جلد 32، شماره 121 - ( دی 1398 )                   جلد 32 شماره 121 صفحات 26-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jafari H, Taghavi Larijani T, Ghadirian F, Emamzadeh Ghasemi H. The Association of Competence and Critical Thinking in the Nurses in Imam Khomeini Hospital, Affiliated to Tehran University of Medical Sciences, Iran. IJN. 2019; 32 (121) :26-37
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3040-fa.html
جعفری هاله، تقوی لاریجانی ترانه، قدیریان فتانه، امامزاده قاسمی حرمت السادات. ارتباط صلاحیت پرستاری با تفکر انتقادی پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران. نشریه پرستاری ایران. 1398; 32 (121) :26-37

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3040-fa.html


دانشیار، گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 66927171-021 Email: ttaghavi@tums.ac.ir
چکیده:   (719 مشاهده)
زمینه و هدف: امروزه توجه به صلاحیت پرستاران اهمیت بیشتری یافته است و به نظر می‌رسد صلاحیت پرستاری می‌تواند با عوامل مختلفی همچون توانایی تفکر انتقادی شخص مرتبط باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط صلاحیت با تفکر انتقادی پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
روش بررسی: مطالعه‌ مقطعی حاضر از نوع همبستگی توصیفی بوده که در سال 1398 انجام شد. نمونه‌های این پژوهش 170 پرستار بیمارستان امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که به روش طبقه‌ای متناسب وارد مطالعه شدند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه‌های صلاحیت پرستاران (CIRN) و تفکر انتقادی Ricketts استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال والیس تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین نمره کل صلاحیت پرستاران 04/16 ± 74/169 (از 220) بود که بر اساس نمره‌دهی ابزار، در حد صلاحیت پرستاری بالا تلقی می‌شود. نمره کل تفکر انتقادی پرستاران 27/12 ± 75/124 (از 165) بود که بیانگر تفکر انتقادی بالا در پرستاران شرکت کننده در مطالعه است. بین نمره کل صلاحیت پرستاری و تفکر انتقادی، همبستگی مثبت و معنی‌دار مشاهده شد (0001/0; 64/0r:). بین هیچ یک از متغیرهای جمعیت شناختی با صلاحیت پرستاری ارتباط معنی‌داری وجود نداشت اما تفکر انتقادی پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه به گونه‌ای معنی‌دار بیش از پرستاران شاغل در بخش‌های عمومی بود (008/0P=).
نتیجه‌گیری کلی: پرستاران با توانایی بهتر تفکر انتقادی، صلاحیت پرستاری بهتری دارند و می‌توانند به صورت مستقل و مؤثر مراقبت پرستاری مناسبی را ارائه دهند. تقویت تفکر انتقادی پرستاران می‌تواند به ارتقای صلاحیت پرستاری آن‌ها کمک کند.
واژه‌های کلیدی: صلاحیت، تفکر انتقادی، پرستار
متن کامل [PDF 1048 kb]   (268 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۸/۶/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۸/۹/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۹/۱۷

فهرست منابع
1. Komeili-Sani M, Etemadi A, Boustani H, Bahreini M, Hakimi A. The relationship between nurses' clinical competency and job stress in Ahvaz university hospital, 2013. Journal of clinical nursing and midwifery. 2015;4(1):39-49.
2. Von Colln-Appling C, Giuliano D. A concept analysis of critical thinking: A guide for nurse educators. Nurse Educ Today. 2017;49:106-9. [DOI:10.1016/j.nedt.2016.11.007] [PMID]
3. Chang MJ, Chang YJ, Kuo SH, Yang YH, Chou FH. Relationships between critical thinking ability and nursing competence in clinical nurses. J Clin Nurs. 2011;20(21‐22):3224-32. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2010.03593.x] [PMID]
4. Ghanbari A, Hasandoost F, Lyili EK, Khomeiran RT, Momeni M. Assessing emergency nurses' clinical competency: An exploratory factor analysis study. Iran J Nurs Midwifery Res. 2017;22(4):280-6. [DOI:10.4103/1735-9066.212990] [PMID] [PMCID]
5. Kermansaravi F, Navidian A, Kaykhaei A. Critical thinking dispositions among junior, senior and graduate nursing students in Iran. Procedia Soc Behav Sci. 2013;83:574-9. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.06.109]
6. Ghasemi E, Janani L, Dehghan Nayeri N, Negarandeh R. Psychometric properties of Persian version of the Competency Inventory for Registered Nurse (CIRN). Iran Journal of Nursing. 2014;27(87):1-13. [DOI:10.29252/ijn.27.87.1]
7. Park JA, Kim BJ. Critical Thinking Disposition and Clinical Competence in General Hospital Nurses. J Korean Acad Nurs. 2009;39(6):840-50. [DOI:10.4040/jkan.2009.39.6.840] [PMID]
8. Bifftu BB, Dachew BA, Tadesse Tiruneh B, Mekonnen Kelkay M, Bayu NH. Perceived clinical competence among undergraduate nursing students in the university of Gondar and Bahir Dar university, Northwest Ethiopia: A cross-sectional institution based study. Adv Nurs. 2016;2016:1-7. [DOI:10.1155/2016/9294673]
9. Mohamadirizi S, Kohan S, Shafei F, Mohamadirizi S. The relationship between clinical competence and clinical self-efficacy among nursing and midwifery students. Int J Pediatr. 2015;3(6.2):1117-23.
10. Nehrir B, Vanaki Z, Mokhtari Nouri J, Khademolhosseini SM, Ebadi A. Competency in nursing students: a systematic review. Int J Travel Med Glob Health. 2016;4(1):3-11. [DOI:10.20286/ijtmgh-04013]
11. Karami A, Farokhzadian J, Foroughameri G. Nurses' professional competency and organizational commitment: is it important for human resource management?. PLoS One. 2017;12(11). [DOI:10.1371/journal.pone.0187863] [PMID] [PMCID]
12. Tajvidi M, Hanjani SM. The Relationship Between Critical Thinking and Clinical Competence in Nurses. Strides in Development of Medical Education.;16(1):e80152.
13. Boso CM, Gross JJ. Nurse educators' perceptions of critical thinking in developing countries: Ghana as a case study. Adv Med Educ Pract. 2015;6:555. [DOI:10.2147/AMEP.S88942] [PMID] [PMCID]
14. Pu D, Ni J, Song D, Zhang W, Wang Y, Wu L, Wang X, Wang Y. Influence of critical thinking disposition on the learning efficiency of problem-based learning in undergraduate medical students. BMC medical education. 2019;19(1):1. [DOI:10.1186/s12909-018-1418-5] [PMID] [PMCID]
15. Papathanasiou IV, Kleisiaris CF, Fradelos EC, Kakou K, Kourkouta L. Critical thinking: the development of an essential skill for nursing students. Acta Inform Med. 2014;22(4):283. [DOI:10.5455/aim.2014.22.283-286] [PMID] [PMCID]
16. Jiménez-Gómez MA, Cárdenas-Becerril L, Velásquez-Oyola MB, Carrillo-Pineda M, Barón-Díaz LY. Reflective and critical thinking in nursing curriculum. Rev Lat Am Enfermagem. 2019;27. [DOI:10.1590/1518-8345.2861.3173] [PMID] [PMCID]
17. Carbogim FD, Oliveira LB, Püschel VA. Critical thinking: concept analysis from the perspective of Rodger's evolutionary method of concept analysis. Rev lat Am Enfermagem. 2016;24. [DOI:10.1590/1518-8345.1191.2785] [PMID] [PMCID]
18. Lipe SK, Beasley S. Critical thinking in nursing: a cognitive skills workbook. Lippincott Williams & Wilkins; 2004.
19. Aqtash S, Robb WF, Hunter LH, Almuhtasib M, Hamad A, Brownie SM. Self-assessed competence of experienced expatriate nurses in a rural and remote setting. SAGE Open Nurs. 2017 Apr;3:2377960817702382. [DOI:10.1177/2377960817702382]
20. O'LEARY JE. Comparison of self‐assessed competence and experience among critical care nurses. J Nurs Manag. 2012;20(5):607-14. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2012.01394.x] [PMID]
21. Salonen AH, Kaunonen M, Meretoja R, TARKKA MT. Competence profiles of recently registered nurses working in intensive and emergency settings. J Nurs Manag. 2007 Nov;15(8):792-800. [DOI:10.1111/j.1365-2934.2007.00768.x] [PMID]
22. Parsa YZ, Ramezani BF, Khatouni A. Nursing Students'viewpoints about their Clinical Competencies and its Achievement Level. IRANIAN JOURNAL OF NURSING RESEARCH. 2007. 1(3): 7-14.
23. Mahmoud AS, Mohamed HA. Critical Thinking Disposition among Nurses Working in Puplic Hospitals at Port-Said Governorate. Int J Nurs Sci. 2017;4(2):128-34. [DOI:10.1016/j.ijnss.2017.02.006] [PMID] [PMCID]
24. Feng RC, Chen MJ, Chen MC, Pai YC. Critical thinking competence and disposition of clinical nurses in a medical center. J Nurs Res. 2010;18(2):77-87. [DOI:10.1097/JNR.0b013e3181dda6f6] [PMID]
25. May BA, Edell V, Butell S, Doughty J, Langford C. Critical thinking and clinical competence: A study of their relationship in BSN seniors. J Nurs Educ. 1999;38(3):100-10.
26. Bahreini M, Moattari M, Kaveh M, Ahmadi F. Self assessment of the clinical competence of nurses in a major educational hospital of Shiraz University of Medical Sciences. PARS Journal of Medical Sciences (Jahrom Medical Journal(, 2010. 8(1):28-36. [DOI:10.29252/jmj.8.1.28]
27. Liu M, Yin L, Ma E, Lo S, Zeng L. Competency inventory for registered nurses in Macao: instrument validation. J Adv Nurs. 2009;65(4):893-900. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2008.04936.x] [PMID]
28. Ricketts JC. The efficacy of leadership development, critical thinking dispositions, and student academic performance on the critical thinking skills of selected youth leaders (Doctoral dissertation, University of Florida). 2003.
29. Hashemabadi G, Garavand H, Mohammadzadeh Ghasr A, Hosseini SA. A survey on relation between tendency to critical thinking and self-directed in nursing and midwifery students and its role on their academic achievement. The Journal of Medical Education and Development. 2013;7(4):15-27.
30. Pakmehr H, Mirdoraghi F, Ghanaei CA, Karami M. Reliability, Validity and Factor Analysis of Ricketts'critical Thinking Disposition Scales in High School. Training Measurement, 2013;4(11):33-53.
31. Soheilipour K, Farajzadeh Z. Evaluating the clinical competence of junior nursing staff based on self-assessmentin Valiasr Hospital of Birjand in 2015-16. Modern Care Journal. 2016;13(4): e10089. [DOI:10.5812/modernc.10089]
32. Meretoja R, Leino‐Kilpi H, Kaira AM. Comparison of nurse competence in different hospital work environments. J Nurs Manag. 2004;12(5):329-36. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2004.00422.x] [PMID]
33. Du Mont J, Kosa SD, Solomon S, Macdonald S. Assessment of nurses' competence to care for sexually assaulted trans persons: a survey of Ontario's Sexual Assault/Domestic Violence Treatment Centres. BMJ open. 2019;9(5):e023880. [DOI:10.1136/bmjopen-2018-023880] [PMID] [PMCID]
34. Masoudi R, Etemadifar S. Critical Care Nursing Graduates'perceptions of Factors Affect Clinical Competence: a Content Analysis. Journal of Medical Education Development. 2016. 8(20): 105-13.
35. Blomberg AC, Lindwall L, Bisholt B. Operating theatre nurses' self‐reported clinical competence in perioperative nursing: A mixed method study. Nursing open. 2019;6(4):1510-8. [DOI:10.1002/nop2.352] [PMID] [PMCID]
36. Oyetunde MO, Ofi BA. Nurses' knowledge of legal aspects of nursing practice in Ibadan, Nigeria. J Nurs Educ Pract. 2013 Sep 1;3(9):75. [DOI:10.5430/jnep.v3n9p75]
37. Yazdi Moghaddam H, Mohammadi E. A study to determine the reasons why the results and findings of nursing reseaA study to determine the reasons why the results and findings of nursing research have not been applied effectivelyrch have not been applied effectively. The Horizon of Medical Sciences. 2008;13(4):66-73.
38. Elhami S, Ban M, Mousaviasl S, Zahedi A. Self-Evaluation of Nurses Clinical Competency based on Benner Theory. World Family Medicine Journal: Incorporating the Middle East Journal of Family Medicine. 2018;99(5897):1-7. [DOI:10.5742/MEWFM.2018.93329]
39. Lakanmaa RL, Suominen T, Ritmala-Castrén M, Vahlberg T, Leino-Kilpi H. Basic competence of intensive care unit nurses: cross-sectional survey study. BioMed research international. 2015;2015: 536724. [DOI:10.1155/2015/536724] [PMID] [PMCID]
40. Hicks FD, Merritt SL, Elstein AS. Critical thinking and clinical decision making in critical care nursing: A pilot study. Heart & Lung. 2003;32(3):169-80. [DOI:10.1016/S0147-9563(03)00038-4]
41. Hayes MM, Chatterjee S, Schwartzstein RM. Critical thinking in critical care: five strategies to improve teaching and learning in the intensive care unit. Ann Am Thorac Soc. 2017;14(4):569-75. [DOI:10.1513/AnnalsATS.201612-1009AS] [PMID] [PMCID]
42. Yurdanur D. Critical thinking competence and dispositions among critical care nurses: A descriptive study. International Journal of Caring Sciences. 2016;9(2):489-95

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb