جلد 32، شماره 120 - ( آبان 1398 )                   جلد 32 شماره 120 صفحات 55-64 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mehrizi Z, Nasiri A, Irandoost S. The Work Engagement of Nurses and Its Correlation with Perceived Social Support. IJN. 2019; 32 (120) :55-64
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3022-fa.html
مهریزی زینب، نصیری احمد، ایراندوست سعیده. اشتیاق شغلی پرستاران و ارتباط آن با حمایت اجتماعی ادراک شده. نشریه پرستاری ایران. 1398; 32 (120) :55-64

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3022-fa.html


کارشناس ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده:   (654 مشاهده)
زمینه و اهداف: برای بهبود اشتیاق شغلی در محیط کار پرستاری لازم است که عوامل مرتبط با آن شناسایی شود تا در صورت لزوم تقویت و یا اصلاح شود. از جمله این عوامل می‌توان به حمایت اجتماعی ادراک شده اشاره نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط اشتیاق شغلی پرستاران با حمایت اجتماعی ادراک شده صورت پذیرفت.
روش بررسی: پژوهش مقطعی از نوع همبستگی توصیفی بود که در بیمارستان‌های آموزشی شهر بیرجند در سال 1397 انجام شد. در این پژوهش 120 پرستار به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای وارد مطالعه شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های اشتیاق شغلی Utrecht و حمایت اجتماعی ادراک شده Zimet جمع‌آوری شدند و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تی مستقل تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های قدرت، جذب (02/0, P=20/0r=) و نمره کل اشتیاق شغلی با مؤلفه خانواده حمایت اجتماعی ادراک شده (0.02, P=0.20r=) همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد که از نظر آماری این همبستگی ضعیف است. بین مؤلفه فداکاری اشتیاق شغلی (02/0P=) با جنسیت رابطه معنی‌داری وجود دارد و پرستاران زن دارای میانگین بیشتری می‌باشند. همچنین بین مؤلفه‌های قدرت (03/0P=)، فداکاری (02/0P=) و نمره کل اشتیاق شغلی (02/0P=) با بیمارستان محل کار رابطه معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به یافته‌های پژوهش، بین حمایت اجتماعی ادراک شده از جانب خانواده و اشتیاق شغلی پرستاران رابطه ضعیفی وجود دارد. در مؤلفه فداکاری اشتیاق شغلی نیز، پرستاران زن نسبت به پرستاران مرد از نمره بالاتری برخوردار بودند. با ارائه نتایج پژوهش حاضر به مدیران پرستاری و سرپرستاران در بیمارستان‌ها می‌توان، باعث آگاهی آنان از میزان اشتیاق شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل پرستاری شد و به آنان کمک کرد تا در ایجاد محیط کاری انگیزشی که سبب افزایش اشتیاق به کار در پرستاران شود، گام بردارند.
متن کامل [PDF 1057 kb]   (228 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۸/۴/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۸/۷/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲۸

فهرست منابع
1. Wan Q, Li Z, Zhou W, Shang S. Effects of work environment and job characteristics on the turnover intention of experienced nurses: The mediating role of work engagement. J Adv Nurs. 2018;74(6):1332-41. [DOI:10.1111/jan.13528] [PMID]
2. Keyko K. Work engagement in nursing practice: A relational ethics perspective. Nursing ethics. 2014;21(8):879-89. [DOI:10.1177/0969733014523167] [PMID]
3. Verweij H, van Hooff ML, van der Heijden FM, Prins JT, Lagro-Janssen AL, van Ravesteijn H, Speckens AE. The relationship between work and home characteristics and work engagement in medical residents. Perspect Med Educ. 2017;6(4):227-36. [DOI:10.1007/s40037-017-0364-y] [PMID] [PMCID]
4. Wan Q, Zhou W, Li Z, Shang S, Yu F. Work engagement and its predictors in registered nurses: A cross‐sectional design. Nursing & health sciences. 2018;20(4):415-21. [DOI:10.1111/nhs.12424] [PMID]
5. Xanthopoulou D, Bakker AB, Fischbach A. Work engagement among employees facing emotional demands. J Pers Psychol. 2013;12(2):74-84. [DOI:10.1027/1866-5888/a000085]
6. Saito Y, Igarashi A, Noguchi‐Watanabe M, Takai Y, Yamamoto‐Mitani N. Work values and their association with burnout/work engagement among nurses in long‐term care hospitals. J Nurs Manag. 2018;26(4):393-402. [DOI:10.1111/jonm.12550] [PMID]
7. Santos A, Chambel MJ, Castanheira F. Relational job characteristics and nurses' affective organizational commitment: The mediating role of work engagement. J Adv Nurs. 2016;72(2):294-305. [DOI:10.1111/jan.12834] [PMID]
8. Halbesleben JR. A meta-analysis of work engagement: Relationships with burnout, demands, resources, and consequences. Work engagement: A handbook of essential theory and research. 2010;8(1):102-17.
9. Mauno S, Kinnunen U, Mäkikangas A, Feldt T. Job demands and resources as antecedents of work engagement: A qualitative review and directions for future research. Handbook of employee engagement: Perspectives, issues, research and practice. 2010:111-28.
10. Navarro-Abal Y, López-López MJ, Climent-Rodríguez JA. Engagement, resilience and empathy in nursing assistants. Enfermería Clínica (English Edition). 2018;28(2):103-10. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2017.08.009 [DOI:10.1016/j.enfcle.2017.08.012] [PMID]
11. Rich BL, Lepine JA, Crawford ER. Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Acad Manage J. 2010;53(3):617-35. [DOI:10.5465/amj.2010.51468988]
12. Vander Elst T, Cavents C, Daneels K, Johannik K, Baillien E, Van den Broeck A, Godderis L. Job demands-resources predicting burnout and work engagement among Belgian home health care nurses: A cross-sectional study. Nursing outlook. 2016;64(6):542-56. [DOI:10.1016/j.outlook.2016.06.004] [PMID]
13. Othman N, Nasurdin AM. Social support and work engagement: a study of Malaysian nurses. Journal of nursing management. 2013;21(8):1083-90. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2012.01448.x] [PMID]
14. Wedgeworth M, LaRocca MA, Chaplin WF, Scogin F. The role of interpersonal sensitivity, social support, and quality of life in rural older adults. Geriatric Nursing. 2017;38(1):22-6. [DOI:10.1016/j.gerinurse.2016.07.001] [PMID]
15. Sippel LM, Pietrzak RH, Charney DS, Mayes LC, Southwick SM. How does social support enhance resilience in the trauma-exposed individual?. Ecology and Society. 2015;20(4):10-20. [DOI:10.5751/ES-07832-200410]
16. García‐Sierra R, Fernández‐Castro J, Martínez‐Zaragoza F. Relationship between job demand and burnout in nurses: does it depend on work engagement?. Journal of Nursing Management. 2016;24(6):780-8. [DOI:10.1111/jonm.12382] [PMID]
17. Orgambídez-Ramos A, de Almeida H. Work engagement, social support, and job satisfaction in Portuguese nursing staff: A winning combination. Appl Nurs Res. 2017;36:37-41. [DOI:10.1016/j.apnr.2017.05.012] [PMID]
18. Poulsen MG, Khan A, Poulsen EE, Khan SR, Poulsen AA. Work engagement in cancer care: The power of co-worker and supervisor support. Eur J Oncol Nurs. 2016;21:134-8. [DOI:10.1016/j.ejon.2015.09.003] [PMID]
19. Schaufeli WB, Salanova M, González-Romá V, Bakker AB. The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. J Happiness stud. 2002;3(1):71-92. [DOI:10.1023/A:1015630930326]
20. Torabinia M, Mahmoudi S, Dolatshahi M, Abyaz MR. Measuring engagement in nurses: the psychometric properties of the Persian version of Utrecht Work Engagement Scale. Med J Islam Repub Iran. 2017;31:15-24. [DOI:10.18869/mjiri.31.15] [PMID] [PMCID]
21. AbuAlRub RF. Job stress, job performance, and social support among hospital nurses. J Nurs Scholarsh. 2004;36(1):73-8. [DOI:10.1111/j.1547-5069.2004.04016.x] [PMID]
22. Bayrami M, Movahedi M, Movahedi Y, Azizi A, Mohammadzadigan R. The role of perceived social support in the prediction of burnout among nurses. Quarterly Journal of Nursing Management. 2014;3(1):27-34.
23. Bagherian-Sararoudi R, Hajian A, Ehsan HB, Sarafraz MR, Zimet GD. Psychometric properties of the Persian version of the multidimensional scale of perceived social support in Iran. Int J Prev Med. 2013;4(11):1277-81.
24. Hayati D, Charkhabi M, Naami A. The relationship between transformational leadership and work engagement in governmental hospitals nurses: a survey study. Springerplus. 2014;3(1):1-7. [DOI:10.1186/2193-1801-3-25] [PMID] [PMCID]
25. Toyama H, Mauno S. Associations of trait emotional intelligence with social support, work engagement, and creativity in Japanese eldercare nurses. Jpn Psychol Res. 2017;59(1):14-25. [DOI:10.1111/jpr.12139]
26. Cao X, Chen L. Relationships among social support, empathy, resilience and work engagement in haemodialysis nurses. Int Nurs Rev. 2019;66(3):366-73. [DOI:10.1111/inr.12516] [PMID]
27. Nasurdin AM, Ling TC, Khan SN. Linking Social Support, Work Engagement and Job Performance in Nursing. International Journal of Business & Society. 2018;19(2):363-84.
28. Aboshaiqah AE, Hamadi HY, Salem OA, Zakari NM. The work engagement of nurses in multiple hospital sectors in Saudi Arabia: a comparative study. Journal of nursing management. 2016;24(4):540-8. [DOI:10.1111/jonm.12356] [PMID]
29. Jaworek M, Dyląg A. Perception of work environment among women and men: workload and autonomy in relation to job engagement. Jagiellonian Journal of Management. 2015;1(3):155-74.
30. Fong TC, Ng SM. Measuring engagement at work: Validation of the Chinese version of the Utrecht Work Engagement Scale. Int J Behav Med. 2012;19(3):391-7. [DOI:10.1007/s12529-011-9173-6] [PMID] [PMCID]
31. Bakker AB, Schaufeli WB, Leiter MP, Taris TW. Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work & stress. 2008;22(3):187-200. [DOI:10.1080/02678370802393649]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb