نشریه پرستاری ایران- صفحه اصلی
خوش آمدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  صاحب امتیاز

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

  مدیر مسئول

  دکتر سیده فاطمه حق‌دوست اسکوئی

سردبیر 

معاون سردبیر

دستیار سردبیر

  دکتر سیده فاطمه حق‌دوست اسکوئی

دکتر طاهره نجفی قزلجه

دکتر فهیمه رنجبر

  شماره پروانه انتشار

  22854/21- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  نوع مجله

  علمی _ پژوهشی

  شورای نویسندگان به ترتیب حروف الفبا

  دکتر فضل‌ا... احمدی، دکتر سیده فاطمه حق‌دوست اسکوئی، دکتر ولی‌ا... حسنی، دکتر فاطمه دباغی، دکتر سادات سیدباقر مداح، دکتر فریده گلبابائی، دکتر خدیجه محلوجی، دکتر رخشنده محمدی، دکتر محمود محمودی مجد‌آبادی، دکتر عبدا... موسوی، دکتر علی‌اکبر نظری، دکتر منصوره یادآورنیکروش

  مدیر اجرایی

دستیار مدیر اجرایی

  فاطمه قمری

مژگان جنتی فرد  

  ویراستار علمی و ادبی

 مریم قراچه، فهیمه رنجبر

  ویراستار انگلیسی

  زینب نصراللهی

  کارشناس نشریه و مسئول سایت

  مژگان جنتی فرد

  شمار

  700 نسخه

  ناشر

  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

  آدرس

  تهران، خیابان ولیعصر، خیابان رشید یاسمی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شناسه پستی 19964

  صندوق پستی

  4798-19395

  تلفن

 43651230

  دورنگار

  88671613

  اشتراک مجله

  88794300

  پیام نگار  

 IJNiums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری ایران:
http://ijn.iums.ac.ir/find-1.37.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب