جلد 29، شماره 102 - ( آبان 1395 )                   جلد 29 شماره 102 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kouchakzadeh Talami S, Namazi A, Alizadeh S. The Correlation between Emotional Intelligence and Academic Achievement on Nursing and Midwifery Students. IJN. 2016; 29 (102) :1-10
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2320-fa.html
کوچک زاده طالمی سبحانه، نمازی آسیه، علیزاده شیوا. همبستگی هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی. نشریه پرستاری ایران. 1395; 29 (102) :1-10

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2320-fa.html


. کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیأت علمی،گروه پرستاری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09112367059 skouchakzadeh@gmail.comEmail:
چکیده:   (3107 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: هوش هیجانی یکی از عوامل تأثیرگذار در ابعاد مختلف زندگی افراد می‌باشد که منجر به درک احساسات خود برای تصمیم گیری مناسب گردیده و زمینه موفقیت فرد را در آینده فراهم می‌کند. با توجه به اینکه در مطالعات مختلف در مورد نقش هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی تناقض وجود دارد، لذا این پژوهش با هدف تعیین همبستگی بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی انجام گرفته است.                                                                                   

روش بررسی: این پژوهش توصیفی- تحلیلی، به روش سرشماری بر روی 350 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 93-1392 انجام شد. جهت تعیین میزان هوش هیجانی از پرسشنامه Sibria Shiring استفاده شد. پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس نمره معدل ترم قبلشان بررسی شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 16 و آزمونهای آماری تی مستقل، مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت.                                                                                                    

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری 56/13± 01/82 و مامایی 11/16± 06/76 بود. نتایج حاکی از وجود اختلاف آماری معنی‌دار بین میانگین نمره هوش هیجانی در گروه‌های مختلف سنی دانشجویان (05/0>P) بوده، همچنین بین معدل دانشجویان پرستاری با نمره کل هوش هیجانی (05/0>P) و بین معدل دانشجویان مامایی با بعد مهارت‌های اجتماعی (05/0>P) اختلاف آماری معنی‌دار وجود داشت.

نتیجه‌گیری کلی: براساس نتایج به دست آمده که نشانگر همبستگی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان است، انتظار می‌رود بتوان با گنجاندن مفهوم هوش هیجانی در برنامه ریزی آموزشی دانشگاهها به دانشجویان کمک کرد تا بهتر با فشارهای تحصیلی و اجتماعی مقابله کرده و کمتر دچار افت تحصیلی گردند.

متن کامل [PDF 651 kb]   (893 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۲/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۶/۳

فهرست منابع
1. Parker JD, Taylor RN, Eastabrook JM, Schell SL, Wood LM. Problem gambling in adolescence: Relationships with internet misuse, gaming abuse and emotional intelligence. Pers Individ Dif. 2008;45(2):174-80.
2. Janati Y, Musavi A, Azimi H, Fani Saberi L, Hamta A, Feyzi S. [Investigating emotional intelligence and self esteem level among nursing and midwifery students of Mazandaran University of Medical Sciences in 2010]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2012;22(1):254-60. Persian
3. Danesh E, Kakavand A, Modirrousta F. [Public health impact of emotional intelligence on academic achievement]. Journal of Psychology & Education. 2008; 12: 77-90. Persian
4. Shahni yilagh M, Maktabi Gh, Shokrkon H, Haghighi J, Kianpour Ghahrfarokhi F.[Efficacy instruction emotional intelligence on social anxiety, social adaptation and emotional intelligence,s students]. Journal of Education and Psychology. 2009; 16(1): 3-26. Persian
5. Khosravi Kabir Z, Mousavi S, Agha Yousefi A. [Comparison of emotional intelligence and mental health in addicted and normal individuals]. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2009;18(70):9-16. Persian
6. Salovey P, Mayer JD. Emotional intelligence. Imagin Cogn Pers. 1990;9(3):185-211.Petrides KV, Furnham A. Trait emotional intelligence: Behavioural validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. Eur J Pers. 2003;17(1):39-57.
7. Hoseyni Fatemi A. Pishghadam R, Navari S. [English language course in increasing the impact and role of emotional intelligence related vasazh]. Journal zaban Mashhad university. 2010; 42(1): 1-17. Persian
8. Heydari Tafreshi Gh, Dolfan Azari Gh A. [The relationship between emotional intelligence and coping skills for students of Islamic Azad university Roudehen]. Journal of Education Management. 2011; 2(2): 15-24. Persian
9. Gujjar AA, Naoreen B, Aslam S, Khattak ZI. Comparison of the emotional intelligence of the university students of the Punjab province. Procedia Soc Behav Sci. 2010;2(2):847-53.
10. Haddadi kohsar A.A, Rasoul R, Asgharnezhad farid A.A.[ A Comparative Study of Relationship Emotional Intelligence to Mental Health and Academic Achievement in Shahed and Non Shahed Students University of Tehran]. Journal of Psychology & Education. 2007; 37(1): 73-97. Persian
11. Zahrakar K. [Assessment relationship emotional intelligence and academic achievement]. Applied psychology. 2007; 2(5): 89-98. Persian
12. Beirami M, Gharibi H, Hashemi T, Gholi ZZ. [Predicting Students'emotional Intelligence Based on Demographic Factors]. Journal Andisheh & Raftar. 2010; 4(14): 57-64. Persian
13. Samari AA, Tahmasebi F. [The study of correlation between emotional intelligence and academic achievement among university students]. Journal Andisheh & Raftar. 2007; 9(35,36): 121-8. Persian
14. Mohammadi D, Qaraei B. [Assessment of relationship between behavioral disorders and emotional intelligence]. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 2007;14(4):289-99. Persian
15. Salehi S, Afghari P, Moghadasi MH. [Academic Achievement and Emotional Intelligence among Undergraduate Nursing Students of Isfahan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2012;12(8): 629-37. Persian
16. Carson KD, Carson PP, Fontenot G, Burdin Jr JJ. Structured interview questions for selecting productive, emotionally mature, and helpful employees. Health Care Manag. 2005;24(3):209-15.
17. Ghanbari N, Azad Fallah P, Rasoulzadeh Tabatabaei K, Farhadi M. [The relationship between emotional intelligence and attachment styles with the homesic kness]. Adv Cogn Sci. 2007;8(1):23-30. Persian
18. Rahnama A, Abdolmaleki J. [The relationship between emotional intelligence and creative achievement among students in shahed university]. Modern educational thouth (MET). 2009;2:55-78. Persian
19. Beirami M., Gharibi H., Hashemi T., Gholi Zadeh Z. [Predicting students emotional intelligence base on demographic Factors]. Journal Andisheh & Raftar. 2009; 14(14): 57-64. Persian
20. Livarjani Sh, Golmohammadnejad Gh, Shahaneghi Gh. [Relationship between emotional intelligence and social skills witted ordinary high school girl students in school year 89-88 Khoy city]. Journal of Psychology & Education. 2009; 2(5):185-210. Persian
21. Aghayousefi A, Sharif N. [Examine the relationship between sense of coherence and emotional intelligence of students in Tehran]. Quarterly Journal of New Thoughts on Education Alzahra. 2011; 7(3): 51-73. Persian
22. Hatam Gooya H, Zohari Anbohi S, Moghadam M, Alavi Majd H. [Emotional intelligence and its correlation with some demographic variables in the clinical nurses working in Kurdistan University Hospitals in 2010]. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2012;17(1):60-70. Persian
23. Homei R, Heidari A, Bakhtiarpoor S, Borna M. [The relationship between achievement motivation, cognitive intelligence, emotional intelligence, educational background and demographic variables with the performance of students]. New Findings in Psychology. 2009;4:49-63. Persian
24. Delpasand M, Nasiripoor AA, Raiisi P, Shahabi M. [The relationship between emotional intelligence and occupational burnout among nurses in critical care units]. Journal of Critical Care Nursing. 2011;4(2):79-86. Persian
25. Sobhi-Gharamaleki N. [The prediction of achievement motivation from students’ emotional intelligence]. J Sch Psychol. 2012;1(3):49-62. Persian
26. Samari AA, Tahmasebi F. [The study of correlation between emotional intelligence and academic achievement among university students]. 2007; 6(35,36): 121-8. Persian
27. Miri M, Bourang MA. [The correlation between emotional intelligence and school anxiety among high school students in South Khorasan]. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2007;14(1):9-15. Persian
28. Chinipardaz Z, Ghafourian Boroujerdnia M, Pasalar P, Shirvi Khouzani A, Keshavarz A. [Investigation of Emotional Intelligence and its Relationship with Academic Achievement in Medical Students of Tehran University of Medical Sciences in 2008-2009]. Strides in Development of Medical Education Kerman university. 2011; 8(2): 167-72. Persian
29. Besharat M.A, Shalchi B, Shamsipour H. [Assessment relationship emotional intelligence with students academic achievement]. Quarterly Journal of New Thoughts on Education Alzahra university. 2013; 2(3,4): 73-84. Persian
30. Benson G, Ploeg J, Brown B. A cross-sectional study of emotional intelligence in baccalaureate nursing students. Nurse Educ Today. 2010;30(1):49-53.
31. Mehdi ZH, Azizi M, Jamshidzadeh FL. [Investigation of Emotional Intelligence among Students of Medical Sciences Universities in Western Iran]. Journal of Health System Research. 2011; 7(1): 89-100. Persian

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb