نشریه پرستاری ایران- صفحه اصلی
۸۳

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری ایران:
http://ijn.iums.ac.ir/find-1.37.36.fa.html
برگشت به اصل مطلب