جلد 33، شماره 128 - ( اسفند 1399 )                   جلد 33 شماره 128 صفحات 66-54 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، گروه روانپرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
3- گروه آمارحیاتی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
4- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 01133283886 taherehheidari59@gmail.com Email:
چکیده:   (1881 مشاهده)
زمینه و هدف: پرستاران بیشترین تعامل و تماس را با بیماران دارند. آنها بواسطه محیط کاری خود در معرض تنش‌های مختلف شغلی قرار دارند که این می‌تواند بر کیفیت مراقبت از بیماران تأثیر گذاشته و همچنین به فرسودگی شغلی آنها منجر شود. پژوهش حاضر با هدف "تعیین رابطه بین کیفیت مراقبت پرستاری و فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران" طراحی و انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه همبستگی توصیفی بر روی 125 پرستار شاغل در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شهر ساری، در فاصله ماه‌های خرداد تا مرداد 1399 انجام شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از فرم اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس کیفیت مراقبت بیمار (Quality of Patient Care Scale) و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (Maslach Burnout Inventory) استفاده شد. جهت تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (من‌ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده گردید و از نرم افزار SPSS نسخه 16 نیز جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. سطح معنی‌داری نیز کمتر از 05/0 در نظرگرفته شد.
یافته‌ها: میانگین کیفیت مراقبت پرستاری01/26 ± 15/200 از 260 بود که نمره مطلوبی را نشان می‌دهد. همچنین کیفیت مراقبت پرستاری با ابعاد فراوانی فرسودگی شغلی شامل خستگی عاطفی (001/0 >p ، 369/0-r=) و مسخ شخصیت (001/0 >p ، 471/0- r=) رابطه معکوس و معنی‌داری داشت ولی با بعد احساس کفایت شخصی رابطه مستقیم داشت که از نظر آماری معنی دار بود (011/0 =p ، 226/0r=) ولی این ارتباط معنی‌دار بسیار ضعیف بود. کیفیت مراقبت پرستاری با ابعاد شدت فرسودگی شامل خستگی عاطفی (001/0 >p ، 362/0- r=) و مسخ شخصیت (001/0 >p ، 501/0- r=) نیز رابطه معکوس و معنی‌داری داشت و با بعد احساس کفایت شخصی نیز رابطه مستقیم داشت که از نظر آماری معنی‌دار و بسیار ضعیف بود (001/0 =p ، 289/0 r=). 
نتیجه‌گیری کلی: رابطه معکوس معنی‌دار بین کیفیت مراقبت پرستاری و فرسودگی شغلی پرستاران، لزوم توجه بیشتر مسئولین مربوطه برای اخذ تصمیمات مناسب و انجام مداخلات مؤثر برای پیشگیری و کاهش فرسودگی شغلی و به تبع آن، ارتقای کیفیت مراقبت پرستاری را نشان می‌دهد.
متن کامل [PDF 1125 kb]   (738 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/8/21 | پذیرش: 1399/11/25 | انتشار: 1399/11/25

فهرست منابع
1. Sunaryo H, Nirwanto N, Manan A. The effect of emotional and spiritual intelligence on nurses" burnout and caring behavior. Int J Acad Res Buss Social Sci. 2017;7(12):1211-27. [DOI:10.6007/IJARBSS/v7-i12/3753]
2. Mudallal RH, Saleh MY, Al-Modallal HM, Abdel-Rahman RY. Quality of Nursing Care: The Influence of Work Conditions and Burnout. Int J Africa Nurs Sci. 2017;7:24-30. [DOI:10.1016/j.ijans.2017.06.002]
3. Kaur D, Sambasivan M, Kumar N. Effect of spiritual intelligence, emotional intelligence, psychological ownership and burnout on caring behaviour of nurses: A cross‐sectional study. J clin nurs. 2013;22(21-22):3192-202. [DOI:10.1111/jocn.12386] [PMID]
4. Miri K, Keshavarz A, Shirdelzadeh S, Parsa P. The relationship between nurses' spiritual intelligence and quality of nursing care based on nurses'& patients' viewpoints. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015;13(6):518-24.
5. Akbarizadeh F, Jahanpour F, Hajivandi A. The relationship of general health, hardiness and spiritual intelligence relationship in Iranian nurses. Iranian journal of psychiatry. 2013;8(4):165-7.
6. Jamsahar M, Khaki S, Esmeilpour Zanjani S, Mashouf S. Comparison of Quality of Nursing Cares from the Perspective of Nurses and Patients. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2020;5(4):72-83.
7. Nabili A, Bastani F. Evaluate quality of nursing care from the viewpoint of elderly patients under hemodialysis in selected Medical Education Centers of Iran University of Medical Sciences, 2018. Iranian Journal of Nursing Research. 2020;15(3):13-21.
8. Chao M, Shih CT, Hsu SF. Nurse occupational burnout and patient‐rated quality of care: The boundary conditions of emotional intelligence and demographic profiles. Japan J Nurs Sci. 2016;13(1):156-65. [DOI:10.1111/jjns.12100] [PMID]
9. Isfahani P. The prevalence of burnout among nurses in hospitals of Iran: A systematic review and meta-analysis. Journal of Health. 2019;10(2):240-50. [DOI:10.29252/j.health.10.2.240]
10. Salyers MP, Fukui S, Rollins AL, Firmin R, Gearhart T, Noll JP, Williams S, Davis CJ. Burnout and self-reported quality of care in community mental health. Administr Policy Ment Health a Ment Health Serv Res. 2015;42(1):61-9. [DOI:10.1007/s10488-014-0544-6] [PMID] [PMCID]
11. Salyers MP, Bonfils KA, Luther L, Firmin RL, White DA, Adams EL, Rollins AL. The relationship between professional burnout and quality and safety in healthcare: a meta-analysis. J Gen Inter Medic. 2017;32(4):475-82. [DOI:10.1007/s11606-016-3886-9] [PMID] [PMCID]
12. Ziaei M, Yarmohammadi H, Karamimatin B, Yarmohammadi S, Nazari Z, Gharagozlou F. Prevalence and risk factors of occupational burnout among nurses of a hospital in Kermanshah in 2013. Iranian Journal of Ergonomics. 2014;2(2):67-74.
13. Habibi H, Mooghali A, Bagheri Lankarani K, Habibi F. Relationship between nurses' job satisfaction and burnout with patients satisfaction in Shiraz, 2012. Journal of hayat. 2014;20(3):30-42.
14. Shorofi SA, Karimzadeh M. Factors associated with burnout in nursing staff: a review article. Clinical Excellence. 2015;3(2):56-70.
15. Marofi M, Mousaviasl F, Hemati Z. The relationship between burnout and quality of work life in pediatric and neonatal intensive care unit nurses. Iranian Journal of Pediatric Nurses. 2016;3(1):9-14. [DOI:10.21859/jpen-0301151]
16. Poghosyan L, Clarke SP, Finlayson M, Aiken LH. Nurse burnout and quality of care: Cross‐national investigation in six countries. Res Nurs Health. 2010;33(4):288-98. [DOI:10.1002/nur.20383] [PMID] [PMCID]
17. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. J Organiz Behav. 1981 r;2(2):99-113. [DOI:10.1002/job.4030020205]
18. Cañadas-De la Fuente GA, Vargas C, San Luis C, García I, Cañadas GR, Emilia I. Risk factors and prevalence of burnout syndrome in the nursing profession. Int J Nurs Stud. 2015;52(1):240-9. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2014.07.001] [PMID]
19. Biganeh J, Abolghasemi J, Alimohammadi I, Ebrahimi H, Torabi Z, Ashtarinezhad A. Survey of occupational stress effects on burnout among nurses. Journal of Knowledge & Health. 2018;13(1):10-8.
20. Roshan M, Aghayosefi A. Physiological Parameter's Changes of the staff's suffering from Burnout subsequent to ENSI text Reading. Journal of Analytical-Cognitive Psychology. 2011;2(8):51-9.
21. Wandelt MA, Phaneuf MC. Three instruments for measuring the quality of nursing care. Hospital Topics. 1972;50(8):20-9. [DOI:10.1080/00185868.1972.9947925]
22. Khaki S, Esmaeilpourzanjani S, Mashouf S. Nursing cares quality in nurses. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2018;3(4):1-14. [DOI:10.29252/sjnmp.3.4.1]
23. Hassanzadeh M, Abazari F, Farokhzadian J. The work-family conflict and quality of care given by nurses: a cross-sectional questionnaire survey. Journal of Public Health. 2019 29:1-6. [DOI:10.1007/s10389-019-01123-y]
24. Amiri E, Ebrahimi H, Vahidi M, Asghari Jafarabadi M, Namdar Areshtanab H. Relationship between nurses' moral sensitivity and the quality of care. Nursing ethics. 2019;26(4):1265-73. [DOI:10.1177/0969733017745726] [PMID]
25. Neishabory M, Raeisdana N, Ghorbani R, Sadeghi T. Nurses' and patients' viewpoints regarding quality of nursing care in the teaching hospitals of Semnan University of Medical Sciences. Koomesh. 2011 19:134-43.
26. Moghadassi J, Aslani Y, Masoudi R, Ravaghi K. Nursing burnout in Medical and Educational centers in Shahrekord, Iran. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 2012;1(1).
27. Van Bogaert P, Kowalski C, Weeks SM, Clarke SP. The relationship between nurse practice environment, nurse work characteristics, burnout and job outcome and quality of nursing care: a cross-sectional survey. Int J Nurs stud. 2013;50(12):1667-77. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2013.05.010] [PMID]
28. Van Bogaert P, Clarke S, Roelant E, Meulemans H, Van de Heyning P. Impacts of unit‐level nurse practice environment and burnout on nurse‐reported outcomes: a multilevel modelling approach. J Clin Nurs. 2010;19(11‐12):1664-74. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2009.03128.x] [PMID]
29. Sabzianpur Z, Nuri S. Effect of Spiritual Intelligence on Quality of Nursing Care of Educational and Treatment Hospitals in Hamadan. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2019;27(1):18-24. [DOI:10.30699/ajnmc.27.1.18]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.