نشریه پرستاری ایران- تعارض منافع
تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/28 | 
نشریه  پرستاری ایران  به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، که توسط موسسه نگاه‌مشرق‌میانه منتشر می‌شود؛ متعهد به اجرای توصیه‌نامه های کمیته جهانی سردبیران پزشکی در خصوص مسئولیت‌های نویسندگان- تعارض منافع است. نویسندگان باید هنگام ارسال مقاله اطلاعات مربوط به منافع مالی یا دیگر منافعی که در نگارش مقاله تاثیرگذار بوده است، را بیان کنند.  همچنین نویسندگان باید منابع حمایت مالی مقاله را نیز اعلام نمایند. کامل کردن و امضاء فرم اظهارنامه تعارض‌های منافع بالقوه برای نویسندگان ضروری است. جهت مطالعه منابع بیشتر به این لینک مراجعه نمائید.
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری ایران:
http://ijn.iums.ac.ir/find-1.113.64.fa.html
برگشت به اصل مطلب