Close

Logo

نشریه پرستاری ایران

هیئت تحریریه
محمود محمودی
پست الکترونیکmahmoodimtums.ac.ir
پست سازمانیاستاد
محل خدمتگروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو گروه آمار هیئت ممتحنه و ارزشیابی، ایران.
پروفایل پژوهشگر:
Scopus 
ResearchID
آخرین بروزرسانی1402/8/20

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: