جلد 34، شماره 134 - ( اسفند 1400 )                   جلد 34 شماره 134 صفحات 73-60 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات مراقب تهای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علو مپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران.
2- گروه آموزشی مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علو مپزشکی ایران، تهران، ایران.
3- گروه آموزشی مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علو مپزشکی ایران، تهران، ایران. ، t.mohammadbeigi@gmail.com
4- مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران.
چکیده:   (1828 مشاهده)
زمینه و هدف: ایمنی بیمار یکی از مؤلفه‌های اصلی کیفیت خدمات در نظام سلامت است. ارزیابی شایستگی پرستاران نه تنها برای کسب اطمینان از ایمنی مراقبت‌ها مهم است، بلکه در شناسایی حیطه‌های نیازمند ارتقاء و تعیین نیازهای آموزشی پرستاران نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر تعیین شایستگی پرستاران اورژانس در زمینه ایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران در سال 1398 بود.
مواد و روش: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی بود. جامعه آماری شامل 183 نفر از پرستاران شاغل در بخش اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران بود. تعداد 199 پرستار در بخش‌های اورژانس این بیمارستان‌ها مشغول به فعالیت بودند که تمام آن‌ها به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. درنهایت، تعداد 183 پرستار برای شرکت در مطالعه رضایت کتبی خود را تحویل دادند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه ترجمه شده خود ارزشیابی شایستگی در ایمنی بیمار (PSCSE) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها ازآزمون t مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه، ضریب همبستگی پیرسن و نیز آنالیز رگرسیون خطی چندگانه توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. 
یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار نمره شایستگی ایمنی بیمار در پرستاران 17/83±139/35 بود. میانگین نمرات دانش3/35±18/04، نگرش 6/20±51/33 و مهارت 11/08±69/96 بود. دانش پرستاران اورژانس در سطح نسبتاً بالا و مهارت، نگرش و به‌طور کلی شایستگی ایمنی بیمار در پرستاران شاغل در اورژانس در سطح نسبتاً مطلوب بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر شایستگی ایمنی بیمار در پرستاران شاغل در اورژانس نسبتاً بالا و مطلوب بود. با توجه به اهمیت ایمنی بیمار در بیمارستان و نقش پرستاران در مراقبت ایمن و با کیفیت از بیماران به‌ویژه در اورژانس، پیشنهاد می‏شود به‌صورت دوره‌ای شایستگی پرستاران در زمینه ایمنی بیمار سنجیده شود. متناسب با نتایج ارزیابی و تعیین نیازهای آموزشی، اقداماتی مناسب توسط مسئولین و مدیران پرستاری بیمارستان برای توسعه حرفه‌ای پرستاران انجام شود. 
متن کامل [PDF 5987 kb]   (1050 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1715 مشاهده)  
نوع مطالعه: کیفی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/4/13 | پذیرش: 1400/12/1 | انتشار: 1400/12/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.