نشریه پرستاری ایران- اخبار نشریه
انتصاب سردبیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/21 | 
انتصاب سردبیر جدید نشریه پرستاری ایران
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی، مدیر مسئول نشریه پرستاری ایران در حکمی به تاریخ 10/07/1398 دکتر طاهره نجفی قزلجه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران را به سردبیری نشریه پرستاری ایران منصوب نمود، و از زحمات سرکار خانم دکتر سودابه جولایی در طول مدت تصدی سردبیری، قدردانی شد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری ایران:
http://ijn.iums.ac.ir/find-1.42.49.fa.html
برگشت به اصل مطلب