جلد 32، شماره 122 - ( اسفند 1398 )                   جلد 32 شماره 122 صفحات 74-85 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amini L, Ghorbani B, Afshar B. The Comparison of Infertility Stress and Perceived Social Support in Infertile Women and Spouses of Infertile Men. IJN. 2020; 32 (122) :74-85
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3139-fa.html
امینی لیلا، قربانی بهزاد، افشار بهاره. مقایسه استرس ناباروری و حمایت اجتماعی درک شده زنان نابارور و همسران مردان نابارور. نشریه پرستاری ایران. 1398; 32 (122) :74-85

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3139-fa.html


دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09128701574 E-mail: bahar.afshar1372m@gmail.com
چکیده:   (227 مشاهده)
زمینه و هدف: ناباروری، یک موقعیت استرس آور بوده که می‌تواند سلامت روانی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه تشخیص و درمان ناباروری، بحرانی فرسایشی بوده که هر دو زوج را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در آنها ایجاد فشار روانی و استرس، احساس تنهایی و ناامیدی و عدم کنترل می‌نماید؛ و لیکن به نظر می‌رسد این مسایل در زنان بیشتر از مردان رخ می‌دهد چرا که به هرحال، بار جسمی و روانی درمان‌های ناباروری و عواقب شکست احتمالی ناشی از آن بیشتر گریبان گیر زنان می‌شود. زنان و به خصوص زنان جوامع شرقی و از جمله زنان ایرانی که در فرهنگ آن‌ها، داشتن فرزند و باروری نسبت به دیگر جوامع، بسیار با ارزش‌تر محسوب می‌شود، حتی زمانی که زن بارور بوده و علت ناباروری مردانه باشد، به طور مشابهی استرس ناباروری را تجربه می‌کنند؛ چرا که در نهایت، صرف نظر از عامل ناباروری، نتیجه، نداشتن فرزند است. استیگما یا برچسب اجتماعی که زنان نابارور دریافت می‌کنند، در صورتی که در شرایط کاهش حمایت خانواده باشند، شدیدتر بوده و باعث ایجاد افسردگی در زنان نابارور می‌شود. بنابراین، حمایت‌های اجتماعی از این افراد می‌تواند به عنوان عنصر کلیدی در فرآیند تطبیقی آنها با مشکل ناباروری محسوب گردد. در ایران، مطالعات گوناگونی در زمینه کیفیت زندگی و مسایل روانشناختی افراد نابارور انجام شده است اما اغلب این مطالعات به بررسی مسایل روانی در زنان نابارور پرداخته و در عمل عملاّ همسران مردان نابارور مورد توجه واقع نشده‌اند یا کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه مقایسه استرس ناباروری و حمایت اجتماعی درک شد ه در زنان نابارور و همسران مردان نابارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی تهران بود.
۷۶
روش بررسی: این مطالعه مقطعی برروی ۱۶۴ زن نابارور ۹۳ نفر از همسران مردان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری شهید اکبر آبادی شهر تهران در سال ۹۵ -۱۳۹۴انجام شد. پژوهشگر و کمک پژوهشگر پس از کسب معرفی نامه از دانشگاه علوم پزشکی ایران، در روزهای فعال درمانگاه به محیط نمونه‌گیری مراجعه نموده و پس از ارائه توضیحات لازم به مسئولین بیمارستان و رعایت مسائل اخلاقی نظیر کسب رضایت نامه کتبی، نمونه‌گیری را به روش مستمر تا تکمیل حجم نمونه‌ها ادامه دادند. معیارهای ورود به مطالعه شامل ملیت ایرانی زوجین، عامل ناباروری صرفاّ زن و یا صرفاّ مرد و تمایل به شرکت در مطالعه، مبتلا نبودن به هرگونه بیماری جسمی مزمن و یا بیماری روانی شناخته شده، مصرف نکردن داروهای مؤثر بر اعصاب و روان و یا روان گردان توسط زوجین بود. افراد در هر مرحله‌ای از مطالعه می‌توانستند از ادامه شرکت انصراف داده و از مطالعه خارج شوند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل فرم مشخصات فردی، پرسشنامه استرس ناباروری Newton و همکاران و پرسشنامه حمایت اجتماعی عملکردی بود که به شکل خودگزارش دهی و یا توسط کمک پژوهشگر و با پرسش از خود افراد و مراجعه به پرونده پزشکی آنان تکمیل شد. سپس ارتباط هریک از متغیرهای مورد مطالعه بر طبق اهداف و سئوالات پژوهش، مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. داده‌ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶و آمار توصیفی- استنباطی نظیر آزمون‌های تی مستقل و کای دو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. ۰۵/۰ P< به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.    
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که دو گروه مورد مطالعه از نظر سن (زنان نابارور ۶۸/۵ ± ۲۴/۳۱ سال و همسران مردان نابارور ۱۹/۵ ± ۷۹/۳۰ سال)، طول مدت ازدواج (زنان نابارور ۸۱/۴ ± ۲۹/۷ سال و همسران مردان نابارور ۱۳/۴ ± ۵۴/۷ سال)، طول مدت ناباروری (زنان نابارور ۰۱/۴ ± ۵۲/۴ سال و همسران مردان نابارور۴۵/۳ ± ۶۶/۴ سال)، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت اقتصادی تفاوت معنی‌داری نداشتند. همچنین ۶/۶۳ درصد زنان نابارور و ۳/۷۷ درصد همسران مردان نابارور دارای ناباروری اولیه بودند که بین دو گروه از نظر این متغیر نیز تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. علاوه بر این، نمرات تمامی حیطه‌های استرس ناباروری شامل نگرانی اجتماعی، نگرانی جنسی، نگرانی ارتباطی و نگرانی از سبک زندگی بدون فرزند به جز حیطه نیاز به والد شدن (۰۳۸/۰=P) و نمره کل استرس ناباروری (۰۴۳/۰=P) در بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. همچنین مقایسه میانگین حمایت اجتماعی درک شده در زنان نابارور و همسران مردان نابارور شرکت کننده در پژوهش نشان داد که دوگروه از این نظر نیز دارای اختلاف آماری معنی‌داری نبودند.
نتیجه‌گیری کلی: اگرچه به نظر می‌رسد صرف نظر از عامل مردانه و یا زنانه ناباروری، زنان در موارد مواجهه با ناباروری دچار استرس هستند ولیکن استرس کلی و استرس نیاز به والد شدن در زنان نابارور نسبت به همسران مردان نابارور بالاتر می‌باشد. مطالعه حاضر نشان داد که همسران مردان نابارور در بسیاری از حیطه‌ها به اندازه زنان نابارور دچار استرس می‌باشند. این مسأله می‌تواند ناشی از آن باشد که حتی در زمانی که عامل ناباروری مردانه است، اعمال تشخیصی و درمانی غالباّ بر دوش زنان سنگینی می‌کند و زنان نسبت به همسرانشان نگرانی‌های بیشتری را تجربه می‌کنند. در حقیقت زنان در مواجهه با ناباروری عکس العمل‌هایی نظیر اضطراب، استرس، افسردگی و اندوه را نشان می‌دهند. از مهمترین علل ایجاد استرس در این زنان، ترس از طلاق و احساس از دست دادن قابلیت مادر شدن است. این حقیقت وجود دارد که از آنجا که بارداری و نقش مادری مختص زنان است، توقعات اجتماعی از زنان بیشتر از مردان بوده و ترس از انگ اجتماعی نازایی در زنان بالاتر است. شاید بتوان گفت که به سبب مؤلفه‌های فرهنگی و انتظارات تعریف شده اجتماعی، اولین انتظار مهم و نقش پیش بینی شده برای زنان و مردانی که ازدواج می‌کنند، بچه‌دار شدن است به نحوی که در فرهنگ عامیانه ایرانی افراد نابارور را "اجاق کور" می‌نامند. این مسأله نشان می‌دهد که در فرهنگ ایرانی نداشتن فرزند به معنی عدم داشتن یک زندگی بارور و منتهی به نتیجه و گرم محسوب می‌شود. بنابراین هرچند که داشتن حمایت اجتماعی از فرد در کاهش استرس‌های فرد مؤثر است اما احتمالاّ در خلوت زندگی افراد نابارور همچنان خلأ نبود بچه می‌تواند بر چگونگی روابط زوجین تأثیرگذار باشد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد داشتن فرزند برای زنان مهم‌تر از مردان بوده و مردان راحت‌تر زندگی بدون فرزند را می‌پذیرند. همچنین بدون توجه به عامل ناباروری، این مطالعه نشان داد که حمایت اجتماعی در هر دو گروه زنان نابارور و همسران مردان نابارور به یک اندازه بوده است.
متن کامل [PDF 1098 kb]   (55 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/8/28 | پذیرش: 1398/11/26 | انتشار: 1398/11/26

فهرست منابع
1. Curtis M. Inconceivable: how barriers to infertility treatment for low-income women amount to reproductive oppression. Geo. J. on Poverty L. & Pol'y. 2017;25:323.
2. Ombelet W, Cooke I, Dyer S, Serour G, Devroey P. Infertility and the provision of infertility medical services in developing countries. Human reproduction update. 2008;14(6):605-21. [DOI:10.1093/humupd/dmn042] [PMID] [PMCID]
3. Akhondi MM, Kamali K, Ranjbar F, Shirzad M, Shafeghati S, Ardakani ZB, Goodjani A, Parsaeian M, Mohammad K. Prevalence of primary infertility in Iran in 2010. Iranian journal of public health. 2013;42(12):1398.
4. Vaghar MI. An investigation into the effects of psychological consultation on the sense of satisfaction of the infertile women referring to the infertility centers of Tabriz. Journal of Family Medicine and Primary Care. 2019;8(3):1170. [DOI:10.4103/jfmpc.jfmpc_16_19] [PMID] [PMCID]
5. Alami ML, Amanati L, Shekarabi S, Haghani H, Ramezanzade F. Quality of life in infertile women and related factors. Iran Journal of Nursing. 2008;21(56):27-35.
6. Donkor ES, Sandall J. The impact of perceived stigma and mediating social factors on infertility-related stress among women seeking infertility treatment in Southern Ghana. Social science & medicine. 2007;65(8):1683-94. [DOI:10.1016/j.socscimed.2007.06.003] [PMID]
7. Peterson BD, Newton CR, Rosen KH, Skaggs GE. Gender differences in how men and women who are referred for IVF cope with infertility stress. Human Reproduction. 2006;21(9):2443-9. [DOI:10.1093/humrep/del145] [PMID]
8. Kobori Y. Home testing for male factor infertility: a review of current options. Fertility and Sterility. 2019;111(5):864-70. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2019.01.032] [PMID]
9. Fahami F, Hoseini Quchani S, Ehsanpour S, Zargham A. Women's lived experiences of female infertility. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2010;13(4):45-53.
10. Amini L, Ghorbani B, Sadeghi AvvalShahr H, Raoofi Z, Mortezapour Alisaraie M. The Relationship Between Percieved Social Support and Infertility Stress in Wives of Infertile Men. Iran Journal of Nursing. 2018;31(111):31-9. [DOI:10.29252/ijn.31.111.31]
11. Ezzati A, Nouri R, Hasani J. Structural relationship model between social support, coping strategies, stigma and depression in infertile women in Tehran, Iran, 2010. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013;16(45):20-8.
12. Maroufizadeh S, Hosseini M, Foroushani AR, Omani-Samani R, Amini P. The relationship between perceived stress and marital satisfaction in couples with infertility: actor-partner interdependence model. International journal of fertility & sterility. 2019;13(1):66. [DOI:10.1186/s12888-018-1893-6] [PMID] [PMCID]
13. Patel A, Sharma PS, Narayan P, Binu VS, Dinesh N, Pai PJ. Prevalence and predictors of infertility-specific stress in women diagnosed with primary infertility: A clinic-based study. Journal of human reproductive sciences. 2016;9(1):28. [DOI:10.4103/0974-1208.178630] [PMID] [PMCID]
14. Agostini F, Monti F, De Pascalis L, Paterlini M, La Sala GB, Blickstein I. Psychosocial support for infertile couples during assisted reproductive technology treatment. Fertility and sterility. 2011;95(2):707-10. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2010.06.011] [PMID]
15. Chehreh R, Ozgoli G, Abolmaali K, Nasiri M, Mazaheri E. Comparison of the infertility-related stress among couples and its relationship with infertility factors. Int J Women's Health Reprod Sci. 2018;7(3):313-8. [DOI:10.15296/ijwhr.2019.52]
16. Sehhati SF, Mirghafourvand M, Rahimi M. Perceived stress and its social-individual predicors among infertile couples referring to infertility center of Alzahra hospital in Tabriz in 2013. 2014.
17. Peterson BD, Newton CR, Rosen KH. Examining congruence between partners' perceived infertility‐related stress and its relationship to marital adjustment and depression in infertile couples. Family process. 2003;42(1):59-70. [DOI:10.1111/j.1545-5300.2003.00059.x] [PMID]
18. Jirka J, Schuett S, Foxall MJ. Loneliness and social support in infertile couples. J Obstet, Gynecol Neon Nurs. 1996;25(1):55-60. [DOI:10.1111/j.1552-6909.1996.tb02513.x] [PMID]
19. Al-yazori MT. Relationship between infertility related Stress and Type of Coping among Infertile Males and females-Gaza Strip. Relationship between Infertility Related Stress and Type of Coping among Infertile Males and Females-Gaza Strip. 2012.
20. Lin YN. Counselling a Taiwanese woman with infertility problems. Counselling Psychology Quarterly. 2002;15(2):209-15. https://doi.org/10.1080/09515070410001728271 [DOI:10.1080/09515070110104024]
21. Pahlavani H, Malakouti K. Stressors, their coping strategies, and relation to mental health in infertile individuals. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2002 10;7(4):79-87.
22. Broadhead WE, Gehlbach SH, De Gruy FV, Kaplan BH. The Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire: Measurement of social support in family medicine patients. Medical care. 1988:709-23. [DOI:10.1097/00005650-198807000-00006] [PMID]
23. Yeylaghbigi M, Mazaheri MA, ST Neshatdoost T, Manshai GH, Talebi H. Investigating Changes in Anxiety and Emotion Among Women Under IVF-ICSI Therapy. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2014;23(90):32-41.
24. Wiweko B, Anggraheni U, Elvira SD, Lubis HP. Distribution of stress level among infertility patients. Middle East Fertility Society Journal. 2017;22(2):145-8. [DOI:10.1016/j.mefs.2017.01.005]
25. Nagórska M, Bartosiewicz A, Obrzut B, Darmochwał-Kolarz D. Gender differences in the experience of infertility concerning polish couples: preliminary research. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019;16(13):2337. [DOI:10.3390/ijerph16132337] [PMID] [PMCID]
26. Wang JY, Li YS, Chen JD, Liang WM, Yang TC, Lee YC, Wang CW. Investigating the relationships among stressors, stress level, and mental symptoms for infertile patients: A structural equation modeling approach. PLoS One. 2015;10(10):e0140581. [DOI:10.1371/journal.pone.0140581] [PMID] [PMCID]
27. Martins MV, Peterson BD, Almeida V, Mesquita-Guimarães J, Costa ME. Dyadic dynamics of perceived social support in couples facing infertility. Human Reproduction. 2014;29(1):83-9. [DOI:10.1093/humrep/det403] [PMID]
28. Slade P, O'Neill C, Simpson AJ, Lashen H. The relationship between perceived stigma, disclosure patterns, support and distress in new attendees at an infertility clinic. Human Reproduction. 2007;22(8):2309-17 [DOI:10.1093/humrep/dem115] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb