبود دانش کافی و مؤثر برای شناسایی دلیریوم است. بنابراین افزایش دانش آن‌ها می‌تواند به شناسایی به موقع و مدیریت صحیح و بهینه این اختلال کمک نموده و در نهایت به جلوگیری از بروز عوارض پایدار، ناتوانی و دمانس مغزی، اقامت طولانی مدت در بخش ویژه یا بیمارستان و کاهش مرگ کمک نماید. اگرچه آموزش به عنوان یک عامل مهم از راهبردهای پیشگیری و درمان دلیریوم شناخته شده است، نوع و شیوه یادگیری و یاددهی و استفاده از روش‌های مختلف برای آموزش پرستاران در مورد دلیریوم نیز می‌تواند در این امر تأثیرگذار باشد. امروزه پیشرفت‌های روزافزون در امر تکنولوژی آموزشی، موجب جایگزینی استفاده از روش‌های نوین به جای روش‌های سنتی شده است. به دلیل دسترسی آسان به محتوای آموزشی و استفاده از مکانیسم بازخورد تعاملی یادگیری الکترونیکی تعاملی به عنوان یک رویکرد جایگزین جهت آموزش به گروه‌های بزرگ توصیف شده و روشی انعطاف‌پذیر و مقرون به صرفه‌تر از روش‌های آموزش سنتی را ارائه می‌دهد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر یادگیری الکترونیک تعاملی بر دانش پرستاران مراقبت ویژه درخصوص دلیریوم صورت گرفت.
52
 
روش بررسی: این مطالعه نیمه‌تجربی به روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بر روی 88 پرستار شاغل در بخش‌های مراقبت‌های ویژه دو بیمارستان آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1398 که به روش تمام شماری انتخاب شدند، انجام گرفت. در پژوهش حاضر به روش تمام شماری با توجه به معیار‌های ورود پرستاران از جامعه مورد پژوهش وارد مطالعه شدند و پس از کسب رضایت آگاهانه از نمونه‌های پژوهش، بیمارستان شهید رحیمی به عنوان گروه مداخله و بیمارستان شهداء عشایر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. به منظور جلوگیری از آلودگی یک بیمارستان به عنوان مداخله و دیگری به عنوان کنترل انتخاب شدند. مداخله شامل استفاده از محتوای یادگیری الکترونیکی تعاملی به صورت چهار خروجی نرم افزار Story line با موضوعات تعریف دلیریوم، ویژگی‌های آن، علایم بالینی، انواع دلیریوم به مدت 16 دقیقه، عوامل مستعد‌کننده و تسریع‌کننده بیماری و راه‌های پیشگیری به مدت 20 دقیقه، درمان به مدت 23 دقیقه و راهبردهای تشخیص و ابزارهای غربالگری بیماری به مدت 22 دقیقه به انضمام سئوالات مرتبط با هر بخش بود. محتوای آموزشی بر روی سایت بیمارستانی که به عنوان محیط مداخله در نظر گرفته شده بارگذاری و لینک آن به مدت دو ماه در اختیار پرستاران گروه مداخله قرار گرفت بلافاصله قبل و دو ماه پس از ورود به مطالعه، داده‌ها با استفاده از پرسشنامه دانش پرستاران در مورد دلیریوم (DKQ) در دو گروه سنجیده شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل آن‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل، تی زوجی، مجذور کای اسکوئر، آزمون دقیق فیشر و اندازه اثر در نرم افزار  SPSSنسخه 16 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که نمرات دانش پرستاران ICU و ابعاد آن پس از یادگیری به شیوه الکترونیکی تعاملی در گروه مداخله به طور معنی‌داری در مقایسه با گروه کنترل بالاتر بود (001/0P<). در صورتی که در گروه کنترل اختلاف نمرات بعد از یادگیری به شیوه الکترونیکی تعاملی نسبت به قبل از آن معنی‌دار نبود (05/0<P). در کل اندازه اثر آموزش به شیوه الکترونیک تعاملی بر دانش گروه مداخله (22/2 و 29/1) 75/1 بود که نشان دهنده تأثیر زیاد آموزش بر افزایش دانش پرستاران گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل بود. همچنین تغییرات نمره کل دانش در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بود بدین معنا که آموزش توانسته است دانش پرستاران را افزایش دهد. اندازه اثر بالاتر از 8/0 بعد از مداخله در کل و زیرمقیاس‌های دانش حاکی از تأثیر زیاد یادگیری الکترونیکی تعاملی بر افزایش دانش در مورد دلیریوم و زیر مقیاس‌های آن در پرستاران مورد مطالعه بود.
نتیجه‌گیری کلی: نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت استفاده از آموزش به شیوه الکترونیک تعاملی بر دانش پرستاران گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه محیط‌های پژوهش در این مطالعه بود. با توجه به نتایج پژوهش، استفاده از یادگیری به شیوه الکترونیک تعاملی بر دانش پرستاران شاغل در بخش‌های ICU مؤثر بود. بنابراین استفاده از این روش آموزشی برای آموزش کارکنان سلامت به ویژه پرستاران و نیز دانشجویان پرستاری پیشنهاد می‌شود. با وجود این امر که تغییرات نمره دانش در کل و نیز زیرمقیاس بروز علایم، نشانه‌ها و پیامدهای دلیریوم در دو گروه مثبت بود، اما این افزایش نمره درگروه مداخله طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود که می‌تواند مرتبط با یادگیری الکترونیک تعاملی باشد. هر چند کاهش نمره دانش در دو حیطه عوامل خطر و علل بروز دلیریوم و استراتژی‌های مدیریت و پیشگیری از بروز بیماری در گروه کنترل مشاهده شد اما در گروه مداخله تغییرات نمره دانش بعد از آموزش در این دو حیطه افزایش داشته است. می‌توان گفت کاهش نمره دانش در گروه کنترل ممکن است به عدم گذراندن یادگیری الکترونیک تعاملی مرتبط باشد و افزایش نمره در گروه مداخله نیز بر اثر یادگیری به شیوه الکترونیک تعاملی بوده است.
متن کامل [PDF 1204 kb]   (65 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/10/23 | پذیرش: 1399/1/27 | انتشار: 1399/1/27

فهرست منابع
1. Faustino TN, Pedreira LC, Freitas YS, Silva RM, Amaral JB. Prevention and monitoring of delirium in older adults: an educational intervention. Revista brasileira de enfermagem. 2016;69(4):725-32. [DOI:10.1590/0034-7167.2016690416i] [PMID]
2. Lieow JL, Chen FS, Song G, Tang PS, Kowitlawakul Y, Mukhopadhyay A. Effectiveness of an advanced practice nurse‐led delirium education and training programme. Int Nurs Rev. 2019;66(4):506-13. [DOI:10.1111/inr.12519] [PMID]
3. Azimi AV, Ebadi A, Ahmadi F, Saadat S. Delirium in prolonged hospitalized patients in the intensive care unit. Trauma monthly. 2015;20(2):40-46. [DOI:10.5812/traumamon.17874] [PMID] [PMCID]
4. Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in elderly people. The Lancet. 2014;383(9920):911-22. [DOI:10.1016/S0140-6736(13)60688-1]
5. Wang S, Hammes J, Khan S, Gao S, Harrawood A, Martinez S, Moser L, Perkins A, Unverzagt FW, Clark DO, Boustani M. Improving Recovery and Outcomes Every Day after the ICU (IMPROVE): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2018;19(1):196. [DOI:10.1186/s13063-018-2569-8] [PMID] [PMCID]
6. van der Kuur A, Bethlehem C, Bruins N, de Jager C, van Alst C, Haagsma OG, Keijzers A, Boerma EC. Impact of a Premorbid Psychiatric Disorder on the Incidence of Delirium during ICU Stay, Morbidity, and Long-Term Mortality. Crit Care Research Pract. 2019 18;2019. [DOI:10.1155/2019/6402097] [PMID] [PMCID]
7. Pandharipande PP, Girard TD, Jackson JC, Morandi A, Thompson JL, Pun BT, Brummel NE, Hughes CG, Vasilevskis EE, Shintani AK, Moons KG. Long-term cognitive impairment after critical illness. New Eng J Med. 2013;369(14):1306-16. [DOI:10.1056/NEJMoa1301372] [PMID] [PMCID]
8. Lasiter S, Boustani MA. Critical care recovery center: making the case for an innovative collaborative care model for ICU survivors. Am J Nurs. 2015;115(3):24-46.
9. Rood P, Huisman-de Waal G, Vermeulen H, Schoonhoven L, Pickkers P, van den Boogaard M. Effect of organisational factors on the variation in incidence of delirium in intensive care unit patients: A systematic review and meta-regression analysis. Austr Crit Care. 2018;31(3):180-7. [DOI:10.1016/j.aucc.2018.02.002] [PMID]
10. Detroyer E, Dobbels F, Debonnaire D, Irving K, Teodorczuk A, Fick DM, Joosten E, Milisen K. The effect of an interactive delirium e-learning tool on healthcare workers' delirium recognition, knowledge and strain in caring for delirious patients: a pilot pre-test/post-test study. BMC medical education. 2016;16(1):17. [DOI:10.1186/s12909-016-0537-0] [PMID] [PMCID]
11. Elliott SR. ICU delirium: a survey into nursing and medical staff knowledge of current practices and perceived barriers towards ICU delirium in the intensive care unit. Intensive and Critical Care Nursing. 2014;30(6):333-8. [DOI:10.1016/j.iccn.2014.06.004] [PMID]
12. Bannon L, McGaughey J, Clarke M, McAuley DF, Blackwood B. Designing a nurse-delivered delirium bundle: What intensive care unit staff, survivors, and their families think?. Austr Crit Care. 2018;31(3):174-9. [DOI:10.1016/j.aucc.2018.02.007] [PMID]
13. Monfared A, Soodmand M, Ghasemzadeh G. Knowledge and attitude of Intensive care units nurses towards Delirium working at Guilan University of Medical Sciences in 2015elirium. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal. 2017;7(1):1-7.
14. Milisen K, Cremers S, Foreman MD, Vandevelde E, Haspeslagh M, De Geest S, Abraham I. The strain of care for Delirium Index: a new instrument to assess nurses' strain in caring for patients with delirium. Int J Nurs Stud. 2004;41(7):775-83. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2004.03.005] [PMID]
15. Olson T. Delirium in the intensive care unit: role of the critical care nurse in early detection and treatment. Dynamics (Pembroke, Ont.). 2012;23(4):32-36.
16. Detroyer E, Dobbels F, Teodorczuk A, Deschodt M, Depaifve Y, Joosten E, Milisen K. Effect of an interactive E-learning tool for delirium on patient and nursing outcomes in a geriatric hospital setting: findings of a before-after study. BMC geriatrics. 2018;18(1):1-9. [DOI:10.1186/s12877-018-0715-5] [PMID] [PMCID]
17. Fowler BM. Clinical Education to Decrease Perceived Barriers to Delirium Screening in Adult Intensive Care Units. Critical care nursing quarterly. 2019;42(1):41-3. [DOI:10.1097/CNQ.0000000000000235] [PMID]
18. Sinclair PM, Kable A, Levett-Jones T, Booth D. The effectiveness of Internet-based e-learning on clinician behaviour and patient outcomes: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2016;57:70-81. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2016.01.011] [PMID]
19. Horton W, Horton K. E-learning Tools and Technologies: A consumer's guide for trainers, teachers, educators, and instructional designers. John Wiley & Sons; 2003 Feb 3.
20. Mahdiyoun SA, Imanipour M, Mojtahedzadeh R, Hosseini AF. Comparison of effectiveness of interactive and non-interactive virtual education about brain death and organ transplantation on knowledge and satisfaction of critical care nurses. Journal of hayat. 2015;21(2):40-53.
21. Mojtahedzadeh R, Ebrahimzadeh I, Zandi B, Sarmadi M, Alipour A. Proper e-content format for internet based continuous medical education in Iran. Iranian Journal of Medical Education. 2011;11(4):382-92.
22. McCrow J, Sullivan KA, Beattie ER. Delirium knowledge and recognition: A randomized controlled trial of a web-based educational intervention for acute care nurses. Nurse education today. 2014;34(6):912-7. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.12.006] [PMID]
23. Asgari P, Cheraghi MA, Shiri M, Bahramnezhad F. Comparing Two Training Methods on the Level of Delirium Awareness in Intensive Care Unit Nurses. Jundishapur Journal of Health Sciences. 2016;8(3): 1-6. [DOI:10.17795/jjhs-35675]
24. Safwat AM. Effectiveness of a computer-based learning module on arterial blood gas interpretation among staff nurses in critical care units. Innovative Journal of Medical and Health Science. 2018;8(3):31-40.
25. Karahan Okuroğlu G, Ecevit Alpar Ş. Effect of Web‐based diabetes training program on diabetes‐related knowledge, attitudes, and skills of health professionals: A randomized controlled trial. Japan Journal of Nursing Science. 2019;16(2):184-93. [DOI:10.1111/jjns.12228] [PMID]
26. Bahrambeygi F, Shojaeizadeh D, Sadeghi R, Nasiri S, Ghazanchaei E. The effectiveness of an e-Learning program on nurse's knowledge and behavior for caring of patients with thromboembolism: A comparative study. J Nurs Healthcare Manag 1: 105 Abstract Keywords: E-learning. 2018.
27. Cook DA, Levinson AJ, Garside S, Dupras DM, Erwin PJ, Montori VM. Instructional design variations in internet-based learning for health professions education: a systematic review and meta-analysis. Academic medicine. 2010;85(5):909-22. [DOI:10.1097/ACM.0b013e3181d6c319] [PMID]
28. Bélanger L, Ducharme F. Narrative-based educational nursing intervention for managing hospitalized older adults at risk for delirium: field testing and qualitative evaluation. Geriatric Nursing. 2015;36(1):40-6. [DOI:10.1016/j.gerinurse.2014.10.010] [PMID]
29. Mokhtari Nouri J, Ebadi A, Alhani F, Rejeh N. Importance of role-model teaching in nursing students' education. Iranian Quarterly of Education Strategies. 2011;3(4): 149-54.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb