نشریه پرستاری ایران- پایگاه های مرتبط
لیست نشریات دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/20 | 
لیست نشریات دانشگاه علوم پزشکی ایران بدین شرح می باشد:
 • فصلنامه علمی و پژوهشی بیهوشی و درد                                              http://jap.iums.ac.ir
 • نشریه روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران                                   http://ijpcp.iums.ac.ir
 • مجله علمی و پژوهشی سلامت کار ایران                                                 http://ioh.iums.ac.ir
 • مجله علوم پزشکی رازی                                                                       http://rjms.iums.ac.ir
 • نشریه مدیریت سلامت                                                                            http://jha.iums.ac.ir
 • http://bcn.iums.ac.ir                                                          Basic and Clinical Neuroscience
 • http://ijhr.iums.ac.ir                                         International Journal of Hospital Research
 • http://jccnc.iums.ac.ir                                           Journal of Client-Centered Nursing Care
 • http://minsurgery.com                              Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences
 • http://mjiri.iums.ac.i                                        Medical Journal of Islamic Republic of Iran
 • http://shafaorthoj.com                                                                 Shafa Orthopedic Journal
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری ایران:
http://ijn.iums.ac.ir/find-1.95.48.fa.html
برگشت به اصل مطلب