جلد 35، شماره 138 - ( آبان 1401 )                   جلد 35 شماره 138 صفحات 345-342 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gholami A H, Sadeghi A, Khalili A, Gharaee H. Persian Version of Quality Patient Care Scale: A Letter to the Editor. IJN 2022; 35 (138) :342-345
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3608-fa.html
غلامی امیر حسین، صادقی امیر، خلیلی آرش، قرائی حجت‌اله. پرسش‌نامه کیفیت مراقبت‌های پرستاری. نشریه پرستاری ایران. 1401; 35 (138) :342-345

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3608-fa.html


1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان ایران.
3- گروه پرستاری کودکان، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ایران.
4- گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران. ، Gharaee.hojat@gmail.com
متن کامل [PDF 1165 kb]   (443 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (915 مشاهده)
متن کامل:   (489 مشاهده)
سردبیر محترم
پرستاری رشته‌ای مستقل و شاخه‌ای از علوم پزشکی است که رسالت آن ارائه خدمات مورد نیاز بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی در بالاترین سطح استاندارد جهت تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه است [1]. دیویس و همکاران اندازه‌گیری کیفیت مراقبت سلامت را یک ضرورت دانسته‌اند [2]. در مطالعه عظیمی لولتی و همکاران که مطالعه موردبحث این این نامه است، به ارتباط‌سنجی میان کیفیت مراقبت پرستاری و فرسودگی شغلی پرداخته است؛ داده‌ها از نمونه پژوهش (پرستاران) به‌شیوه نمونه‌گیری سهمیه‌ای دومرحله‌ای جمع‌آوری شدند. در این مطالعه، نتایج نشان داد کیفیت مراقبت پرستاری در سطح مطلوب قرار دارد و میان نمره کیفیت مراقبت پرستاری با ابعاد مختلف فرسودگی شغلی ارتباط معکوس و معنادار (خستگی عاطفی 0/001>P و 0/369-=r؛ مسخ شخصیت 0/001>P و 0/471-=r) و با برخی ارتباط مستقیم و معنا‌دار (احساس کفایت شخصی 0/011=P و 0/226=r) وجود دارد [3].
 مطالعه مورد بحث مطالعه‌ای از نوع کمی است که در این نوع مطالعات، انتخاب ابزار برای استفاده در مطالعه، تصمیمی حیاتی است که اعتبار مطالعه را به‌صورت جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد [4]. در این مطالعه از پرسش‌نامه استاندارد مقیاس مراقبت از بیمار با کیفیت جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است که یکی از ابزارهای رایج ارزیابی کیفیت مراقبت‌های پرستاری است. این ابزار از سال 1975 برای بررسی کیفیت مراقبت پرستاری در کشورهای مختلف استفاده شده است [5]. بررسی منابع معتبر داخلی و خارجی گویای این مطلب است که پرسش‌نامه اصلی دارای 68 گویه بوده است [6، 7]. از طرفی به اعتقاد ونگر یکی از سؤالات مهم در انتخاب ابزار این است که «آیا جمعیت شما مشابه جمعیت‌هایی است که قبلاً با آن ابزار بررسی شده‌اند؟» [8] که در مطالعه عظیمی لولتی و همکاران این موضوع به‌خوبی موردتوجه قرار گرفته است و جامعه مورد مطالعه پرستاران می‌باشند. 
برای اولین‌بار این ابزار را خوشخو و همکاران در ایران بومی‌سازی کردند و استفاده شده است. پرسش‌نامه بومی‌سازی‌شده در این مطالعه که با شرکت بیماران و پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد، دارای 72 گویه و طیف لیکرت 5 گزینه‌ای است [9] که نویسندگان این نامه، جهت اطمینان بیشتر با نویسندگان مطالعه خوشخو و همکاران [9] مکاتبه کردند و همچنین گزارش فیزیکی مطالعه مذکور را در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز مورد بررسی قرار دادند که براساس پاسخ نویسندگان مطالعه و محتوای گزارش، نسخه بومی این پرسش‌نامه 72گویه‌ای است.
باوجوداین در مطالعات مختلف از نسخه‌های متفاوتی از پرسش‌نامه فوق استفاده شده است [610, 11, 12] که دلایل آن مورد بحث قرار نگرفته‌اند. به‌طور مثال در مطالعه عظیمی لولتی و همکاران [3] از طرفی، استنادات به‌صورت پلکانی به مطالعه خوشخو و همکاران منتهی می‌شود، درحالی‌که از یک نسخه 65 سؤالی پرسش‌نامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است که منبعی برای آن ارائه نشده است. دو منبع (رفرنس) ارائه‌شده در بخش روش کار مقاله و توضیح ابزار نیز به پرسش‌نامه 72گویه‌ای بومی‌سازی‌شده استناد کرده‌اند. 
مطالعات مختلف انجام‌شده در داخل کشور علی‌رغم استناد به مطالعه خوشخو و همکاران [9]، بدون ارائه دلایلی واضح به اعمال تغییراتی در تعداد و طیف سؤالات پرسش‌نامه پرداخته‌اند [6، 10, 11, 12 ,13 ,1415] که در تعدادی از این مطالعات جهت همبستگی درونی از آلفای کرونباخ استفاده شده و در برخی موارد تنها به ذکر مقادیر آلفای مطالعات پیشین پرداخته شده است. به نظر می‌رسد ارائه توضیحات درباره سؤال‌ها و ابهامات مطرح‌شده در این نامه، نتایج احتمالی زیر را دربرخواهد داشت:
1. ابهام پیش‌آمده در مورد ابزار استفاده‌شده برای سنجش کیفیت مراقبت‌های پرستاری در مطالعات پیشین رفع خواهد شد،
 2. به افزایش اعتبار مطالعات فوق‌الذکر کمک خواهد کرد؛ زیرا در منابع معتبر علمی این گونه بیان می‌شود که پژوهشگران به استفاده از سؤالات دقیقاً به همان صورت مورد استفاده در مطالعات قبلی تشویق شوند تا روایی پرسش‌نامه در نمونه‌های جدید تعیین شود [4
 3. اعتماد بیشتر نسبت به نتایج و افزایش ارجاع به مقالات مذکور در مطالعات آینده را درپی خواهد داشت.
References
1.Jollaei S, Bakhshande B, Mohammad Ebrahim M, Asgarzade M, Vasheghani Farahani A, Shareiat E, et al. Nursing ethics codes in Iran: Report of a qualitative study (Persian)]. Iran J Med Ethics Hist Med. 2010; 3(2):45-53. [Link]
2.Davis BA, Kiesel CK, McFarland J, Collard A, Coston K, Keeton A. Evaluating instruments for quality: testing convergent validity of the consumer emergency care satisfaction scale. J Nurs Care Qual. 2005; 20(4):364-8. [DOI:10.1097/00001786-200510000-00013] [PMID]

3.Azimilolaty H, Rezaei S, Khorram M, Mousavinasab N, Heidari T. [Correlation between the quality of nursing care and burnout of nurses in the teaching hospitals affiliated to Mazandaran university of medical sciences, Iran (Persian)]. Iran J Nurs. 2021; 33(128):54-66. [DOI:10.52547/ijn.33.128.54]

4.Gray JR, Grove SK. Burns and Grove's the oractice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of evidence. 9th ed. Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2020. [Link]

5.Irurita V. Factors affecting the quality of nursing care: the patient's perspective. Int J Nurs Pract. 1999; 5(2):86-94. [DOI:10.1046/j.1440-172x.1999.00156.x] [PMID]

6.Ebrahimi H, Namdar H, Vahidi M. Quality of nursing care in psychiatric wards of university hospitals in northwest of Iran from the perceptions of nurses. J Caring Sci. 2012; 1(2):79-84. [doi:10.5681/jcs.2012.012]

7.Eichhorn ML, Frevert EI. Evaluation of a primary nursing system using the quality patient care scale. J Nurs Adm. 1979; 9(10):11-5. [PMID]

8.Ryan-Wenger NA. Evaluation of measurement precision, accuracy, and error in biophysical data for clinical research and practice. Meas nurs health res. 2010; 4. [Link]

9.Haghighi Khoshkho N. [The quality of nursing care from nurses and patients viewpoints in the Teaching hospitals of Tabriz university of Medical Sciences (Persian)] [MSc. Thesis]. Tabriz: Tabriz university of Medical Sciences; 2004.

10.Khaki S, Esmaeilpourzanjani S, Mashoof S. [The relationship of ethical observance of nurses with quality of care from patient's point of view (Persian)]. J Clin Nurs Midwifery. 2016; 5(1):1-11. [DOI:10.52547/ethicnurs.5.2.4]

11.Neishabory M, Raeisdana N, Ghorbani R, Sadeghi T. [Nurses' and patients' viewpoints regarding quality of nursing care in the teaching hospitals of Semnan University of Medical Sciences, 2009 (Persian)]. Koomesh. 2011; 12(2):134-43. [Link]

12.Behnam Vashani H, Vaghee S, Yavari M, Karimi H, Taheri N. [The effect of communication skills training on the quality of nursing care of patients (Persian)]. Evid Based Care. 2013; 2(4):37-46. [Link]

13.Pahlavanzadeh S, Asgari Z, Alimohammadi N. Effects of stress management program on the quality of nursing care and intensive care unit nurses. Iran J Nurs Midwifery Res. 2016; 21(3):213-8. [DOI:10.4103/1735-9066.180376] [PMID] [PMCID]

14.Gholjeh M, Dastoorpour M, Ghasemi A. [The relationship between nursing care quality and patients satisfaction among hospitals affiliated to Zahedan University of medical sciences in 2014 (Persian)]. Jorjani Biomed J. 2015; 3(1):68-81. [Link]

15.Dabirian A, Zolfaghari H, Saidi ZA, Alavi-Majd H. Views of AIDS patients regarding nursing care quality in healthcare centers affiliated to Shaheed Beheshti and Tehran Universities of Medical Sciences. Adv Nurs Midwifery. 2008; 17(61):39-45. [Error! Hyperlink reference not valid.]
نوع مطالعه: نامه به سردبیر | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1401/6/8 | پذیرش: 1401/8/1 | انتشار: 1401/8/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb