جلد 34، شماره 131 - ( شهریور 1400 )                   جلد 34 شماره 131 صفحات 43-31 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
2- گروه فوریت پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
3- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09139803989 Email: s.mohammadi@skums.ac.ir
چکیده:   (3157 مشاهده)
مقدمه و هدف: در دانشجویان علوم پزشکی که صلاحیت آموزشی آنها اهمیت خاصی دارد اهمال کاری تحصیلی و عوامل پیش‌بینی کننده آن از جمله عزت نفس و ارتباط با والدین جهت شناسایی بیشتر آن ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عزت نفس و ارتباط با والدین با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری صورت گرفت.
روش بررسی: مطالعه مقطعی حاضر از نوع همبستگی- پیش بین در سال 1398 بر روی ۴۱۰ دانشجوی دانشکده پرستاری که به روش سهمیه‌ای انتخاب شدند در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، عزت نفس روزنبرگ، ارتباط با والدین مورلند و شوبل و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم استفاده شد. داده‌ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌ها آماری توصیفی و تحلیلی تحلیل شد.
یافته‌ها: آزمون ضریب همبستگی پیرسون در زمینه ارتباط بین متغیرها حاکی از ارتباط منفی و معنی‌داری بین اهمال‌کاری تحصیلی با ارتباط با والدین (۰۰۱/۰P<، ۵۴/0-r=) و عزت نفس (۰۰۱/۰P<، ۳۲/0r=-) بود. آزمون رگرسیون نشان داد که عزت نفس (۱۰۲/0 R2=تعدیل شده) و ارتباط با والدین (۲۹۱/0 R2=تعدیل شده) به طور معنی‌داری اهمال‌کاری تحصیلی را پیش‌بینی می‌کنند. مقدار بتای استاندارد نشده نشان داد که سهم عزت نفس در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی (۲۱/۰) و سهم ارتباط با والدین در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی (۲۷/۰) است. میانگین عزت نفس (۴۵/۱ ± ۱۲/۲۴)، ارتباط با والدین (۱۱/۷ ± ۶۱/۱۴۲) و اهمال‌کاری تحصیلی (۴۸/۴ ± ۲/۶۴) گزارش شد. 
نتیجه‌گیری کلی: توجه مدیران و برنامه‌ریزان آموزشی به اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان و همچنین بررسی دوره‌ای عواملی همانند عزت نفس و ارتباط با والدین می‌تواند در پیش‌بینی آن و در نتیجه پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان مؤثر باشد. 
متن کامل [PDF 967 kb]   (957 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/2/18 | پذیرش: 1400/5/18 | انتشار: 1400/5/18

فهرست منابع
1. Noroozi S. The relationship between academic procrastination and self-esteem. Extension Scientific Quarterly of Promoting science. 2014;7(3):63-69.
2. Custer NR. Test anxiety and academic procrastination among pre-licensure nursing students. Indiana University of Pennsylvania; 2016;39(3):162-3. [DOI:10.1097/01.NEP.0000000000000291] [PMID]
3. Cerino ES. Relationships Between Academic Motivation, Self-Efficacy, and Academic Procrastination. Psi Chi Journal of Psychological Research. 2014;19(4):156-63. [DOI:10.24839/2164-8204.JN19.4.156]
4. Savari K. An investigation of the prevalence of academic procrastination among male and female students of Ahwaz Payame Noor University. Social Cognition. 2013;1(2):62-8.
5. Ferrari JR, O'Callaghan J, Newbegin I. Prevalence of procrastination in the United States, United Kingdom, and Australia: arousal and avoidance delays among adults. North Am J Psychol. 2005;7(1):1-6.
6. Liu G, Cheng G, Hu J, Pan Y, Zhao S. Academic self-efficacy and postgraduate procrastination: a moderated mediation model. Frontiers in psychology. 2020;11:1752. [DOI:10.3389/fpsyg.2020.01752] [PMID] [PMCID]
7. Balkis M, Duru E. The Evaluation of the Major Characteristics and Aspects of the Procrastination in the Framework of Psychological Counseling and Guidance. Educ Sci: Theory & Practice. 2007;7(1):376-85.
8. Tan JF, Ma ZW, Li XT. Global self-esteem mediates the effect of general self-efficacy on Chinese undergraduates' general procrastination. Social Behav Person: an international journal. 2015;43(8):1265-71. [DOI:10.2224/sbp.2015.43.8.1265]
9. Shekera Stubbs N. Family functioning and academic self-efficacy among sixth form and community college students in Barbados and St. Lucia. Int J Learn Higher Educ. 2015;22(4):35-48. [DOI:10.18848/1447-9494/CGP/v22i04/58965]
10. Alizadeh S, Namazi A, Kouchakzadeh TS. A Comparative Study of self-esteem in nursing and midwifery students of Islamic Azad University of Rasht and its correlation with academic success. Journal Of Nursing Education (JNE). 2016; (4):17-25.
11. Ariyanpooran S, Amiri Manesh M, Taghavi D, Haghtalab T. Relationship between self-concept and academic motivation (reading, writing and math) in elementary students with LD. Journal of Learning Disabilities. 2014;4(1):56-72.
12. Sadeghi A, Asghari F, Saadat S, Kupas EN. The Relationship between Family Cohesion and Coping Strategies with Positive Attitude to Addiction among University Students. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. 2014;4(11):285-94. [DOI:10.5958/2249-7315.2014.01054.5]
13. Hossein Khanzadeh AA, Asghari F, Shakerinia I. The role of family cohesion in prediction of aggressive behaviors of children. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2015;2(2):73-84.
14. Sayyadi M, Vahabi A, Sayyadi S, Kashefi H, Vahabi B. The relation between family cohesion and academic self efficacy in Kurdistan University of Medical Sciences students', 2016. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2017;3(1):31-42. [DOI:10.29252/sjnmp.3.1.31]
15. Parhizgar A, Mahmodnia AR, Mohammadi S. A Comparative Study of Relationship between, Child-Parent's Relation and Identity Crisis and Lack of Identity Crisis in Female High School Students. Journal of Applied Psychology. 2009;2(10): 82-93.
16. Atadokht A. Sleep quality and its related factors among university students. Journal health and care. 2015;17(1):9-18.
17. Hadadvand M, Karimi L, Abbasi Validkandi Z, Ramezanian P, Mehrabi H, Zeighami Mohammadi S. The Relationship between Internet Addiction and Sleep Disorders in Students. Journal of Health And Care. 2013;15(4):39-49.
18. Chehrzad MM, Ghanbari A, Rahmatpour P, Barari F, Pourrajabi A, Alipour Z. Academic procrastination and related factors in students of Guilan University of Medical Sciences. The Journal of Medical Education and Development. 2017;11(4):352-62.
19. Kandemir M. Predictors of academic procrastination: coping with stress, internet addiction and academic motivation. World Appl Sci J. 2014;32(5):930-8.
20. Odaci H. Academic self-efficacy and academic procrastination as predictors of problematic internet use in university students. Computers & Education. 2011;57(1):1109-13. [DOI:10.1016/j.compedu.2011.01.005]
21. Katz I, Eilot K, Nevo N. "I'll do it later": Type of motivation, self-efficacy and homework procrastination. Motivation and Emotion. 2014;38(1):111-9. [DOI:10.1007/s11031-013-9366-1]
22. Dryden W. Dealing with procrastination: The REBT approach and a demonstration session. J Rational-Emotive Cognitive-Behav Therapy. 2012;30(4):264-81. [DOI:10.1007/s10942-012-0152-x]
23. Vahidi far H, Nabavi Zadeh, Ardebily fard M. Assessment of internet addiction among college students in North Khorasan University of Medical Sciences in Bojnoord, Iran. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2013;5(Student Research Committe Supplementary):1081-8. [DOI:10.29252/jnkums.5.5.S5.1081]
24. Vazpour S, Esmaeeli M, Hassan Nia S, Azami Y. The relationship of parenting patterns and birth order with procrastination in high school girl students of Amol city. Journal of Educational Psychology Studies. 2014;11(20):197-216.
25. Grolnick WS. The role of parents in facilitating autonomous self-regulation for education. Theory Res Educ. 2009;7(2):164-73. [DOI:10.1177/1477878509104321]
26. Esmaeili N, Monadi M. Identifying the causes of academic procrastination from the perspective of male middle school male students. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926. 2016:2464-87.
27. Klassen RM, Krawchuk LL, Rajani S. Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemp Educ Psychol. 2008;33(4):915-31. [DOI:10.1016/j.cedpsych.2007.07.001]
28. Solomon LJ, Rothblum E. Procrastination assessment scale-students. Dictionary of behavioral assessment techniques. 1988:358-60.
29. Jokar B, Delavarpour M. The relationship between educational proclivity and developmental goals. New Educational Ideas. 2007;3(3-4 ):61-80.
30. Rosenberg M. Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.1965.
31. Greenberger E, Chen C, Dmitrieva J, Farruggia SP. Item-wording and the dimensionality of the Rosenberg Self-Esteem Scale: Do they matter?. Person Indiv Differ. 2003;35(6):1241-54. [DOI:10.1016/S0191-8869(02)00331-8]
32. Mohammadi N. The preliminary study of validity and reliability of Rosenberg's self-esteem scale. Quarterly journal of Iranian psychologists. 2005;4:55-62.
33. Fine MA, Moreland JR, Schwebel AI. Long-term effects of divorce on parent-child relationships. Developmental Psychology. 1983;19(5):703. [DOI:10.1037/0012-1649.19.5.703]
34. Motie H, Heidari M, Bagherian F, Zarani F. Determining Factors of Academic Procrastination. Sadra Medical Journal. 2018;6(4):275-86.
35. Rosário P, Costa M, Núñez JC, González-Pienda J, Solano P, Valle A. Academic procrastination: Associations with personal, school, and family variables. Span J Psychol. 2009;12(1):118-27. [DOI:10.1017/S1138741600001530] [PMID]
36. Kim KR, Seo EH. The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Person Indiv Differ. 2015;82:26-33. [DOI:10.1016/j.paid.2015.02.038]
37. Motie H, Heidari M, Sadeghi MA. Predicting academic procrastination during self-regulated learning in Iranian first grade high school students. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012;69:2299-308. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.02.023]
38. Salehi L. Application of "Social Cognition Theory" in predicting the factors affecting academic procrastination among students of Alborz University of Medical Sciences in 2017 . Journal of Medical Education and Development. 2018;12(4):274-85.
39. Asgari F, Mirzaee M, Tabari R, Kazemnejad Leili E. Self-esteem in students of Guilan University of Medical Sciences. Research in Medical Education. 2016;8(2):18-26. [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.2.18]
40. Peyrovi H, Ghezelbash S, Ghorbani A, Inanloo M, Alizadeh H, Haghani H. Relationship between self esteem and demographic variables among undergraduate student nurses. Journal of Health and Care. 2012;14(4):52-61.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.