جلد 30، شماره 108 - ( آبان 1396 )                   جلد 30 شماره 108 صفحات 33-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Borji M, Tarjoman A, Otaghi M, Salimi E, Naseri A. Health Literacy Level and its Related Factors among the Elderlies in Ilam in 2015. IJN. 2017; 30 (108) :33-43
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2515-fa.html
برجی میلاد، ترجمان اسماء، اطاقی معصومه، سلیمی ابراهیم، ناصری احمدرضا. سطح سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر ایلام در سال 1394. نشریه پرستاری ایران. 1396; 30 (108) :33-43

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2515-fa.html


دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران. (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09183450601 Email:otaghi-m@medilam.ac.ir
چکیده:   (543 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: افراد دارای سواد سلامت پایین، درباره وضعیت سلامت خود آگاهی کمتری دارند، خدمات پیشگیری کمتری را دریافت می‌کنند و بیماری‌های مزمن در آنها کمتر کنترل می‌شود، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سواد سلامت با وضعیت فعالیت جسمانی سالمندان شهر ایلام در سال 1394 انجام شد.
روش بررسی: در پژوهش توصیفی حاضر، 250 نفر از سالمندان شهرستان ایلام به روش خوشه‌ای دو مرحله‌ای وارد مطالعه شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه سواد سلامت بزرگسالان، فعالیت روزانه زندگی (ADL) و سوالات مربوط به عملکرد فیزیکی پرسشنامه کیفیت زندگی 36SF- بود که در مطالعات قبلی روایی و پایایی آنها تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها، توسط نرم افزار SPSS نسخه‌ی 16 و با استفاده از آزمون‌های آماری t-test  (برای متغیرهای دو گروهی) و  ANOVA(برای متغیرهای بیشتر از دو گروه) و آزمون همبستگی انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که 4/50% درصد از سالمندان مورد مطالعه سواد ناکافی داشتند. بین سواد سلامت با سن، جنس، شغل، تحصیلات، محل زندگی، ابتلا به بیماری مزمن و سابقه بستری مجدد ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت (05/0P<)، اما بین میزان درآمد و سواد سلامت ارتباط معنیداری وجود نداشت. سالمندانی که مستقل بودند و یا در انجام فعالیت فیزیکی محدودیت نداشتند از سواد سلامت بالاتری برخوردار بودند (001/0P=).
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به پایین بودن میزان سواد سلامت سالمندان شهر ایلام، بهتر است مداخلات لازم در جهت ارتقای سواد سلامت آنها انجام شود تا زمینه لازم برای بهبود وضعیت سلامت جسمانی و در پی آن بهبود کیفیت زندگی آنها فراهم شود.
واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، سالمند، سلامت جسمانی
متن کامل [PDF 661 kb]   (187 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۰

فهرست منابع
1. SaeediKoupai M, Motaghi M. [Comparing Health Literacy in High School Female Students and Their Mothers Regarding Womens Health]. Journal of Health Literacy. 2017;1(4):220-9. Persian Mozafari M, Borji M. [Assessing the health literacy level of parents in School children ilam in 2015]. J Nurs Educ. 2017;5(6):53-61. Persian Kindig DA, Panzer AM, Nielsen-Bohlman L. Health literacy: a prescription to end confusion: National Academies Press; 2004. Reisi M, Javadzade SH, Mostafavi F, Sharifirad G, Radjati F, Hasanzade A. [Relationship between health literacy, health status, and healthy behaviors among older adults in Isfahan, Iran]. Journal of Education and Health Promotion. 2012;1(1):31. Persian
2. Mozafari M, Borji M. [Assessing the health literacy level of parents in School children ilam in 2015]. J Nurs Educ. 2017;5(6):53-61. Persian [DOI:10.21859/jne-05068]
3. Peerson A, Saunders M. Health literacy revisited: what do we mean and why does it matter? Health promotion international. 2009;24(3):285-96. [DOI:10.1093/heapro/dap014]
4. Chew LD, Bradley KA, Boyko EJ. Brief questions to identify patients with inadequate health literacy. Health (N Y). 2004;11:12.
5. Corrigan JM, Adams K. Priority areas for national action: transforming health care quality: National Academies Press; 2003.
6. Chehri M, Najafi Mehri S, Ebadi A, Sarhangi F. [Assessing the health literacy level of parents of preschool children]. Iran J Pediatr Nurs. 2015;4(1):1-10. Persian
7. von Wagner C, Knight K, Steptoe A, Wardle J. Functional health literacy and health-promoting behaviour in a national sample of British adults. J Epidemiol Community Health. 2007;61(12):1086-90. [DOI:10.1136/jech.2006.053967]
8. Eshaghi SR, Shahsanai A, Ardakani MM. [Assessment of the Physical Activity of Elderly Population of Isfahan, Iran]. Journal of Isfahan Medical School. 2011;29(147). Persian
9. Seyedrasooli E, Valizadeh L, Nasiri K, Zamanzadeh V, Goljariyan S, Ghasemi O. [The effect of reflexology on sleep quality of elderly: a single–blind clinical trial]. 2013. Persian
10. Tehrani Banihashemi S, Amirkhani M, Haghdoost A, Alavian S, Asgharifard H, Baradaran H. [Health literacy in the five provinces of the country and its effective factors]. Journal of Medical Education Development Center. 2007;4(1):1-9. Persian Mohseni M, Khanjani N, Iranpour A, Tabe R, Borhaninejad VR. [The Relationship Between Health Literacy and Health Status Among Elderly People in Kerman]. Iranian Journal of Ageing. 2015;10(2):146-55. Persian Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. [The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version]. Qual Life Res. 2005;14(3):875-82. Persian
11. Tavousi M, Haeri Ma, Rafiefar S, Solimanian A, Sarbandi F, Ardestani M, et al. [Health literacy in Iran: findings from a National study]. 2016.
12. Mollakhalili H, Papi A, Zare-Farashbandi F, Sharifirad G, HasanZadeh A. [A survey on health literacy of inpatient\'s educational hospitals of Isfahan University of Medical Sciences in 2012]. Journal of education and health promotion. 2014;(3):66. Persian
13. Afshari M, Khazaei S, Bahrami M, Merati H. [Investigating adult health literacy in Tuyserkan City]. J Educ Community Health. 2014;1(2):48-55. Persian
14. Nekoei-Moghadam M, Parva S, Amiresmaili M, Baneshi M. [Health Literacy and Utilization of health Services in Kerman urban Area 2011]. Tolue Behdasht Journal. 2012;11(14):123-34.Persian
15. Lee S-YD, Tsai T-I, Tsai Y-W, Kuo KN. Health literacy, health status, and healthcare utilization of Taiwanese adults: results from a national survey. BMC Public Health. 2010;10(1):614. [DOI:10.1186/1471-2458-10-614]
16. Ghanbari S, Majlessi F, Ghaffari M, Mahmoodi Majdabadi M. [Evaluation of health literacy of pregnant women in urban health centers of Shahid Beheshti Medical University]. Daneshvar. 2012;19(97):1-12. Persian
17. Khosravi A, Ahmadzadeh K. [Investigating health literacy Level of patients referred to Bushehr hospitals and recognizing its effective factors]. ISMJ. 2016;18(6):1245-53. Persian
18. Nejati V. [Assessing the health status of elderly people in the province of Qom (2007)]. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2009;13(1):67-73. Persian
19. Borji M, Bastami M, Bastami Y, Azami M, Tavan H. [Physical activity among elderly people with heart disease]. Iranian Journal of Cardiovascular Nursing. 2015;4(2):54-61. Persian Ardebili HE, Ardebili HE, Khatti Deizabadi F, Batebi A, Shojaiezadeh D, Yazdani Cherati J. [Frequency of Functional and Cognitive Impairment and Relevant Factors in Aging]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2013;22(96):115-25. Persian

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb