جلد 33، شماره 123 - ( اردیبهشت 1399 )                   جلد 33 شماره 123 صفحات 23-36 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hezaveh Z, Mardani Hamooleh M, Seyed Fatemi N, Haghani S. The Effect of Resilience Training on the Psychological Empowerment of ICU Nurses. IJN. 2020; 33 (123) :23-36
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3161-fa.html
هزاوه زینب، مردانی‌حموله مرجان، سیدفاطمی نعیمه، حقانی شیما. تأثیر آموزش تاب‌آوری بر توانمندی روانشناختی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه. نشریه پرستاری ایران. 1399; 33 (123) :23-36

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3161-fa.html


مر کز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (*نویسنده مسئول) شماره تماس:02143651722 Email: seyedfatemi.n@iums.ac.ir
چکیده:   (413 مشاهده)
زمینه و هدف: پرستاران در محیط‌های پرتنش و چالش برانگیزی کار می‌کنند. این گونه محیط‌های کاری، سلامت روان آنان را تهدید می‌کند. از میان پرستاران، آنان که در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان شاغل می‌باشند در مقایسه با سایرین با تنش‌های شغلی، روانی و فیزیکی بیش‌‌تری مواجه هستند. در واقع، این گروه از پرستاران به دلیل شرایط خاص کاری مثل حجم کاری بالا، لزوم پاسخ سریع به موقعیت‌های اورژانسی، مسئولیت سنگین ناشی از مراقبت از بیمار بدحال، برخورد مکرر با موقعیت‌های عاطفی و قرار گرفتن در موقعیت‌های ناخواسته و اجباری برای دادن خبر ناگوار به خانواده بیماران، فشارهای روانی بیش‌تری را متحمل می‌شوند و در نهایت، بیم آن می‌رود که توانمندی روانشناختی آنان به مخاطره افتد. این در حالی است که برخورداری از توانمندی روان شناختی برای پرستاران باعث افزایش اعتماد و تعهد سازمانی شده و مواردی مانند رضایت شغلی، بهره وری، مشارکت در تصمیم گیری، ارائه مراقبت با کیفیت، رضایت بیماران، خودکفایی، احساس استقلال، اعتماد به نفس، مسئولیت پذیری، کنترل کار و نهایتاّ اثربخشی سازمان و کاهش تنش شغلی را برای پرستاران به ارمغان می‌آورد. بر این اساس، به نظر می‌رسد که پرستاران شاغل در بیمارستان به ویژه آن‌ها که در بخش‌های مراقبت ویژه انجام وظیفه می‌نمایند، نیازمند ارتقای توانمندی روانشناختی خود باشند. در این میان، یکی از عواملی که با توانمندی روانشناختی پرستاران ارتباط دارد، تاب‌آوری است. تاب‌آوری، ضمن آن که منجر به عملکرد حرفه‌ای بهتر برای پرستاران می‌شود، یکی از ویژگی‌هایی است که به آنان در سازگاری با استرس‌های محیط کارشان نیز کمک می‌کند و به این ترتیب، سلامت کاری آنان را نیز ارتقاء می‌دهد. باید اذعان نمود که پرستاران قرن حاضر به منظور رویارویی با مشکلات حرفه‌ای و تأمین سلامت روانی، ضروری است که بـه طور ماهرانه‌ای تاب‌آوری خود را توسعه دهند زیرا تاب آوری به طور بالقوه بـه آنان کمک می‌کند تا بر تجارب منفی خود غلبه کنند و این تجـارب را به تجارب مثبت برای خود تبدیل کنند. بنابراین می‌توان به پرستارانی که در معرض تنش‌های روانی بالا می‌باشند، آموزش داد که به توانایی خود برای غلبه بر این فشارها اعتماد کنند و بدین ترتیب، احساس ارزشمندی خود را تقویت کنند. از نگاهی ژرف‌تر، دانش حاصل از تاب‌آوری، کلیدی برای توسعه حرفه‌ای در پرستاری است. با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده و اهمیت موضوع، برخورداری از مهارت تاب‌آوری برای پرستاران به طور فزاینده‌ای، اهمیت یافته است زیرا تاب‌آوری با بهره‌گیری از یک رویکرد پیشگیرانه منجر به ارتقای سلامت روانی آنان می‌گردد. در این راستا، به نظر می‌رسد که آموزش تاب‌آوری، بتواند توانمندی روانشناختی پرستاران را نیز بهبود بخشد. بر اساس مطالب ذکر شده، هدف این مطالعه، تعیین تأثیر آموزش تاب‌آوری بر توانمندی روانشناختی پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه بود.
Text Box: 25روش بررسی: در این مطالعه نیمه‌تجربی که در نیمه اول سال 1398 انجام شد، 96 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش نمونه‌گیری در دسترس، شرکت نمودند. پرستاران به شیوه غیرتصادفی در دو گروه آزمون و کنترل هر یک 48 نفر قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از فرم مشخصات فردی جهت سنجش متغیرهای جنسیت، سن، وضعیت اقتصادی، وضعیت تأهل، وضعیت استخدامی، سابقه کار و نوع شیفت و ابزار توانمندی روانشناختی (مشتمل بر ابعاد احساس شایستگی، استقلال، تأثیرگذاری و معنی‌داری) گردآوری شد. روایی ابزار با استفاده از روش روایی محتوا بررسی شد و پایایی آن با بهره‌گیری از ضریب آلفای کرونباخ برابر 84/0، به دست آمد. ابتدا از هر دو گروه، پیش‌آزمون گرفته شد. برنامه آموزشی در خصوص تاب‌آوری توسط پزوهشگر با تکیه بر مفاهیمی مانند خوش بینی، همدلی، شوخ طبعی، حل مسأله، مقابله با استرس، خودکارآمدی، کفایت اجتماعی، مدیریت هیجان و معنویت، تهیه شد. این برنامه طی کارگاه دو روزه، هر روز چهار ساعت برای گروه آزمون برگزار گردید. در هر جلسه، ارائه محتوا به شیوه سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ، بحث گروهی و پخش اسلاید برای پرستاران بود. به علاوه، به پرستاران تمریناتی برای ارتقای تاب‌آوری داده می‌شد و بازخوردهای آنان در طول هر جلسه ارزیابی می‌شد. گروه کنترل برنامه‌ای دریافت نکردند. یک ماه پس از اتمام مداخله، از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. افزون بر آن، پس از اجرای پس‌آزمون برای هر دو گروه، محتوای آموزشی تاب‌آوری به صورت الکترونیک در اختیار پرستاران گروه کنترل نیز قرار گرفت. این مطالعه مستخرج از طرح پژوهشی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشد. در طول فرآیند پژوهش، سیاست‌های اخلاقی دانشگاه از جمله اخذ رضایت آگاهانه از پرستاران و آزاد بودن آنان جهت شرکت در مطالعه، رعایت گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون‌های کای دو، دقیق فیشر، تی مستقل، تی زوجی، و تحلیل کوواریانس) تحت نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در مرحله پیش‌آزمون بین نمرات توانمندی روانشناختی و تمام ابعاد آن به غیر از بعد معنی‌داری اختلاف معنی‌داری وجود داشت (05/0>P). در مرحله پس آزمون پس از کنترل اثر مخدوشگر، نمرات توانمندی روانشناختی و ابعاد آن در گروه آزمون به صورت معنی‌داری از گروه کنترل بیش‌تر بود (001/0>P). در گروه آزمون نمرات بعد از آزمون به صورت معنی‌داری بیش‌تر از قبل از آن بود (001/0>P) در صورتی که در گروه کنترل نمرات به صورت معنی‌داری کاهش یافته بود (001/0>P). هم چنین، تغییرات نمرات توانمندی روان شناختی و ابعاد آن در گروه آزمون به صورت معنی‌داری از گروه کنترل بیش‌تر بود (001/0>P).
نتیجه‌گیری کلی: نتایج مطالعه حاضر بیان داشت که آموزش تاب ‌آوری منجر به بهبود توانمندی روانشناختی کلی پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه و ابعاد چهارگانه آن مشتمل بر احساس شایستگی، استقلال، تأثیرگذاری و معنی‌داری، گردیده است. بنابراین، با توجه به این که پرستاری از جمله حرفه‌هایی است که اشتغال به آن، افراد را مستعد تهدید توانمندی روانشناختی می‌نماید؛ کاربرد برنامه‌های آموزشی با مضمون تاب‌آوری که ضمن کم هزینه بودن، در دسترس و با قابلیت اجرایی بالا نیز هستند به منظور ارتقای توانمندی روانشناختی کارکنان پرستاری به طور کلی و به طور خاص، پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه، باید مدنظر مدیران پرستاری قرار گیرد.
متن کامل [PDF 1062 kb]   (82 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/10/18 | پذیرش: 1399/1/23 | انتشار: 1399/1/23

فهرست منابع
1. Foster K, Cuzzillo C, Furness T. Strengthening mental health nurses' resilience through a workplace resilience programme: A qualitative inquiry. J Psych Men Health Nurs. 2018;25(5-6):338-48. [DOI:10.1111/jpm.12467] [PMID]
2. Azizi SM, Heidarzadi E, Soroush A, Janatolmakan M, Khatony A. Investigation the correlation between psychological empowerment and assertiveness in nursing and midwifery students in Iran. Nurse Educ Pract. 2020;42:102667. [DOI:10.1016/j.nepr.2019.102667] [PMID]
3. Duff E. A structural equation model of empowerment factors affecting nurse practitioners competence. Nurse Educ Pract. 2019;38:145-52. [DOI:10.1016/j.nepr.2019.06.002] [PMID]
4. Shapira‐Lishchinsky O, Benoliel P. Nurses' psychological empowerment: An integrative approach. J Nurs Manag. 2019;27(3):661-70. [DOI:10.1111/jonm.12726] [PMID]
5. Connolly M, Jacobs S, Scott K. Clinical leadership, structural empowerment and psychological empowerment of registered nurses working in an emergency department. J Nurs Manag. 2018;26(7):881-7. [DOI:10.1111/jonm.12619] [PMID]
6. Heron L, Bruk‐Lee V. When empowered nurses are under stress: Understanding the impact on attitudes and behaviours. Stress and Health. 2020 Apr;36(2):147-59. [DOI:10.1002/smi.2905] [PMID]
7. Ledoux K, Forchuk C, Higgins C, Rudnick A. The effect of organizational and personal variables on the ability to practice compassionately. Appl Nurs Res. 2018;41:15-20. [DOI:10.1016/j.apnr.2018.03.001] [PMID]
8. Li H, Shi Y, Li Y, Xing Z, Wang S, Ying J, Zhang M, Sun J. Relationship between nurse psychological empowerment and job satisfaction: A systematic review and meta‐analysis. J Adv Nurs. 2018;74(6):1264-77. [DOI:10.1111/jan.13549] [PMID]
9. Zhang X, Ye H, Li Y. Correlates of structural empowerment, psychological empowerment and emotional exhaustion among registered nurses: A meta-analysis. Appl Nurs Res. 2018 Aug 1;42:9-16. [DOI:10.1016/j.apnr.2018.04.006] [PMID]
10. Hampton D, Rayens MK. Impact of psychological empowerment on workplace bullying and intent to leave. JONA: J Nurs Administr. 2019;49(4):179-85. [DOI:10.1097/NNA.0000000000000735] [PMID]
11. Browning AM. CNE article: moral distress and psychological empowerment in critical care nurses caring for adults at end of life. Am J Crit Care. 2013;22(2):143-51. [DOI:10.4037/ajcc2013437] [PMID]
12. Nasiripour AA, Nave Ebrahim A, Tabibi SJ, Ebraze A, Izadi AR. Study of psychological empowerment in hospitals of Qom province, Iran. Qom University of Medical Sciences Journal. 2013;7(4):56-62.
13. Dehnabi A, Asghari M, Radsepehr H. Evaluation of psychological empowerment components in nurses of educational hospitals affiliated to Sabzevar University of medical sciences. Journal of Health Based Research. 2017;3(2):187-201.
14. Babanataj R, Mazdarani S, Hesamzadeh A, Gorji MH, Cherati JY. Resilience training: Effects on occupational stress and resilience of critical care nurses. Int J Nurs Pract. 2019;25(1):e12697. [DOI:10.1111/ijn.12697] [PMID]
15. Farzi S, Irajpour A, Saghaei M, Ravaghi H. Causes of medication errors in intensive care units from the perspective of healthcare professionals. J Res Pharm Pract. 2017;6(3):158. [DOI:10.4103/jrpp.JRPP_17_47] [PMID] [PMCID]
16. Chow KM, Tang WK, Chan WH, Sit WH, Choi KC, Sally CH. Resilience and well-being of university nursing students in Hong Kong: a cross-sectional study. BMC medical education. 2018;18(1):1-8. [DOI:10.1186/s12909-018-1119-0] [PMID] [PMCID]
17. Salimi S, Pakpour V, Feizollahzadeh H, Rahmani A. Resilience and its association with the intensive care unit nurses' intention to leave their profession. Journal of hayat. 2017 Oct 10;23(3):254-65.
18. Ang SY, Hemsworth D, Uthaman T, Ayre TC, Mordiffi SZ, Ang E, Lopez V. Understanding the influence of resilience on psychological outcomes-Comparing results from acute care nurses in Canada and Singapore. Appl Nurs Res. 2018;43:105-13. [DOI:10.1016/j.apnr.2018.07.007] [PMID]
19. Tseng HM, Shih WM, Shen YC, Ho LH, Wu CF. Work stress, resilience, and professional quality of life among nurses caring for mass burn casualty patients after Formosa color dust explosion. J Burn Care Res. 2018;39(5):798-804. [DOI:10.1093/jbcr/irx053] [PMID]
20. Zheng Z, Gangaram P, Xie H, Chua S, Ong SB, Koh SE. Job satisfaction and resilience in psychiatric nurses: A study at the Institute of Mental Health, Singapore. Int J Mentl Health Nurs. 2017;26(6):612-9. [DOI:10.1111/inm.12286] [PMID]
21. Tau B, Du Plessis E, Koen D, Ellis S. The relationship between resilience and empowering leader behaviour of nurse managers in the mining healthcare sector. Curationis. 2018;41(1):e1-e10. [DOI:10.4102/curationis.v41i1.1775] [PMID] [PMCID]
22. Smith GD, Yang F. Stress, resilience and psychological well-being in Chinese undergraduate nursing students. Nurse Educ Today. 2017;49:90-5. [DOI:10.1016/j.nedt.2016.10.004] [PMID]
23. Lin CC, Liang HF, Han CY, Chen LC, Hsieh CL. Professional resilience among nurses working in an overcrowded emergency department in Taiwan. Int Emerg Nurs. 2019;42:44-50. [DOI:10.1016/j.ienj.2018.05.005] [PMID]
24. Wei H, Roberts P, Strickler J, Corbett RW. Nurse leaders' strategies to foster nurse resilience. J Nurs Manag. 2019;27(4):681-7. [DOI:10.1111/jonm.12736] [PMID]
25. Manomenidis G, Panagopoulou E, Montgomery A. Resilience in nursing: The role of internal and external factors. J Nurs Manag. 2019;27(1):172-8. [DOI:10.1111/jonm.12662] [PMID]
26. Ang SY, Uthaman T, Ayre TC, Lim SH, Lopez V. A Photovoice study on nurses' perceptions and experience of resiliency. J Nurs Manag. 2019;27(2):414-22. [DOI:10.1111/jonm.12702] [PMID]
27. Russo C, Calo O, Harrison G, Mahoney K, Zavotsky KE. Resilience and coping after hospital mergers. Clin Nurs Special. 2018;32(2):97-102. [DOI:10.1097/NUR.0000000000000358] [PMID]
28. Imani B, Kermanshahi SM, Vanaki Z, Kazemnejad Lili A. Hospital nurses' lived experiences of intelligent resilience: A phenomenological study. J Clin Nurs. 2018;27(9-10):2031-40. [DOI:10.1111/jocn.14310] [PMID]
29. DeGrande H, Liu F, Greene P, Stankus JA. The experiences of new graduate nurses hired and retained in adult intensive care units. Intens Crit Care Nurs. 2018;49:72-8. [DOI:10.1016/j.iccn.2018.08.005] [PMID]
30. Mirzaeirad SZ, Arsalani N, Dalvandi A, Rezasoltani P, Hoseini SD. The Effect of Resilience Skills Training on Nursing Stress of Nursing Staff in Hospitals of Golestan Province. Journal of Health Promotion Management. 2019;8(2):41-8.
31. Spreitzer GM. Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Acad Manag J. 1995;38(5):1442-65. https://doi.org/10.2307/256865 [DOI:10.5465/256865]
32. Eskandari F, Pazargadi M, Zagheri Tafreshi M, Rabie Siahkali S, Shoghli AR. Relationship between psychological empowerment with affective commitment among nurses in Zanjan, 2010. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal. 2014;3(2):47-60.
33. DuBois CA, Gonzalez JF. Implementing a resilience-promoting education program for new nursing graduates. J Nurs Profess Develop. 2018;34(5):263-9. [DOI:10.1097/NND.0000000000000484] [PMID]
34. García‐Izquierdo M, Meseguer de Pedro M, Ríos‐Risquez MI, Sánchez MI. Resilience as a moderator of psychological health in situations of chronic stress (burnout) in a sample of hospital nurses. J Nurs Scholarship. 2018;50(2):228-36. [DOI:10.1111/jnu.12367] [PMID]
35. Razavi VS. Effectiveness of resilience training on stress and psychological well-being of nurses in a military hospital in Kerman. EBNESINA. 2018;19(4):38-44.
36. Hosseinnejad F, Arsalani N, Rahgoui A, Biglarian A. The Effectiveness of Resiliency Skills Education on Job Satisfaction in Nursing. J of Guilan Univ of Med Sci 2018; 27(105):50-60.
37. Özbas AA, Tel H. The effect of a psychological empowerment program based on psychodrama on empowerment perception and burnout levels in oncology nurses: Psychological empowerment in oncology nurses. Palliative & supportive care. 2016;14(4):393-401. [DOI:10.1017/S1478951515001121] [PMID]
38. Kadivar M, Seyedfatemi N, Zolfaghari M, Mehran A, Hosseinzadeh Z. The Impact of Virtual-Based Education on Nurses'psychological Empowerment in the Level Ii Neonatal Care Unit.. Iranian Journal of Medical Education. 2017;17:102-15.
39. Hagerman H, Engström M, Wadensten B, Skytt B. How do first‐line managers in elderly care experience their work situation from a structural and psychological empowerment perspective? An interview study. J Nurs Manag. 2019;27(6):1208-15. [DOI:10.1111/jonm.12793] [PMID] [PMCID]
40. Öksüz E, Demiralp M, Mersin S, Tüzer H, Aksu M, Sarıkoc G. Resilience in nurses in terms of perceived social support, job satisfaction and certain variables. J Nurs Manag. 2019;27(2):423-32. [DOI:10.1111/jonm.12703] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb