نشریه پرستاری ایران- اخبار نشریه
اطلاعیه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعیه

   اولین مجله معتبر پرستاری کشور به دلیل کثرت مقالات دریافتی دو ماهنامه شد .

به اطلاع محققین و اعضای هیئت علمی میرساند که نشریه پرستاری ایران اولین مجله پرستاری که در سطح کشور حائز رتبه علمی - پژوهشی از سوی کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور گردیده اکنون در SID, Index copernicus و STDB نمایه میشود. جهت دسترسی الکترونیک پژوهشگران میتوانند به آدرس اینترنتی http://www.iums.ac.ir/ijs مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری ایران:
http://ijn.iums.ac.ir/find-1.42.25.fa.html
برگشت به اصل مطلب