نشریه پرستاری ایران- شناسنامه نشریه پرستاری ایران
شناسنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شناسنامه نشریه پرستاری ایران


مدیر مسئول                                              
 
دکتر سیده فاطمه حق‌دوست اسکویی 

سردبیر 
 
دکتر سیده فاطمه حق‌دوست اسکویی

معاون سردبیر

دکتر طاهره نجفی قزلجه


دسیار سردبیر
 
دکتر فهیمه رنجبر

شماره پروانه انتشار

۲۲۸۵۴/۲۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع مجله

علمی_ پژوهشی (دو ماهنامه)

رتبه و تاریخ اخذ آن از کمیسیون نشریات پزشکی

علمی _ پژوهشی، چهارم شهریور ماه ۱۳۸۵

ویراستار انگلیسی

زینب نصراللهی

ویراستاران علمی (شماره ۱۳۲)

 دکتر فهیمه رنجبر، دکتر مریم قراچه

مدیر اجرایی 

مژگان جنتی فرد


دستیار مدیر اجرایی
 
 فاطمه قمری
اموردفتری، مسئول ONLINE، صفحه آرایی

مژگان جنتی فرد

 ناشر

مرکزتحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری ایران:
http://ijn.iums.ac.ir/find-1.74.34.fa.html
برگشت به اصل مطلب