جلد 32، شماره 118 - ( تیر 1398 )                   جلد 32 شماره 118 صفحات 29-39 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahimi H, Baghsheykhi F, Azizi E, Haji Jafari S. Association of Psychological Capital and Job Adaptability in the Nurses of Kashan University of Medical Sciences Hospital, Iran. IJN. 2019; 32 (118) :29-39
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2905-fa.html
رحیمی حمید، باغ شیخی فاطمه، عزیزی اسماعیل، حاجی جعفری سمیه. رابطه سرمایه روانشناختی با سازگاری شغلی پرستاران بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کاشان. نشریه پرستاری ایران. 1398; 32 (118) :29-39

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2905-fa.html


دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09133064430 dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir Email:
چکیده:   (1531 مشاهده)
زمینه و هدف: سازگاری شغلی برای ادامه اشتغال موفقیت آمیز پرستاران عامل مهمی به شمار می‌رود که می‌تواند تحت تاثیر سرمایه روانشناختی قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر تعیین رابطه بین سرمایه روانشناختی با سازگاری شغلی پرستاران بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود.
روش بررسی: این پژوهش، توصیفی- همبستگی، به روش تصادفی طبقه‌ای روی 190 نفر از پرستاران بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. جهت گردآوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه سرمایه روانشناختی و پرسشنامه سازگاری شغلی استفاده شد. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد میانگین سرمایه روانشناختی (77/0 ± 41/5) بالاتر از حد متوسط چهار و میانگین سازگاری شغلی (42/0 ± 23/3) بالاتر از حد متوسط سه است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سرمایه روانشناختی و سازگاری شغلی (43/0=r) رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد. بیشترین رابطه بین سرمایه روان شناختی و ارزش دوستی (48/0=r) و کمترین رابطه بین سرمایه روان شناختی و خودمختاری (15/0=r) بود.
نتیجه‌گیری کلی: نتایج این پژوهش گویای این است که در جامعه پرستاران، به کارگیری برنامه‌هایی در جهت افزایش سرمایه روانشناختی پرستاران می‌تواند منجر به ارتقای سازگاری شغلی آن‌ها شود. همچنین نگاه حمایتی درون بیمارستان‌ها و در نتیجه ادراک پرستاران از مورد حمایت واقع شدن، سازگاری شغلی آن‌ها را افزایش می‌دهد.
متن کامل [PDF 1027 kb]   (507 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۰

فهرست منابع
1. Tabataba'i-Nasab SM, Sabokro M, Fallahi MB. The effect of psychological capital on work engagement with mediating role of work-family conflict among nurses. Quarterly Journal of Nursing Management. 2017; 6(1):20-31. [DOI:10.29252/ijnv.6.1.20]
2. Laschinger HK. Job and career satisfaction and turnover intentions of newly graduated nurses. Journal of nursing management. 2012; 20(4):472-84. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2011.01293.x] [PMID]
3. Nezami A, Givarian H. An investigation of the effect of psychological capital on the burnout of nurses in a military hospital in Tehran. EBNESINA. 2016; 18(1):44-51.
4. Strauser DR, Lustig DC. The moderating effect of sense of coherence on work adjustment. J Employ Counse. 2003; 40(3):129-40. [DOI:10.1002/j.2161-1920.2003.tb00863.x]
5. Joolaee S, Jalili HR, Rafii F, Hajibabaee F, Haghani H. Relationship between moral distress and job satisfaction among nurses of Tehran University of Medical Sciences Hospitals. Journal of hayat. 2012;18(1):42-51.
6. Kelbiso L, Belay A, Woldie M. Determinants of quality of work life among nurses working in Hawassa town public health facilities, South Ethiopia: A cross-sectional study. Nursing Research and Practice. 2017; 2017: 1-11. [DOI:10.1155/2017/5181676] [PMID] [PMCID]
7. Rahimi-Dadkan N, Nastiezaie N. Relationship among occupational adjustment, psychological empowerment and job burnout in faculty members. Research in Medical Education. 2017;8(4):19-28. [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.4.19]
8. Bigharaz M, Bagheri G, Saberi A. The Status of Football Players'psychological Capital: The Role of Spiritual Leadership and Social Capital. Sport Psychological Studies, 2016;5(17):139-56.
9. Luthans F, Vogelgesang GR, Lester PB. Developing the psychological capital of resiliency. Human Resource Development Review. 2006;5(1):25-44. [DOI:10.1177/1534484305285335]
10. Dianat Nasab M, Javidi H, Baghooli H. The role of mediating job stress in the relationship between psychological capital and job performance. Psychological Methods and Models. 2014;15(4):75-89.
11. Luthans F, Avolio BJ, Avey JB, Norman SM. Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology. 2007;60(3):541-72. [DOI:10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x]
12. Avey JB, Luthans F, Jensen SM. Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human resource management. 2009;48(5):677-93. [DOI:10.1002/hrm.20294]
13. Avey JB, Luthans F, Smith RM, Palmer NF. Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. J Occup Health Psychol. 2010;15(1):17-28. [DOI:10.1037/a0016998] [PMID]
14. Abolmaali Alhosseini K, Rostam Abadi F. Comparison of the Dimensions of the Psychological Capital of Athlete Women and non-Athlete. Health Research Journal. 2018;3(2):82-8. [DOI:10.29252/hrjbaq.3.2.82]
15. Sadoughi M, Mehrzad V, Mohammad Salehi Z. The relationship between psychological capital and quality of life among patients with breast cancer. Razi Journal of Medical Sciences. 2017;24(3):111-9.
16. Soltani Z, Sadegh Mahboob S, Ghasemi Jobaneh R, Yoosefi N. Role of psychological capital in academic burnout of Students. Educ Strategy Med Sci. 2016;9(2):156-62.
17. Ghane SA, Mirzazadeh Z, Azimzadeh S, Abdolmaleki H. The Role of Psychological Capital on Social Capital of Physical Education Students of Mashhad Universities. Applied Research of Sport Management. 2016;4(15):91-106.
18. Salimi H, Azad-Marzabadi E, Abedi M. Determining the mental health condition and its correlation with job burnout and life satisfaction in a military university personnel. Ebnesina. 2010;13(3):10-7.
19. Avey JB, Patera JL, West BJ. The implications of positive psychological capital on employee absenteeism. J Leadersh Organ Stud. 2006;13(2):42-60. [DOI:10.1177/10717919070130020401]
20. Neisi A, Arshadi N, Rahemi E. The Casual Relationship of Psychological Capital with Positive Emotions, Psychological Well-Being, Job Performance and Job Engagement. Journal Of Psychological Achievements, 2011;4(1):19-46.
21. Sun T, Zhao XW, Yang LB, Fan LH. The impact of psychological capital on job embeddedness and job performance among nurses: a structural equation approach. J Adv Nurs. 2012; 68(1):69-79. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2011.05715.x] [PMID]
22. Herbert M. An exploration of the relationships between psychological capital (hope, optimism, self-efficacy, resilience), occupational stress, burnout and employee engagement (Doctoral dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University). 2011.
23. Liu L, Chang Y, Fu J, Wang J, Wang L. The mediating role of psychological capital on the association between occupational stress and depressive symptoms among Chinese physicians: a cross-sectional study. BMC public health. 2012; 12(1):219-26. [DOI:10.1186/1471-2458-12-219] [PMID] [PMCID]
24. Walumbwa FO, Luthans F, Avey JB, Oke A. Retracted: Authentically leading groups: The mediating role of collective psychological capital and trust. J organ behav. 2011 Jan; 32(1):4-24. [DOI:10.1002/job.653]
25. Silva D, Roche M. Contribution of psychological capital to entrepreneur's success during recessionary times. New perspectives in business research and education: New Zealand Applied Business Education Conference (NZABE); 27-28 September, Napier, New Zealand. 2010.
26. Hodges TD. An experimental study of the impact of psychological capital on performance, engagement, and the contagion effect. [PhD. of Thesis]. Lincoln, USA, University of Nebraska, 2010.
27. Luthans F, Youssef CM, Avolio BJ. Psychological capital and beyond. Oxford University Press, USA; 2015.
28. Friend SB, Johnson JS, Luthans F, Sohi RS. Positive psychology in sales: Integrating psychological capital. Journal of Marketing Theory and Practice. 2016; 24(3):306-27. [DOI:10.1080/10696679.2016.1170525]
29. Ouweneel E, Le Blanc PM, Schaufeli WB. Do-it-yourself: An online positive psychology intervention to promote positive emotions, self-efficacy, and engagement at work. Career Development International. 2013; 18(2):173-95. [DOI:10.1108/CDI-10-2012-0102]
30. Dawis R. V., & Lofquist L. H. A psychological theory of work adjustment. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 1984.
31. Rahimi H. A Relationship between Spiritual Intelligence and Psychological Capital with Academic Performance among Students in Kashan University of Medical Sciences in 2016. Journal of Medical Education Development. 2017; 10(26):24-36.
32. Karimi Mazidi A, Rezazadeh Barfouei H, Mortazavi S. The Effect of Employees' Psychological Capital on Their Emotional and Psychological Well-Being; Mediating Role of Positive Emotions, Stress, and Anxiety. Organizational Resources Management Research's. 2013; 3(3):90-110.
33. Farhadi A, Saki K, Ghadampour E, Khalili GZ, Chehri P. Predictions Dimensions of Academic Engagement Based Capital Components Psychological. Educational Strategies. 2016;9(2):127-33.
34. Samadifard HR, Narimani M. The Relationship between Moral Identity, Spiritual Well-being and Religious Orientation with Job Adjustment among Nurses. Pajouhan Scientific Journal. 2018; 17(1):1-8. [DOI:10.21859/psj.17.1.1]
35. Jalilian S, Karimianpour G. The relationship between psychological capital and job adjustment of staffs in Kermanshah University of Medical Sciences (The study of mediator role of job self-efficacy). Pajouhan Scientific Journal. 2018; 16(3):39-47. [DOI:10.21859/psj.16.3.39]
36. Paek S, Schuckert M, Kim TT, Lee G. Why is hospitality employees' psychological capital important? The effects of psychological capital on work engagement and employee morale. Int J Hosp Manag. 2015; 50:9-26. [DOI:10.1016/j.ijhm.2015.07.001]
37. Sengers N. The role of Psychological Capital in the Job Demands-Resources Model: Work Engagement and Turnover intention in an international contact centre environment (Master's thesis). Utrecht, Germany Utrecht University; 2013.
38. Matoori HH. Investigating the relationship between psychological capital and perceived organizational support with work engagement among nurses. Iran J Psychiatr Nurs. 2017; 5(2):45-51. [DOI:10.21859/ijpn-05027]
39. Sohrabian A, Modaresi S, Yousefi F. The Relationship between Organizational Climate and Job Satisfaction among Occupied Nurses in Psychiatric Hospitals of Qods, Tohid and Besat. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2018; 4(4): 34-43.
40. Kan D, Yu X. Occupational stress, work-family conflict and depressive symptoms among Chinese bank employees: The role of psychological capital. Int J Environ Res Public Health. 2016; 13(1):134. [DOI:10.3390/ijerph13010134] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb