جلد 32، شماره 118 - ( تیر 1398 )                   جلد 32 شماره 118 صفحات 11-28 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hajibabaee F, Ashrafizadeh H. A Comprehensive Review of Problem-based Learning in the Iranian Nursing Education. IJN. 2019; 32 (118) :11-28
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2899-fa.html
حاجی بابایی فاطمه، اشرفی زاده حدیث. مرور جامع یادگیری مبتنی بر حل مسأله در آموزش پرستاری ایران. نشریه پرستاری ایران. 1398; 32 (118) :11-28

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2899-fa.html


دانشجوی دکتری پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09335047127 Ashrafizadeh.h1993@gmail.com Email:
چکیده:   (2013 مشاهده)
زمینه و هدف: ارزیابی و به کارگیری رویکردهای نوین آموزشی به منظور غنی سازی برنامه‌های آموزشی ضروری به نظر می‌رسد. یادگیری مبتنی بر حل مسأله یکی از رویکردهای نوین آموزشی است که مبتنی بر اصول استفاده از مشکلات به عنوان  نقطه‌ی شروع کسب و ترکیب دانش جدید می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف مرور جامع تحقیقات انجام شده در زمینه یادگیری مبتنی بر حل مسأله در آموزش پرستاری در ایران صورت گرفته است.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مروری جامع است که در آن تمامی مقالات منتشر شده به زبان فارسی در ارتباط با یادگیری مبتنی بر حل مسأله در رشته پرستاری مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه حاضر با جستجو در پایگاه های اطلاعاتیIran Medex, Magiran, Google Scholar, Iranian Research Institute for Information Science, Scientific Information Database با کلید واژه‌های یادگیری، تدریس، آموزش، حل مسئله، PBL، مشکل مدار و پرستاری از فروردین 1380 تا دی ماه 1397 صورت گرفته است.
یافته‌ها: در مجموع 115 مورد مقاله با این کلیدواژه‌ها یافت شد که بعد از بررسی دقیق، 31 مقاله با توجه به هدف پژوهش که به زبان فارسی در مجلات علمیپژوهشی داخلی چاپ و امکان دسترسی به متن کامل مقاله مهیا بود، انتخاب گردید. مقالات مورد بررسی متمرکز بر پنج محور اصلی بودند: 1- تأثیر آموزش حل مسأله بر توانایی‌های دانشجویان پرستاری کشور، 2- دیدگاه دانشجویان پرستاری در رابطه با یادگیری مبتنی بر حل مسئله، 3- عوامل مؤثر بر یادگیری مبتنی بر حل مسئله، 4- مقایسه آموزش به شیوه حل مسأله با سایر روش‌های آموزشی و 5- تبیین تجارب دانشجویان پرستاری از یادگیری مبتنی بر حل مسئله.
نتیجه‌گیری کلی: بر اساس بررسی‌های انجام شده در پژوهش حاضر، مطالعات متعددی حاکی از تأثیرگذار بودن روش یادگیری مبتنی بر حل مسأله در آموزش پرستاری و توانمند سازی دانشجویان بوده و خواستار پذیرش گسترده و استفاده همه جانبه آن در آموزش دانشجویان پرستاری می‌باشند. مطالعات اندکی نیز در تناقض با تأثیر مثبت این رویکرد آموزشی قرار داشتند. بیشتر مطالعات، بیانگر رضایت دانشجویان از استفاده از این روش در کلاس‌های درسی بوده است.
متن کامل [PDF 1144 kb]   (771 دریافت)    
نوع مطالعه: مروري | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/12/13 | پذیرش: 1398/3/18 | انتشار: 1398/3/18

فهرست منابع
1. Scherpbier A, Hillen H. Lessons from problem-based learning: Oxford University Press, USA; 2010.
2. Gokhale AA. Collaborative Learning Enhances Critical Thinking. Encyclopedia of the sciences of learning. 2012:634-6. [DOI:10.1007/978-1-4419-1428-6_910]
3. Wong FK, Cheung S, Chung L, Chan K, Chan A, To T, et al. Framework for adopting a problem-based learning approach in a simulated clinical setting. J Nurs Educ. 2008;47(11):508-14. [DOI:10.3928/01484834-20081101-11] [PMID]
4. Haith-Cooper M. Problem-based learning within health professional education. What is the role of the lecturer? A review of the literature. Nurse education today. 2000;20(4):267-72. [DOI:10.1054/nedt.1999.0397] [PMID]
5. Chunta KS, Katrancha ED. Using problem-based learning in staff development: strategies for teaching registered nurses and new graduate nurses. J Contin Educ Nurs. 2010;41(12):557-64.
6. Yuan H, Kunaviktikul W, Klunklin A, Williams BA. Improvement of nursing students' critical thinking skills through problem‐based learning in the People's Republic of China: A quasi‐experimental study. Nursing & health sciences. 2008;10(1):70-6. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2007.00373.x] [PMID]
7. Albanese MA, Mitchell S. Problem-based learning: A review of literature on its outcomes and implementation issues. Academic medicine- Philadelphia 1993;68(1):52-81. [DOI:10.1097/00001888-199301000-00012] [PMID]
8. Day R, Salsali M. Problem based learning in collaborative pilot baccalaureate nursing programs: a project of the faculty of nursing Canada. Alberta University Press. 2000;15(4):22-5.
9. Klunklin A, Subpaiboongid P, Keitlertnapha P, Viseskul N, Turale S. Thai nursing students' adaption to problem-based learning: A qualitative study. Nurse education in practice. 2011;11(6):370-4. [DOI:10.1016/j.nepr.2011.03.011] [PMID]
10. Moattari M, Soltani A, Moosavinasab M. The effect of a short term course of problem solving on self-concept of nursing students at Shiraz faculty of nursing and midwifery. Iranian journal of medical education. 2005;5(2):147-55.
11. Dadgari A, Dadvar L, Youssofi M. Application of Modified Problem Based- Learning (Mpbl) And students point of view. J Knowledge Health. 2008;3(2):19-25.
12. Gwele N. The development of staff concerns during implementation of problem-based learning in a nursing programme [1]. Medical Teacher. 1997;19(4):275-84. [DOI:10.3109/01421599709034205]
13. Landeen J, Jewiss T, Vajoczki S, Vine M. Exploring consistency within a problem-based learning context: perceptions of students and faculty. Nurse Education in Practice. 2013;13(4):277-82. [DOI:10.1016/j.nepr.2013.03.013] [PMID]
14. Ghezelghash A, Atashzadeh F, Alavi M, Yaghmai F. Comparing methods of lecturing, problem solving and self-learning via internet to learn proper interpretation of electrocardiogram among nursing student. Iran J Nurs Res. 2008;3(10-11):7-15.
15. Hemmati Maslak Pak M, Orujlu S, Khalkhali H. The effect of problem-based learning training on nursing students' critical thinking skills. The Journal of Medical Education and Developmen. 2014;9(1):24-33.
16. Fesharaki M, Islami M, Moghimian M, Azarbarzin M. The effect of lecture in comparison with lecture and problem based learning on nursing students self-efficacy in Najafabad Islamic Azad University. Iranian Journal of Medical Education. 2010;10(3):262-8.
17. Asgari P. Comparison of problem solving and participatory teaching methods on clinical learning, anxiety and satisfaction of nursing students in Arak University of Medical Sciences. Journal of Nursing Education. 2019;7(1):41-50.
18. Heidari M, Shahbazi S. he impact of training by social problem-solving model of D-zurilla & gold fried on problem-solving skills of nursing students‏. Iran Journal of Nursing (IJN). 2012;25(76):1-9.
19. Shahbazi S, Hazrati M, Moattari M, Heidari M. The Effect of Problem Solving Skills Training on Emotional Intelligence of Nursing Students of Shiraz (2008). Iranian Journal of Medical Education. 2012;12(1):67-76.
20. Seyedfatemi N, Moshirabadi Z, Borimnejad L, Haghani H. Relationship between Problem Solving and Assertiveness Skills among Nursing Students. Hayat. 2013;19(3):70-81.
21. Mortazavi E, Bagherpour M. The Effect of the Problem-Solving Education based on the Spirituality on the Philosophical Mindset and the Decision-Making Styles of the Nursing Students. Journal of Research in School and Virtual Learning. 2016;4(2):33-40.
22. Porzoor P, Soleimani E. Relationship between nursess social problems solving ability and their empathy in intensive care units. Quarterly Journal of nursing management. 2015;3(4):26-35.
23. Namnabati M, Azar EF, Valizadeh S, Tazakori Z. Lecturing or Problem-based Learning: Comparing Effects of the Two Teaching Methods in Academic Achievement and Knowledge Retention in Pediatrics Course for Nursing Students. Iranian Journal of Medical Education. 2011;10(4):474-83.
24. Shamsikhani S, Farmahini Farahani M, Shamsikhani S, Sobhani M. Effectiveness of problem solving training on depression in nursing student. Int J Palliat Nurs. 2014;2(1):63-71.
25. Zamani N, Barahmand A, Farhadi M. The effects of problem-solving training in reducing anxiety among a group of nursing students. Journal of Nursing Education. 2017;6(3):56-61. [DOI:10.21859/jne-06038]
26. Modanloo M, Khoddam H, Kolagaree S, Bastani F, Parvizi S, Abdollahi H. The Effect of problem-based learning on nursing students' learning level. Strides in Development of Medical Education. 2010;7(1):17-25.
27. Taheri R, Karimi F. The Relationship between Learning Styles and Problem-Solving Strategies in Undergraduate Nursing Students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran. sdmej. 2017;13(6):568-77.
28. Aein F, Nourian K. Problem-based learning: a new experience in education of pediatric nursing course to nursing students. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences. 2006;8(2):16-20.
29. Mousaai Fard M, Amini K. Comparison of two teaching methods (Lecturing and PBL) from the point of Zanjan Medical University Nursing Student View. Journal of Medical Education Development. 2010;2(3):60-8.
30. Penjvini S, Shahsavari S. Comparison of the effects of conventional and PBL teaching methods on nursing students' skills in administrating medication to children in Sanandaj. SJKU. 2007;12(3):73-81.
31. Pishgooie Ah, Atashzadeh shurideh F, Barbaz A, Zareiyan A. Comparison of Three Instructional Methods for Drug Calculation Skill in Nursing Critical Care Courses: Lecturing, Problem Solving, and Computer-Assisted Self-Learning. Iranian Journal of Medical Education. 2012;12(6):420-9.
32. Momeni H, Salehi A, Sadeghi H. Comparing the Effect of Problem Based Learning and Concept Mapping on Critical Thinking Disposition of Nursing Student. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences. 2017;10(4):234-44.
33. Aien F, Del Aram M. The Effect of Problem-based Learning Solving on the Development of Critical Thinking Skills in Nursing Students. Iranian Journal of Medical Education. 2005;5(14):51-60.
34. Shahsavari IS. Designing and Implementing the Integrated Learning Program in Nursing Education: the Integration of Problem-Based Learning and Role Playing Methods in Teaching the Practical Part of Patient Education.. Teb Va Tazkiyeh. 2017;3(26):219-27.
35. Rasouli M, Rasouli A, Kalhor N. Comparing Lecture and Problem-based Learning Methods in Teaching Gastrointestinal Part of Patients' Health Assessment on Nursing Students' Knowledge and Their Performance. Journal of Nursing Education. 2017;6(5):25-31.
36. Mojgan baghaee lakeh ZAkR. A Comparision of two Teaching Strategies : Lecture and PBL, on Learning and Retaining in Nursing Students. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2003;12(47):86-94.
37. Nohi E. Investigating the Success and Suppression Factors Problem Based Learning from the Point of View of the Students of MSc in Nursing. Iranian journal of medical education. 2005;5(14):65-71.
38. Abolhasani S, Haghani F. Problem-based Learning in Nursing Education: A Review Article. Iranian Journal of Medical Education. 2011;10(5):726-34.
39. Noohi E, Abbaszadeh A, Sayed Bagher Madah S, Borhani F. Collaborative learning experiences in problem-based learning (PBL) education: a qualitative study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2013;1(4):255-67.
40. Abedini Z, Akhondizadeh K, Ahmari T H. Nursing Students' Experiences of the Modified Problem-based Learning (MPBL) and Small Group Work. Journal Of Sabzevar University Of Medical Sciences. 2010;17(3):180-8.
41. Feizi Konjini L, Fadakar Soghe R, Chehrzad M, Kazemnejad-Leili E. Problem Solving Skills and their Related Factors in Nursing Students. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2016;26(3):86-95

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb